Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Slovenská sieť proti chudobe aj tento rok pripravila Tieňovú správu o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

Definitívna verzia Tieňovej správy za rok 2013 je k dispozícii tu.  Správa má šesť kapitol. Prvá kapitola predstavuje najdôležitejšie medzinárodné dokumenty, ktoré požiadavku odstraňovať chudobu ako prekážku dôstojného života konkretizujú do podoby odporúčaní pre národné politiky.

V druhej kapitole približujeme situáciu a podoby chudoby na Slovensku na základe údajov zo zisťovania EU SILC a ďalších databáz.

Tretia kapitola je najrozsiahlejšia. Skladá sa z troch častí opisujúcich a posudzujúcich verejné politiky, ktoré majú zabezpečovať tri komplexné podmienok kvality života. Jej prvá časť sa zaoberá politikami zabezpečovania dostatočného príjmu, t.j. príjmu, ktorý je nutný pre slušný život bez každodenných existenčných starostí a pocitov zahanbenia. Druhá časť tejto kapitoly približuje situáciu v prístupe k službám, ktoré majú zásadný význam pre podporu ľudského rozvoja. Z kapacitných dôvodov sa zameriava len na oblasť vzdelávania, služieb zamestnanosti a bývania. Posledná časť tejto kapitoly sa venuje podpore účasti chudobných ľudí na občianskom a politickom živote.

Podiel osôb trpiacich materiálnou depriváciou a ťažkou materiálnou depriváciou v rôznych typoch domácností SR (EU SILC 2012)

 

 

 

 

 

 

Správu uzavierajú dve krátke kapitoly. Obsahom štvrtej kapitoly je stručné posúdenie pokroku pri plnení odporúčaní Európskej komisie, ktoré majú Slovensku pomôcť dosahovaní cieľa stratégie Európa 2020. Toto hodnotenie Slovenská sieť proti chudobe robí z podnetu Európskej siete proti chudobe, ktorá koordinuje monitorovanie pokroku Európy 2020 národnými sieťami proti chudobe v členských štátoch EÚ. Posledná kapitola nesie názov Búranie mýtov. Zhŕňame v nej argumenty, ktoré možno použiť na kritiku najrozšírenejších predsudkov o príčinách chudoby a mentalite ľudí žijúcich v chudobe.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Konferencia - pripomienkovanie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Bratislava 15. - 16. júl 2013

Autor/ka: SAPN

Slovenská sieť proti chudobe  organizovala v dňoch 15. a 16. júla verejné pripomienkovanie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi.  Na konferencii sa diskutovalo  o návrhu novely, ktorá ktorá závažným spôsobom ovplyvní životné podmienky najchudobnejších obyvateľov Slovenska, a o pripomienkach Slovenskej siete proti chudobe k tejto novele.

Program podujatia nájdete tu.

Cieľom konferencie bolo predebatovať

- možné dôsledky návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi na životné podmienky domácností, ktoré sú odkázané na sociálne dávky, a osobitne na situáciu detí žijúcich v týchto rodinách a

- návrh pripomienky Slovenskej siete proti chudobe k novele.

Na konferencii sa zúčastnili a do debaty o návrhu zákona a podmienkach života v hmotnej núdzi sa zapojili členovia Slovenskej siete proti chudobe, ľudia so skúsenosťou života v chudobe, predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, starostovia a predstavitelia ZMOS, zástupkyňa Ustredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Debata s predstaviteľmi MPSVR (štátny tajomník J. Burian, generálna riaditeľka Naďa Šebová, a ďalší) a ZMOS (podpredseda Turčány) sa uskutočnila v utorok popoludní. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia médií; osobitné poďakovanie za pozornosť k situácii najzranitelnejších a informovanie o podujatí patrí agentúre SITA a RTVS. 

Priemerne (1 Hlas)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Vec: žiadosť o nepodpísanie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Dr. Ivan Gašparovič,

Dovoľujem si vás v mene občianskeho združenia Slovenská sieť proti chudobe požiadať o nepodpísanie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Veríme, že Odboru legislatívy a milostí Vašej Kancelárie a Vám osobne sú známe závažné argumenty, ktoré hovoria o možnom rozpore tejto novely s Ústavou Slovenskej republiky  a so záväzkami, ktoré vyplývajú z podpisu medzinárodných zmlúv ako Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach či Charta základných práv Európskej únie a ďalšie.  Preto len stručne zmienime niektoré z nich:

  1. podozrenie zo zavádzania inštitútu nútenej práce: novela odníma jednotlivcovi právo slobodne sa rozhodnúť, či ponúkanú prácu príjme, keďže jej neprijatie má za následok existenčné ohrozenie v dôsledku odňatia dávky či jej časti
  2. faktické zhoršenie materiálnej situácie odkázaných domácností (v dôsledku nevykonávania valorizácie dávky v rokoch 2010 až 2012 a v dôsledku zrušenia príspevku na zdravotnú starostlivosť)
  3. nezabezpečenie možnosti pre všetkých doplniť si nízku dávku o aktivačný príspevok a tým zmenšiť medzeru medzi dávkou a životným minimom.   

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Dr. Ivan Gašparovič,

dovoľujeme si pripomenúť, že váš predchodca pán prezident Rudolf Schuster v roku 2003 nepodpísal pôvodný reformný zákon  o pomoci v hmotnej núdzi a po jeho opätovnom schválení v NR SR sa obrátil s podaním na Ústavný súd SR.  Nanešťastie sa však v podaní neodvolal na článok Ústavy, ktorý hovorí o práve každého na ľudskú dôstojnosť.

Veríme, že aj vy nájdete dôvody pre odmietnutie novely, ktorá ďalej prehlbuje vylúčenie odkázaného obyvateľstva zo spoločnosti.

S úctou

Zuzana Kusá

Predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe

originál našej žiadosti prezidentovi SR nájdete tu

Priemerne (0 Hlasy)