Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Národný program reforiem na rok 2014

Naše pripomienky

Autor/ka: SAPN

Slovenská sieť proti chudobe aj v roku 2014 pripomienkovala Národný program reforiem - dokument pokladaný za hlavný nástroj plánovania a kontroly politík, ktoré majú viesť k napĺňaniu cieľov Stratégie Európa 2020, v tom aj cieľa znižovať chudobu a sociálne vylúčenie.

Aj tentoraz sme museli konštatovať, že Národný program reforiem pre rok 2014 nie je zárukou pokroku pri dosahovaní cieľa znížiť chudobu o 20%, ktorý je súčasťou Stratégie Európa 2020. Tak ako po minulé roky zotrváva pri úzkom pohľade na chudobu a sociálne vylúčenie. Ignoruje komplexnosť týchto javov a riešenie chudoby zužuje na otázku zamestnanosti. Naďalej podceňuje dôležitosť, ktorú má pre znižovanie chudoby zaistenie príjmu dostačujúceho pre skromný ale dôstojný život, a to v oblasti sociálnych dávok a aj v mzdovej oblasti.  Národný program reforiem aj v tomto roku pokračuje v ignorovaní významu participácie relevantných aktérov na tvorbe verejných politík, osobitne mimovládnych organizácií a tiež ľudí postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením, a to aj napriek dôrazu, ktorý Európska komisia kladie na dialóg s občanmi pri tvorbe verejných politík a stratégií. Uvedomujeme si, že zodpovednosť za túto laxnosť, rovnako ako aj za jednorozmerný prístup k cieľu znižovať chudobu, nesú aj tí, ktorí majú hlavné slovo pri tvorbe špecifických odporúčaní pre Slovensko. Tieto odporúčania nenabádajú Slovensko ani ku komplexnému prístupu v otázke sociálneho začlenenia a nezdôrazňujú ani význam participácie.

 

Všeobecná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k celému materiálu 

Slovenská sieť proti chudobe pri posudzovaní Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 sa zameriava najmä na posúdenie pokroku a navrhovaných krokov dosahovania cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je zníženie počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením najmenej o 20%.
Slovenská sieť proti chudobe (ďalej SAPN) žiada, aby predkladateľ
a) doplnil materiál o návrhy opatrení, ktoré zaistia ľuďom odkázaným na pomoc v hmotnej núdzi taký príjem, ktorý im umožní žiť v súlade s ľudskou dôstojnosťou (článok 34.1 Charty ľudských práv EÚ) a zabezpečia postupné zlepšovanie ich prístupu k službám rôzneho druhu, vrátane bývania.
b) v materiáli prejavil uznanie významu participácie verejnosti a skupín dotknutých verejnými politikami na ich tvorbe a vyhodnocovaní a aby doplnil materiál o návrhy opatrení, ktorými sa zaistí podpora participácie znevýhodnených skupín na tvorbe a hodnotení verejných politík, ktoré ovplyvňujú podmienky ich života.

Táto pripomienka je zásadná. Znenie všetkých pripomienok Slovenskej siete proti chudobe nájdete tu.

Posudzovanie a pripomienky Slovenskej siete proti chudobe sa opierajú o trojpilierový koncept kvality života. Kvalita života je nemysliteľná bez prístupu k primeraným zdrojom. Ministerstvo financií v posudzovanom dokumente tento pilier sústavne  ignoruje.

 

Pripomienky SAPN k NPR za predchádzajúce roky:                                                           2011

2012

2013

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Prvá verzia pripomienky, o ktorej sa diskutovalo na konferencii Slovenskej siete proti chudobe k návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi 15. a 16. júla 2013 je k nahliadnutiu tu.

Na podujatí bolo a do diskusie sa zapojilo a/alebo o podujatí informovalo viac ako 50 účastníkov - ľudia zažívajúci chudobu, predstavitelia mimovládnych organizácií, akademici, predstavitelia samosprávy, verejnej správy a predkladateľa novely.

Definitívna verzia pripomienky bola vložená do Portálu právnych predpisov 20. 7. 2013. K nahliadnutiu je tu.

Priemerne (0 Hlasy)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Vec: žiadosť o nepodpísanie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Dr. Ivan Gašparovič,

Dovoľujem si vás v mene občianskeho združenia Slovenská sieť proti chudobe požiadať o nepodpísanie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Veríme, že Odboru legislatívy a milostí Vašej Kancelárie a Vám osobne sú známe závažné argumenty, ktoré hovoria o možnom rozpore tejto novely s Ústavou Slovenskej republiky  a so záväzkami, ktoré vyplývajú z podpisu medzinárodných zmlúv ako Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach či Charta základných práv Európskej únie a ďalšie.  Preto len stručne zmienime niektoré z nich:

 1. podozrenie zo zavádzania inštitútu nútenej práce: novela odníma jednotlivcovi právo slobodne sa rozhodnúť, či ponúkanú prácu príjme, keďže jej neprijatie má za následok existenčné ohrozenie v dôsledku odňatia dávky či jej časti
 2. faktické zhoršenie materiálnej situácie odkázaných domácností (v dôsledku nevykonávania valorizácie dávky v rokoch 2010 až 2012 a v dôsledku zrušenia príspevku na zdravotnú starostlivosť)
 3. nezabezpečenie možnosti pre všetkých doplniť si nízku dávku o aktivačný príspevok a tým zmenšiť medzeru medzi dávkou a životným minimom.   

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Dr. Ivan Gašparovič,

dovoľujeme si pripomenúť, že váš predchodca pán prezident Rudolf Schuster v roku 2003 nepodpísal pôvodný reformný zákon  o pomoci v hmotnej núdzi a po jeho opätovnom schválení v NR SR sa obrátil s podaním na Ústavný súd SR.  Nanešťastie sa však v podaní neodvolal na článok Ústavy, ktorý hovorí o práve každého na ľudskú dôstojnosť.

Veríme, že aj vy nájdete dôvody pre odmietnutie novely, ktorá ďalej prehlbuje vylúčenie odkázaného obyvateľstva zo spoločnosti.

S úctou

Zuzana Kusá

Predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe

originál našej žiadosti prezidentovi SR nájdete tu

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k Národnej sociálnej správe

skrátené pripomienkové konanie 24. 5. - 30.5.2012

Autor/ka: SAPN

Národné sociálne správy vypracúvané členskými štátmi EÚ mali byť zárukou, že boj proti chudobe a sociálna inklúzia nezostanú  v časoch adorácie hospodárskeho rastu a boja proti deficitu na vedľajšej koľaji.

Žiaľ, na Slovensku sa šanca nevyužila a slovenská Národná sociálna správa zostala len replikou Národného programu reforiem. Do politiky súčasnej vlády  sa tak aj týmito dverami dostáva prevládajúci ekonomický pohľad na sociálne veci. .

Slovenská sieť proti chudobe vypracovala k tomuto dokumentu len jednu, všeobecnú pripomienku, ktorá žiada materiál stiahnuiť a vrátiť na prepracovanie. Pripomienka bola odoslaná  30. 5. 2012 a aj keď je to zásadná pripomienka, bude predkladateľmi považovaná len za "obyčajnú", pretože bez petície a stoviek podporovateľov to inak nejde.

Slovenská sieť proti chudobe žiada stiahnuť materiál Národná sociálna správa z programu rokovania vlády SR a vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny na prepracovanie.

Zdôvodnenie:

Časti Národnej sociálnej správy, ktoré sú dôležité z pohľadu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,  ako sú časť  2. a 3,  sú

a) málo konkrétne

b) nepokrývajú všetky dôležité aspekty chudoby (napr.nie je zahrnutá otázka dostupnosti predškolskej výchovy a bývania pre najviac znevýhodnené skupiny)

c) princíp aktívnej inklúzie je v materiáli zle pochopený a zredukovaný len na otázku zamestnanosti a vágnej "aktivácie" 

d) vykonané opatrenia ale aj návrhy nových opatrení sú všeobecne formulované, bez špecifikovaného finančného zabezpečenia  a preto sa nedajú posúdiť z obsahového hľadiska.

Túto všeobecnosť pokladáme za veľmi rizikovú aj preto, že

e) obsah kapitoly 3 preberá časti  Národného programu reforiem 2012 bez akejkoľvek reflexie faktu, že tieto časti  boli pôvodne súčasťou Národného programu reforiem 2011 - 2014, kde slúžili ako ideovo-politické zdôvodnenie reštriktívnej reformy dávok v hmotnej núdzi, ktorá sa mala uskutočniť v roku 2011 a mala priniesť zásadné zníženie finančných prostriedkov pre jednotlivcov a domácnosti v núdzi a prehĺbenie finančnej chudoby na Slovensku bez toho, aby súčasne riešila možnosti a nástroje "aktivácie". 

f) Národná sociálna správa žiaľ o charakterea kvalite  legislatívnych opatrení pripravených v roku 2011 mlčí a uvádza nepravdivé tvrdenie, že práce na týchto opatreniach boli "pozastavené vzhľadom na  na vyjadrenie nedôvery parlamentu vláde SR v októbri 2011".  

Uvedené tvrdenie považujeme za nepravdivé preto, pretože Slovenská sieť  proti chudobe vývoj legislatívy hmotnej núdze starostlivo sledovala (aj sme sa v auguste 2011 aktívne zúčastnili pripomienkového konania k návrhu zákona o hmotnej núdzi a návrhu zákona o príspevku na bývanie). Ako to dokumentuje aj dobová tlač:, rozhodnutie na základe výsledkov pripomienkového konania  nezaradiť návrh zákona do programu rokovania vlády urobila začiatkom septembra 2011 premiérka Iveta Radičová a v tomto rozhodnutí pravdepodobne zohľadnila publikovanú kritiku návrhu zákona od mimovládnych a ľudskoprávnych organizácií a tiež stanoviská expertov na ľudské práva z príslušného odboru Úradu vlády SR.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Autor/ka: ETP SK SAPN

    30. 12. 2011 sa ukončilo pripomienkovanie Návrhu implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Slovenská sieť proti chudobe sa pripojila k návrhom ETP Slovensko ako zlepšiť predložený návrh a spolu odoslali predkladateľom 19 pripomienok.
 

 

Pripomienkovaný materiál predpokladal financovať výstavbu spolu 180 štandardných bytov v troch krajoch pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity.  Naše pripomienky upozorňujú, že návrh kalkuluje s predraženými nákladmi výstavby na meter štvorcový, že kladie náročné, až nesplniteľné podmienky pre možných nájomcov bytov a  obsahuje aj ďalšie obmedzujúce podmienky, ktoré môžu obmedzovať prospešnosť projektu pre cieľovú skupinu.

Odoslané pripomienky pripomienky si môžete prečítať tu.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.

Zákonník práce

Autor/ka: Slovenska sieť proti chudobe zk

Slovenská sieť proti chudobe pristupuje k predloženému návrhu z perspektívy sociálnych práv a v súlade so svojím poslaním skúma dopady navhovaných zmien na rozsah týchto práv.

Dôležitosť vyhodnocovania dopadov navrhovaných zmien v právnej norme, ktorá upravuje veľký rozsah života občanov našej spoločnosti, je dnes väčšia ako v minulosti, pretože zmenou zákona o kolektívnom vyjednávaní a zrušením záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa zoslabila ochrana nezanedbateľnej časti zamestnancov pracujúcich  v podnikoch okresov Slovenska s vysokou nezamestnanosťou, v ktorých sa vyjednávacia silu odborov zmenšuje úmerne zväčšujúcemu sa množstvu uchádzačov o prácu. Slovenská sieť proti chudobe vychádza z faktu, ktorý uznáva aj Zákonník práce v článku  2, že „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov." Máme za to, že viaceré úpravy, ktoré predkladá táto novela prehlbujú asymetrické postavenie zamestnanca a zamestnávateľa znižujú schopnosť Zákonníka práce vyrovnávať pozíciu zamestnanca ako slabšej stránky pracovno-právneho vzťahu.

Všeobecná pripomienka

Slovenská sieť proti chudobe vychádza z faktu, ktorý uznáva aj Zákonník práce v článku  2, že „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov." Viaceré úpravy, ktoré predkladá táto novela, však prehlbujú asymetrické postavenie zamestnanca a zamestnávateľa znižujú pôsobnosť Zákonníka práce pri vyrovnávaní postavenia zamestnanca ako slabšej stránky pracovno-právneho vzťahu. Viaceré navrhované úpravy zmenšujú mieru ochrany zamestnanca.  Tieto úpravy nepovažujeme za prijateľné z dvoch dôvodov: a) ich návrh nebol pripravený na základe analýzy ich možných dôsledkov na celkovú životnú situáciu zamestnancov

   b) spolu s týmito úpravami neboli súbežne pripravené a predložené návrhy úprav v ďalších právnych normách, ktoré by kompenzovali úbytok ochrany v pracovno-právnej oblasti zvýšenou sociálnou ochranou.

 Konkrétne pripomienky k nasledujúcim navrhovaným zmenám

 1.  18. návrh:  § 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Podmienka doručenia podľa odsekov 1 až 4 je zachovaná, ak je písomnosť urobená elektronickými prostriedkami a je podpísaná zaručeným podpisom"

Pripomienka:Navrhujeme návrh vypustiť.  Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:

Ak by sa elektronická pošta stala jediným zdrojom doručenia za súčasných technických podmienok a prístupe k internetu, mohlo by to zvýšiť riziko, že zamestnanci nebudú môcť využiť právo na odvolanie. Preukazovanie doručenia a ochrana osobného doručenia sú dnes pochybné. Dostupnosť internetu je stále obmedzená najmä vo vidieckych oblastiach.    

 2.  19 návrh V § 39 ods. 2 sa slová po dohode nahrádzajú slovami „po prerokovaní"

Pripomienka:Navrhujeme ponechať pôvodný stav. Táto podmienka je zásadná.

Zdôvodnenie:

Doterajšie ustanovenie vyžadujúce dohodu zaisťovalo lepšiu informovanosť pracovníkov.

 3. 21. návrh: V § 45 ods. 1 prvá veta znie: V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a u vedúceho zamestnanca najviac 6 mesiacov

Pripomienka: Navrhujeme nahradiť výraz „vedúceho zamestnanca" výrazom „vedúceho zamestnanca prvej a druhej línie pod štatutárom"

Zdôvodnenie:

Nejasná definícia vedúceho zamestnanca v § 9 odsek 3 umožňuje neprimeranú extenziu a môže dovoliť označovať za vedúcich zamestnancov aj zamestnancov, ktorí majú jednu podriadenú osobu. Predĺžené skúšobné lehoty sú odôvodnené u vedúcich zamestnancoch najvyšších hierarchických úrovní.

 4. 22. návrh: V § 45 ods. 2 ods. 2 sa na konci pripíjajú tieto slová „a prekážok v práci na strane zamestnávateľa"

Pripomienka:  Návrh: zachovať pôvodný stav, vypustiť navrhovanú zmenu:

Zdôvodnenie:

Navrhovaná zmena je nevýhodná pre zamestnanca a bezdôvodne ho núti znášať dôsledky podnikateľského rizika a situácie, ktorú nemôže ovplyvniť.

 5.23.  V§ 48 odsek 2 znie: „(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.

Pripomienka:Návrh: zachovať pôvodný stav

Zdôvodnenie:

Navrhované znenie predlžuje právnu neistotu a negatívne zasiahne do života mladšej generácie, keďže sťažuje jej možnosti v dôležitých situáciách (dostupnosť úverov a riešenie bytovej otázky a pod.)

 6.46  odsek (2) vloženého § 76a „Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné podľa odseku 1, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 63 ods. 1 písm. e) a § 68 ods.1

Pripomienka:Návrh:1  doplniť odsek (2) „a zamestnávateľ zabezpečuje informovanie zamestnancov o konaniach, ktoré bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny, v pracovnom poriadku."

Alternatívne pripomienka 2: ustanovenie vynechať

Zdôvodnenie:

1. Bez podmienenia tohto prísneho postihu existenciou jasného, zrozumiteľného pracovného poriadku a toho, že s ním je zamestnanec riadne oboznámený, vzniká riziko, že zamestnávateľ môže definovať porušenie pracovnej disciplíny svojvoľným spôsobom a tým obrať zamestnanca o dávku, na ktorú má nárok raz za život.

2. Kým neexistujú pracovno-právne senáty, majú zamestnanci veľmi sťaženú možnosť domáhať sa rozhodnutia o oprávnenosti odňatia odchodného súdnou cestou. Preto kým nefungujú inštitúcie, kde sa možno domáhať nápravy, je spravodlivejšie toho ustanovenie vynechať.   

 

7.55 § 88 Pružný pracovný čas  odsek (1) „Pružný pracovný čas (...) zamestnávateľ môže zaviesť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

Pripomienka: Žiadame ponechať pôvodný znenie, teda namiesto výrazu „po prerokovaní"  ponechať „po dohode".

Zdôvodnenie:

Navrhovaná zmena umožňuje zavádzať pružný pracovný čas bez súhlasu zamestnancov, čo považujeme za zmenšenie ich súčasných práv a za riziko zavádzania pružného pracovného času v miere, ktorá je pre zamestnancov nevýhodná.  Tým, že odsek 5 tohto ustanovenia definuje „pružné pracovné obdobie spôsobom, ktorý umožňuje zamestnávateľovi zaviesť plný pracovný čas, navrhované zmeny spôsobujú riziko, že zamestnanci, ktorí si budú musieť určovať začiatok a koniec pracovného času, si nebudú môcť uplatniť prekážky v práci (čo je možné len pri určenom základnom pracovnom čase)  a pri voliteľnom pracovnom čase budú musieť lekárske vyšetrenia, návštevu lekára s dieťaťom a pod. absolvovať vo svojom voľnom čase. Takáto zmena, ktorá sa na prvý pohľad môže javiť ako priateľská rodine, je pre zamestnanca a jeho rodinu jednoznačne nevýhodná. 

 

8.82. V § 133 odsek 3 znie: „(3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a ich zmeny vykonáva po prerokovaní so zástupcami zamestnancov".

Pripomienka: žiadame ponechať pôvodné znenie; teda  namiesto výrazu „po prerokovaní"  ponechať „po dohode + ponechať ustanovenie o tom, že „ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.              

Zdôvodnenie:

Navrhovaná zmena dáva rozhodovanie o normách spotreby práce jednostranne do rúk zamestnávateľovi – nevyžaduje konsenzus zamestnávateľa a zamestnancov a ruší zapojenie tretej nezávislej strany (Inšpektorát práce) v prípade nedohody.  Toto ustanovenie znižuje ochranu zamestnancov pred prípadným normovaním spotreby práce, ktoré zvyšuje fyzickú a psychickú záťaž pracovníkov bez primeranej náhrady.

 

9.114  V § 231 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarku a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ak tento zákon neustanovuje inak".

Pripomienka:žiadame ponechať pôvodné znenie, nevkladať uvedený dodatok.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:

Navrhovaná zmena znamená prelomenie princípu väčšej výhodnosti kolektívnych zmlúv a otvára možnosť dovoľuje dohodnúť v kolektívnej zmluve aj menej výhodné podmienky ako stanovuje Zákonník práce. To predstavuje zásadné podkopanie doterajšieho princípu väčšej ochrany zamestnanca ako slabšej stránky pracovno-právnych vzťahoch.

  10.115 Doplnenie § 231 odsekom 4, že „(4) v Kolektívnej zmluve možno s odborovým orgánom dohodnúť aj

(b) dĺžku skúšobnej doby podľa § 45 ods. 1, najviac deväť mesiacov pre vedúcich zamestnancov a najviac šesť mesiacov pre ostatných zamestnancov

 1. skrátenie alebo predĺženie výpovednej doby podľa § 62 ods. 2,3.5,6
 2. rozsah práce nadčas, ktorú možno nariadiť podľa § 97 ods. 7; celkový rozsah práce nadčas nesmie presiahnuť 400hodín v kalendárnom roku a u vedúcich zamestnancov 550hodín  v kalendárnom roku
 3. rozsah práce nadčas , ktorú možno dohodnúť so zamestnancom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas; priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín týždenne,   

.

 Pripomienka:  Navrhované opatrenia (b), (d), (k) a (l)  žiadame vypustiť.

Zdôvodnenie:

sú konkrétne formy možnosti úpravy práv smerom k ich redukcii v kolektívnych zmluvách. Znamenajú priestor pre realizáciu redukcie pracovných a životných istôt  zamestnancov (ďalšie predĺženie pracovnej doby) a zhoršenie ich pracovných podmienok.

Dopyt po práci nadčas je dôsledkom neprimerane nízkych miezd, ktorých rast na Slovensku značne zaostáva za rastom produktivity práce. Kompenzácia nízkych miezd prácou nadčas nevedie len ku konzervovaniu súčasného stavu ale je aj prekážkou tvorby nových pracovných miest.  Súčastne vedie k osobnej vyčerpanosti, znemožňuje regeneráciu zamestnancov a v konečnom dôsledku ohrozuje ich zdravie, rodinný život rovnako ako pracovné výkony.  Sme presvedčení, že vláda by mala vyvinúť väčšie úsilie k podpore zvyšovania miezd, a nie ísť opačnou cestou – podporou zvyšovania počtu nadčasov.

Pripomienky boli vložené do systému Portálu právnych predpisov ako pripomienky Verejnosti a v celku zaslané predkladateľovidňa 27. 3. 2011

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pripomienky Slovenskej siete proti chudobe k návrhu Národného programu reforiem 2010

pripomienky zaslané v rámci riadneho pripomienkového konania

Autor/ka: Slovenská sieť proti chudobe

Národný program reforiem 2010 nadväzuje na celoeurópsku stratégiu Európa 2020, je kľúčovým dokumentom vytyčujúcim ambície Slovenskej republiky v oblasti inkluzívneho rastu a boja proti chudobe,

 
Slovenská sieť proti chudobe vyjadruje k predloženému návrhu Národného programu reforiem nasledovné pripomienky: 
 
 
Slovenská sieť proti chudobe žiada
1) na s. 3 v časti Všeobecné východiská preformulovať poslednú vetu odseku
„Pri príprave opatrení chce vláda využiť názory a skúsenosti odbornej verejnosti, zamestnávateľov, zamestnancov ako aj mimovládneho sektora."
takto:
„Pri príprave opatrení vláda využije názory a skúsenosti odbornej verejnosti, zamestnávateľov, zamestnancov ako aj mimovládneho sektora a zaistí transparentné ex-ante posudzovanie vplyvov navrhovaných opatrení, do ktorého zapojí najširšiu odbornú a občiansku verejnosť."
 
Zdôvodnenie: Znenie dokumentu by malo jasne dokumentovať vôľu vlády zapájať do prípravy strategických dokumentov širšiu odbornú a občiansku verejnosť a riadne a transparentne vykonávať ex ante posudzovanie vplyvov. Pripomienka je zásadná.
 
2) na s. 17  v odseku
„Zavedením povinného posledného ročníka v materských školách sa zlepší pripravenosť detí
na štúdium a odstránia sa rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia."
Nahradiť slovo „odstránia sa" slovom „menšia sa" takto:
„Zavedením povinného posledného ročníka v materských školách sa zlepší pripravenosť detí
na štúdium a zmenšia sa rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia."
 
Zdôvodnenie: Predškolská výchova má veľký, no nie všemocný význam pri znižovaní rozdielov medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia a dôraz na ňu by nemal znamenať zanedbanie ďalších programov a opatrení (ktoré sa v NRP žiaľ ani nespomínajú). Pripomienka je obyčajná.
 
3) na s. 19: vynechať nasledujúci odsek
„Vláda zvýši regionálnu mzdovú flexibilitu zavedením regionálnej minimálnej mzdy. Na
Slovensku je podiel minimálnej mzdy na mediánovej mzde najvyšší v regiónoch s najvyššou
nezamestnanosťou, čo môže brániť mzdovej flexibilite a tým zvyšovať nezamestnanosť
a znižovať rast zamestnanosti. Diferencovanie minimálnej mzdy podľa regionálnych
podmienok na trhu práce zvýši flexibilitu zamestnávateľov pri určovaní mzdy a podporí tvorbu
nových pracovných miezd v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou."
 
Zdôvodnenie: Návrh neprešiel posudzovaním vplyvov na životné podmienky obyvateľstva. Neopiera sa o analýzy možnej regionálnej diferenciácie nákladov na základné životné podmienky a schopnosti súčasnej minimálnej mzdy tieto náklady pokrývať v plnom rozsahu a vytvára domnienku, že navrhovateľ neprihliadal k  článku 36 Ústavy SR, podľa ktorého by mzda za prácu mala umožniť dôstojnú životnú úroveň. Vzhľadom na to, že súčasná výška minimálnej mzdy je už pod hranicou chudoby (60% mediánového príjmu), toto opatrenie by bolo v rozpore so záväzkom Európy 2020 znižovať chudobu. Pripomienka je zásadná.
 
 V Bratislave 2. novembra 2010                        

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pripomienkovanie Návrhov zákona o hmotnej núdzi a zákona o príspevku na bývanie

1. - 19. august 2011

Autor/ka: SAPN

Slovenská sieť proti chudobe pripravila v auguste 2011 pripomienky k dvom návrhom zákonov: zákonu o hmotnej núdzi a zákonu o príspevku na bývanie, ako aj pripomienku k legislatívnemu zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách.  

 

Pripomienky k zákonu o hmotnej núdzi, k zákonu o príspevku na bývanie a k legislatívnemu zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách boli odoslané predkladateľom 19. 8. 2011. Úplné znenie pripomienok sa nachádza v knižnici dokumentov v internej časti webu.

 

Podobne ako ďalšie mimovládne organizácie (Nadácia M. Šimečku, Člověk v tísni) aj Slovenská sieť proti chudobe požaduje stiahnuť návrh zákona o hmotnej núdzi, respektíve  odložiť účinnosť  zákona.

K tejto požiadavke nás viedli  nasledujúce dôvody:

 1. Zákon znamená  zvýšené existenčné ohrozenia domácností v hmotnej núdzi, pretože sa zakladá na  nižšom a analýzami nepodloženom, arbitrárnom stanovení základnej dávky a na takom definovaní životných podmienok a potrieb, ktoré nie je v súlade s duchom Ústavy SR. Máme vážne podozrenie, že konkretizácia základných životných podmienok v článku 7 odseku 1 ako „nevyhnutná strava a nevyhnutné ošatenie" je v rozpore s duchom Ústavy. Podľa Nálezu ÚS SR  výklad základných životných podmienok  má súvislosť s článkom 19 odsekom 1 ústavy" (Nález PL. ÚS 3/04-56 2006, s. 16). Pripomíname, že príslušný odsek ústavy hovorí o práve na ľudskú dôstojnosť a redukcia životných podmienok  na ošatenie a nevyhnutnú stravu zjavne nenaplňuje predpoklady pre toto právo.
 2. Zákonom zavádzané zníženie dávok v hmotnej núdzi  je v rozpore s s čl. 11 ods. 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ďalej len „pakt"), ktorý je nielenže uznaním práva na „primeranú životnú úroveň" ale aj práva na  „sústavné zlepšovanie životných podmienok".  Navrhovaná výška  dávok nezaručuje dôstojné a civilizačnému štandardu Slovenska zodpovedajúce uspokojovanie základných životných potrieb.
 3. Zákon nerešpektuje analýzami potvrdený fakt, že výška životného minima nie je dnes v SR bezpečným meradlom pre stanovenie výšky základnej, solidárnej a motivačnej dávky, pretože je vo vzťahu k hranici hmotnej núdze značne podhodnotená a adekvátne nevyjadruje nevyhnutné náklady  na základné životné potreby. Nový zákon o hmotnej núdzi odvolávajúci sa životné minimum by mal nadobudnúť účinnosť až po ukončení rekonštrukcie životného minima, keďže bez  reálne nastaveného životného minima je akékoľvek nastavenie pomeru medzi základnou, solidárnou a motivačnou časťou dávky arbitrárnym aktom s početnými negatívnymi dôsledkami.   
 4. Zákon vychádza z predpokladu, že zníženie dávok a zvýšenie rozdielu medzi maximálnym príjmom z dávok a príjmom z práce podporí aktiváciu a prechod zo sociálnej siete na trh práce. Táto domnienka však nezohľadňuje existujúci nepomer medzi dopytom po práci a voľnými pracovnými miestami. Sme presvedčení, že cestou k vytváraniu pracovných príležitostí je aktívna politika zamestnanosti, a nie znižovanie dávok. Neadekvátne nízke dávky ešte znížia schopnosť ľudí v núdzi aktívne si hľadať prácu, a nie ako sa predkladateľ mylne domnieva, aktivitu.  
 5. Zákon je nedostatočne konkrétny v otázke foriem aktivácie, zodpovednosti za vytváranie podmienok pre aktiváciu a osobitne v otázke kontroly aktivácie, ktorá je podmienkou pre získanie nároku na motivačnú dávku
 6. Zákon predbieha vytvorenie potrebných  podmienok – dostatok miest -  pre aktiváciu (komunitné centrá dnes fungujú len v zlomku sídiel s vysokou mierou nezamestnanosti a Národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity vytvorí tieto miesta len v časti obcí) Považujeme za nebezpečné, ak zákon vstúpi do platnosti skôr, než budú vytvorené podmienky a mechanizmy dávajúce príležitosť  každému záujemcovi uchádzať sa o zásluhovú  časť dávky (komunitné centrá, medzitrh práce a pod.).
 7. Aktivácia nie je ani rozpočtovo zaistená(v sprievodnom materiáli Doložka vybraných vplyvov sa predpokladá rovnaký podiel aktivovaných, resp. neaktivovaných ako je v súčasnosti. Z tabuľky „Predpokladaný vývoj priemerného mesačného počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi bez nových zamestnaných poberateľov dávky" a za ňou nasledujúcej tabuľky vyplýva, že viac ako polovica odhadovaných fyzických osôb v systéme nebude mať nárok na solidárnu ani motivačnú dávku), čo je v rozpore s verejnými prísľubmi štátnej tajomníčky, že každý bude mať možnosť aktivitou zvýšiť si dávku.

Dlho očakávaný návrh zákona o príspevku na bývanie   je tiež sklamaním.  SAPN vo svojej pripomienke vyjadrila nespokojnosť s tým, že

-- návrh zákona vylučuje z nároku na príspevok osoby, ktoré obývajú miestnosť v ubytovniach, domoch na pol ceste  a iných zariadeniach, ktoré podľa štatútu poskytujú len prechodné ubytovanie

-- boli pritvrdené podmienky preukazovania platieb (z doterajších šesť mesiacov na celý kalendárny rok).

-- predkladateľ pri príprave zákona nezohľadnil legislatívnu prax a konštrukciu obdobnej dávky v iných európskych krajinách (osobitne ČR).

-- príspevok  nie je dostatočne univerzálny, nezohľadňuje rozdiely v nákladoch na bývanie

-- uprednostnené bolo administratívne jednoduchšie riešenie pred riešením, ktoré je účinné pri znižovaní chudoby a sociálneho vylúčenia domácností.

Plný text pripomienky SAPN k návrhu zákona o príspevku na bývaní je tu.

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Apel na ministra financií SR vo veci odpočitateľnej položky

zoslabuje sa ochrana príjmu viacdetných rodín?

Autor/ka: Klub mnohodetných rodín

List adresovaný ministrovi financií po zverejnení koaličného zámeru znížiť odpočítateľnú položku

Vážený pán minister Mikloš,

Vpredvečer Medzinárodného dňa žien, ktorý má tento rok 100. výročie ste prostredníctvom médii informovali, že sa vážne uvažuje znížiť odpočítateľná položka na vyživovanú osobu, teda spravidla manželku, ktorá zostáva po ukončení rodičovskej dovolenky sa naďalej starať o deti, prípadne potihnutého člena rodiny.

Vašim vyjadrením som, ako predstaviteľ skupiny, ktorej sa má táto úprava najviac dotknúť, zaskočený. Iste sa pamätáte na obdobie zavádzania daňových reforiem, pričom sme spolu debatovali a kde ako jednu z najväčších predností ste uvádzali, že podporuje rodiny s malým (ale zdaniteľným príjmom). Sú to rodiny s jedným príjmom, ale s väčším počtom závislých osôb (detí) a rodiny s postihnutým členom, kde spravidla matka vykonáva funkciu rodinného opatrovateľa (pozri napr. http://www.employment.gov.sk/index.php?id=11228 Európska charta pre rodinných opatrovateľov – staršia verzia).

Tento rok sa zameralo EAPN – European Anti Poverty Network (http://www.eapn.org) na riešenie problémov in work poverty, teda na skupinu, ktorej sa navrhované „šetrenie" má najviac dotknúť. V dňoch 13. až 15.mája 2011 EAPN organizuje v paláci Egmont v Bruseli stretnutie expertov zažívajúcich chudobu za prítomnosti najvyšších predstaviteľov Komisie EÚ, Európskeho parlamentu a predstaviteľov národných vlád. Za slovenskú stranu som zodpovedný ako národný koordinátor za korektnosť informácii, ktoré poskytnem v rámci vyhradeného času pred auditóriom.

Pri príležitosti maďarského predsedníctva EÚ sa koná v Budapešti v dňoch 30. a 31.3.2011 konferencia State and Church for the Future Generations. Hlavnou témou sú práva rodiny (táto téma rezonuje vo viacerých medzinárodných organizáciách, ktorých sme členom, napr. COFACE (http://coface-eu.org/en/Key-Documents/Memorandum-2010/)). Od organizátorov som dostal pozvanie prednášať o situácii na Slovensku.

Vzhľadom na aktuálny vývoj Vás žiadam podľa zákona 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov o poskytnutie týchto informácií:

 •   Poskytnutie dôvodovej štúdie pre zníženie odpočítateľnej položky na vyživovanú osobu, alebo ekvivalentného dokumentu;
 • poskytnutie analýzy dopadov na rodiny so zodpovedným rodičovstvom (teda tie, ktoré si riešia nepriaznivú situáciu zamestnaním a sú plátcami daní);
 • poskytnutie analýzy dopadov vzhľadom na relevantné dokumenty o chudobe, ako napr NAP, P6_TA(2006)0089 Sociálna ochrana a sociálne začlenenie najmä bodov 14, 24, 25, 27, Stratégie 2020 a ďalších;
 • analýzu podielu ušetrených prostriedkov vo vzťahu k iným položkám a celkovému rozpočtu.

Rodiny sú najľahšie zraniteľnou časti spoločnosti. Na Slovensku sú úplne na konci záujmu monetárne orientovaného vedenia. Je to samovražedný postoj, ktorého dôsledky sú badateľné v nedostatku kvalitných ľudských zdrojov schopných zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.

S úctou

Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE

                                                                  predseda

Na vedomie:      SAPN

                       MPSVR SR

Komentáre