Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazené verzie projektov sú ich aktuálnou verziou. Komentovať a rozpracovávať je ich možné po zapojení sa do príslušnej participatívnej komunity. Návod na prihlásenie sa nájdete po kliknutí na odkaz Ako sa môžem zapojiť. K pracovnej verzii projektu a diskusii o projekte sa dostanete klinknutím na odkaz Komunitný priestor.

Mapa služieb Mapa služieb

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Názov projektu: Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)


1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o.Samaritán (cca 10 €/m).
Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. V zdravotných zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený.
Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií Senior – Junior.

2. Problém
(Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnej dobe, keď zdravotný a sociálny systém prechádza zmenami a jeho funkčnosť okliešťuje nedostatok finančných zdrojov ostáva časť spoločenskej zodpovednosti za riešenie problémov na pleciach tretieho neziskového sektora a jeho dobrovoľníkoch.
Chýba krízová víkendová služba.
Chýbajú informácie, ktoré by poskytovali komplexný obraz služieb pre seniorov v Bratislave.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu v Ružinove zabezpečuje Spolok Samaritánov (cena cca 10 €).
Problém sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotnom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri samoobslužných činnostiach.
V zdravotných zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby mal prepustený (nemobilný, resp. s vážnymi obmedzeniami) pacient do domácej starostlivosti zabezpečenú sociálnu starostlivosť.
Krízová linka pomoci bude jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z pripravovaného projektu Komunitné centrum Senior – Junior, ktoré sa bude budovať nadväzne na existujúce Vzdelávacie, poradenské a informačné centrum seniorov v rámci výziev Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami - 2012.
Zámer: Vyplniť medzeru v sociálnych službách, ktoré sú nedostupné, buď z časových dôvodov (víkend – neposkytujú sa v súčasnosti) alebo finančných dôvodov (ide o platené služby, ktoré sú vzhľadom na výšku dôchodkov pre mnohých nedostupné).
Projekt počíta so sociálnou službou, ktorá sa bude konať
- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života
- vo forme poradenstva (osobný a telefonický kontakt) – vrátane komunitnej intervencie - pomoci pri vybavení vhodnej sociálnej služby na úradoch, resp. blízkeho okolia, s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi)
- vo forme konkrétnej terénnej práci - výpomoci v domácnosti (stravovanie, hygiena a iné obslužné práce, ktoré nedokáže klient vykonať samostatne)
- dlhodobosť projektu zabezpečíme prostredníctvom vytvárania svojpomocných podporných skupín (zdieľanie skúseností)
- inovatívnosť projektu spočíva v nájdení rezervy v ľudských zdrojov a zapojenie ich do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi (bezplatná služba)
Podľa najnovších informácií aj najstaršia bratislavská agentúra domácej starostlivosti (Harris) prechádza likvidáciou z dôvodu ekonomickej nestability a nemožnosti udržania na trhu, nakoľko nemá potrebnú podporu v podobe dotácií. V súčasnosti sa v MČ dopracúvajú komunitné plány rozvoja a je predpoklad, že samosprávy budú reagovať na rastúcu potrebu sociálnej starostlivosti v domácom prostredí.
Pokiaľ sa vyrovná ponuka s dopytom na trhu, situácii by mala pomôcť týmto projektom zriadená krízová linka pomoci, ktorá súvisí aj s poradenskou činnosťou a terénnou výpomocou cez víkend v prípade žiadosti o pomoc.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Participatívna komunita Seniori
Koordinátor projektu – Marta Hrebíčková
Tím dobrovoľníkov – príprava „mapy služieb" a realizácia projektovaných služieb;
Na začiatku sa ráta s desiatimi ľuďmi pričom vyškolený tím sa postupne rozrastie na dvadsať ľudí;
Na zapojenie sa do realizácie linky pomoci majú záujem nasledovní dobrovoľníci:
1. Mária Kadúcová, Zdena Skokňová
2. Viera Hrdinová, Božena Kopečná
3. Anna Lazarová, Eva Bačová
4. Ratimská, Jana Šípošová
5. Ilza Rybárová, Klára Kováčiková

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

1.Vyplniť medzeru v sociálnych službách, ktoré sú nedostupné, buď z časových (víkend – neposkytujú sa v súčasnosti) alebo finančných dôvodov (ide o platené služby, ktoré sú vzhľadom na výšku dôchodku nedostupné)
2. Vytvoriť a vyškoliť tím dobrovoľníkov, ktorí sa budú zameriavať na krízovú intervenciu
3. Zhromaždiť informácie a vytvoriť mapu služieb poskytovaných samosprávou, mestskými časťami a súkromným alebo neziskovým sektorom
4. Vydanie príručky s poučením, dostupnej širokému okruhu záujemcov (vrátane internetu)
5. Priebežne na linke zabezpečiť rôzne poradenstvo

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

- Seniorky a seniori, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii (napr. človek, ktorého prepustia z nemocnice so zlomenou nohou a ktorý je osamelý, respektíve jeho blízki a známi nie sú práve k dispozícii); Iné dotknuté osoby
- Spolupracujúce inštitúcie verejné: samospráva a štátna správa, zdravotnícke zariadenia
- Spolupracujúce neziskové organizácie poskytujúce sociálne, vzdelávacie a zdravotnícke služby
- Spolupracujúce sponzorské spoločnosti
- Dobrovoľníci

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pokračovanie projektu počíta s postupným zmapovaním a iniciovaním rozšírenia služby, zainteresovaním dobrovoľníkov a komunít v mestských častiach aj na ich aktualizáciu (dopĺňanie)

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktivity projektu a časový harmonogram ich realizácie:
1. December 2011 - Nábor a pohovory s dobrovoľníkmi (cca 20 dobrovoľníkov – juniorov a seniorov; - prenájom a zariadenie vhodných kancelárskych priestorov, vybavenie internetu a telefónnych liniek (mobil a pevná linka)
2. Január 2012 - Dohody s organizáciami o zabezpečení a prispôsobení obsahu školení dobrovoľníkov: A) - kurzy prvej pomoci; B) - kurzy základov opatrovania; C) – Kurzy základov psychosociálnej krízovej pomoci, intervencie a spolupráce D) – Školenie k etike a zásadám dobrovoľníckej práce
3. Február 2012 – Realizácia školení a kurzov ( A; B; C; D) pre dobrovoľníkov -- Nadviazanie spolupráce so sociálnymi odbormi samospráv v jednotlivých mestských častiach (MČ) a zdravotníckymi zariadeniami o príprave krízovej linky pomoci a dohodnutí jej trvalej propagácie
4. Marec 2012 - Skúšobná prevádzka; harmonogram služieb dobrovoľníkov - Príprava propagačných letákov pre distribúciu a príprava tlačovej konferencie pre médiá
5. Apríl 2012 – Spustenie služby krízová linka a bezplatná sociálna pomoc pre obyvateľov Bratislavy
- Prevádzkovanie novej služby v čase: piatok od 17:00 do 22:00 h
- Prevádzkovanie novej služby v čase: sobota od 8:00 do 22:00 h
- Prevádzkovanie novej služby v čase: nedeľa od 8:00 do 22:00 h
Poskytované služby: poradenstvo a poskytnutie krízovej intervencie, kontakt s úradmi a s miestami služieb; praktické služby v domácnosti – nákup, upratanie, pranie, príprava stravy, pomoc pri osobnej hygiene, resp. starostlivosť o domáce zviera - venčenie psa, spätná kontrola situácie.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

1
A) - kurzy prvej pomoci;
Kurz v cene 30 €/1 os.
Celkom: 20x30=600 €
2
B) - kurzy základov opatrovania;
Kurz v cene 20 €/1 os.
Celkom: 20x20=400 €
3
C) – Kurzy základov psychosociálnej krízovej pomoci a spolupráce
Kurz v cene dohodou pre 20 dobrovoľníkov
Celkom: 20x20=400 €
4
D) – Školenie k etike a zásadám dobrovoľníckej práce
Kurz v cene dohodou pre 20 dobrovoľníkov
Celkom: 20x10=200 €
5
Mobilná + tel. linka/rok + internet
400 + 350+ 250
Celkom ´= 1000 €
6
Cestovné MHD lístky
Cca 1000 ks
Celkom ´= 1000 €
7
Stravné pre dobrovoľníkov v službe
800 ks á 3 €
Celkom ´= 2300 €
Nákladová položka pre projekt v položke nájom (vrátane zariadenia priestorov) je zatiaľ otvorená.
Spolu: 7300 €