Späť

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Autor/ka: (sru)

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

Mesto neustále rastie, pribúdajú prisťahovalci z krajiny aj zo zahraničia a práve preto je jeho cieľom vyvíjať aktivity podporujúce dlhodobo udržateľný rozvoj. Podľa oficiálnej stránky mestského zastupiteľstva sa Saint-Denis mení, ale ostáva predovšetkým mestom pre ľudí a najmä pre tých, ktorí v ňom žijú. „Tí, ktorí tu žijú, majú právo tu ostať a preto patrí medzi prvoradé záujmy budovať popri rodinných domoch, súkromných komunitných bytových celkoch aj sociálne bývanie a dostupný súkromný nájomný sektor." Z tohto dôvodu sa rozvíjajú dlhodobé projekty pre plnokrvne žijúce mesto, ktoré na to potrebuje aj fungujúcu dopravu, verejné služby, hospodárske aktivity, vzdelávanie, ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mestskej zelene. Je to záväzok, ktorý mesto prijalo a je odhodlané naplniť.

Ciele sú podľa magistrátu naplniteľné, ale jedine za predpokladu, že hlavným politickým cieľom bude umiestniť otázku miestneho životného prostredia do centra záujmu verejnosti a politikov. Vyžaduje to navyše finančnú podporu od štátu, ktorú Saint-Denis požaduje a zatiaľ mu nebola poskytnutá. V úsilí získať finančné prostriedky je najdôležitejšie rozvíjanie kolektívneho záujmu verejnosti.

PRINCÍPY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU (PR)

Každoročné vypracovávanie PR patrí medzi najdôležitejšie aktivity mesta. Podstatou je zásada, že všetkých otázok súčasnosti a budúcnosti mesta sa má zúčastniť čo najväčšie množstvo jeho obyvateľov. Táto nová forma demokracie umožňuje obyvateľom priamo sa podieľať na rozhodovaní o smerovaní mestských finančných prostriedkov. Každý rok sa v máji alebo júni koná stretnutie obyvateľov jednotlivých mestských štvrtí, ktorí formulujú svoje názory, skúsenosti a pozorovania a určujú svojich reprezentantov do rozpočtového výboru.

 
Po vyčíslení všetkých prednesených požiadaviek a ich sčítaní sa okolo septembra vytvárajú tematické pracovné skupiny, a okolo novembra/decembra rozpočtové skupiny. Vďaka nim sa udržiava smerovanie a priority globálneho rozpočtu.


Globálny mestský rozpočet zahŕňa aj akceptované požiadavky PR priamo vychádzajúce z potrieb občanov. O globálnom rozpočte sa hlasuje každý rok v januári. V tom istom čase sa hlasuje aj o komunitnom rozpočte (pozri nižšie *). Vypracováva sa podľa priorít mestskej politiky definovanej v Zmluve o komunálnej činnosti z roku 2008. Vypracovať rozpočet znamená zadefinovať priority. To sa deje za priamej účasti občanov. Mesto na základe toho uprednostňuje mládežnícke a solidárne projekty, výstavbu obecných nájomných bytov, investuje do zlepšovania životného prostredia a mestskej zelene a upevňuje prevenciu. Vo všetkých oblastiach vedie sociálnu politiku, ktorá obyvateľom Saint-Denis bez výnimky umožňuje prístup k všetkým mestským aktivitám. Či už ide o jedálne, centrá voľného času, detské jasle, športové a kultúrne aktivity, mesto sa rozhodlo nezvyšovať finančnú čiastku platenú rodinou, hoci ceny za tieto služby stále rastú. V rovnakom solidárnom duchu sa nesie aj znižovanie daní pre asi 51 percent rodín v Saint-Denis.

Ako funguje participatívny rozpočet?

Apríl: stretnutie mestských štvrtí, za delegátov sú menovaní dobrovoľníci. Reprezentujú obyvateľov mestských častí pred volenými poslancami mesta, a to počas celého procesu vypracovávania rozpočtu. Verejné fóra, napr. http://www.ville-saint-denis.fr/pages/315-videos.html
Máj: organizovanie verejných stretnutí za účelom spísania požiadaviek verejnosti
Jún: mesto skúma uskutočniteľnosť návrhov z hľadiska technického a finančného
September – december: Mesto a delegáti pristupujú k rozhodovaniu o PR
Marec: predstavenie stanoviska delegátov pred mestskou radou, hlasovanie

V roku 2009 predstavoval rozpočet mesta Saint-Denis 153,4 miliónov eur určených na verejné služby a aktivity a 31,5 miliónov euro v investíciách.

Komunitný* rozpočet za rok 2009 bol 268 miliónov eur na verejné služby a aktivity a 137 miliónov euro na investície.

*(Saint-Denis je súčasťou tzv. Communauté d' agglomération Plaine-Commune zlučujúcej viaceré menšie mestá v tesnej blízkosti Paríža: Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse)

Mesto vyzýva všetkých obyvateľov priamo sa zúčastňovať na vytváraní rozpočtu, vyjadrovať sa k jeho rozvoju a predstavovať návrhy.

Niekoľko príkladov zrealizovaných v roku 2009:

– zvýšenie bezpečnosti na ulici umiestnením cestných retardérov a dopravných značiek upozorňujúcich na najvyššiu povolenú rýchlosť
– na inej ulici rozšírenie chodníkov a umiestnenie zábradlí
– zmena jednosmerného bulváru na obojsmerný
– rozmiestnenie parkovacích stĺpikov a reorganizácia parkovania na ďalšej ulici
– vysadenie kvetov a inej zelene pri mestských brehoch rieky Seina (15-tisíc eur)
– obnovenie žardiniér v centre mesta (40-tisíc eur)
– verejná zeleň na najväčších dopravných tepnách (9-tisíc eur)
– porady o zlepšení prístupu k predškolskému vzdelaniu. Mesto na základe toho dostalo finančnú pomoc od Francúzskeho detského benefičného fondu a štvrť Allende sa zapojila do pilotného projektu
– založenie kaviarne pre rodičov, kde si vymieňajú skúsenosti a počúvajú problémy iných rodičov (11 700 eur)
– vytvorenie poobedňajšieho rekreačného centra pre seniorov, ktorého súčasťou je aj služba domácej opatery (4000 eur)
– obnovenie detských a futbalových ihrísk a iných športových plôch
– lepší prístup pre postihnuté osoby do zdravotného strediska
– oprava ciest
– umiestnenie informačných tabúľ
– umiestnenie oplotení a rekonštrukcia záhrady v materskej škole
– otvorenie archeologického parku v centre mesta http://www.ville-saint-denis.fr/pages/315-videos.html
a iné.

PRIORITY MESTA SAINT-DENIS
 

Sociálne projekty
Mesto sa angažuje v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii predovšetkým prostredníctvom mestských sociálnych projektov a kultúrnych aktivít ako aj dôrazom na podporu ženských práv.
Riaditeľstvo sociálnych aktivít je rozdelené na viaceré špecifické oddelenia/centrá:
– centrum bývania
– sociálne centrum
– mestský dom solidarity
– mestské sociálne služby/mestský sociálny správny obvod
– centrum pre práva žien
– centrum pre rodičovstvo
– pohotovostná služba pre prístup k občianskym právam
– lokálny solidárny plán

Mesto ďalej plánuje rozvíjať, obohacovať, modernizovať a prispôsobovať sociálne projekty na základe požiadaviek, pripomienok, pozorovaní či odporúčaní verejnosti.

Kultúrne projekty
Rozvíjajú sa na celomestskej aj obvodnej úrovni, celoročne, zahŕňajúc aktivity pre deti až po seniorov a sledujú predovšetkým cieľ pestovania poznania a vzťahu k lokálnemu mestskému historickému, prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.

Projekty pre deti a mládež
Vychádzajú z mestskej politiky prístupu všetkých detí k vzdelávacím, zdravotníckym, stravovacím a sociálnym službám a aktivitám. Jedným z prostriedkov je daň z odpočítateľnej položky na vyživované osoby. Vďaka tomuto mechanizmu sa môžu aj deti z najskromnejších podmienok podieľať na všetkých ponúkaných službách a aktivitách, vrátane detí zdravotne hendikepovaných.

Vzdelávanie
Mesto má priamu zodpovednosť za celé vzdelanie prvého stupňa (jasle, materské a základné školy). Takisto je poverené vzťahmi a vzdelávacím partnerstvom so stredným a vyšším školstvom: organizuje informačné stretnutia pre rodičov, vysvetľuje postupy, mimoškolské vzdelávacie projekty. Rozvíja podmienky na čo najefektívnejšiu možnosť začleňovania hendikepovaných detí do bežného života.

Obecné byty a verejný priestor
Od zavedenia participatívneho rozpočtu v roku 2001 boli v Saint-Denis zrealizované nasledovné projekty:
– prispôsobenie územného plánu mesta za účelom odstránenia nedôstojných podmienok bývania
– renovácia starších bytov
– vytvorenie plánu rozvoja verejných priestranstiev (budovanie nájomných obecných bytov, rekonštrukcia pamiatok, rozširovania parkov...)
– podpísanie konvencie rovnováhy bývanie/zamestnanie + aktivity, medzi mestom Saint-Denis a štátom (za každý 1 m2 kancelárskych priestorov sa vybuduje 1,2 m2 obytných priestorov)
– mobilizácia proti vypovedaniu nájmu a vyhodenia ľudí na ulicu
– mestský zákaz vypovedania rodín v momentálnej hmotnej núdzi
– aktivity na podporu spoluvlastníkov ocitnuvších sa v núdzi
– rekonštrukcie historických štvrtí

Podpora dôchodcov
Dôchodcovia majú právo ostať bývať v mieste svojho bydliska tak dlho, ako chcú a ako je to možné. Mestský úrad pre starých ľudí a dôchodcov im poskytuje rôzne služby a pomoc, ako aj spoločenské aktivity pomáhajúce udržiavať spoločenské kontakty.

Urbanizmus
Od januára 2007 pracuje mesto Saint-Denis na vypracovaní mestského územného plánu (MUP). Je to základný urbanistický dokument veľké projekty mestského rozvoja a záväzné pravidlá na využívanie mestských priestranstiev. MUP je nahradením plánu o vlastníctve pozemkov a podľa zákona sa vzťahuje na princípy solidarity a rekonštrukciu mestských priestranstiev.

Hlavné etapy vypracovávania mestského územného plánu:
– Január 2007 – jún 2008: vypracovanie hlásenia o stave mesta
– Jún 2008 – jún 2009: spísanie projektu úpravy a trvalo udržateľného rozvoja
– Jún 2009 – jún 2010: zadefinovanie urbanistických pravidiel
– plán na rok 2011: verejná anketa


Pre podrobnejšie informácie pozrite stránku vo francúzštine:
www.ville-saint-denis.fr

Priemerne (0 Hlasy)


Porto Alegre Porto Alegre

Veselý prístav Bratislava

Autor/ka: Silvia Ruppeldtová

Stop urbicíde – genocíde mesta!


Video je bez zvuku!

Chceme naspäť naše mesto, chceme mesto na život, nie nocľaháreň unavených existencií terorizovaných svojvôľou morálnych a kultúrnych ignorantov. Je stále viac tých, ktorí sú nespokojní. To, čo sa dnes usiluje robiť PETÍCIA by pokojne zvládla aj DEFENESTRÁCIA. To znamená, že nerieši NIČ.
Preto: Nestačí voliť. Nestačí písať petície. Nestačí hádzať symbolický hrach na steny magistrátu. Nestačí zdvorilo preukazovať svoj nesúhlas za dverami rokovacej siene začlenení do kategórie aktivistov, ktorou mestskí byrokrati tak arogantne opovrhujú.
Mesto je naše, nie ICH.
Oni nám nesmú VLÁDNUŤ, oni sú na to, aby nám SLÚŽILI.
Nestačí protestovať.
Treba zmeniť systém.
Chceme PARTICIPATÍVNY ROZPOČET PRE BRATISLAVU!

Zdroj: Utopia https://utopia.sk/wiki/display/porto/Porto+Alegre

Z dielne Porto Alegre Z dielne Porto Alegre

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - príklady zo zahraničia

Silvia Ruppeldtová hovorí o rozličných mechanizmoch participatívneho rozpočtu využívaných v mestách Porto Alegre, Saint-Denis a Lisabon.

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Hlavné mesto Portugalska sa svojim obyvateľom a návštevníkom hrdo a oprávnene predstavuje ako „princezná Teja". O Bratislave sa tiež dlho a oprávnene hovorilo ako o „krásavici na Dunaji", ako o „malom slovenskom Paríži", či ešte dávnejšie ako o „najkrajšom meste Horného Uhorska". Podobne ako Lisabon, aj Bratislavu ospevovali básnici, spisovatelia, cestovatelia, milovali hudobníci, výtvarníci a vinári, z bližšieho aj širšieho okolia a z celého sveta. Na rozdiel od Lisabonu, toto všetko je preč.

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

Rôzne druhy participatívneho rozpočtu

Rôzne druhy participatívneho rozpočtu

Na konci januára som mala prednášku na medzinárodnej konferencii o participatívnom rozpočte, ktorá sa konala v Berlíne. Konferencia bola veľmi zaujímavá a stretla som tam veľa ľudí, ktorí sa participatívnym rozpočtom zaoberajú po celom svete a o ktorých som dovtedy len počula alebo si s nimi vymenila elektronickú poštu. Čo ma však skutočne ohromilo, bolo poznanie, ako je participatívny rozpočet v rôznych častiach sveta odlišný.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv. 

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

Právo na mesto (2)

Právo na mesto (2)

Posledná rázna expanzia urbanizačného procesu, podobne ako všetky predchádzajúce, priniesla neuveriteľnú zmenu životného štýlu. Vo svete, v ktorom sa konzumerizmus, turizmus, kultúrny priemysel a priemysel založený na vedomostiach stali najdôležitejšími aspektmi mestskej politickej ekonómie, sa kvalita života v meste rovnako ako mesto samotné stala tovarom.

First Previous
  • 1
  • 2
Next Last