Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Úhrada členského príspevku 2016

Vážená predstaviteľka, vážený predstaviteľ členskej organizácie Slovenskej siete proti

chudobe, vážená individuálna členka, člen Slovenskej siete proti chudobe,

v zmysle Stanov SAPN si vás dovoľujem požiadať o úhradu členského príspevku za rok 2016.

Výška príspevku je stanovená podľa čl. 5 ods.1 Stanov, na 17 € ročne.

Príspevok žiadame poukázať na účet SAPN do konca augusta 2016.

č. účtu SAPN : 2620793071/1100

Názov účtu: Slovenská sieť proti chudobe

Peňažný ústav Tatra banka.

Ak úhradu uskutočníte inou formou ako internetbanking, do správy pre prijímateľa napíšte,
prosím, meno vašej organizácie, aby sme platbu mohli identifikovať, resp. avízo o úhrade
zašlite prosím na mail.:slovindia@hotmail.com.

Ak nemáte možnosť členské uhradiť, oznámte nám to, prosím.

S pozdravom 

PhDr. Anna Galovičová - predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe

a exekutívna koordinátorka Európskej siete proti chudobe

www.sapn.sk

www.eapn.eu

 


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

A JE TO. OZ. (Eva Račická)

Agentúra Podporovaného Zamestnávania Somotor n.o.

Agora, o.z.

Arcidiecézna charita Košice

Asociácia Organizácií zdravotne postihnutých občanov

BARZACH, o.z.  Bratislava

Centrum pre vyskum regionov Modra

Centrum pre výskum regiónov n.o.

CKV Consult, s.r.o

Detské centrum Kľúčik

Diecézna charita Nitra

EFFETA, Stredisko sv. F Saleského

ETP Slovensko

Filia nezisková organizácia

Fórum kresťanských inštitúcií

Fórum pre pomoc starším

Fórum osamelých matiek FOMa 

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka diecézna charita Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov

Heifer Slovakia, n. o. 

Hľa človek  (Nina Beňová, Liptovský Hrádok)

Charitatívno sociálne centrum Partizánske

Charitatívno-sociálne centrum Žilina

Inštitút pre programy regiónov

IOM

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jozef Kanáloš, občiansky aktivista

Klub mnohodetných rodín

Klub rómskych žien na Slovensku   Zvolen

Kolpingovo dielo na Slovensku

Komunitné centrum Letanovce Klaudia Nemčíková

Komunitné centrum menšín

Komunitné centrum SPOLU

Komunitné centrum Varhaňovce

Krajská asociácia rómskych iniciatív

Krajská organizácia únie žien Slovenska, Košice

Krajské centrum pre rómske otázky Prešov (Alexander Mušinka)

Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n. o.

Kultúrne združenie Rómov SR

KVOZ Láčho drom Kokava nad Rimavicou

Ľudia a voda

Martin Vavrinčík, MPSVR, poradca št. taj. pre sociálne vylúčené spoločenstvá

Nadácia HELP

Nadácia Milana Šimečku 

Nadácia SOCIA 

Nadácia škola dokorán 

Nádej – Reménység,n.o.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

NO Centrum kontinuálneho vzdelávania

Nota Bene Košice

O.Z. Proti prúdu 

Oáza – nádej pre nový život, n. o.

O.Z. pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska  Košice

O.Z. Sila pomoci

Občiansky klub

Odborový zväz KOVO  

OZ Čercheň

OZ Dosvyd

OZ Humanita v komunitách

OZ Klejoro ando jilo - KAJ  Žiar nad Hronom

OZ Madrina  (Mária Tomášová Košice)

OZ MAJÁK  

OZ Nádej deťom

OZ OAZIS DSS (pre dospelých)

OZ Plť

OZ Prima

OZ PSI Šariš (Partnerstvo soc.inklúzie pre okres Prešov a Sabinov)

OZ Regióny, Bratislava, Centrum pre výskum regiónov, n.o.

OZ Spiš - združenie pre obnovu a rozvoj

OZ Združenie mladých Rómov Slovenska

OZ Združenie žien Slovenska

Pakiv Európska Sieť-národná a medzinárodna úroveň

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

Podpoľanie, občianske združenie Detva

Prameň nádeje Tekovské Lužany, (ZSS Samaritán)

Priatelia Zeme - CEPA 

Pomoc ohrozeným deťom 

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

 

Regio - In, n.o.

Regióny n.o.

Rómska asociácia detí a mládeže SR

Rómska tlačová agentúra/Roma media group

Slovenská humanitná rada

Slovenská katolícka charita

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva

Únia materských centier 

Únia žien Slovenska

Únia žien Slovenska, Levoča (Obvodná organizácia ÚŽS)

UPSVaR Kežmarok

Vzdelanie, naša nádej do budúcnosti

Za vzájomné spolunažívanie  (Spišská Nová Ves)

Združenie  na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Združenie abstinentov Slovenska

Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov

Združenie mladých Rómov na Slovensku

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Združenie Prameň nádeje - Centrum pomoci DSS

Združenie pre rozvoj južného Slovenska–RRA Lučenec

Združenie SPOLU

Združenie za sociálnu reformu

Združenie žien Slovenska