Projekt Projekt

Názov projektu: Komunitné centrum generácií III

Projektová dokumentácia : 

1. Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Komunitné centrum generácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave. Projekt Komunitné centrum generácií III (KCG) je pokračovaním predchádzajúcich projektov. Jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Komunitné centrum slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Úlohou KCG III je zvýšiť kvalitu služieb mesta, dopĺňať ich a napomáhať k rozšíreniu participácie občanov v Bratislave. KCG sídli a poskytuje svoje služby v budove YMCA na Karpatskej ulici číslo 2.

2. Problém (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Pri zabezpečovaní participácie občanov a občianok je potrebné vytvárať priestor, v ktorom by sa mohli stretávať, získavať informácie, poskytovať rôznorodé služby a realizovať aktivity. Projekt Komunitné centrum generácií III takýto priestor poskytuje. Slúži stretávaniu všetkých participativných komunít, robí im zázemie a je to priestor na zber všetkých nových nápadov a pripomienok od  aktívnych občanov.

3. Východisková situácia (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Projekt Komunitné centrum generácií III naväzuje na predchádzajúce projekty centra a využíva skúsenosti, ktoré projekty vygenerovali. Participatívne komunity aktívne využívajú centrum, a po doriešení dobudovania centra sa vytvorí aj priestor na každodennú prácu s novými aktívnymi občanmi a zabezpečovanie pravidelných aktivít pre občanov.

4. Predkladateľ projektu a realizátori (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Projekt Komunitné centrum generácií III predkladá komunita Seniori, ktorá zabezpečí chod centra, komunikáciu so správcom a technikom v budove YMCA a zástupcom mesta.

Koordinátor projektu – Vladimír Skokňa, ktorý má skúsenosti s prácou s ľuďmi a bol koordinátorom KCG pri predchádzajúcich realizáciách projektu.

5. Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Cieľom Komunitného centra generácií III je udržať a vylepšiť priestor na stretávanie sa občanov Bratislavy za účelom aktivizácie a zapájania do formovania podoby mestského priestoru a skvalitňovania, kontroly a dopĺňania služieb mestskej samosprávy. KCG má zabezpečiť priestor na stretávanie participatívnych komunít samotných, poskytovanie komplexných informácií o participatívnom rozpočte (PR) a možnosti zapojenia sa do procesov PR. Zároveň bude poskytovať priestor pre rôznorodé aktivity a poradenstvo pre obyvateľov a obyvateľky.

6. Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Všetci obyvatelia a obyvateľky Bratislavy a špeciálne aktívni/e občania a občianky, ktorí/é sa chcú zapojiť do tvarovania podoby mesta, vylepšovania mestského prostredia a služieb mesta. Zároveň bude slúžiť ako priestor pre ľudí, ktorí by chceli pre všetkých pripravovať rôznorodé aktivity.

7. Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Projekt by mal pokračovať dlhodobo a postupne sa rozširovať tak, aby vzniklo komplexné centrum občianskej participácie s rozvinutými poradenskými službami. Z dlhodobého hľadiska by rovnako bolo vhodné hľadať pre centrum vyhovujúci priestor vo vlastníctve mesta, aby tak bolo prostriedky mesta možné využívať na zveľaďovanie mestského majetku.

8. Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Po celý rok s výminkou júla a augusta KCG slúži ako miesto pre stretávanie všetkých participatívnych komunít.

V rovnakom období bude KCG pokračovať v školeniach ako napr. Finančná gramotnosť občanov, Škola správneho dýchania, Akadémia seniorov/dobrovoľníctva, školenia pc a špeciálne pre využívanie služieb komunity OpenData a poskytovať priestor pre ďalšie vznikajúce aktivity.

9. Rozpočet (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Položky                                                     Cena
nájom                                                        6000 €
telefónne a internetové pripojenie            420 €
kancelárske a hygienické potreby            580 €  
Spolu                                                       7000 €