Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Petícia za podporu financovania boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zo štrukturálnych fondov

Petícia Európskej siete proti chudobe, FEANTSA, CARITAS Europa ENAR, Eurochild a ďalších paneurópskych mimovládnych organizácií

Autor/ka: EAPN - SAPN

Dňa 15. mája 2012 bola spustená petícia za zachovanie Európskou komisiou navrhnutého určenia podielu prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a ďalších fondov, ktoré majú byť viazané na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu najzranitelnejších skupín: detí,  mladých nezamestnaných, zdravotne postihnutých, ľudí s nízkou kvalifikáciou, marginalizovaných spoločenstiev, migrantov a ďalších.

Keďže viaceré členské štáty silne odmietajú takéto určenie čerpania časti prostriedkov zo štrukturálnych fondov, každý podpis na petícii je dôležitou podporou Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ktoré obhajujú nutnosť takéhoto záväzku pre reálnosť cieľa Stratégie Európa 2020 dostať z chudoby 20 miliónov Európanov (v SR ide o záväzok 175 tisíc ľudí).   

Petíciu môžete podpísať na tejto adrese:  http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

List Ministrovi Mihálovi

List Európskej siete proti chudobe ministrom práce a sociálnych vecí členských štátov EÚ pri príležitosti zasadnutia EPSCO Rady dňa 7. marca 2011

Autor/ka: EAPN (preklad zk + CEPA PZ)

Prieskum rastu ohrozuje Európsky projekt a splnenie cieľa znížiť chudobu - Otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálneho začlenenia a národné stratégie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie sú nevyhnutné na ochranu sociálnej dimenzie.

Vážený pán minister,

Jeden z bodov diskusie marcového stretnutia Rady EPSCO sa bude venovať tomu, ako Ministri sociálnych vecí prispejú k európskemu semestru. Ďalšou témou bude Ročný prieskum rastu. Európska sieť proti chudobe je veľmi znepokojená a sklamaná z toho, že tieto dokumenty sa zjavne vrátili späť k stratégii spoliehajúcej sa „výhradne na rast".  Zdá sa, že to podkopáva záväzky stratégie Európa 2020robiť sociálnu a udržateľnú politiku, ktorá koherentne spája ekonomický, environmentálny a sociálny prístup, a tým prispieva k sociálnej súdržnosti namiesto jej oslabovania. Ročný prieskum rastu silne uprednostňuje znižovanie verejného deficitu krátením verejných výdavkov a znižovanie miezd, čím vyvíja silný tlak na členské štáty, aby oslabili svoje sociálne systémy. To môže oslabiť celý Európsky projekt a tiež pokusy dosiahnuť cieľ zníženia počtu chudobných o najmenej 20miliónov do roku 2020.

Európska únia  je svedkom rekordne nízkej dôvery občanov v Európsku úniu (podľa posledného prieskumu Eurobarometra ide o pokles o 8% na 42%). EU má šancu znovu obnoviť svoju dôveryhodnosť. Do značnej miery to však bude závisieť od toho, či bude schopná poskytnúť takú sociálnu víziu, v ktorej centre pozornosti budú stáť ľudia, či už v rovine pokračujúcej reakcie na krízu alebo v podobe návrhov na koherentnú európsku ekonomickú, pracovnú a sociálnu stratégiu pre ďalšie desaťročie. Včlenenie sociálnej dimenzie do spoločnej ekonomickej stratégie predstavuje v súčasnosti  oveľa väčšie výhody ako riziká. Ukazuje sa, že na vyváženie tohto regresívneho trendu, na dodanie hnacej sily pre silnú sociálnu dimenziu v stratégii a základný vklad do národného programu reforiem je čoraz dôležitejšie spojiť silnú otvorenú metódu koordinácie v oblasti  sociálnej inklúzie s dynamickými európskymi a národnými platformami proti chudobe, ktoré dokážu zapojiť národných aktérov vrátane mimovládnych organizácií a ľudí postihnutých chudobou do tvorby národných stratégií sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie.

Hlavné odkazy EAPN:

1. Obnovte inkluzívny rast ako rovnocennú prioritu a čo najrozhodnejšie odporúčajte návrhy, ktoré obhajujú kľúčové hodnoty Európskeho projektu a sociálneho modelu

2. Podporte komplexné národné stratégie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie založené na aktívnom zapájaní aktérov pri Revízii otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej inklúzie

 3. Obnovte inkluzívny rast a kľúčové hodnoty Európskeho projektu a sociálneho modelu

Európa 2020sa prehlasovala za stratégiu, ktorá bude podporovať riadený, udržateľný a inkluzívny rast, ktorý bude slúžiť sociálnej súdržnosti. V súčasnom náčrte Správy o zamestnanosti a Správy o pokroku, sú tieto opatrenia znovu zdôraznené.[1]  Výbor pre sociálnu ochranu vo svojom hodnotení sociálnej dimenzie stratégie Európa 2020tiež zdôrazňuje, že „napriek jasnému redistribučnému účinku sociálnej ochrany spoločenské nerovnosti často ďalej rástli a chudoba a sociálne vylúčenie zostali veľkým problémom a kríza vyostrila túto situáciu.  Zabezpečenie toho, aby sa z výhod hospodárskeho ozdravenia  tešilo čo najširšie obyvateľstvo, je dôležitým politickým cieľom v kontexte Európy 2020a minulé skúsenosti ukazujú, že odkladané znovuzačleňovanie je veľmi nákladné a prevencia je oveľa efektívnejšia ako náprava.[2]

Prieskum rastu a dokumenty vysvetľujúce Európsky semester však budia dojem, že spochybňujú tieto záväzky a potvrdzujú naše obavy z návratu ku krajne neoliberálnej politickej agende.  Chýba v nich čo i len zmienka o inkluzívnom raste alebo o potrebe riešiť „obmedzenia inkluzívneho rastu".  Navrhované opatrenia zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a rozpočtovú konsolidáciu tlačia členské štáty k tomu, aby zoslabili systémy sociálnej ochrany;  naznačujú potrebu znížiť mzdy, zoslabiť práva zamestnancov, zredukovať verejné výdavky, zvýšiť dôchodkový vek a podporovať regresívne daňové systémy. Chudoba je považovaná len za „obmedzenie rastu". Táto odpoveď na krízu nemá komplexný charakter a chýba v nej záväzok investovať do ľudí a prostredníctvom dostatočného minimálneho príjmu, systémov sociálnej ochrany, prístupov aktívnej  inklúzie, obrany sociálnych práv a antidiskriminačných opatrení zabrániť dlhodobým sociálnym a ekonomickým nákladom.  

EAPN vo svojej  nedávnej správe: ‘Vykročil Európsky projekt na cestu späť? Sociálne dôsledky krízy a politiky obnovy v roku 2010' (2011),zdôrazňuje tieto kľúčové zistenia

–  Sociálne dôsledky sa zhoršujú a vládne úsporné opatrenia sťažujú udržateľnú obnovu ekonomiky.

– Sociálne dôsledky sú systematicky podhodnocované a ignorované

– Mimovládne organizácie sú vážne zoslabované a ich zásadný prínos spoločnosti je ohrozený

– Kríza bola dôsledkom deregulácie a rastúcej nerovnosti a nedostatočných verejných výdavkov.

– Ďalšia spravodlivejšia cesta je možná – smerom k prosperite pre všetkých

– Európska únia musí obnoviť kľúčové hodnoty Európskeho projektu a stratégiu Európa 2020použiť ako cestu k ambicióznej a udržateľnej vízii. 

Žiadame ministrov sociálnych vecí, aby vyslali Jarnej rade silnú správu, ktorá bude trvať na princípe inkluzívneho rastu ako na rovnocennej strategickej priorite; na naliehavej potrebe vykonávať aktívne (ex-ante, preventívne)  posudzovanie  dôsledkov krízy a úsporných opatrení; a žiadať takú rozpočtovú politiku, ktoré nepodkopáva sociálnu súdržnosť, investovanie do sociálnej infraštruktúry a sociálny a udržateľný prístup k ekonomickej obnove.

 1. Podporte všeobecné národné stratégie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie aktívnym začlenením aktérov do Správy o otvorenej metóde koordinácie v sociálnej inklúzii

 Otvorená metóda koordinácie v sociálnej inklúzii hrá kľúčovú úlohu v zaistení komplexného, mnoho úrovňového a celistvého prístupu k redukcii a zmierňovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia. Tento prístup bol založený na Spoločných cieľoch otvorenej metódy koordinácie v sociálnej inklúzii (2006), ktoré boli zamerané na prístup k právam, zdrojom a službám. Národné stratégie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie spolu s národnými akčnými plánmi sociálnej inklúzie boli v mnohých krajinách úspešné v podporovaní aktívneho zapájania sa aktérov a umožnili tak mimovládnym organizáciám a ľuďom trpiacim chudobou (a ďalším), aby sa zapojili a prispeli k tvorbe fungujúcich riešení problémov chudoby a sociálneho vylúčenia. Títo aktéri pomohli potom  zviditeľniť  politiku sociálnej inklúzie a vyvolať verejnú diskusiu, pocit zodpovednosti a určitého záväzku k vytýčeným cieľom.

 Širšia sociálna vízia otvorenej metódy koordinácie v oblasti  sociálnej inklúzie založená na ľudsko-právnom a osvedčenom participatívnom prístupe je kľúčová pre vyváženie tendencie k extrémne makroekonomickému zameraniu Európy 2020. Zatiaľ čo stratégia Európa 2020obsahuje potenciálne dôležité sociálne prvky ako cieľ znížiť chudobu, Usmernenie 10a Platformu proti chudobe ako prioritnú iniciatívu, súčasné jednostranné uprednostňovanie ekonomického rastu a rozpočtovej konsolidácie zoslabuje pravdepodobnosť vyrovnaného prístupu. Súčasné znenie národných programov reforiem potvrdzuje takéto smerovanie. Časti týkajúce sa chudoby a sociálneho vylúčenia sa zužujú na zvyšovanie zamestnanosti bez ohľadu na charakter práce,  na zväčšenie flexibility bez istôt, na zvýšenie podmienenosti sociálnej ochrany. Len chabý dôraz sa kladie na investície do aktívneho začleňovania, do systémov sociálnej ochrany, sociálnych práv alebo kompenzovania obmedzení, ktoré prináša  ekonomická priorita. Takáto politika povedie k ničeniu sociálnych systémov a ľudských životov.

 Zapojenie aktérov pomocou národných platforiem proti chudobe do tvorby mnoho úrovňových národných stratégií sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie, ktoré budú prepojené s politickým cyklom národnej politiky, by prinieslo silnejší, ucelenejší a udržateľný sociálny vklad do národných programov reforiem a ich ročných správ a zároveň by tak poskytlo Výboru pre sociálnu ochranu (SPC) a ministrom sociálnych vecí lepší základ pre návrhy a obhajobu efektívnej sociálnej politiky aj s podporou kľúčových národných aktérov.

 Z tohto dôvodu EAPN nalieha na ministrov sociálnych vecí, aby podporili potrebu posilnenej otvorenej metódy koordinácie v sociálnej inklúzii, ktorá by bola založená na silných národných stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie vytváraných spolu s národnými aktérmi (vrátane ľudí postihnutých chudobou a mimovládnych organizácií) v rámci  Národnej platformy proti chudobe. Toto je kľúčový nástroj, ktorý môže Európe 2020dodať silnú sociálnu dimenziu a poskytnúť komplexnú, integrovanú sociálnu základňu pre príspevky do národných programov reforiem.

 Pevne veríme, že naše pripomienky vezmete do úvahy a prednesiete ich na nastávajúcom stretnutí Rady EPSCO a Jarnej rady.  Výsledok tejto diskusie bude hrať dôležitú úlohu v tom, či posolstvo roku 2010ako Roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu povedie k zníženiu chudoby a sociálneho vylúčeniaalebo k ich dramatickému nárastu a dlhodobým škodám na Európskom projekte a sociálnom modeli.

 Budeme sa veľmi tešiť na každú možnosť ďalšej diskusie.

 S úctou,

 Ludo Horemans                                                            Fintan Farrell

Prezident  EAPN                                                                  Riaditeľ

 Na vedomie:

László Andor, Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a integráciu

Pervenche Beres, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Európsky parlament           

[1]prvá verzia Správy o zamestnanosti (Január 2011)

[2]SPC hodnotenie Sociálnej dimenzie stratégie Európa 2020(2011)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

List premiérovi Ficovi s prosbou o podporu záväzku znížiť riziko chudoby v EU

lobing týkajúci sa cieľa 10 v stratégii Európa 2010

List premiérovi Ficovi s prosbou o podporu záväzku znížiť riziko chudoby v EU na zasadnutí Európskej rady 17.- 18. júna 2010 v Bruseli

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

V nadväznosti na list predsedu Európskej siete proti chudobe (European AntiPoverty Network) zo 17. apríla 2010, si Vás  dovoľujem ako predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe poprosiť, aby ste na nadchádzajúcom zasadaní Európskej rady podporili prijatie konkrétneho záväzku znížiť podiel Európanov ohrozených chudobou  aspoň o dvadsať miliónov, to je o štvrtinu v porovnaní so stavom v roku 2007.

Ako viete, indikátor rizika chudoby meraný ako podiel ľudí s príjmom nižším ako je 60% stredového (mediánového) príjmu bol dohodnutý ako spoločný indikátor členských štátov EU už v roku 2001. Aj keď tento indikátor  nie je dokonalý, a najmä v nových členských štátoch EU s nižšími priemernými príjmami vytvára ilúziu priaznivejšej situácie, umožňuje spoľahlivo merať vývoj  situácie v určitom časovom období. Vďaka tomu je možné  klásť si konkrétne a dobre kontrolovateľné záväzky v sociálnej oblasti.

Vážený pán predseda vlády, vieme, že rast zamestnanosti považujete za najdôležitejší cieľ v sociálnej oblasti. Plnenie tohto cieľa však nie je zárukou vymaňovania  sa ľudí z chudoby. Rast zamestnanosti sa v mnohých európskych štátoch spája s rozmachom zle platenej a neistej práce, ktorá rozširuje rady pracujúcej chudoby. Záväzok znižovať podiel Európanov ohrozených chudobou by bol aj ochranou pred týmto nežiadúcim trendom.  Podľa nášho názoru konkretizovaný záväzok znižovať chudobu bude mať aj veľký symbolický význam. Ukáže vôľu európskych lídrov vnímať Európsky sociálny model ako reálnu výzvu a možnosť.

Vážený pán premiér, budeme veľmi hrdí, ak budete patriť k tým európskym predstaviteľom, ktorí podporia záväzok zmenšovať chudobu v Európe ako súčasť smerníc pre Agendu 2020.

S úctou

Zuzana Kusá

Predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe

V Bratislave 16. júna 20210