Projekt Projekt

Názov projektu: Krízová linka pomoci

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá by pomáhala seniorom v krízových situáciach v čase , keď nie je dostupná profesionálna služba. KLP má za úlohu zmapovať sociálnu pomoc štátnu aj súkromnú a na základe zmapovaných údajov podávať základné informácie a pomoc občanom. Problém sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri sebaobslužných činnostiach. Linka však bude poskytovať služby aj pre ďalšie skupiny občanov a občianok.

2. Problém (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V súčasnej dobe, keď zdravotný a sociálny systém prechádza zmenami a jeho funkčnosť okliešťuje nedostatok finančných zdrojov, ostáva časť spoločenskej zodpovednosti za riešenie problémov na pleciach občianskeho sektora a jeho dobrovoľníkoch. V Bratislave chýba krízová víkendová služba a chýbajú informácie, ktoré by poskytovali komplexný obraz služieb pre seniorov v Bratislave.

3. Východisková situácia (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci,
Problém sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných.

4. Predkladateľ projektu a realizátori (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu je participatívna komunita Seniori

Koordinátor projektu –  Zdena Skokňová

Vytvorí sa tím dobrovoľníkov – na prípravu „mapy služieb", a realizáciu projektovaných služieb;
ráta sa minimálne s desiatimi dobrovoľníkmi, pričom vyškolený tím sa postupne bude rozrastať.

5. Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

–  Vytvoriť a vyškoliť tím dobrovoľníkov, ktorí sa budú zameriavať na krízovú intervenciu
–   Zhromaždiť informácie a vytvoriť mapu služieb poskytovaných samosprávou, mestskými časťami a súkromným alebo neziskovým sektorom

–   Priebežne na linke zabezpečiť rôzne poradenstvo.


6. Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)
 - Seniorky a seniori, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii
- Spolupracujúce inštitúcie verejné: samospráva a štátna správa, zdravotnícke zariadenia         
- Spolupracujúce neziskové organizácie poskytujúce sociálne, vzdelávacie a zdravotnícke služby
- Dobrovoľníci

7. Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Pri pokračovaní projektu sa počíta s postupným zmapovaním všetkých dostupných služieb v meste, vytvorením interaktívnych máp, na ktorých sa budú dať vyhľadať a postupným rozšírením služby tak, aby dopĺňala aktuálne služby alebo začala s takými, ktoré v súčasnoti nikto neposkytuje, ale občania a občianky o ne majú záujem.

8. Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Celoročne:
–   vytvárať kolektív dobrovoľníkov
–   doplňovať mapu zariadení
–   školenia  a kurzy    --   kurz prvej pomoci
                                    --   kurz základov opatrovania
                                    --   školenie k etike a zásadám dobrovoľníckej práce    
-     po vytvorení a preškolení tímu dobrovoľníkov spustiť  Krízovú linku pomoci

Krízová linka pomoci bude pracovať  v priestoroch Komunitného centra generácii v budove YMCA.

9. Rozpočet (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Kurzy a školenia :  1200 €
–  kurzy prvej pomoci
–  kurzy základov opatrovania
školenie k etike a zásadám dobrovoľníckej práce

Iné náhrady spojené s činnosťou KLP 600 €
–  mobilná  tel. linka
–  cestovné / lístky na MHD /

Spolu 1800 €