Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Štrukturálne fondy a sociálna inklúzia

seminár SAPN a CEPA Priatelia Zeme December 2011

Autor/ka: SAPN

Slovenská sieť proti chudobe v spolupráci s CEPA - Priatelia Zeme usporiadali 14. decembra v Ružomberku seminár Štrukturálne fondy a sociálna inklúzia. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Katolíckej univerzity.  Cieľom semináru bolo zvýšiť povedomie sociálnych MVO o programovaní štrukturálnych fondov pre obdobie 2014 - 2020 a zvýišť ich pripravenosť participovať a monitorovať tento dôležitý proces.

Seminár viedli lektori Ceapa - Priatelia Zeme. Na seminári odzneli dve kľúčové prezentácie:  prezentácia Martina Mojžiša k procesu programovania novej regionálnej politiky a prezentácia Magdalény Grambličkovej, v ktorej rekapitulovala skúsenosti MVO s programovaním štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013 a diskutovala o možných stratégiách pre nastávajúce obdobie. Prednášku Magdalény Grambličkovej nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Nová sociálna legislatíva a kvalita života ľudí v núdzi - Závery

Konferencia Slovenskej siete proti chudobe, FES a Sociologického ústavu SAV 22. – 23. 6. 2011 Bratislava

Autor/ka: SAPN

Na konferencii, ktorá sa konala na pôde SÚ SAV a za jeho podpory a podpory FES sa zúčastnilo vyše 40 členov a priaznivcov Slovenskej siete proti chudobe. Program konferencie je tu.  Ako hostia na nej vystúpili Ľubica Trubíniová z ODaZ (kritika poslaneckej novely zákona o rodičovskom príspevku), Dr. Muszková z MPSVR SR s informáciou o pripravovanom novom zákone o pomoci v hmotnej núdzi, poradca MPSVR Bódy s informáciou o pripravovanej optimalizácii  a  ďalší. Tu sú odkazy na prezentáciu p. Bódyho a úvodnú prezentáciu Z. Kusej o minimálnom príjme.

Ad návrh novely zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovského príspevku

Účastníci konferencie diskutovali k návrhu stanoviska mimovládnych organizácií Občan, demokracia a zodpovednosť, Rómsky inštitút a ďalší a rozhodli sa pre individuálnu podporu stanoviska. Účastníci konferencie súčasne podporili vypracovanie osobitného stanoviska Slovenskej siete proti chudobe, ktoré zdôrazní sociálno-ekonomické aspekty situácie.   Stanovisko nájdete tu.

Stanovisko bolo zaslané členom výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru NR SR pre sociálne veci a všetkým poslankyniam NR SR.

Ad: Európske stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu

Účastníci konferencie vzali na vedomie informáciu Stanislava Trnovca, koordinátora slovenskej účasti, ako aj p. Špirkovej, členky delegácie,  o tohoročnom  Európskom stretnutí ľudí zažívajúcich chudobu, ktoré  už desiaty krát  organizovala Európska komisia (Brusel máj 2011) a vyzdvihli potrebu organizovať aj na Slovensku podobné akcie, ktoré umožňujú dialóg ľudí s predstaviteľmi verejnej správy a parlamentu. Účastníci odporučili Slovenskej siete proti chudobe, aby sa pokúsila takéto akcie –zamerané na aktuálne sociálne otázky - organizovať na domácej pôde. 

Ad: Informácia o príprave nového zákona o hmotnej núdzi

Účastníci si vypočuli ústnu informáciu Dr. Muszkovej o pripravovanom novom zákone v hmotnej núdzi. Podľa tejto informácie je  v tejto fáze návrh zákona pomerne menlivý, a predstavená verzia nasledujúci deň nemusí byť platná. Dr. Muszková zhrnula dôvody pre prípravu nového zákona: súčasný zákon je komplikovaný, drahý, odkláňa sa od pôvodného motivačného  poslania. Informovala, že experti z ministerstva majú problémy s nastavením základnej dávky ako % životného minima.  Odsúva sa aj inštitút medzitrhu práce, čo bude mať vplyv na stanovenie podmienok v zásluhovej časti.

V návrhu sa ustupuje od štruktúry šiestich skupín domácností a prechádza sa na zohľadňovanie  životného minima jednotlivých členov domácnosti.

Dávka bude mať niekoľko častí: 1) Základná dávka =  20% ŽMpre každého člena na „základné životné podmienky". K nej sa majú dať získať príspevky až do výšky životného minima.  Jedným z nich bude solidárna dávka, obdoba terajšieho  ochranného príspevku tiež vo výške  20% ŽM. Nedostanú ju  však  tí, čo sú PN viac ako 30dní (voči tejto skupine je podozrenie zo zneužívania). Ďalej to bude motivačná dávka: ďalších 20%  ŽM za  účasť na aktivitách v komunitnom centre , či účasť na menších obecných službách či aktivitách NGO. Teraz predkladateľ zákona uvažuje, ako podporovať organizácie, ktoré zabezpečia tieto aktivity (aby ľudia v HN mali príležitosť zvýšiť si dávku), to potrebujú riešiť a s tým sa obracajú aj na MVO, aby dávali návrhy aktivít.

Komunitné centrá majú ideálne slúžiť pre všetkých, vrátane zdravotne postihnutých a pod..

Aj príspevky pre deti (motivačné, školné) majú byť na dvoch úrovniach. Príspevok na dochádzku bude podmienený nulovou neospravedlnenou absenciou (ani jedna neospravedlnená hodina nesmie byť - teraz je to 15 pozn. zk), nesmie sa prepadnúť a musí byť 1 zo správania.  Príspevok sa bude vyplácať priamo školám. Zmenou je, že motivačný/dochádzkový príspevok nebudú dostávať deti, ktoré navštevujú špeciálne školy. Príspevok by mali dostávať aj deti predškolského veku,  (ak navštevujú predškolské zariadenia). Podľa informácie navrhované zmeny v príspevkoch    ešte neboli konzultované s ministerstvom školstva.

Novinka v navrhovanom zákone: aj štát bude môcť poskytnúť jednorazovú dávku (napr. na hudobný nástroj a pod.), je tu však zápas, či to ponechať, chcú to vypustiť.

Predpokladá sa tiež, že príjem zo závislej činnosti sa bude započítavať (napr.) na 50%, takže bude možný súbeh pracovného príjmu a dávky.   

Stanovisko účastníkov konferencie a Slovenskej siete proti chudobe k pripravovanému novému zákonu o pomoci v hmotnej núdzi

Účastníci konferencie vítajú pozitívne črty pripravovaného zákona, ktorými sú najmä návrh nezapočítavať 50% pracovného príjmu pri vypočítavaní nároku na dávky a príspevky v hmotnej núdzi a tiež možnosť poskytovania jednorazového príspevku k dávke štátom (to má veľký význam pre obyvateľov obcí s vysokou koncentráciou ľudí v núdzi, kde zdroje samospráv nestačia na fakultatívne dávky).

Na druhej strane však navrhovaný zákon predstavuje viaceré riziká. Najväčším rizikom je  jeho odkazovanie na súčasné životné minimum, keďže jeho výška dávno nezodpovedá filozofii zákona.   Preto

1)Považujeme za nutné, aby sa definitívne znenie novely zákona o hmotnej núdzi spracovalo až po dokončení  prebiehajúcichprác na určení výšky životného minima (Uznesenie vlády SR č. 66/2010). Súčasťou týchto analytických prác, ktoré koordinuje IVPR, je analýza zvratu spotrebiteľského správania, analýza rodinných účtov pre dva spodné decile a žiaduco aj zostavenie normatívneho koša základných potrieb (v tom aj minimálnych výživových štandardov).  Aj vďaka analýzam, ktoré si objednalo MPSVR v r. 2005, je známe, že súčasné životné minimum je hlboko pod hranicou absolútnej chudoby (Cararro 2005) a že nízke nastavenie dávok nevedie k aktivácii, ale naopak k paralyzovaniu obyvateľstva odkázaného na dávky.  Životné minimum by reálne malo predstavovať príjem, ktorý  chráni pred sociálnym vylúčením,keďže „pokrýva výdavky domácností na také tovary a služby, ktoré sú v  krátkom období považované za nevyhnutné na zaradenie sa do bežného života, aj keď na skromnej úrovni".  Bez takéhoto zreálnenia životného minima neodporúčame pristúpiť k nastavovaniu optimálneho rozdelenia základnej a zásluhovej časti dávky v hmotnej núdzi.  

Bez relácie výšky dávok k reálne určenému životnému minimu bude akékoľvek nastavenie pomeru medzi základnou a zásluhovou časťou dávky voluntaristickou akciou s početnými negatívnymi dôsledkami.   

2) Zrušenie príspevku na vzdelávanie/motivačného príspevkupre deti navštevujúce špeciálnu školu je dobre mienené ale nedomyslené.  Je nereálne predpokladať, že všetci zdravotne postihnuté deti budú integrované do bežných škôl. Rodičia viacnásobne postihnutých detí, ktoré navštevujú špeciálne školy, majú často zvýšené náklady na dopravu (aj v internátnych školách idú deti cez víkendy domov) – odobratie príspevkov by bol nespravodlivý trest pre domácnosti v ťažkej situácii.

3) Zrušenie možnosti solidárnej dávky pre ľudí, ktorí sú práceneschopnípovažujeme za nesprávne. Sociálny zákon nemá riešiť nedostatky v iných oblastiach (ako napr. ochotu lekárov vypisovať PN aj bez riadneho vyšetrenia). Treba tiež zohľadniť fakt, že chudobní ľudia majú výrazne nižší priemerný vek dožitia (obyvatelia sociálne vylúčených komunít žijú o 15 rokov kratšie ako priemerná populácia SR), preto zlý zdravotný stav je skôr tvrdým faktom života ako predstieranou vecou.

4) Považujeme za nebezpečné, ak zákon vstúpi do platnosti skôr, než budú vytvorené podmienky a mechanizmy dávajúce príležitosť  každému záujemcovi uchádzať sa o zásluhové  časti dávky (komunitné centrá, medzitrh práce a pod.).

Pre všetky tieto dôvody žiadame schválenie zákona odložiť.

Účastníci konferencie tiež podporili návrh Slovenskej siete proti chudobe zorganizovať usporiadať v novembri alebo decembri 2011 konferenciu a verejné vypočutie na tému minimálnych životných nákladov/životného minima.  Súčasťou prípravy konferencie bude ad hoc výskum  „nákladov na najskromnejší život" metódou fókusových skupín  tvorených príslušníkmi znevýhodnených skupín. Pozvaní budú poslanci NR SR a predstavitelia exekutívy.

Ad. Posudková činnosť

Účastníci konferencie vzali na vedomie informáciu poradcu Bódyho o príprave zákona o optimalizácii posudkového konania..

Ad. Participácia

Účastníci konferencie konštatovali menlivý záujem o participáciu dotknutých skupín na príprave stratégií a legislatívnych zámerov a nedostatok pevných pravidiel a podpory pre participáciu.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Dostupnosť a istota práce: menia sa veci k lepšiemu?

Konferencia SAPN, FES a SÚ SAV 29. - 30. marec 2011 Bratislava SÚZA

Autor/ka: Slovenská sieť proti chudobe

Cieľom konferencie je diskusia o pripomienke Slovenskej siete proti chudobe a ďalších organizácií k novele zákonníka práce; b) výmena skúseností ľudí so znevýhodneniami na trhu práce a ľudí, ktorých práca nezbavuje finančnej tiesne, neistoty a materiálneho nedostatku; c) formulovanie návrhov  na potrebné zmeny v legislatíve; d) širší výber kandidátov pre 10. stretnutie ľudí prežívajúcich chudobu (Brusel  máj 2011) a e) tréning zručností pre využívanie IT pre občiansku participáciu  členov a priaznivcov Slovenskej siete proti chudobe  

Účastníci: mimovládne organizácie, chudobní pracujúci a znevýhodnení uchádzači o prácu; akademickí odborníci a odborníci z praxe

Cieľ konferencie:diskusia o pripomienke Slovenskej siete proti chudobe a ďalších organizácií k novele zákonníka práce; b) výmena skúseností ľudí so znevýhodneniami na trhu práce a ľudí, ktorých práca nezbavuje finančnej tiesne, neistoty a materiálneho nedostatku; c) formulovanie návrhov  na potrebné zmeny v legislatíve; d) širší výber kandidátov pre 10. stretnutie ľudí prežívajúcich chudobu (Brusel  máj 2011) a e) tréning zručností pre využívanie IT pre občiansku participáciu  členov a priaznivcov Slovenskej siete proti chudobe  

 PROGRAM

 29. 3. 2011

14.00– 15.00Registrácia účastníkov, obed

15.30  - 18.30  Tréning zručností pre participáciu v internetovej komunite Slovenskej siete proti chudobe – neverejná časť stránky www.sapn.sk  APN  (vedie G. Lachmann z OZ Utopia)  

19.00večera

 

 30. 3. 2011

9.00– 10.30

1. Plénum konferencie:  Problémy dostupnosti a ochrany práce v Slovenskej republike a predstavenie pripomienok k navrhovanej novele zákonníka práce)

9.00– 9.05 Otvorenie

9.05 – 9.15  Téma zamestnanosť a 10. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu  - Stanislav Trnovec  KMR/SAPN – koordinátor prípravy slovenskej delegácie

9.15 – 9.30  Zmeny v dostupnosti práce – náčrt problému: Zuzana KusáSÚ SAV/SAPN

9.30– 9.45  Dochádzka za prácou do zahraničia a v rámci Slovenska: Miloslav BahnaSÚ SAV

9.45 – 10.10  Prínosy a riziká navrhovanej novely Zákonníka práce a posúdenie pripomienok Slovenskej siete proti chudobe JUDr. Benedeková OZ KOVO

10.10– 10.30Diskusia 

10.30– 11.00  prestávka, rozdelenie sa do pracovných skupín(workshopov)

11.00– 13.00  workshopy I. časť: Zmapovanie najzávažnejších problémov+ dobrej praxe (dva workshopy: 1. dlhodobo nezamestnaní (vedie: D. Gerbery IVPR);  2. zdravotne postihnutí a rodičia s malými deťmi (vedie: M. Trnovec)

13.-14.00obed

14.00– 15.00  workshopy II. časť  Formulácia pripomienok a návrhov k problému dostupnosti a istoty práce na Slovensku

15.00– 16.30

2. Plénum konferencie: vystúpenie reportérov z workshopov: formulovanie odporúčaní pre centrálnu, regionálnu a lokálnu sféru, formulácia tlačovej správy a záverečného vyhlásenia k novele zákonníka práce.

16.30  záverečné občerstvenie a ukončenie

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Vyhlásenie KO ÚŽS KE ku Európskemu roku dobrovoľníckych aktivít 2011

Autor/ka: ÚŽS KO Košice

Rozhodnutím Rady EÚ z 27.11 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností,         podporujúcich aktívne občianstvo  bol rok 2011     ERD   //2010/37/ES//

 

1/ vyhlasujeme, že  Európsky rok dobrovoľníctva  budeme  realizovať a  aktívne sa zapojíme do realizácie aktivít Európskeho roka dobrovoľníckych aktivít v košickom kraji,  

2/ pretože súhlasíme so zásadou, že podpora aktívneho občianstva je kľúčovým  prvkom posilnenia súdržnosti  a rozvoja demokracie teda, že dobrovoľníctvo  uvádza do praxe európske hodnoty ako solidarita, nediskriminácia,  prináša rozvoj sociálnych zručností a kompetencií, je pridanou hodnotou v spoločnosti

 3/ riadime sa týmito princípmi v našej práci a motivujeme rôzne cieľové skupiny    zapájať sa do týchto aktivít na miestnej i regionálnej úrovni,

 4/ očakávame od partnerov v samospráve podporu, aby sme mohli pokračovať v príprave dobrovoľníkov v rôznych oblastiach života komunity, v primárnej prevencii negatívnych javov v spoločnosti a výchove ku aktívnemu občianstvu a participácii na veciach verejných a nadväzujúc na skúsenosti Dekády rodiny MO ÚŽS Košice 1991 - 2000 a Dekády partnerstva KO ÚŽS Košice 2001 – 2010

 5/ uchádzame sa o partnerskú komunikáciupri príprave a realizácii programov rozvoja obce, mesta,  regiónu, programov pre ženy o zakotvenie dobrovoľníckych aktivít do legislatívy a ich podpory z verejných financií, o spoluprácupri tvorbe legislatívneho rámca pre prácu dobrovoľníkov,o verejné ocenenie tejto práce, ich zaradenie do programu EHMK 2013

V Košiciach 8. marca 2011

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Výročná konferencia a Valné zhromaždenie Slovenskej siete proti chudobe

Bratislava SÚ SAV 15. - 16. november 2011

Výročná konferencia a Valné zhromaždenie SAV sa konali 15. - 16. 12. 2011. V prednáškovo-vzdelávacej časti odzneli prenášky Dr. Jána Koštu  a Zuzany Kusej k sociálnej situácii na Slovensku a v EÚ s porovnanm stratégií sociálnej ochrany. V ďalších častiach sa členovia venovali diskusii o činnosti a plánovaniu aktivít na rok 2012. 

K hlavným záverom Valného zhromaždenia bolo rozhodnutie usporiadať pred predčasnými parlamentnými voľbami Druhé verejné vypočutie o  chudobe v NR SR a  uskutočniť porovnanie sociálnych častí volebných programov kandidujúcich parlamentných strán.

Ďalším dôležitým rozhodnutím bolo usporiadať ešte v roku 2011 seminár o programovaní štrukturálnych fondov na obdobie 2014 - 2020 s cieľom zvýšiť  pripravenosť sociálnych MVO participovať na tejto dôležitej aktivite.

Pre ďalšiu činnosť SAPN má veľký význam aj rozhodnutie o revízii členskej základne  (k SAPN sa za uplynulé roky prihlásilo viac ako sto mimovládnych organizácií a individuálnych členov, no hĺbka záujmu o aktivity SAPN nie je v mnohých prípadoch jasná). Jeho cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi členskými organizáciu a akcieschopnosť celej Siete..

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Európa potrebuje nové srdce

Deklarácia prijatá 22. Valným zhromaždením Európskej siete proti chudobe

Autor/ka: Valné zhromaždenie EAPN

Dvadsiate druhé Valné zhromaždenie EAPN sa konalo v portugalskom Lisabone od 16 – 18. júne 2011. Zúčastnili sa ho delegácie národných sietí proti chudobe z 27 krajín a 11 európskych organizácií.

Tohtoročné Valné zhromaždene Európskej siete proti chudobe sa konalo v čase rastúceho rozhorčenia z neschopnosti Európskej únie a vlád členských štátov odpovedať na súčasnú krízu solidárnymi opatreniami, ktoré by ľudí chránili väčšmi ako trhy. Delegáti varovali, že Európa nebude mať podporu občanov, ak bude podkopávať základy sociálneho bezpečia (welfare states).

„Záchranné" plány a oddlžovanie zjavne dostáva ľudí v  Európskej únii hlbšie do chudoby, ohrozuje sociálnu súdržnosť a zároveň posilňuje nadvládu finančných trhov a špekulujúcich firiem.  Osobitne v tých krajinách, ktoré sa museli podriadiť finačným dohodám EÚ a MMF a prijať pôžičky s trestajúcou výškou úrokov, sa na krízu odpovedá reštriktívnymi opatreniami, ktoré ťažko doliehajú na najzraniteľnejších členov spoločnosti.

A hoci EÚ  a členské štáty  zavádzajú tvrdé úsporné opatrenia, sústavne odmietajú vyžadovať ekonomickú disciplínu či finančné zodpovedanie sa od chamtivých a špekulatívnych obchodných systémov, ktoré zapríčinili finačnú krízu globálne aj v rámci EÚ. Zdá sa navyše, že aj Európska centrálna banka vyzdvihuje záujem bánk nad záujem občanov.

Týmto spôsobom sa v Európe nikdy nepodarí znížiť podiel chudobných a odpoveď EÚ na krízu podkopáva bezprostrednú aj dlhodobú vyhliadku na rovnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.  V tomto kontexte neprekvapuje, no hlboko znepokojuje malá  podpora projektu európskej integrácie.

Európska sieť proti chudobe nesúhlasí s tvrdením, že tieto drakonické opatrenia nemajú alternatívu. Delegáti Valného zhromaždenia EAPN žiadajú európskych lídrov, aby dali európskemu integračnému projektu nové srdce tým, že

  1. sociálny a udržateľný rozvoj a solidaritu dajú na kľúčové miesto európskych priorít  a z ľudských práv urobia centrálnu os svojho úsilia bojovať proti chudobe a sociálnermu vylúčeniu.
  2. stanovia ambiciózne a premyslené ciele znižovania chudoby, ktoré zohľadnia všetky tri indikátory odsúhlasené Európskou radou (jún 2010) a zaistia dôkladné monitorovanie dosiahnutého zlepšenia pre všetkých, ktorí prežívajú chudobu, vrátane tých, čo sú najviac znevýhodnení.  Tento monitoring  musí odhaľovať aj prípadnú neschopnosť plniť  medziročné ciele v znižovaní chudoby a musí ju označiť za neospravedlniteľnú.
  3. budú  brániť a podporovať sociálny štát a sociálne práva ako nevyhnutnú podmienku ekonomického ozdravenia. Tiež tým, že budú nasledovať Odporúčania aktívnej inklúzie prostredníctvom prijatia Európskej rámcovej smernice o primeranosti  schém minimálneho príjmu, opatreniami podporujúcimi prístup všetkých ku kvalitným a cenovo dostupným službám verejného záujmu a pozitívne opatrenia na podporu zamestnanosti
  4. budú brániť spoločné verejné statky ako voda, zdravie, doprava, sociálne služby ako základné právo
  5. budú posilňovať reálnu ekonomiku, vrátane podpory sociálnej ekonomiky a komplexného investovania do stratégií pracovného trhu na vytváranie a podporu kvalitného zamestnania a príležitostí pre všetkých
  6. obmedzia deštruktívny systém špekulatívneho obchodovania, donútia bankový sektor, aby sa podieľal  na nákladoch zavedú finančné transakčné dane na financovanie sociálnych investícií a zaručia tiež vyššiu mieru transparentnosti ako protikorupčné opatrenie
  7. budú bojovať proti daňovým únikom a prostredníctvom zrušenia daňových rajov, zvlášť tých, ktoré sú vytvorené na území Európskej únie, a pokračovať v boji proti organizovanému zločinu na paneurópskej úrovni s väčším odhodlaním, aby sa odstránili kľúčové mechanizmy, ktoré prispievajú k príčinám chudoby a sociálneho vylúčenia.
  8. Vytvoria podmienky, ktoré umožnia členským štátom požičiavať si za rozumné úroky  a budú podporovať solidaritu v Európskej únii
  9. budú rozvíjať nástroje na monitorovanie zmien bohatstva v členských štátoch a podporovať a implementovať opatrenia na zmenšovanie nerovnosti v príjmoch a bohatstve.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Vyhlásenie Informačného fóra KO ÚŽS k 8. marcu

Autor/ka: IFŽ UŽS

KO ÚŽS Košice každoročne ku MDŽ začína  verejné dialógy so samosprávou, štátnou správou, tvorcami legislatívy v záujme zlepšenia postavenia žien a kvality života občanov. Prezentujeme aktivity, ktoré sú prioritou našej dobrovoľníckej organizácie žien,medzinárodné a európske dokumenty, v zmysle ktorých iniciujeme ich aplikáciu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, vrátane tvorby legislatívy.

Tradícia Medzinárodného dňa žien má už vyše 100 – ročnú históriu. V rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, na stretnutí v Koordinačnom centre IRR v KE, sme prezentovali záujem podieľať sa na celoslovenskom projekte v košickom kraji a šíriť myšlienky rovnosti príležitostí mužov a žien na miestnej i regionálnej úrovni, realizovať výchovno - osvetovú kampaň pre zvýšenie právneho povedomia žien i mladých ľudí,  zapojiť volené predstaviteľky do vzdelávania o tejto problematike, pokračovať v iniciovaní verejného oceňovania žien.  

 Európska rada vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva /ERD/ Na stretnutí s primátorom krajského mesta Košice sme prezentovali dobrovoľnícke aktivity KO ÚŽS Košice a záujem podieľať sa na aktivitách „Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013" zaradením festivalu žien v prednese poézie a prózy, vlastnej tvorby Vansovej Lomnička, prezentáciepráce a života žien Večer Márií, podpory rozvoja dobrovoľníctva pre zachovanie filantropie, solidarity, partnerského dialógu so samosprávou a medzigeneračného dialógu pre kvalitu života občanov

 Na základe skúseností z realizácie Dekády rodiny MO ÚŽS Košice v rokoch 1991 - 2000 Dekády partnerstva KO ÚŽS Košice v rokoch 2001 – 2010, sme sa prihlásili ku realizácii Európskeho roka dobrovoľníckych aktivít - pre rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie na princípe občianskej participácie.

 V roku 2011 budeme iniciovať dialóg o postavení rôznych sociálnych skupín, pre zníženie miery chudoby, o podmienkach bývania, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, služieb obyvateľom, o koncepcii rozvoja CVČ a predškolskej výchovy,o postavení dobrovoľníckych organizácií v treťom sektore.

Navrhnemena základe dlhodobej diskusie v SR spracovať a schváliť zákon o dobrovoľníckej práci, ktorý rešpektuje tradície a podmienky SR, vrátane aktualizácií VZN. Budeme motivovať členky a dobrovoľníčky KO ÚŽS Košice, aby v mieste bydliska boli iniciátorkami primárnej prevencie v každej oblasti života, najmä počas konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a Medzinárodného maratónu mieru

Dobrovoľník je aktívny občan, preto očakávame aj od predstaviteľov samosprávy, že verejne ocenia ich prácu pri príležitosti Dňa dobrovoľníkov v decembri 2011