Krízová linka pomoci II Krízová linka pomoci II

Názov projektu: Krízová linka pomoci II(dobrovoľnícke služby charakteru susedskej pomoci)

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miere nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o. Samaritán.

Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri sebaobslužných činnostiach.

V zdravotníckych zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený.

Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií Senior – Junior.

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnej dobe, keď zdravotný a sociálny systém prechádza zmenami a jeho funkčnosť okliešťuje nedostatok finančných zdrojov ostáva časť spoločenskej zodpovednosti za riešenie problémov na pleciach tretieho neziskového sektora a jeho dobrovoľníkoch.

Chýba krízová víkendová služba.

Chýbajú informácie, ktoré by poskytovali komplexný obraz služieb pre seniorov v Bratislave.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

 

Po vytvorení mapy služieb Bratislavy s adresami a opismi jednotlivých služieb poskytovaných samosprávou, mestskými časťami a súkromným alebo neziskovým sektorom na internete treba zhromaždiť informácie služieb poskytovaných samosprávou, mestskými časťami a súkromným alebo neziskovým sektorom na internete.

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu v Ružinove zabezpečuje Spolok Samaritánov.

Problém sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri samoobslužných činnostiach.

V zdravotníckych zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby mal prepustený (nemobilný, resp. s vážnymi obmedzeniami) pacient do domácej starostlivosti zabezpečenú sociálnu starostlivosť.

Krízová linka pomoci bude jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z pripravovaného projektu Komunitné centrum Senior – Junior, ktoré sa bude budovať nadväzne na existujúce Vzdelávacie, poradenské a informačné centrum seniorov v rámci výziev Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami - 2012.

Zámer: Vyplniť medzeru v službách, ktoré sú nedostupné, buď z časových dôvodov (víkend – neposkytujú sa v súčasnosti) alebo finančných dôvodov (ide o platené služby, ktoré sú vzhľadom na výšku dôchodkov pre mnohých nedostupné).

Projekt počíta so službou, ktorá sa bude konať

- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života

- vo forme poradenstva (osobný a telefonický kontakt) – vrátane komunitnej intervencie - pomoci pri vybavení vhodnej sociálnej služby na úradoch, resp. blízkeho okolia, s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi)

- vo forme konkrétnej terénnej práci - výpomoci v domácnosti (stravovanie, hygiena a iné obslužné práce, ktoré nedokáže klient vykonať samostatne)

- dlhodobosť projektu zabezpečíme prostredníctvom vytvárania svojpomocných podporných skupín (zdieľanie skúseností)

- inovatívnosť projektu spočíva v nájdení rezervy v ľudských zdrojov a zapojenie ich do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi (bezplatná služba).

V súčasnosti sa v MČ dopracúvajú komunitné plány rozvoja a je predpoklad, že samosprávy budú reagovať na rastúcu potrebu tzv. terénnej starostlivosti v domácom prostredí.

Pokiaľ sa vyrovná ponuka s dopytom na trhu, situácii by mala pomôcť týmto projektom zriadená krízová linka pomoci, ktorá súvisí aj s poradenskou činnosťou a terénnou výpomocou cez víkend v prípade žiadosti o pomoc.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Participatívna komunita Seniori

Koordinátor projektu – Dagmar Štúrová

Tím dobrovoľníkov – príprava „mapy služieb" a realizácia projektovaných služieb.

Na začiatku sa ráta s desiatimi ľuďmi pričom vyškolený tím sa postupne rozrastie na dvadsať ľudí.

Na zapojenie sa do realizácie linky pomoci majú záujem nasledovní dobrovoľníci:

Dagmar Štúrová, Marta Hrebíčková, Mária Kadúcová, Zdena Skokňová, Dagmar Gundová, Viera Hrdinová, Anna Lazarová, Eva Bernard, Mária Bučicová, Klára Kováčiková ...

Spolupracujúce organizácie:

Canisterapia, rozšírenie služieb krízovej linky a tímu dobrovoľníkov (Slovenská asociácia psích terapeutov, Petra Moncmann)

Poradenstvo – rozšírenie tímu externých poradcov:

Pomoc obetiam násilia - Jana Šípošová

Občan a demokracia - Ľubica Trubíniová

Amnesty International - Peter Weisenbacher

Centrum pre výskum regiónov, Modra – Anna Nemcová

 

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

1.Vyplniť medzeru v  službách, ktoré sú nedostupné, buď z časových (víkend – neposkytujú sa v súčasnosti) alebo finančných dôvodov (ide o platené služby, ktoré sú vzhľadom na výšku dôchodku nedostupné) a ich potreba postupne narastá (overenie skutočných potrieb)

2. Vytvoriť a vyškoliť tím dobrovoľníkov, ktorí sa budú zameriavať na krízovú intervenciu

3. Zhromaždiť informácie a vytvoriť mapu služieb poskytovaných samosprávou, mestskými časťami a súkromným alebo neziskovým sektorom

4. Vydanie príručky s poučením, dostupnej širokému okruhu záujemcov (vrátane internetu)

5. Priebežne na linke zabezpečiť rôzne poradenstvo

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

- Seniorky a seniori, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii (napr. človek, ktorého prepustia z nemocnice so zlomenou nohou (je osamelý, respektíve jeho blízki a známi nie sú práve k dispozícii); iné dotknuté osoby.

- Spolupracujúce inštitúcie verejné: samospráva a štátna správa, zdravotnícke zariadenia

- Spolupracujúce neziskové organizácie poskytujúce sociálne, osvetové, vzdelávacie a zdravotnícke služby

- Spolupracujúce sponzorské spoločnosti

- Dobrovoľníci

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pokračovanie projektu počíta s postupným zmapovaním a iniciovaním rozšírenia služby, zainteresovaním dobrovoľníkov a komunít v mestských častiach aj na ich aktualizáciu (dopĺňanie) Následne sa pripraví internetová verzia mapy Bratislavy s adresami a opismi jednotlivých služieb.Zavedie sa služba vybavovačov na úradoch a p.

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktivity projektu a časový harmonogram ich realizácie:

1. Od 1. júla do 30. septembra 2012 a potom priebežne:

- Nábor a pohovory s dobrovoľníkmi (cca 20 dobrovoľníkov – juniorov a seniorov),

- vybavenie internetu a telefónnych liniek (mobil a pevná linka),

- prenájom a zariadenie vhodných kancelárskych priestorov (KCG II),

- dopracovanie interaktívnej mapy služieb,

- dohody s organizáciami o zabezpečení a prispôsobení obsahu školení dobrovoľníkov: A) - kurzy prvej pomoci; B) - kurzy základov opatrovania; C) – Kurzy základov psychosociálnej krízovej pomoci, intervencie a spolupráce D) – Školenie k etike a zásadám dobrovoľníckej práce.

- zmluva – dohoda s magistrátom a nadviazanie spolupráce so sociálnymi odbormi samospráv v jednotlivých mestských častiach (MČ) a zdravotníckymi zariadeniami o príprave krízovej linky pomoci a dohodnutí jej trvalej propagácie.

2. Október - november 2012:

- Realizácia školení a kurzov ( A; B; C; D) pre dobrovoľníkov,

- zmluvy s dobrovoľníkmi.

3. December 2012:

- Skúšobná prevádzka KLP; tvorba a aktualizácia harmonogramu služieb dobrovoľníkov - Príprava propagačných letákov pre distribúciu a príprava a uskutočnenie tlačovej konferencie pre médiá

4. Január 2013 – Spustenie služby krízová linka a bezplatná sociálna pomoc pre obyvateľov BA

- Prevádzkovanie KLP v čase: piatok od 17:00 do 22:00 h

- Prevádzkovanie KLP v čase: sobota od 8:00 do 22:00 h

- Prevádzkovanie KLP v čase: nedeľa od 8:00 do 22:00 h

Poskytované služby: poradenstvo a poskytnutie krízovej intervencie, kontakt s úradmi a s miestami služieb; praktické služby v domácnosti – nákup, príprava stravy, nevyhnutné základné upratanie, pomoc pri základnej osobnej hygiene, starostlivosť o domáce zviera - venčenie psa, spätná kontrola situácie. Uvažovanie o iniciatívnom pravidelnom telefonovaní osamelým seniorom v ďalšej fáze projektu.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

1

A) - kurz prvej pomoci;

1200 €

Kurzy v sume

dohodou

pre cca

20 dobrovoľníkov

0 €

2

B) - kurz základov opatrovania;

3

C) – Kurz základov psychosociálnej krízovej pomoci a spolupráce

4

D) – Školenie k etike a zásadám dobrovoľníckej práce

5

Mobilné telefóny s internetom 2x

0 €

1000 €

6

Cestovné MHD lístky + prenosná mestská karta MHD (90 dní)

200

200 €

7

Občerstvenie (stravné) pre dobrovoľníkov v službe

200 €

0 €

8

Inzercia na verejných priestoroch a v médiách a iné

100 €

200 €

9

Odmena koordinátora (rok 2012)

0 €

500 €

Upravený rozpočet

Spolu : 1700 €

1900 €