Späť

Moznosti zapojenia, text

Aké sú teda možnosti zapojenia?

 

Základnou ambíciou týchto mechanizmov je umožniť obyvateľom, aby mali vplyv, tzn. možnosť sa plnohodnotne zapájať do diskusií k jednotlivým témam počas celého ich priebehu, tzn. od formulovania problémov, cez hľadanie riešení až po ich schvaľovanie, realizáciu a kontrolu realizácie. Predpokladá to vysokú transparentnosť, včasné informovanie o vývoji v danej oblasti a angažovanosť občanov.

 

Aké konkrétne spôsoby participácie budú môcť obyvatelia využiť?:

  • Verejné hlasovania, ankety, dotazníky, formuláre na zbieranie podnetov od občanov – sú jednorazové, ale účinné metódy, ktoré budú často využívané v rôznych etapách procesu. V elektronickej alebo papierovej forme umožnia navyše participovať aj tým obyvateľom, ktorí na intenzívnejšie angažovanie nemajú čas, prostriedky, prípadne záujem.
  • Internet – pr.banm.sk / facebook - bude základné súhrnné médium, ktoré poskytne počas celého priebehu procesu transparentný a prehľadný prístup k všetkým relevantným informáciám z uskutočnených i aktuálnych aktivít, ako aj možnosť sa registrovať a spolupracovať virtuálne na činnosti komunít, v diskusných fórach a ďalších procesoch.
  • Interaktívna virtuálna mapa kritických miest – Na stránkach pr.nmba.sk vznikne virtuálna mapa, kde budú môcť obyvatelia zaznamenať a opisovať lokality, ktoré  v meste považujú za problematické. Nezriedka sa totiž stáva, že si mesto nevšimne a nerieši problém, ktorý obyvatelia v danej lokalite registrujú a možno častokrát aj majú chuť sami riešiť. Cieľom tohto nástroja, ktorý nadviaže na službu Odkaz pre starostu, bude vypracovať prehľad kritických bodov v meste. Ten sa tak môže stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov. V prípade, že by chceli vziať iniciatívu do vlastných rúk, participatívny rozpočet im umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.
  • Participatívne komunity - (Pracovné participatívne skupiny): Hlavným komunikačným kanálom pre ľudí, ktorí by sa chceli angažovať na procese intenzívnejšie a skúsiť sa podieľať na hľadaní a realizácii samotných riešení, budú pravidelné stretnutia tzv. participatívnych komunít, ktoré sa vytvoria podľa oblastí či tém, ktoré budú pre obyvateľov a mesto dôležité a zaujímavé. Členovia týchto skupín budú v spolupráci s expertmi diskutovať o problémoch, ktoré vnímajú a na základe toho tvoriť vlastné vízie a navrhovať verejné projekty a investičné návrhy, ktoré budú ponúkať inovatívne služby, nachádzať zmysluplné využitie mestských priestorov, prípadne navrhovať ďalšie nápady, ako podporovať a optimalizovať rozvoj mesta. Zásadou všetkých pracovných skupín je, že do nich každý vstupuje ako občan, tzn. ako jednotlivec, nie ako občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana, hoci môže byť ich členom; je to z toho dôvodu, aby sa pri diskusii nepresadzovali záujmy skupín, ale zdôraznili sa názory a potreby občanov! Komunity budú dodržiavať zásady plnej inkluzivity a transparentnosti a budú podporovať kooperáciu medzi všetkými zapojenými. Výstupy z diskusií budú skupiny pravidelne zverejňovať na stránkach pr.banm.sk. (na úrovni Bratislavy vznikli napríklad skupiny: Seniori, Mládež, Zelené mesto, Open Data, Kultúra, Doprava) ]
  • Navrhovanie a realizácia občiasknych projektov - v rámci stretnutí participatívnych komunít budú môcť angažovaní občania spolu diskutovať a predkladať vlastné návrhy inovatívnych projektov, prípadne služieb, ktoré v mestskej časti chcú a potrebujú.
  • Diskusia a hlasovanie o zadaniach pre mestské zastupiteľstvo - významnou možnosťou participácie bude priame hlasovanie verejnosti o tzv. zadaniach. Investičné návrhy – tzv. zadania sa budú vytvárať v spolupráci s verejnosťou a zastupiteľstvom a verejnosť o nich bude hlasovať. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. 
  • Diskusia a hlasovanie o prioritách mesta - Okrem práce na úrovni spomínaných projektov, sa obyvatelia budú môcť zapojiť aj do snahy definovať priority rozvoja mesta. Na základe spracovania požiadaviek a potrieb občanov ako aj diskusií o nich z tzv. verejných fór sa môže podariť upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové témy pre budúci rozvoj mesta.
  • Verejné diskusie, fórá, prezentácie, školenia a worskhopy – Aby sa v rámci participatívnych procesov dosiahli skutočne kvalitné rozhodnutia a riešenia, budú sa k jednotlivým témam organizovať ďalšie osobitné verejné udalosti. Ich cieľom bude INFORMOVAŤ: predkladať a otvárať priebežné výsledky procesov verejnosti. Zároveň budú širšiu verejnosť VZDELÁVAŤ:  získavať spätnú väzbu a napokon prostredníctvom nich aj PRIIJÍMAŤ ROZHODNUTIA, ktoré budú napĺňať verejný konsenzus. Organizovať sa budú napr. Verejné prezentácie, Verejné fórá, Verejné zvažovania a ďalšie.
Priemerne (0 Hlasy)


Porto Alegre Porto Alegre

Veselý prístav Bratislava

Autor/ka: Silvia Ruppeldtová

Stop urbicíde – genocíde mesta!


Video je bez zvuku!

Chceme naspäť naše mesto, chceme mesto na život, nie nocľaháreň unavených existencií terorizovaných svojvôľou morálnych a kultúrnych ignorantov. Je stále viac tých, ktorí sú nespokojní. To, čo sa dnes usiluje robiť PETÍCIA by pokojne zvládla aj DEFENESTRÁCIA. To znamená, že nerieši NIČ.
Preto: Nestačí voliť. Nestačí písať petície. Nestačí hádzať symbolický hrach na steny magistrátu. Nestačí zdvorilo preukazovať svoj nesúhlas za dverami rokovacej siene začlenení do kategórie aktivistov, ktorou mestskí byrokrati tak arogantne opovrhujú.
Mesto je naše, nie ICH.
Oni nám nesmú VLÁDNUŤ, oni sú na to, aby nám SLÚŽILI.
Nestačí protestovať.
Treba zmeniť systém.
Chceme PARTICIPATÍVNY ROZPOČET PRE BRATISLAVU!

Zdroj: Utopia https://utopia.sk/wiki/display/porto/Porto+Alegre

Z dielne Porto Alegre Z dielne Porto Alegre

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - príklady zo zahraničia

Silvia Ruppeldtová hovorí o rozličných mechanizmoch participatívneho rozpočtu využívaných v mestách Porto Alegre, Saint-Denis a Lisabon.

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Hlavné mesto Portugalska sa svojim obyvateľom a návštevníkom hrdo a oprávnene predstavuje ako „princezná Teja". O Bratislave sa tiež dlho a oprávnene hovorilo ako o „krásavici na Dunaji", ako o „malom slovenskom Paríži", či ešte dávnejšie ako o „najkrajšom meste Horného Uhorska". Podobne ako Lisabon, aj Bratislavu ospevovali básnici, spisovatelia, cestovatelia, milovali hudobníci, výtvarníci a vinári, z bližšieho aj širšieho okolia a z celého sveta. Na rozdiel od Lisabonu, toto všetko je preč.

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

Rôzne druhy participatívneho rozpočtu

Rôzne druhy participatívneho rozpočtu

Na konci januára som mala prednášku na medzinárodnej konferencii o participatívnom rozpočte, ktorá sa konala v Berlíne. Konferencia bola veľmi zaujímavá a stretla som tam veľa ľudí, ktorí sa participatívnym rozpočtom zaoberajú po celom svete a o ktorých som dovtedy len počula alebo si s nimi vymenila elektronickú poštu. Čo ma však skutočne ohromilo, bolo poznanie, ako je participatívny rozpočet v rôznych častiach sveta odlišný.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv. 

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

Právo na mesto (2)

Právo na mesto (2)

Posledná rázna expanzia urbanizačného procesu, podobne ako všetky predchádzajúce, priniesla neuveriteľnú zmenu životného štýlu. Vo svete, v ktorom sa konzumerizmus, turizmus, kultúrny priemysel a priemysel založený na vedomostiach stali najdôležitejšími aspektmi mestskej politickej ekonómie, sa kvalita života v meste rovnako ako mesto samotné stala tovarom.

First Previous
  • 1
  • 2
Next Last