Preskoč na obsah

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

14. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobu

Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobou sa konalo 19-20 novembra 2015 v Bruseli. Stretnutie malo za hlavný cieľ podporu sociálnej konvergencie v Európe a posilnenie účasti ľudí žijúcich v chudobe na tvorbe politík, ktoré ich ovplyvňujú. Delegácie ľudí so skúsenosťou s chudobou z 30 krajín v Európe mali priestor na dialóg s úradníkmi z EÚ a ďalšími politickými činiteľmi. Výsledky z rokovania budú dostupné v najbližších týždňoch a závery budú použité na výročnom zasadnutí o chudobe a sociálnom vylúčení, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2016.

Okrem tohto priestoru na konzultáciu stretnutie poskytovalo viac otvoreného priestoru pre delegácie na zdieľanie osobných príbehov, príkladov dobrej praxe a ich očakávaní od politických orgánov. Cieľom zasadnutia bolo ukázať znalosti ľudí žijúci v chudobe ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu sociálneho začlenenia. Bol to priestor pre vzájomnú výmenu, vzdelávanie a rozvíjanie solidarity medzi ľuďmi a komunitami zažívajúcimi rôzne formy chudoby v celej Európe.

Na videozáznam z konferencie kliknite na obrazok 

Európska stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobou je organizované Európskou sieťou proti chudobe (European Anti-poverty Network, EAPN) s podporou Európskej komisie, Luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie a EAPN fondu.

Viac informáci v reporte:

Tlačová správ z podujatia:

originál v anglickom jazyku

preklad do slovenčiny

Európska sieť proti chudobe (European Anti-Poverty Network, www.eapn.eu a http://voicesofpoverty-eu.net/)

 

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Západoslovenská sekcia SAPN pripravuje

Workshop  „Rub a líce chudoby"

„ Boh nikdy nezamýšľal rozprávkové bohatstvo pre jedných a ubíjajúcu chudobu pre druhých. „    Rev. Dr. Martin Luther King Jr.

The World Economic Forum´s Global Risks Report z januára 2014, vypracovaný vyše 700 odborníkmi,  očakávajú, že narastajúci rozdiel v príjmoch a bohatstve je vysoký rizikový faktor , ktorý značne poškodzuje ľudí  naprieč planétou.  Najviac sa tento problém dotýka najchudobnejších krajín. Podľa Svetovej banky jedna miliarda ľudí žije s menej než, 1,25 dolárov denne a dve miliardy ľudí  s menej než 2 dolármi denne. Títo ľudia poznajú hlad, utrpenie, nevhodné bývanie, negramotnosť, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, nedostatok šancí, škodlivé životné podmienky. Likvidácia strednej vrstvy zasahuje každého. Aj bohatí ľudia v chudobných krajinách väčšmi trpia chorobami, problémami, nespokojnosťou, než tí v krajinách s rovnosťou medzi občanmi. Odborné štúdie o well-beeing a šťastnom živote potvrdzujú starú múdrosť našich predkov, že peniaze nie sú všetko. Že človek bez súcitu a lásky k blížnemu  nemôže byť šťastný. Ide o krízu hodnôt? Čo s tým?

Termín: 29.11.2015 v nedeľu

Miesto:   Centrum OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Winterova 3, Piešťany

Program:

10 – 11 h                     Registrácia a ubytovanie

11 – 11.30 h                Oboznámenie sa a očakávania

11.30 – 12.30 h           Ako sa zbaviť negatívneho očakávania a bezmocnosti veci zmeniť?

                                     Interaktívny program s praktickými ukážkami

12.30 – 13. 30 h          Obed a voľná diskusia

13.30 – 15.00 h           Workshop Zmierňovanie materiálnej deprivácii – práca v skupinách 

15.00 – 16.00 h           Deklarácia o nerovnosti v príjmoch a zvyšovaní rozdielov.

Ako zmenšiť chamtivosť a rozvíjať štedrosť? Aktívna participácia a ovplyvnenie verejných politík. Ako ukončiť extrémnu chudobu do r. 2030? Ako zapojiť média, aby sa venovali aj najchudobnejším?

16.00 h                         Záver   a voľná diskusia o výzvach, spoločných projektoch

17.00 h                         Večera pre ubytovaných

Odborný garant: PhDr. Anna Galovičová

Členovia sekcie: Paulína Heráková, Milota Pfeffer, Milka Baštová, Ivan Malek

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Obsah so značkou prijem .

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

13. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Prvý prípravný workshop Piešťany 20.6.2014

Autor/ka: Anna Galovičová

Prípravu slovenskej účasti na 13. európskom stretnutí ľudí zažívajúcich chudobu (24.-25. IX. 2014 Brusel) má aj v roku 2014 na starosti členka výboru Siete Anna Galovičová a jej občianske združenia SlovIndia.  Prvé prípravné stretnutie sa konalo 20. júna v Piešťanoch. V kinosále Fontány ho otvorili študenti z Bánoviec n/Bebravou - Divadlo Eldorádo hrou o chudobných mladých ľuďoch  „Je to tak...".  Interaktívnym predstavením, plných emócií a reflexie reality chudoby aj na základe vlastných skúsenosti, zapojili do programu aj študentov piešťanského gymnázia, ktorí tvorili vúznamnú časť účastníkov podujatia.  Ukázalo sa, že študenti majú značné obavy z vysokej nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku a situáciu mladých by chceli vidieť ako tému, ktorej sa bude venovať Slovenská sieť proti chudobe a jej zástupcovia na Euópskom stretnutí.

Divadelné predstavenie naštartovalo diskusi o tom ako predísť chudobe, ako s ňou bojova. Starší účastníci zdôrazňovali empatiu so zraniteľnými, vzájomnú pomoc,  mladí sa zapájali- aj k témam ako aktívna inklúzia (zaujal dokument Európskej siete proti chudobe 10 dôvodov prečo aktívne začleňovanie), mobilita za zamestnaním a občiansky aktivizmus už počas strednej školy. .

Účastníci rozhodli, že slovenskí účastníci na 13. európskom stretnutí by sa mali sústrediť na chudobu a nezamestnanosť mladých ľudí, ich bytovú situáciu a finančné podmienky. Medzi účastníkmi - študentmi stredných škôl prevažovali názory, že si ich 80% nenájde prácu po skončení školy! Hovorili o tom, že ich rodičia nemajú peniaze, aby mohli vycestovať do zahraničia za prácou. Podobne pesimisticky sa dívali aj na možnosť získať byt, peniaze na podnájom.

Popoludní prípravný seminár pokračoval už v užšom kruhu (cca 30 osôb) prakticky až do 18h.

K výberu delegátov. Účastníci sa zhodli, že pre daný formát podujatia (podujatie sa bude konať pred Európskym parlamentom formou stanovej dedinky, kde národné stany vyžadujú aj "fyzickú údržbu" a fyzické predpoklady vyžaduje aj sprievod mestom a nosenie transparentov) je vhodné, aby v národnej delegácii (tri osoby + koordinátorka) boli aspoň dvaja muži.  Jeden z troch delegátov by mal byť taký, ktorý sa vie orientovať a bol už na stretnutí. Ďalší dvaja noví mladí účastníci, so skúsenosťou chudoby.  Navrhli Ivana, a t.č. nezamestnaného Eda, učiteľa. Orientuje sa v problematike a môže zastúpiť mladých ľudí. Niekoľko rokov spolupracuje s občianskym združením SlovIndia. .  Treťou účastníčkou bude nezamestnaná sociálna pracovníčka z Liptova Renátka, ktorá sa taktiež zúčastňuje na aktivitách SlovIndie a pomáha rozbehnúť centrum v Jakubovanoch pri Liptovskom Jáne. Renátka pomáha v rómskej osade a pripraví s deťmi výstavku kresieb na výzdobu nášho stanu. Delegáti sa rozhodli, že aj tentoraz sa chcú prezentovať v národných krojoch.

Zaujímavým vstupom a možnou dobrou praxou, ktorú slovenská delegácia predstaví v Bruseli, bola informácia o fungovaní chránenej dielne Harmoni v Bánovciach n/Bebravou. Dielňa už nedostáva príspevky,organizácia je však samostatná a dokáže zabezpečiť prácu a príjem pre osem zdravotne postihnutých.

Priemerne (1 Hlas)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Kampaň EAPN "Voľme zástancov sociálnej Európy"

Autor/ka: SAPN

Európska sieť proti chudobe spustila pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu kampaň nazvanú Voľme zástancov sociálnej Európy. Jej cieľom je dostať do popredia sociálne otázky a získať kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu pre presadzovanie sociálneho obratu v európskej politike.

Slovenská sieť proti chudobe sa zapojila do tejto kampane a oslovila väčšinu kandidujúcich strán s výzvou prijať záväzok zástancu sociálnej Európy.  V rámci kampane organizuje dve verejné diskusie s kandidátmi: 29. apríla 2014 v Bratislave v Dome Európskej únie a v Košiciach 14. mája 2014 v zasadacej sieni na Hlavnej ulici 68.

Do 15 mája 2014 záväzok podpísalo 17 kandidátov na poslancov EP zo siedmich kandidujúcich strán za Slovenskú republiku: SMER-DS, OĽaNO, SDKÚ-DS, SMK, KSS, Nový Parlament a Úsvit - Ľavicová strana.. 

Európska sieť proti chudobe spustila pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu kampaň nazvanú Voľme zástancov sociálnej Európy. Jej cieľom je dostať do popredia sociálne otázky a získať kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu pre presadzovanie sociálneho obratu v európskej politike.

Slovenská sieť proti chudobe sa zapojila do tejto kampane a oslovila väčšinu kandidujúcich strán s výzvou prijať záväzok zástancu sociálnej Európy Záväzok sa týka prípravy Sociálneho paktu za sociálnu Európu požadujúceho okrem iného zrušenie daňových rajov a podporu dôstojných životných štandardov pre všetkých obyvateľov Európy, ďalej vypracovanie Európskej stratégie pre boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, nerovnostiam a diskriminácii a  v neposlednom rade posilnenie demokracie a účasti občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík, vrátane podpory každoročného vypočutia ľudí zažívajúcich chudobu na pôde Európskeho parlamentu.  Úplne znenie záväzku a manifest Európskej siete proti chudobe, ktorého je súčasťou, nájdete tu.  

Slovenská sieť proti chudobe v rámci kampane zorganizuje dve verejné diskusie s kandidátmi. Úplný záznam prvej diskusie, ktorá sa konala 29. apríla 2014 v Bratislave v Dome Európskej únie, nájdete tu.  Druhá diskusia sa koná v Košiciach 14. mája 2014 v zasadacej sieni na Hlavnej ulici 68.

Záväzok  do 15. mája 2014 podpísalo 17 kandidátov na poslancov EP zo siedmich kandidujúcich strán za Slovenskú republiku: SMER-DS, OĽaNO, SDKÚ-DS, SMK, KSS, Nový Parlament a Úsvit - Ľavicová strana.

Toto sú zástancovia sociálnej Európy, ktorí kandidujú do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku (v poradí podľa dátumu podpisu)

Stanislav Trnovec a Veronika Remišová  (OĽaNO)

Profil: Stanislav Trnovec: https://www.youtube.com/watch?v=R_TOywv3vHw; a tiež https://docs.google.com/file/d/0B3DA2cHfbB6gb25IRW1zOXE5dTg/edit

           Veronika Remišová viac na http://www.veronika2014.sk/index.php/eurovolby-2014-veronika-remisova

 

Miloslav Hetteš (Nový parlament)

Profil: Pracoval ako poradca pre vládu Republiky srbskej (BiH) v oblasti sociálnej ochrany. Spolupracoval na projekte MOP (Ženeva) k sociálnemu zabezpečeniu v strednej a východnej Európe. Predtým radil vláde Macedónska v oblasti pracovného práva. M. Hetteš má mimoeurópske pracovné skúsenosti (USA, Nikaragua). Riešil nezamestnanosť mladých ľudí v Taliansku, Rumunsku, Česku, Slovinsku a na Slovensku.

 

 

Boris Zala: poslanec Európskeho parlamentu za stranu SMER - SD

 

Katarína Neveďalová a Vladimír Maňka, poslanci Európskeho parlamentu za stranu SMER - SD

 

Pál Csáky, kandidát do EP za stranu Stranu maďarskej komunity (SMK)

Stanislav Daniel  (OĽaNO): https://www.youtube.com/watch?v=NiKiRnljSso

Ján Greššo (SDKÚ - DS)

Eduard Kukan  poslanec Európskeho parlamentu za SDKÚ - DS

Marián Vitkovič  nezávislý kandidát do EP za KSS, práve podpisuje záväzok. Tu je ukážka z jeho vystúpenia na diskusii: https://www.youtube.com/watch?v=O5dKs5mvGOY

 

Monika Flašíková-Beňová  poslankyňa Európskeho parlamentu za SMER - SD

 

Peter Húska, kandiduje za SDKÚ - DS

 

Karol Fajnor, kandidát za stranu Úsvit -ľavicová strana

Monika Smolková, poslankyňa EP za stranu SMER - SD

 

Flóra Ondová - Reiter - kandidátka za Stranu Maďarskej komunity (SMK)   Osobnú prezentáciu pani Ondek-Reiter nájdete tu

 

Adrianna Gergely -Papp - kandidátka za Stranu Maďarskej komunity (SMK)

SAPN SAPN

13. Európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

22 – 24. septembra 2014 sa v Bruseli stretli v Charlemagne Building EK zástupcovia ľudí zažívajúcich chudobu zo všetkých členských štátov EÚ a EHP. Cieľom stretnutia bolo vypočuť hlas ľudí, ktorých sa priamo týka stratégia znižovania chudoby v Európe a s ňou spojené opatrenia. Stretnutie organizovala Európska sieť proti chudobe (EAPN), ktorá má členov v každom štáte EÚ, vrátane Slovenska. Tentokrát bolo hlavnou témou zabezpečenie financovania boja proti chudobe. Súčasťou programu boli workshopy zamerané na témy ako minimálny príjem pre dôstojný život, bezdomovectvo a bezmocnosť, mládež a chudoba, exklúzia prisťahovalcov, bohatstvo a nerovnosť. Závery a odporúčania boli predstavené v panelovej diskusii, ktorej sa zúčastnili Michel Servoz z EK – gen. riaditeľ pre Zamestnanie, sociálne veci a iklúziu, Heather Roy – prezident Sociálnej platformy, Zoltán Kazatsay z EK, Karima Delli, Thomas Dominique – prezident výboru EU pre sociálnu ochranu a Sali Guntin z EAPN.

Ako v úvode spomenul Fintal Farell, dlhoročný bojovník proti chudobe z Írska, práve v tomto období sa rozhoduje o financiách na roky 2014 – 2020. Po voľbách do Európskeho parlamentu sa objavili noví poslanci a komisári. Mnohí pochopili, že úloha znížiťchudobu do roku 2020 je náročná a nutná.  Chudoba sa stále zvyšuje a nedotýka sa len nevzdelaných ľudí zo znevýhodneného prostredia, ale aj mladých absolventov VŠ a SŠ. V Európe má 29% mladých ľudí skúsenosť s chudobou, 23% mladých ľudí je nezamestnaných. Podľa záverečných slov László Andora, komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúzii,prioritou je preto systematicky riešiť chudobu mládeže reformou vzdelávania, zabezpečením výučby cudzieho jazyka a mobility, bývania, a nielen prostredníctvom podpory prístupu  na pracovný trh.  Cieľom je, aby títo mladí ľudia neboli stratenou generáciou.

Veľký potlesk zožala záverečná reč Karimy Delli, členky EP za stranu Zelených. Upozornila na existenciu energetickej chudoby a na to, že mnohí ľudia ani nevedia, že majú nárok na príspevok na kúrenie. Hovorila o nutnosti umožniť ľuďom dôstojne žiť a mať minimálny príjem, ktorý nebude len o živorení. Ako dodal komisár Andor, je vôľa zabezpečiť zvýšenie príjmu. Aj preto sa vyčlenilo na cieľ znížiť do r. 2020 počet chudobných ľudí o 20 miliónov  takmer 300 miliárd. Vznikol fond pre pomoc najodkázanejším vo výške 3,8 miliárd € navýšený o 15% národnými vládami.  Tu sa objavili ďalšie otázky: vedia chudobní ľudia vo všetkých krajinách o tejto možnosti? Ako sami chudobní ľudia môžu kontrolovať, kam idú a pôjdu tieto peniaze? Či budú efektívne vynaložené a či sa ozaj z nich niečo ujde ľuďom v biede a zníži ich chudobu? Aj preto sa opakoval návrh, aby sa viac dôverovalo Európskej sieti proti chudobe a ďalším mimovládnym organizáciám, ktoré v teréne pracujú s chudobnými a mnohí vedia, koho treba podporiť i ako riešiť ich situáciu.

Zapojenie mimovládneho sektoru je v súčasnosti bežné", konštatoval komisár Andor, avšak mnohé národné Siete boja proti chudobe, sú malé a nedokážu splniť všetky byrokratické požiadavky na získanie financií". . Delegáti z členských krajín EÚ však napriek tomu vyjadrili presvedčenie, že EP a EK si s týmto dokáže poradiť a nájsť formu ako podporiť Európsku sieť proti chudobe a jej národné organizácie. Veď aj preto bol podnadpis 13. Stretnutia v Bruseli Financovanie boja proti chudobe. Všetci rečníci i účastníci ocenili úprimný dialóg a potrebu spätnej väzby. Veď ako spomenul komisár Andor „vďaka pápežovi chudobných Františkovi a prezidentovi USA Obamovi sa dnes dialóg týka aj nerovnosti medzi ľuďmi, polarizácie spoločnosti na bohatých a chudobných a kriticky sa diskutuje o trende, že väčšinu bohatstva na našej planéte vlastní úzka skupina najbohatších.

Slovenská delegácia sa aktívne zapájala do všetkých diskusií, a svojím sloganom žiadala záruku 1. zamestnania ( pre absolventov škôl). Teraz sú mladí zdraví, plní sily, entuziazmu, ale keď nebudú mať možnosť tento potenciál využiť, začnú chradnúť fyzicky aj psychicky. A potom bude ich návrat do spoločnosti oveľa nákladnejší.

Tiež sme upozornili na trend, že príčinou zvýšenej chudoby Európanov je aj morálna kríza. Na jednej strane sa vyhadzuje množstvo potravín a na druhej strane deti trpia podvýživou. Upozornili  sme napotrebu limitov pre minimálnu ale aj maximálnu mzdu.

Starší účastník z Nemeckej spolkovej republiky ukončil diskusiu konštatovaním, že patrí k najstarším zakladajúcim členom EAPN a za tých 13 rokov Stretnutí PeP v Bruseli zažil mnohé sľuby ako sa veci pohnú a takmer nič sa podľa neho nezmenilo. Len chudobných ľudí, bezdomovcov, nezamestnaných mladých ľudí, chudobných seniorov je viac a viac. Zatiaľ ešte chudobní ľudia sú trpezliví, čakajú na nápravu, ale  dokážu zmeniť svoj postoj, najmä ak sa dozvedajú, že je dostatok peňazí na zbrojenie a nákup nových zbraní.

13. Európske stretnutie bolo poznačené začiatkom nového programového obdobia 2014 - 2020, voľbami vedenia EP, EK a nových komisárov. Aj preto sa tentokrát mnohí europoslanci i naši ospravedlnili, že kvôli urgentným pracovným  povinnostiam vo výboroch nebudú môcť prísť a povyprávať sa osobne. Aj preto sme sa potešili všetkým Slovákom pracujúcim v Európskej komisii, ktorí zavítali k nášmu stánku. Treba si nájsť k sebe navzájom cestu a začať si dôverovať.

Anka Galovičová

Hodnoty Hodnoty

Hodnoty, ku ktorým sa hlásime

Autor/ka: SAPN

Členovia Slovenskej siete proti chudobe sú presvedčení, že

 • chudoba a sociálne vylúčenie sú popretím základných ľudských práv a prejavom neschopnosti vážiť si a ochraňovať ľudskú dôstojnosť
 • je možné lepšie rozdeľovať bohatstvo, príležitosť a zdroje
 • spolupráca sa dá organizovať demokraticky a transparentne a s úctou k rozmanitým úlohám, ktoré jednotliví členovia spoločnosti vykonávajú

 •  ľudia majú právo zúčastňovať sa na príprave rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život a že ich názory musia byť vypočuté a zohľadňované

 • je potrebné vykonať osobitné opatrenia na posilnenie ľudí prežívajúcich chudobu, nerovnosti a sociálne vylúčenie a zaistenie toho, aby ich hlas bolo počuť pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní politických programov
 •  je potrebné pracovať v partnerstve s ďalšími aktérmi, ktorí tiež  chápu chudobu ako porušovanie základných ľudských práv, vrátane predstaviteľov verejnej správy, inštitúcií Európskej únie, odborových organizácií, zamestnávateľov a ďalších mimovládnych organizácií

Správa Správa

Hlavné okruhy činnosti Slovenskej siete proti chudobe

Autor/ka: Slovenská sieť proti chudobe
 • Pripomienkovanie legislatívy a lobingové aktivity  (vlastné + koordinované Európskou sieťou proti chudobe)

 • Sieťovanie organizácií

 •  výmena skúseností a dobrej praxe, spoločné konferencie, semináre, workshopy, tlačové správy

 • spoločné projekty SAPN   (utvorenie a využívanie webovej stránky a virtuálnej komunity SAPN)

 • Obhajoba chudobných a podpora/zlepšovanie participácie chudobných ľudí, posilňovanie ich schopnosti hovoriť o otázkach chudoby  a vylúčenia  (samostatne a v napojení na európske stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu) 

 • Príprava alternatívnych  správ o sociálnej situácii („zdola" s príspevkami od pracujúcich v teréne + nezávislých expertov) - ich súčasťou by malo byť aj posudzovanie dôsledkov legislatívnych zmien + evidencia prípadov svedčiacich o nedostatočnej sociálnej ochrane. 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Slovenská sieť proti chudobe aj tento rok pripravila Tieňovú správu o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

Definitívna verzia Tieňovej správy za rok 2013 je k dispozícii tu.  Správa má šesť kapitol. Prvá kapitola predstavuje najdôležitejšie medzinárodné dokumenty, ktoré požiadavku odstraňovať chudobu ako prekážku dôstojného života konkretizujú do podoby odporúčaní pre národné politiky.

V druhej kapitole približujeme situáciu a podoby chudoby na Slovensku na základe údajov zo zisťovania EU SILC a ďalších databáz.

Tretia kapitola je najrozsiahlejšia. Skladá sa z troch častí opisujúcich a posudzujúcich verejné politiky, ktoré majú zabezpečovať tri komplexné podmienok kvality života. Jej prvá časť sa zaoberá politikami zabezpečovania dostatočného príjmu, t.j. príjmu, ktorý je nutný pre slušný život bez každodenných existenčných starostí a pocitov zahanbenia. Druhá časť tejto kapitoly približuje situáciu v prístupe k službám, ktoré majú zásadný význam pre podporu ľudského rozvoja. Z kapacitných dôvodov sa zameriava len na oblasť vzdelávania, služieb zamestnanosti a bývania. Posledná časť tejto kapitoly sa venuje podpore účasti chudobných ľudí na občianskom a politickom živote.

Podiel osôb trpiacich materiálnou depriváciou a ťažkou materiálnou depriváciou v rôznych typoch domácností SR (EU SILC 2012)

 

 

 

 

 

 

Správu uzavierajú dve krátke kapitoly. Obsahom štvrtej kapitoly je stručné posúdenie pokroku pri plnení odporúčaní Európskej komisie, ktoré majú Slovensku pomôcť dosahovaní cieľa stratégie Európa 2020. Toto hodnotenie Slovenská sieť proti chudobe robí z podnetu Európskej siete proti chudobe, ktorá koordinuje monitorovanie pokroku Európy 2020 národnými sieťami proti chudobe v členských štátoch EÚ. Posledná kapitola nesie názov Búranie mýtov. Zhŕňame v nej argumenty, ktoré možno použiť na kritiku najrozšírenejších predsudkov o príčinách chudoby a mentalite ľudí žijúcich v chudobe.

 

Záložky Záložky

Záložky so značkou prijem .