Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

tabulka projektov - PR 2014 BANM

 Názov projektu    

 Anotácia projektu     

 Aj málo je

 niekedy veľa

 

Projekt s názvom Aj málo je niekdy veľa predstavuje hlas členov Denného centra Jeséniova vo štvrti na Kolibe. Jedná sa o pomoc s najnutnejším hmotným dovybavením miesta, kde sa stretávajú jeho členovia. Vo veľkej miere sa jedná o občanov v penzijnom veku. Poslaním Denného centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu u seniorov  a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do diania v meste s spoločnosti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a vytváraniu pocitu spolupatričnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti.Denné centum  podáva obedy, zabezpečuje kultúrne vyžitie ako sú divadlá, čítanie novín, rôzne výlety, kúpanie, prácu výborov – Jednota a Červený kríž. Centrum sa tiež snaží zabezpečovať prednášky na rozličné odborné témy a prezentácie zdravotných výrobkov, ktoré sú nápomocné pre členov klubu. V dnešnej dobe má klub vyše 80 členov a oproti minulosti sa ich počet neustále zvyšuje, čo potrvdzuje fakt, že obyvateľstvo stárne a potrebuje miesta, kde by sa mohlo stretávať a spoločne si odovzdávať svoje vedomosti. Ďalej...

 Ako nájsť v

 tele zdravého

 ducha?

 

Základnou myšlienkou projektu je krédo autorky predloženého projektu a tým je:  „Človek žije pre druhých a to je oslobodzujúce."  Oslobodzujúce v pomoci pre druhých.  V súčasnej uponáhľanej dobe zabúdame relaxovať, stretávať sa so susedom, či kamarátom a preto tento projekt oslovuje práve skupinu ľudí, ktorí sa chcú stretnúť, spoznať sa navzájoma v neposlednom rade si spolu zacvičiť. Cvičenie vyvoláva nárast vnútornej energie a tá spôsobuje uzdravenie z chorôb, nárast celkovej vitality organizmu a omladnutie ba až zastavenie starnutia. Kondičné cvičenia poskytnú novú možnosť využitia voľného času v mestskej časti. Pri cvičení sa uvoľňujú aj endorfíny šťastia. Šťastie je kompexný zážitok radosti , pri ktorom sa vypĺňajú naše nádeje, priania , očakávania a jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom života. Ďalej...

 Ako učiť deti

 učiť sa

 

 Zdena Skokňová

Cieľom projektu je podať pomocnú ruku rodinám s deťmi, ktoré majú problémy s učením sa, so sústredením sa na plnenie predovšetkým školských úloh. Na stretnutiach sa naučia dospelí (rodičia a starí rodičia) pod vedením odborných lektorov ako sa s deťmi efektívne učiť a ktorých chýb sa treba pri domácom učení vyvarovať, aby sa v rodine nemuseli dostať do bodu, kedy sa už dieťa nechce vôbec učiť, vyrušuje, je nepozorné, dostáva zlé známky. Na bezplatných seminároch (cca 3 hod - Študijné centrum BASIC) sa dozvedia účastníci ako vypestovať v deťoch  pocit užitočnosti informácií a zároveň istotu, že ich názor je dôležitýa a ako sa prepracovať k samostatnosti. Ďalej...

 

 Bylinné

 trávniky

 

 Martin Jankovič

Zámerom projektu je vysadenie pestrých bylinných plôch, ktoré nahradia funkciu klasických mestských trávnikov. Jedná sa o premenu zanedbaných trávnatých plôch na nízkoúdržbové kvitnúce trávniky, ktoré budú plniť estetickú a ekologickú funkciu. K spestreniu monotónneho mestského prostredia prispejú aj ľudia bez domova. Ďalej...

 Cyklo - point

  Marian Ján

Názov projektu "Cyklo ponit" sa skadá z dvoch slov. Cyklo - cyklistika, ktorá sa v mestách stáva čoraz populárnejším a ľudmi požadovaným prepravným spôsobom, či rekreáciou. Point - ako bod, miesto a uzol, kde sa krížia cyklotrasy v Novom Meste. Cyklisti sa tu môžu zastaviť, dať si nealko a zdielať zážitky z turistiky. Zároven si však môžu za pomoci zdarma poskytnutých nástorojov a náradia opraviť, alebo nastaviť svoj bicykel. Táto služba zvýši bezpečnosť premávky v meste, poskytne verejnosti informácie o stave cyklotrás v meste a zároveň umožní cyklistom, aby mali vlastné útočisko, kde sa stretnú a naplánujú ďalšie jazdy po okolitých cyklotrasách. Ďalej...

 Gaudiho

 dielnička

 

 Gabriela Binderová

Gaudího dielňa je projektom , ktorý prostredníctvom umeleckého pretvárania  verejných priestorov  prepája viacero komunít, ktoré žijú v oblasti. Žije tu niekoľko rôznych komunít (obyvatelia Mierovej Kolónie, rodičia a žiaci WŠ, členovia Integry, DCPD), ktoré sa zatiaľ vzájomne neprepojili, jediným spojivom je, že pracujú, žijú a tvoria v mestskej časti. Umeleckú tvorbu vnímame ako skvelú možnosť inklúzie rôznych zraniteľných skupín, spôsob, ako beznátlakovo začať dialóg a prepojiť jednotlivé skupiny v spoločnom diele na spolutvorbe verejného prostredia, v ktorom všetky žijú. Pod vedením odborníkov,  v mieste, ktoré je už dlhé roky symbolom spájajúcim dva rôzne svety- peší  prechod pomedzi betónové ploty v priemyselnej zóne, v ktorej žijú ľudia, ku hlavnému ťahu do hlavného mesta, sa realizujú všetky komunity. Vychádza z tradície mozaiky, ktorá v tejto mestskej časti mala svoje umelecké využitie na viacerých miestach. Členovia jednotlivých spomínaných skupín obyvateľov MK vytvoria  svoje unikátne o nich vypovedajúce kachlice. Tie potom na plote , v jednej spoločnej megadielni pod vedením odborníkov spojíme do mozaiky našich svetov, a prepojíme umelecky vzťahovo cez farebný street-art. Majitelia plotov dali predbežný súhlas, predbežne je dohodnutá aj účasť viacerých komunít z Mierovej kolónie na tvorbe. Výsledkom bude prechod, symbolizujúci umelecké prepojenie všetkých komunít  a mestskej časti,  plot s (ne)tradičnou mozaikou, plot, ktorý spája. Verejné priestory Mestskej časti tak naberú nielen umelecký vzhľad, ale najmä prosociálny charakter, ktorého zaujímavý spôsob vzniku pritiahne pozornosť širokej verejnosti a zároveň dá možnosť ľuďom zažiť nadšenie zo spoločnej tvorby. Ďalej...

 Nízkoprah

 

 Peter Kulifaj

Medzi detstvom a zaradením sa do skupiny zamestnaných (či rodičov) je dlhé obdobie, kedy sme mladými ľuďmi hľadajúcimi svoje miesto v spoločnosti.  Detskí ihriská už nie sú pre nás, no ešte sme neboli úplne prijatí medzi tých, ktorí majú moc ovplyvniť to, ako svet okolo nás vyzerá. A niekedy máme pocit, že náš hlas je počuť len veľmi slabo...viete, čo vlastne hovorí? Ak by ste sa započúvali, možno by ste sa dozvedeli, že sa nemáme vo voľnom čase kde stretávať  s priateľmi. Alebo by ste sa mohli dozvedieť, že by sme chceli pomôcť pri skrášľovaní miesta, kde žijeme. Niektorí z nás by možno uvítali skatepark a ďalší by povedal, že tu chýba čosi, čo by bolo alternatívou k piatkovým (barovým) večerom. Je toho veľa, čo by sme my, mladí, v našej mestskej časti potrebovali. Ale i toho, čo vieme ponúknuť. Príďte za nami a pýtajte sa... Projekt sa zameriava na mapovanie potrieb mladých ľudí vo veku od 14 do 25 rokov v Novom Meste za pomoci terénnych pracovníkov z viacerých organizácií pracujúcich s mládežou v rôznych mestských častiach Bratislavy. Mapovanie bude prebiehať takou formou, aby bolo možné z výsledkov identifikovať 3 základné priority v oblasti rozvoja práce s mládežou v Novom Meste.  Súčasťou tohto procesu bude hľadanie vhodného miesta pre zriadenie nízkoprahového klubu pre deti a mládež, ktorý by bol v budúcnosti priestorom podpory rozvoja mladých ľudí a premeny ich nápadov na skutočnosť. Ďalej...

 Pestujeme

 DOBRO(TKY)

 

 Barbora

  Petrgalová

Projekt je zameraný na vytvorenie školskej záhrady, určenej na spoločné pestovanie a stretávanie sa predovšetkým žiakov, ľudí bez domova a seniorov. Cieľom projektu je umožniť výmenu skúseností pri tvorení záhradky a pestovaní v nej. Okrem pestovania rastlín sa tak vytvorí priestor pre pestovanie medziľudských vzťahov medzi rozličnými skupinami, zvýši sa miera spolupráce a spolupatričnosti zainteresovaných. Ďalej...

 "Pozastávka"

 

 Ľuboš Korenčík

Projekt má ambíciu umiestniť infotabuľe/fóliové infonálepky na zastávky MHD v MČ Nové Mesto. Infonálepky by boli umiestnené na čelnej strane skla zastávok a vizuálne vhodnou formou by ponúkali zaujímavé informácie o názve danej zastávky/lokality/prípadne osobnosti, podľa ktorej je zastávka/lokalita pomenovaná. Cieľ je takýmito nálepkami prispieť k zvýšeniu orientácie, informovanosti a záujmu o mesto, v ktorom žijeme, o povedomí a historických súvislostiach. Prispieť k budovaniu hrdosti a lokalpatriotizmu v našom meste. Ďalej...

 Prevencia

 sociálnej

 izolácie

 seniorov

 

 Marta Hrebičková

 Eva Bernard

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Financie žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať. Projekt ma ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi. Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov. Ďalej...

 Revitalizácia

 stanice Filiálka

 

 David Vereš

V tomto roku by sme radi nadviazali na naše aktivity z predchádzajúceho roka v areáli bývalej konskej železnice Filiálka Bratislava (vyčistenie vačšiny územia, vybudovanie priechodov ponad kolajisko, vytvorenie košov, opravenie debnenia na starej budove stanice, aktivizácia obyvateľov, verejná diskusia). Našim cieľom je aj v tomto roku čo najviac zkultivovať Filiálku, ktorá je aj napriek aktivitám v minulom roku stále v nie-peknom až dehonestujúcom a nebezpečnom stave. Pri príležitosti 100. výročia bývalej stanice Filiálka plánujeme zorganizovať celodenné kultúrne podujatie počas ktorého bude prebiehať: Ďalej...

 Škola dokorán

 

 Ľubica Nosčáková

Projekt Škola dokorán má za cieľ  prepojiť komunitu starých rodičov, rodičov a žiakov waldorfskej školy s okolitým komunitami- dôchodcami, rodičmi, deťmi z Mierovej kolónie. Formou spoločných činností v tvorivých dielňach, príťažlivých pre všetky generácie, na pôde školy pri spoločnom tvorení dôjde k ich vzťahovému prepojeniu, vzniknú kreatívne medzigeneračné dialógy, v ktorých sa zúčastnený učia od seba navzájom, vymieňajú si  skúseností a spolupracujú. Činnosti vychádzajú z predošlých overených skúseností, ktoré zaujímajú všetky zahrnuté komunity a zameriavajú sa na zvyky a tradície z regiónu v nadväznosti  na zábavné učenie sa fyzikálnych zákonov prostredníctvom hračiek starých otcov a materí, ktoré spolu vyrobíme. Symbolicky toto medzigeneračné tvorenie a komunikácia cezeň prebehne na pôde školy, ktorou za 50 rokov existencie prešlo viacero generácii a teraz sa môžu v tomto spoločnom priestore prepojiť aj inak, ako len súnaležitosťou k priestoru. Nielen dvere dokorán, ale najmä vzájomné sa učenie je nosnou súčasťou projektu. Voľnočasové aktivity, dostupné pre ľudí MK prietorovo, vybavením, lektormi a najmä finančne, zatiaĺ v Mestskej časti chýbajú A tie, ktoré inegrujú vzájomne generácie a všetkým dávajú možnosť sebarealizácie a zážitku radosti zo vzájomnej blízkosti, sú výrazným prínosom pre  sebarozvoj  nielen obyvateľov, ale aj tých, ktorí v MČ trávia množsvo času a tým priamo prispievajú k rozvoju  Mestskej časti a jej dobrého mena a úspechov. Ďalej...

 Zaži Nové

 mesto

 

  Martin Brix

Projekt "Zaži Nové Mesto" je podujatie, ktoré bude prebiehať na viacerých zaujímavých miestach v bratislavskej časti Nové Mesto. Je určený širokej verejnosti a môže sa do neho zapojiť hocikto bez ohľadu na vek, pohlavie či miesto pobytu. Pôjde o spoločenskú, primárne teda športovo-kultúrnu aktivitu, postavenú na spoznávaní Nového Mesta a jeho miest, ktoré chceme predstaviť nie len samotný obyvateľom Nového Mesta ale aj ľudom mimo týchto lokalít. Na konkrétnych miestach by prebiehali kultúrno-umelecké aktivity, ktoré by vyakcentovali špecifickosť konkrétneho miesta. Bratislava ako taká v sebe skrýva množstvo zaujímavých miest, o ktorých jej obyvatelia nevedia, alebo opustené či šedivé miesta, ktoré kreatívne oko umelca vníma inak. Vďaka našej nenáročnej túre na bicykli uvidia Nové mesto v úplne inom svetle, čo môže ovplyvniť ich vzťah k tejto bratislavskej časti z pozitívneho hľadiska. V rámci jedného popoludnia sa pozrú na Nové mesto očami architekta, hudobníka či výtvarníka. Okrem vybratých zastávok, zverejníme v našom sprievodcovi aj iné zaujímavé miesta, ktoré môžu ďalej preskúmať vo voľnom čase. Ďalej...

 „Zeleninovo"

 

 Jarmila Buláková

Projekt komunitnej záhrady „Zeleninovo" tzv.zeleninové mestečko v Bratislave spája komunitu ľudí, ktorí nachádzajú zmysel a hodnoty v tradičnom pestovaní plodín a bylín na získavanie rastlinnej potravy. Základnou stavebnou myšlienkou projektu je ekologicky obnoviteľný spôsob využitia pôdy a verejného priestoru za účelom vypestovania si vlastnej zeleniny, ovocia a bylín, vzdelávanie a potešenie spoločnosti vytvorením esteticky príjemného miesta pre relax komunity. Edukačná stránka sa má za to, že širšia spoločnosť má nedostatočné informácie ohľadom pestovania a starostlivosti o najzákladnejší zdroj obživy, pôdu. V dnešnej dobe považujeme za urgentné šíriť osvetu biologicky čistého materiálu, kvôli rozširujúcim GMO plodinám, ale taktiež obhajovať širokú využiteľnosť bylín, či už zo zdravotného hľadiska alebo z hľadiska využitia v domácej kuchyni. Komunitná záhrada poskytne priestor na pestovanie skúseným či amatérom a vlastná úroda je tým najlepším pocitom zadosťučinenia. Ďalej...

 Zverejnenie 

 datasetov a

 ich vizualizácia

 

 Peter Hanečák,

 Andrej Ďumbala

Primárnym cieľom projektu bude pomoc pri zverejnení vybraných dát BANM v strojovo spracovateľnej OpenData forme. Dáta by mala zverejňovať mestská časť priebežne vo vlastnej réžii v rámci svojej web stránky, alebo formou verejne dostupného API rozhrania. Druhým cieľom projektu je poskytnúť používateľom webovú aplikáciu, ktorá umožní vizuálne prezentovať rozpočet mestskej časti využívajúc zverejnené dáta. Primárne cieľové skupiny: občania, úradníci mestskej časti a poslanci, tretí sektor. Ďalej...

 

Hlasovací formulár k pilotnej fáze Participatívneho rozpočtu 2014

 
Priemerne (0 Hlasy)