Archív Archív

Späť

Komunitné centrum generácií (Senior – Junior)

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"

Projektová dokumentácia

Background

Charta práv starších ľudí
Starší ľudia potrebujú primeranú podporu príjmov aj v starobe, možnosť sebarealizácie - uplatniť sa v slušnom zamestnaní, ak chcú zostať aktívni, a prístup k príslušnej zdravotnej a sociálnej službe, vrátane dlhodobej starostlivosti. Práva zahŕňajú právo na rovnosť v ochrane pred zákonom, právo na vlastný majetok, právo na vzdelanie, právo na prácu a právo na účasť vo vláde. Ochrana práv seniorov im má pomôcť viesť dôstojný a bezpečný život ako rovnocenným členom spoločnosti.

Priority roku 2012:
1. zamestnanosť, 2. zapojenie sa do spoločnosti, 3. zdravie a nezávislý život a 4. medzigeneračná solidarita

Aj na Slovensku sa rozmáha ageizmus, negatívna predstava o starých ľuďoch!
Ageizmus znamená vekovú diskrimináciu, názor o nízkej hodnote a nekompetentnosti staroby, spoločenský predsudok voči starnutiu. Poukazuje na rastúcu nevrlosť mladých ľudí a ľudí v strednom veku voči starším. Prejavuje sa podceňovaním, odmietaním, ba až odporom k starším ľuďom. Starší muži a ženy sú často vystavení zneužívaniu (verbálne, sexuálne, psychické a finančné zneužívanie). Mnohí starší ľudia nemajú ani finančnú ochranu, ako sú dôchodky a iné formy primeraného sociálneho zabezpečenia. Nedostatočné zabezpečenie minimálneho príjmu môže starších ľudí a ich rodiny priviesť do trvalej chudoby. Ageizmus je postoj, ktorý výrazne diskriminuje, podceňuje a odmieta starých jednotlivcov len na základe ich veku/staroby.

Demografický vývoj a jeho výzvy! Zaobchádzať s úctou – kontakty s mladšími ľuďmi
V súvislosti s rýchlym starnutím populácie treba posilniť odpovede spoločnosti adekvátne významu vplyvu demografických zmien a zvýšením medzigeneračnej solidarity pomôcť starším ľuďom žiť život dôstojne. Výkon, uplatňovanie týchto práv umožní starším ľuďom zachovať sebaúctu a žiť v súlade s generáciami na základe rovnosti. Súčasný stav s nedostatočnou legislatívou si vyžaduje nápravu a musí v záujme spravodlivosti dotvoriť tiež potrebné štandardy pre poskytovanie služieb. Dodržiavanie práv starších ľudí. si vyžaduje poskytnúť lepšie základy pre advokáciu, verejnú informovanosť a vzdelávanie o právach starších ľudí. Potrebné je zmeniť zobrazovanie starších ľudí ako príjemcov charity a pomoci a posilniť obraz ako osôb s vedomosťami, životnou múdrosťou a skúsenosťami. Zvýšená úcta k starším ľuďom zlepší vzťahy medzi rôznymi generáciami a upevní súdržnosť spoločnosti. Potrebný je tlak na prijatie politických rozhodnutí, ktoré podporia vekovo citlivé programy; s nadväzným prideľovaním finančných prostriedkov na ich realizáciu. Pre zlepšenie súčasného neutešeného stavu je dôležité zhromaždiť dôkazy diskriminácie (zneužívanie, zanedbávanie, či násilie voči starším ľuďom) a využiť ich aj v právnom konaní a ďalšom legislatívnom procese. Informačné zdroje s príkladmi dobrej praxe a programoch: www.ageuk.org.uk; www.ohchr.org; www.who.int; www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/un.org

Delegáti Valného zhromaždenia EAPN (Európska sieť proti chudobe) sa zhodli na prioritách programu, ktorý požadujú od národných vlád: Sociálny a udržateľný rozvoj a solidaritu pozdvihnúť do čela európskych priorít a z ľudských práv urobiť centrálnu os úsilia v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Požadujú posilňovať reálnu ekonomiku, vrátane podpory sociálnej ekonomiky a komplexného investovania do stratégií pracovného trhu na vytváranie a podporu kvalitného zamestnania a príležitostí pre všetkých. www.eapn.org

1. Anotácia – krátky opis projektu (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

V podmienkach „veľkej Bratislavy" sú potreby starších ľudí riešené v jednotlivých mestských častiach na veľmi rôznorodej úrovni, avšak možno tvrdiť, že všade nedostatočne. Ani prijaté právne normy nie sú ešte v súlade s právami deklarovanými ústavou a tiež finančné mechanizmy, a najmä uplatňovaná prax, nezabezpečujú starším ľuďom právo na bezpečnú a dôstojnú starobu. Najmä nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok programov aktívneho starnutia a pochybenia úradných inštitúcií (ľudský faktor) je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou. Projekt chce pomôcť vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov min. dvoch generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života. Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnosti je život generácií značne oddelený a prehlbujú sa negatívne vzťahy. Na zhoršovaní sa odzrkadľuje aj rozpad tradičného života rodiny. Kedysi boli spoločenské podujatia, kde sa družne vedeli spolu zabaviť na jednom mieste starí rodičia s deťmi a vnukmi, pravnukmi, prípadne i ďalšími príbuznými bežné (hoci len nedeľné vychádzky do parku, na štadión, amfiteáter apod.).
Dnes takúto klasiku možno zažívajú ešte na vidieku a výnimky. Žiaľ nechýba ani tak idylický obraz ako skutočne spoločensky uznávané ľudské hodnoty, ktoré sa v takýchto spoločenstvách utvárali a upevňovali. Medzi oboma generáciami existuje aj spojivo, ktoré im môže pomôcť nájsť cestu k vzájomnej úcte, spolupráci a nachádzaniu spoločných cieľov pri angažovaní sa na pretváraní a zlepšovaní života súčasnej spoločnosti.
Predpokladáme, že prvotne spoločný cieľ – naplnenie zmyslu vlastného života, v ktorom prioritne každá komunita uznáva spoločné hodnoty – umožní prirodzenou cestou nachádzať vlastné prostriedky na realizáciu a prevzatím rolí jednotlivci i komunity (skupiny seniori a juniori) vytvoria samosprávnu realizačnú dvojgeneračnú komunitu.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V súčasnosti ako malé komunitné centrá existujú denné centrá seniorov (bývalé kluby dôchodcov), ktoré však iba zmenili názov ale nie predmet činnosti. Roky neúnosný stav spočíva v „uzavretosti" osadenstva, ktoré nevpúšťa do svojho kruhu nových členov, takže starí starnú, vymierajú ale noví členovia nie sú vítaní. Po mnohých pokusoch prelomiť bariéru napokon vznikol Klub Senior v priestoroch Ružinovského domova seniorov, ktorý poskytuje už tretí rok najviac požadovanú službu - vzdelávanie v informačnej gramotnosti (práca na počítači a internete). V ústrety požiadavkám ľudí nad 50 rokov sa začal budovať ako Vzdelávacie, informačné a poradenské centrum, ktoré poriadalo aj osvetovú činnosť, diskusné fóra, tvorivé dielne a pohybové aktivity pod hlavičkou Akadémia seniorov. Po strate priestorov však po roku činnosti ostala iba vzdelávacia činnosť (PC a internet; jazykové konverzácie) a poradenstvo. Narastá záujem seniorov o vzdelávanie a zapojenie sa do verejného života. V Bratislave je viac možností, avšak informácie sú rozptýlené a nesúrodé.
Potreba Komunitného centra, ktoré by zaplnilo funkciu chýbajúcej inštitúcie pre obhajobu reálnych potrieb a práv seniorov i iných komunít a koordinovanie a cieľavedomé monitorovanie objavujúcich sa problémo. Nové výzvy a programové priority nadchádzajúceho roka – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS) 2012, môže centrum v mestskom priestore propagovať a pomôcť iniciovať konkrétne riešenia a implementovať projekty dobrej praxe aj v lokalitách MČ.

4. Predkladateľ a realizátori projektu: Komunita seniori
(Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

1. Jednotlivci – občania seniori, dobrovoľníci ochotní prevziať zodpovednosť za plnenie konkrétnych úloh v dohodnutej oblasti
2. Občianske združenia a neformálne skupiny: dobrovoľníci a manažment MVO
regióny.sk (BA I- SM) – oblasť organizačná, vzdelávacia, poradenská ZKS (9 klubov v BA) – oblasť koordinačná, osvetová, kultúrna, sociálna Živena (BA) – oblasť kultúrna, osvetová JDS (okresné org. BA) – sociálna, záujmová, športová, iná Za rozvoj Dúbravky (BA IV) – sociálna, kultúrna, koordinačná Občan, demokracia a zodpovedmosť (BA) – vzdelávacia, legislatívna Utópia (BA) – vzdelávacia, koordinačná Práca a vzťahy – kampane, poradenstvo Devínska inak - kampane, koordinačná Centrum pre rozvoj regiónov, n.o. – monitoring, prieskum

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

1. Spolupráca generácií Senior - Junior
- Dosiahne sa zbližovanie dvoch generácií (zamedzenie rastu negatívneho vplyvu ageizmu), následná vyššia efektívnosť vkladaných prostriedkov, zdravší vývoj spoločenských vzťahov, obnova tradičných hodnôt
- Zvýšenie občianskej participácie oboch komunít na riešení vlastných problémov, potrieb a definovaní úloh v spoločnosti, sebarealizácia v prospech vlastných komunít
2. Samospráva fungujúcich komunít zabezpečí
- Zlepšenie spolupráce so samosprávou, štátnou správou, zefektívni sa proces tvorby a plnenia miestnych politík, zlepší sa informovanosť občanov a spätná väzba
- Zvýši sa participácia dobrovoľníckej práce hlavne z komunity seniori, juniori, - efektívnosť ľudských zdrojov

6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Seniori
- jednotlivci - organizované skupiny
Juniori
- jednotlivci - organizované skupiny
Spolupracujúce organizácie: samosprávne a štátne, poslanci, MVO, médiá, odborné firmy

7. Pokračovanie projektu
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Komunitné centrum sa stane trvalým miestom tvorby a realizácie ďalších nových projektov a riešení aktuálnych problémov občanov a komunít mesta Bratislava.
Bude plniť funkcie: 1. Vzdelávacie: Kurzy; Školenia; Diskusné fóra;
2. Osvetové: Prednášky s diskusiou, Živá knižnica, Kampane,
3. Poradenské: Občianske poradne; Celoživotné učenie
4. Monitorovacie: Monitoring služieb; Spracovanie databáz; Distribúcia informácií
5. Propagačné a administratívne: www.senior.sk, www.senior-help.sk; médiá
6. Organizačné a administratívne: Tvorba vízií, projektov; rozvoj dobrovoľníctva (www.dobrovolnik.sk);

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Harmonogram realizácie
0 – mesiac : Príprava priestorov Komunitného centra– kancelárske zariadenie a vybavenie IKT
1. mesiac
- Vytvorenie realizačného tímu, rozdelenie úloh podľa tematických oblasti - Tvorba harmonogramu aktivít (Rozdelenie služieb v prevádzke KCG ) - Propagácia aktivít KC (propagačná sekcia) v MČ, komunitách, plagátiky - Rozdelenie služieb v prevádzke centra - Vytvorenie projektového tímu (spoločná tvorba projektov a vízií) - -Tvorba vlastnej webstránky, informačné materiály, kampane - Voľba samosprávneho orgánu Komunitného centra (seniori, juniori, iní) - Tvorba organizačného poriadku KGC - Deň otvorených dverí (prijímanie podnetov od širokej verejnosti)
Ďalšie mesiace v roku
- pravidelná denná 7-dňová prevádzka s inováciami v programe, rozširovaním spolupráce – otvorená pre potreby všetkých komunít v participatívnom rozpočte a spolupracujúcim aktivistom a organizáciám

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Nepoznáme ešte konečnú cenu prenájmu priestorov - Špecifikácia podľa plánovaných aktivít:

Prenájom priestorov; Zriadenie digitálnej .kancelária
Kancelárske zariadenie a vyb.; IKT : 3xPC, notebook, foto/kamera, tlačiareň, multifunkčné zar., iné
5000 € (prenájom YMCA); ostatné z vlastných zdrojov

Vzdelávanie

Kurzy, tréningy, školenia
1. Finančná gramotnosť (Škola rodinnych financii) v MČ/rok
2. IKT gramotnosť (denne KC)/rok
Vlastné zdroje
Osveta
Kampane, diskusie, vl. príručky, informácie, iné
3. Cyklus diskusií v MČ: Burza nápadov občanov (súčasne monitoring a propagácia ERAS –solidarita medz generáciami)/rok
•4.Kampaň proti zneužívaniu seniorov (celoplošne, MČ)/3 mesiace
5. Živé knižnice (1x mesačne – búranie predsudkov, zbližovanie generácií) realizácia v MČ + KC
Spolupráca so samosprávou – MČ

600 € (vrátane poradenstva)

450 €

Poradenstvo

6. Dobrovoľnícke centrum pomoci – poradenstvo a služby Pracovné materiály a pomôcky

Projektová a koordinačná činnosť centra KCG (admin. dokumenttacia, propagacia, info)

7. Tvorba spoločných projektov a vízií www.dobrovolnik.sk (nový) (administrácia a návrh)
Tlač,kopírovanie, služby digitálnej kancelárie, CD/DVD...
500 €

Spoločné prevádzkové náklady pre celoročnú dobrovoľnícku prácu (minimálne požiadavky) a prevádzku Komunitného centra (7 dní režim)
Mhd + stravné lístky - 1500 € internet - 250 € mobil - 360 € pevná linka 360 € toner + cartzridge - 680 € ostatné kanc. potreby - 500 €
3650
SPOLU: 5200 + 5000 = 10200 €
 

Priemerne (0 Hlasy)