Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Uznesenia
Valného zhromaždenia Slovenskej siete proti chudobe
 
Miesto : SAV Bratislava
Dátum : 10. – 11.11.2009
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
 
Valné zhromaždenie Slovenskej siete proti chudobe
Berie na vedomie
 • Príhovor riaditeľa Európskej siete proti chudobe ( EAPN) p. Fintana Farrela o očakávaniach a úlohách spojených s Európskym rokom boja proti chudobe (2010)
 • Informáciu o činnosti Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) za posledné obdobie
 • Správu o účasti členov SAPN na aktivitách organizovaných EAPN
 • Informácie o aktivitách jednotlivých členských organizácií SAPN
 • Informácie zástupkyne MPSVR, o programoch na zmiernenie dopadov krízy na znevýhodnené skupiny a skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
 • Informáciu o spoločnom projekte Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska v rámci spolupráce s EAPN
 • Informáciu zástupcu Fondu sociálneho rozvoja o prípravách na r. 2010 ako Európskeho roku boja proti chudobe a možnosti spolupráce SAPN a jej členských organizácií na domácich aktivitách 
 • Informáciu o členstve zástupcov SAPN v pracovných skupinách EAPN
 
Vyjadruje podporu
 • Aktivitám EAPN v rámci kampane Európskeho roka boja proti chudobe a možnostiam spolupráce so Slovenskou sieťou proti chudobe
 
Schvaľuje
 • návrhovú komisiu Valného zhromaždenia v zložení: Zuzana Kusá, Jozef Balica
 • zástupcov (a ich náhradníkov) Slovenskej siete proti chudobe v pracovných skupinách Európskej siete proti chudobe pre jednotlivé skupiny v  zložení:
Zamestnanosť: p. Kulíková, p. Mačáková
Sociálna inklúzia: p. Špániková, p. Kusá
Štrukturálne fondy:  p. Gálisová
 
 • nových členov Slovenskej siete proti chudobe: 
HEIFER Slovakia n.o. (M. Kulíková),
o.z. Madrina
Bratislavská občianska poradňa (G. Krupčíková)
A JE TO. OZ. (Eva Račická)
Nezávislé matky (Viera Drotovanová)
 
 •  Výbor Slovenskej siete proti chudobe na ďalšie volebné obdobie v zložení:
Balica Jozef (OZ Kovo), Džambazovič Roman, Krupčíková Gabriela (BOP), Kusá Zuzana (Proti prúdu), Lesay Ivan (CEPA- Priatelia Zeme), Mačáková Slavomíra (ETP),   Mareková Slavomíra (OZ TURRS), Račická Eva (A JE TO. OZ), Tomašová Mária (OZ TURRS/OZ Madrina),
 • za predsedníčku Výboru Slovenskej siete proti chudobe p. Zuzanu Kusú
 
 
 
 
Ukladá novozvolenému výboru
 
 1.  Zaoberať sa pripomienkami ktoré odzneli v rámci diskusie a počas rokovania k jednotlivým bodom programu, konkretizovať návrhy do okruhových problematík.
 2.  v spolupráci s členskými organizáciami postupne vypracovávať stanoviská k ekonomicko-sociálnym témam spoločnosti príznačným pre SAPN ( podmienky pre priznávanie dávok hmotnej núdze, min. mzda, živ. minimum, prac. pomer pre ľudí starajúcich sa o občanov vyžadujúcich sociálnu alebo zdrav. starostlivosť, riziká nadmerného zadlženia, nedostatočná ochrana pred exekúciami....)
 3.  v spolupráci s členskými organizáciami a zainteresovanými odborníkmi informovať o príkladoch dobrej praxe z oblasti sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie 
  T:   priebežne                                                         Zodpovední: členovia a Výbor SAPN
 4.  Zintenzívniť vzájomnú komunikáciu členov SAPN
  T: stály                                                                     Zodpovední: členovia SAPN
 5. Organizovať naďalej e-mailové konferencie a aj ďalšími formami zabezpečovať informovanosť členov k prerokúvaným témam
  T: stály                                                                     Zodpovedný: Výbor SAPN
 6. Zbierať podnety od členov SAPN týkajúce sa podávania a vyhodnocovania projektov na výzvy zo štrukturálnych a ďalších fondov zameraných na oblasť sociálnej inklúzie, formulovať kolektívne pripomienky a obracať sa s požiadavkami na vyššiu transparentnosť procesu na verejné orgány, resp. médiá
  T: stály                                                                     Zodpovedný: Výbor SAPN
 7. Zvolávať stretnutia výboru SAPN aspoň 4x ročne               
  T: priebežne                                                           Zodpovedná: predsedníčka SAPN 
 8. Upraviť podpisové práva za SAPN v zmysle uznesení Valného zhromaždenia
  T: december 2009                                                 Zodpovedný: Výbor SAPN
 9.  Pripraviť návrh rozpočtu pre činnosť orgánov Slovenskej siete proti chudobe
  T: december 2009/január 2010                           Zodpovedný: Výbor SAPN
 10. Preskúmať možnosti získania ďalších finančných zdrojov pre činnosť SAPN
  T: priebežne                                                           Zodpovedný: Výbor SAPN
 11. Odstrániť formálne nedostatky vedúce k zamedzeniu prístupu k zdrojom pre činnosť SAPN
  T:   (najneskôr) marec 2010                                 Zodpovedný: Výbor SAPN 
 12. V súlade so Stanovami SAPN informovať členov o povinnosti uhrádzať členské poplatky
  T: neodkladne                                                        Zodpovedný: Výbor SAPN
 13. Osloviť členské organizácie s prosbou poskytnúť informáciu o aktivitách, ktoré pripravujú v rámci Európskeho roku boja proti chudobe a zaslať prehľad návrhov aktivít členov SAPN v Európskom roku boja proti chudobe  Fondu sociálneho rozvoja ako národnému koordinátorovi
  T:  december 2009                                                Zodpovedný: Výbor SAPN
 14. Preskúmať možnosti zorganizovania aktivity „verejne vypočutie" na pôde NR SR
  T: január 2010                                                        Zodpovedný: Výbor SAPN
 15.  Zorganizovať rokovanie Valného zhromaždenia SAPN v r.2010 najmenej 2x ročne     
   T: december 2010                                                Zodpovedný.: Výbor SAPN
 
 
Zapísali: Zuzana Kusá, Jozef Balica