Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazené verzie projektov sú ich aktuálnou verziou. Komentovať a rozpracovávať je ich možné po zapojení sa do príslušnej participatívnej komunity. Návod na prihlásenie sa nájdete po kliknutí na odkaz Ako sa môžem zapojiť. K pracovnej verzii projektu a diskusii o projekte sa dostanete klinknutím na odkaz Komunitný priestor.

Aktuálna verzia projektu Aktuálna verzia projektu

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"

Projektová dokumentácia

Background

Charta práv starších ľudí
Starší ľudia potrebujú primeranú podporu príjmov aj v starobe, možnosť sebarealizácie - uplatniť sa v slušnom zamestnaní, ak chcú zostať aktívni, a prístup k príslušnej zdravotnej a sociálnej službe, vrátane dlhodobej starostlivosti. Práva zahŕňajú právo na rovnosť v ochrane pred zákonom, právo na vlastný majetok, právo na vzdelanie, právo na prácu a právo na účasť vo vláde. Ochrana práv seniorov im má pomôcť viesť dôstojný a bezpečný život ako rovnocenným členom spoločnosti.

Priority roku 2012:
1. zamestnanosť, 2. zapojenie sa do spoločnosti, 3. zdravie a nezávislý život a 4. medzigeneračná solidarita

Aj na Slovensku sa rozmáha ageizmus, negatívna predstava o starých ľuďoch!
Ageizmus znamená vekovú diskrimináciu, názor o nízkej hodnote a nekompetentnosti staroby, spoločenský predsudok voči starnutiu. Poukazuje na rastúcu nevrlosť mladých ľudí a ľudí v strednom veku voči starším. Prejavuje sa podceňovaním, odmietaním, ba až odporom k starším ľuďom. Starší muži a ženy sú často vystavení zneužívaniu (verbálne, sexuálne, psychické a finančné zneužívanie). Mnohí starší ľudia nemajú ani finančnú ochranu, ako sú dôchodky a iné formy primeraného sociálneho zabezpečenia. Nedostatočné zabezpečenie minimálneho príjmu môže starších ľudí a ich rodiny priviesť do trvalej chudoby. Ageizmus je postoj, ktorý výrazne diskriminuje, podceňuje a odmieta starých jednotlivcov len na základe ich veku/staroby.

Demografický vývoj a jeho výzvy! Zaobchádzať s úctou – kontakty s mladšími ľuďmi
V súvislosti s rýchlym starnutím populácie treba posilniť odpovede spoločnosti adekvátne významu vplyvu demografických zmien a zvýšením medzigeneračnej solidarity pomôcť starším ľuďom žiť život dôstojne. Výkon, uplatňovanie týchto práv umožní starším ľuďom zachovať sebaúctu a žiť v súlade s generáciami na základe rovnosti. Súčasný stav s nedostatočnou legislatívou si vyžaduje nápravu a musí v záujme spravodlivosti dotvoriť tiež potrebné štandardy pre poskytovanie služieb. Dodržiavanie práv starších ľudí. si vyžaduje poskytnúť lepšie základy pre advokáciu, verejnú informovanosť a vzdelávanie o právach starších ľudí. Potrebné je zmeniť zobrazovanie starších ľudí ako príjemcov charity a pomoci a posilniť obraz ako osôb s vedomosťami, životnou múdrosťou a skúsenosťami. Zvýšená úcta k starším ľuďom zlepší vzťahy medzi rôznymi generáciami a upevní súdržnosť spoločnosti. Potrebný je tlak na prijatie politických rozhodnutí, ktoré podporia vekovo citlivé programy; s nadväzným prideľovaním finančných prostriedkov na ich realizáciu. Pre zlepšenie súčasného neutešeného stavu je dôležité zhromaždiť dôkazy diskriminácie (zneužívanie, zanedbávanie, či násilie voči starším ľuďom) a využiť ich aj v právnom konaní a ďalšom legislatívnom procese. Informačné zdroje s príkladmi dobrej praxe a programoch: www.ageuk.org.uk; www.ohchr.org; www.who.int; www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/un.org

Delegáti Valného zhromaždenia EAPN (Európska sieť proti chudobe) sa zhodli na prioritách programu, ktorý požadujú od národných vlád: Sociálny a udržateľný rozvoj a solidaritu pozdvihnúť do čela európskych priorít a z ľudských práv urobiť centrálnu os úsilia v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Požadujú posilňovať reálnu ekonomiku, vrátane podpory sociálnej ekonomiky a komplexného investovania do stratégií pracovného trhu na vytváranie a podporu kvalitného zamestnania a príležitostí pre všetkých. www.eapn.org

1. Anotácia – krátky opis projektu (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

V podmienkach „veľkej Bratislavy" sú potreby starších ľudí riešené v jednotlivých mestských častiach na veľmi rôznorodej úrovni, avšak možno tvrdiť, že všade nedostatočne. Ani prijaté právne normy nie sú ešte v súlade s právami deklarovanými ústavou a tiež finančné mechanizmy, a najmä uplatňovaná prax, nezabezpečujú starším ľuďom právo na bezpečnú a dôstojnú starobu. Najmä nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok programov aktívneho starnutia a pochybenia úradných inštitúcií (ľudský faktor) je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou. Projekt chce pomôcť vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov min. dvoch generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života. Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnosti je život generácií značne oddelený a prehlbujú sa negatívne vzťahy. Na zhoršovaní sa odzrkadľuje aj rozpad tradičného života rodiny. Kedysi boli spoločenské podujatia, kde sa družne vedeli spolu zabaviť na jednom mieste starí rodičia s deťmi a vnukmi, pravnukmi, prípadne i ďalšími príbuznými bežné (hoci len nedeľné vychádzky do parku, na štadión, amfiteáter apod.).
Dnes takúto klasiku možno zažívajú ešte na vidieku a výnimky. Žiaľ nechýba ani tak idylický obraz ako skutočne spoločensky uznávané ľudské hodnoty, ktoré sa v takýchto spoločenstvách utvárali a upevňovali. Medzi oboma generáciami existuje aj spojivo, ktoré im môže pomôcť nájsť cestu k vzájomnej úcte, spolupráci a nachádzaniu spoločných cieľov pri angažovaní sa na pretváraní a zlepšovaní života súčasnej spoločnosti.
Predpokladáme, že prvotne spoločný cieľ – naplnenie zmyslu vlastného života, v ktorom prioritne každá komunita uznáva spoločné hodnoty – umožní prirodzenou cestou nachádzať vlastné prostriedky na realizáciu a prevzatím rolí jednotlivci i komunity (skupiny seniori a juniori) vytvoria samosprávnu realizačnú dvojgeneračnú komunitu.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V súčasnosti ako malé komunitné centrá existujú denné centrá seniorov (bývalé kluby dôchodcov), ktoré však iba zmenili názov ale nie predmet činnosti. Roky neúnosný stav spočíva v „uzavretosti" osadenstva, ktoré nevpúšťa do svojho kruhu nových členov, takže starí starnú, vymierajú ale noví členovia nie sú vítaní. Po mnohých pokusoch prelomiť bariéru napokon vznikol Klub Senior v priestoroch Ružinovského domova seniorov, ktorý poskytuje už tretí rok najviac požadovanú službu - vzdelávanie v informačnej gramotnosti (práca na počítači a internete). V ústrety požiadavkám ľudí nad 50 rokov sa začal budovať ako Vzdelávacie, informačné a poradenské centrum, ktoré poriadalo aj osvetovú činnosť, diskusné fóra, tvorivé dielne a pohybové aktivity pod hlavičkou Akadémia seniorov. Po strate priestorov však po roku činnosti ostala iba vzdelávacia činnosť (PC a internet; jazykové konverzácie) a poradenstvo. Narastá záujem seniorov o vzdelávanie a zapojenie sa do verejného života. V Bratislave je viac možností, avšak informácie sú rozptýlené a nesúrodé.
Potreba Komunitného centra, ktoré by zaplnilo funkciu chýbajúcej inštitúcie pre obhajobu reálnych potrieb a práv seniorov i iných komunít a koordinovanie a cieľavedomé monitorovanie objavujúcich sa problémo. Nové výzvy a programové priority nadchádzajúceho roka – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS) 2012, môže centrum v mestskom priestore propagovať a pomôcť iniciovať konkrétne riešenia a implementovať projekty dobrej praxe aj v lokalitách MČ.

4. Predkladateľ a realizátori projektu: Komunita seniori
(Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

1. Jednotlivci – občania seniori, dobrovoľníci ochotní prevziať zodpovednosť za plnenie konkrétnych úloh v dohodnutej oblasti
2. Občianske združenia a neformálne skupiny: dobrovoľníci a manažment MVO
regióny.sk (BA I- SM) – oblasť organizačná, vzdelávacia, poradenská ZKS (9 klubov v BA) – oblasť koordinačná, osvetová, kultúrna, sociálna Živena (BA) – oblasť kultúrna, osvetová JDS (okresné org. BA) – sociálna, záujmová, športová, iná Za rozvoj Dúbravky (BA IV) – sociálna, kultúrna, koordinačná Občan, demokracia a zodpovedmosť (BA) – vzdelávacia, legislatívna Utópia (BA) – vzdelávacia, koordinačná Práca a vzťahy – kampane, poradenstvo Devínska inak - kampane, koordinačná Centrum pre rozvoj regiónov, n.o. – monitoring, prieskum

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

1. Spolupráca generácií Senior - Junior
- Dosiahne sa zbližovanie dvoch generácií (zamedzenie rastu negatívneho vplyvu ageizmu), následná vyššia efektívnosť vkladaných prostriedkov, zdravší vývoj spoločenských vzťahov, obnova tradičných hodnôt
- Zvýšenie občianskej participácie oboch komunít na riešení vlastných problémov, potrieb a definovaní úloh v spoločnosti, sebarealizácia v prospech vlastných komunít
2. Samospráva fungujúcich komunít zabezpečí
- Zlepšenie spolupráce so samosprávou, štátnou správou, zefektívni sa proces tvorby a plnenia miestnych politík, zlepší sa informovanosť občanov a spätná väzba
- Zvýši sa participácia dobrovoľníckej práce hlavne z komunity seniori, juniori, - efektívnosť ľudských zdrojov

6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Seniori
- jednotlivci - organizované skupiny
Juniori
- jednotlivci - organizované skupiny
Spolupracujúce organizácie: samosprávne a štátne, poslanci, MVO, médiá, odborné firmy

7. Pokračovanie projektu
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Komunitné centrum sa stane trvalým miestom tvorby a realizácie ďalších nových projektov a riešení aktuálnych problémov občanov a komunít mesta Bratislava.
Bude plniť funkcie: 1. Vzdelávacie: Kurzy; Školenia; Diskusné fóra;
2. Osvetové: Prednášky s diskusiou, Živá knižnica, Kampane,
3. Poradenské: Občianske poradne; Celoživotné učenie
4. Monitorovacie: Monitoring služieb; Spracovanie databáz; Distribúcia informácií
5. Propagačné a administratívne: www.senior.sk, www.senior-help.sk; médiá
6. Organizačné a administratívne: Tvorba vízií, projektov; rozvoj dobrovoľníctva (www.dobrovolnik.sk);

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Harmonogram realizácie
0 – mesiac : Príprava priestorov Komunitného centra– kancelárske zariadenie a vybavenie IKT
1. mesiac
- Vytvorenie realizačného tímu, rozdelenie úloh podľa tematických oblasti - Tvorba harmonogramu aktivít (Rozdelenie služieb v prevádzke KCG ) - Propagácia aktivít KC (propagačná sekcia) v MČ, komunitách, plagátiky - Rozdelenie služieb v prevádzke centra - Vytvorenie projektového tímu (spoločná tvorba projektov a vízií) - -Tvorba vlastnej webstránky, informačné materiály, kampane - Voľba samosprávneho orgánu Komunitného centra (seniori, juniori, iní) - Tvorba organizačného poriadku KGC - Deň otvorených dverí (prijímanie podnetov od širokej verejnosti)
Ďalšie mesiace v roku
- pravidelná denná 7-dňová prevádzka s inováciami v programe, rozširovaním spolupráce – otvorená pre potreby všetkých komunít v participatívnom rozpočte a spolupracujúcim aktivistom a organizáciám

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Nepoznáme ešte konečnú cenu prenájmu priestorov - Špecifikácia podľa plánovaných aktivít:

Prenájom priestorov; Zriadenie digitálnej .kancelária
Kancelárske zariadenie a vyb.; IKT : 3xPC, notebook, foto/kamera, tlačiareň, multifunkčné zar., iné
5000 € (prenájom YMCA); ostatné z vlastných zdrojov

Vzdelávanie

Kurzy, tréningy, školenia
1. Finančná gramotnosť (Škola rodinnych financii) v MČ/rok
2. IKT gramotnosť (denne KC)/rok
Vlastné zdroje
Osveta
Kampane, diskusie, vl. príručky, informácie, iné
3. Cyklus diskusií v MČ: Burza nápadov občanov (súčasne monitoring a propagácia ERAS –solidarita medz generáciami)/rok
•4.Kampaň proti zneužívaniu seniorov (celoplošne, MČ)/3 mesiace
5. Živé knižnice (1x mesačne – búranie predsudkov, zbližovanie generácií) realizácia v MČ + KC
Spolupráca so samosprávou – MČ

600 € (vrátane poradenstva)

450 €

Poradenstvo

6. Dobrovoľnícke centrum pomoci – poradenstvo a služby Pracovné materiály a pomôcky

Projektová a koordinačná činnosť centra KCG (admin. dokumenttacia, propagacia, info)

7. Tvorba spoločných projektov a vízií www.dobrovolnik.sk (nový) (administrácia a návrh)
Tlač,kopírovanie, služby digitálnej kancelárie, CD/DVD...
500 €

Spoločné prevádzkové náklady pre celoročnú dobrovoľnícku prácu (minimálne požiadavky) a prevádzku Komunitného centra (7 dní režim)
Mhd + stravné lístky - 1500 € internet - 250 € mobil - 360 € pevná linka 360 € toner + cartzridge - 680 € ostatné kanc. potreby - 500 €
3650
SPOLU: 5200 + 5000 = 10200 €