Komunitné centrum generácií II Komunitné centrum generácií II

Názov projektu: Komunitné centrum generácií (Senior – Junior) – II.

 

Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Komunitné centrum generácií (ďalej KCG)

Zámerom je vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov viacerých generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života.

Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne identifikovať, riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

Nedostatočnú kapacitu úradných inštitúcií (ľudský faktor) a zaostávanie, pomalšiu reakciu v zabezpečovaní služieb (oproti skutočným potrebám) pre obyvateľov Bratislavy je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou, ktorú treba rozvíjať a rozširovať aj formou osvety a koordinácie občianskych aktivít.

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)


 

Preklenúť nedostatočnú, resp. chýbajúcu spoluprácu pri tvorbe a dopracúvaní, či realizácii verejných politík, ktorá na Slovensku ešte nie je zažitá ako trvalá metóda v komunikácii a vzájomnej výmene relevantných informácií medzi obťanmi – obyvateľmi mesta, mestských častí a zastupiteľskými samosprávnymi orgánmi, poslancami.

Chýbajú priestory určené pre stretávanie sa obyvateľov, komunít pre výmenu názorov o vlastných prioritách a potrebách riešenia problémov z pohľadu „zdola", teda cieľových skupín, pre ktoré sa rozhoduje v orgánoch komunálnych samospráv.

Zatiaľ sa sporadicky angažujú niektorí aktívni občania alebo občianske združenia či iniciatívy, ktoré dlhodobo sledujú komunálnu politiku, avšak ide zväčša o postiniciatívy (petície, protesty), ktoré nevyužívajú dostatočne efektívnejšie formy demokratického rozhodovania o veciach verejných.

KCG má poskytnúť priestor pre väčšiu kumuláciu občianskej múdrosti a rozšíriť vplyv obyvateľov aj na prvotné procesy rozhodovania.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

KCG vo svojej pilotnej fáze budovania poskytlo priestor pre:

 • utváranie neformálnych spoločenstiev dobrovoľníkov a občianskych aktivistov, ktorí sa stretávali v rámci piatich tematických komunít

 • rozširovanie osvety o možnostiach občianskeho aktivizmu v novom systéme fungujúceho participatívneho rozpočtu

 • nadväzovanie neformálnej spolupráce s odborníkmi rôzneho profesijného zamerania a zainteresovanie do poskytovania služieb na nekomerčnom základe

 • rozvoj samovzdelávacích aktivít, teda nadobúdanie nových zručností pre posudzovanie a navrhovanie riešení problémov a programov verejných politík

 • stálu a prístupnú platformu na vyjadrovania názorov rôznorodých záujmových skupín a hľadanie konsenzu pre spoločné riešenia

.........

Výsledky po 100 dňoch fungovania KCG:

Negatívne

 • neexistujúca spolupráca so samosprávnymi orgánmi (Magistrát)

 • neexistencia mechanizmu financovania schválených projektov PR (ani 1 €, iba dobrovoľnícka práca)

 • minimálna propagácia projektu Participatívny rozpočet (primátor) – verejnosť je neinformovaná

 • nepostačujúca veľkosť priestorov pre programovú činnosť

Pozitívne

 • cca 30 zainteresovaných ľudí na realizácii a tvorbe ďalších projektov, spolupracujúcich v organizovanom režime

 • pozitívne ohlasy na projekt PR zo strany obyvateľov a občianskych iniciatív

 • rast záujmu o zapojenie sa do projektu PR zo strany jednotlivcov i občianskych iniciatív

 

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori: Komunita Seniori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

Zodpovedný: Komunita Seniori – Zdena Skokňová

Spolupráca: Komunity – Mládež, Kultúra, Zelení, Doprava/Cyklo, oz Utópia, ďalší jednotlivci a formálne i neformálne komunity

 • Klubová činnosť: Spoločenské hry – medzigeneračné turnaje (Saša Riabov);

 • Burza nápadovpravidelné komunitné stretávanie v KCG a na/vo verejnom priestore (napr. Trhovisko Žilinská) (Matej Zagrapan);

 • Poradenstvo - Právny servis – vybudovanie siete externých konzultantov (Zdena, Skokňová, Lucia Janovič, Saša Riabov);

 • Osvetatriedenie odpadu z domácností, charitatívna činnosť (Matej Zagrapan, Robo Mihály)

Prierezové:

Mládež: Denné tábory v auguste (pilotne s účasťou dobrovoľníkov seniorov pre deti a mládež s rozvrátených rodín tzv. problémové deti) (Vlado Skokňa, Martina Krivošová)

Zelení: add. Odkaz pre starostu; Komunitné brigády Zelenej hliadky - osveta, súťaže (Matúš Čupka)

Cyklo: Burza nápadov – služby pre vereknosť - Cyklokuchyňa-Juniori (Tomáš Peciar)

Kultúra: Otvorené divadlá – zapojenie seniorov (Zita Furková)

 

Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

- Rozšírenie aktivít KCG o ďalšie podprojekty na báze spolupráce generácií a komunít;

- Lepšia koordinácia činnosti medzi aktivitami obyvateľov jednotlivých mestských častí a následne iniciácia vytvárenia teritoriálnych (miestych, sídliskových) komunít;

- Zvýšenie účasti a záujmu obyvateľov o riešenie komunálnych problémov, aktívna účasť v komisiách a na zasadaniach mestských zastupiteľstiev (iniciovanie, pripomienkovanie prijímaných dokumentov – VZN, programov);

- Zvýšenie záujmu obyvateľov o dobrovoľnícku prácu, svojpomoc pri riešení lokálnych problémov, pri obhajobe vlastnych záujmov pre skvalitnenie života obyvateľov ;

 

Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

 • Komunity PR: pre zlepšovanie podmienok na pravidelnú a systematickú činnosť;

 • Pasívni obyvatelia Bratislavy: rozvoj, podpora občianskeho aktivizmu

 • Neformálne i formálne záujmové skupiny obyvateľov: lepšia koordinácia činnosti

 • Poslanci MČ, Magistrátu: vytváranie príležitosti na neformálne stretávanie, diskusie s obyvateľmi na verejnom priestore

 • Úrady samosprávy: zlepšenie komunikácie, výmena relevantných informácií

 • Médiá : prehĺbenie spolupráce, zlepšenie toku informácií o občianskych aktivitách a potrebách

 

Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

KCG má cieľ: smerovať svojím vplyvom ako „živý" príklad pre komunity v mestských častiach, prípadne opačne ako absorbér dobrých skúseností, ktoré svojou koordinačnou činnosťou bude efektívne napomáhať uplatňovať; súčasne vytvoriť stálu základňu pre aktívne občianstvo.

Poznámka: Rok 2013 je plánovaný ako Európsky rok občianskeho aktivizmu.

 

 

Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Nové aktivity - zámer

Popis

čas, osoba, €

 1.  

Organizačné zabezpečenie prevádzky v nových priestoroch na prízemí

(organizačný poriadok, hmotná zodpovednosť, inventarizácia majetku, BOZP, archivácia, ...)

 

denné využitie KCG (cca 10 hod)

Zavedenie systému fungovania KCG v nových priestoroch uspôsobených na bezbariérový vstup pre lepší prístup verejnosti

júl – december 2012

Zodpovedný: Správca KCG

Odmena celkom 2012 = 1000 €

 

 1.  

Sprevádzkovanie: Nájom + Náklady na rekonštrukciu nových priestorov – prízemie YMCA

 

- Úprava podlahy – podlahovina cca 70 až 100 m2

- nájomné cca 700€/mes + náklady na podlahu a posuvné dvere /zníženie nájmu za investície

 

Zodpovedný: Správca KCG Nájom = 2700 €

Nákup podlahoviny, dovoz, pokládka = 200 €

Inštalácia posuvných dverí = 500 €

 1.  

Klubová činnosť - Účelové využívanie priestorov pre nové aktivity komunít

a/ Šachový klub a iné

b/ Škola správneho dýchania

c/ Pohybové aktivity a cvičenia pre komunity

Spoločenské aktivity:

a/Organizovanie turnajov, súťaží (medzigeneračné stretnutia)

b/Organizovanie 2x 8 až 10-týždenných cyklov pre širokú verejnosť (zdravotná osveta, priorita: seniori)

c/priebežne - náradie a pomôcky

Zodpovední:

a/Saša Riabov - Nákup šach. súprav, stolov = 300 €

b/ Ľubo Jakab - Odmena lektora: 200 € (2 cykly, 1x týždenne-podľa záujmu)

c/ (správca) Nákup=500 €

 1.  

Burza nápadov - Trhovisko Žilinská (nedeľa) – oživenie verejného priestoru v prospech skvalitnenia života lokálnej komunity - pravidelné

+ Cyklokuchyňa-Juniori

Organizovanie stretnutí komunít s obyvateľmi a poslancami, prezentácia činnosti občianskych iniciatív na verejnom priestore (okrem KCG)

Burza občanov so sociálnym dosahom (charitná a komunitná osveta a akcie) + Jedlo zadarmo

Zodpovední: Zdena Skokňová, Lucia Janovič...

Náklady: 3x plastové stoly s dáždnikmi + cca 10 stoličiek = 200 €

Dvojplatnička= 100 €

 1.  

Poradenstvo

Diabetická poradňa

Počítačové kurzy a prezentácie + IT poradenstvo (utorok)

Manuály, osvetové a infomateriály

Pomôcky (meranie cukru)

Pre  MČ BA komunity, obyvateľov =Odmena lektorov ?

Náklady z KCG I.

200 € (z KCG I.)

1000 €

 

Rozpočet : Doplnenie o rozšírenie priestorov a nové aktivity

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Č.

aktivita

položka (náklady)

Spolu: 5400 €

1

Organizačné zabezpečenie prevádzky

Správca KCG (mesačná odmena=200x5), vrát. od marca do septembra +príprava priestorov

1000

Spolu: 1000

2

Nájom + Sprevádzkovanie KCG vo väčších priestoroch

Nájom 2012 (700x4) mínus 800 (vyčlenené z 2011 na 9-12 2. posch.) Nákup podlahoviny cca 100 m2 Rôzne vyvolané náklady (posuvná stena, iné)

2800 max 200 500

Spolu: 3500 - 800

= 2700 + 700

3

Nové aktivity v KCG: Klubová činnosť

Potreby pre činnosť Šach a iné Škola správneho dýchania Pohybové aktivity a cvičenia

........... 300 200 300

Spolu: 700

4

Burza nápadov - KCG Trhovisko Žilinská ,

Plastové stoly a stoličky Dvojplatnička, iné

200 100

Spolu: 300

5

Poradenstvo a školenia

Diabetická poradňa Počítačové kurzy + IT poradňa

1000

Spolu: 1000

Poznámka: Nie je počítané s odmenou koordinátora /(ani v KCG I).