Archív Archív

Späť

Ciele participatívnej komunity Seniori - Ružomberok

Cieľom komunity SENIORI je presadzovať záujmy seniorov, ktoré by viedli k skvalitneniu ich života v Ružomberku.

V rámci participatívneho rozpočtu mesta Ružomberok by sme chceli poskytnúť seniorom možnosť:


a) presadzovať záujmy seniorov v meste

b) kooperácie nielen s mestom, ale aj s inštitúciami a združeniami, ktoré sa zaoberajú problematikou spojenou so séniom

c) zlepšiť ich integráciu do spoločnosti

d) medzigeneračnej spolupráce

e) ďalšieho vzdelávania (základná práca s PC, zdravie v starobe,...)

f) využitia ich profesijných i osobných skúseností nielen v ich vlastný prospech , ale i prospech spoločnosti.Zámerom nie je duplikovať poslanie organizácií, ktoré v našom meste fungujú, ale snaha o spoločenskú angažovanosť seniorov.

Priemerne (1 Hlas)