Publikované dňa 30. mája 2016

Milé Trnavčanky a Trnavčania,

predstavujeme vám 15 finálnych projektov, ktoré pripravili naši spoluobčania v rámci šiestich pracovných skupín Participatívneho rozpočtu (Deti a rodina, Verejný priestor, Zeleň, Seniori, Doprava a Kultúra).

Od pondelka 23. mája do nedele 29. mája 2016 prebieha hlasovanie, v ktorom môžu občania vyjadriť svoju podporu štyrom až šiestim projektom, ktoré ich najviac zaujali. Hlasovanie má tlačenú aj internetovú formu, môžete sa preto rozhodnúť, ktorej dáte prednosť. Viac informácií o hlasovaní nájdete na podstránke Výber víťazných projektov.


30. mája 2016 00.01 hod.: HLASOVANIE JE UKONČENÉ, ďakujeme za všetky hlasy!

 

Výsledné poradie projektov po započítaní fyzických i internetových hlasov i bodov vo verejnom zvažovaní zverejníme v stredu 1. júna 2016.

Publikované dňa 18. mája 2016

Trnavčania budú hlasovať za projekty, ktoré dostanú peniaze z Participatívneho rozpočtu

Už zajtra, 19. mája 2016 o 18.00 hod., sa uskutoční Verejná prezentácia projektov, ktoré tento rok vznikli v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Predstavia ich občania, ktorí svoje nápady od februára predkladali v jednej zo šiestich tematických skupín (Deti a rodina, Verejný priestor, Zeleň, Doprava, Seniori a Kultúra) a postupne ich vypracovali do podoby projektovej dokumentácie. Každý z nich bude mať na svoje vystúpenie presne päť minút. Stretnutie povedie Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, ktoré myšlienku Participatívneho rozpočtu priviedlo na Slovensko a pomáha samosprávam s jej realizáciou.

Stretnutie je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o občianskych projektoch, prípadne položiť ich autorom otázku v diskusii. Projektové dokumentácie nájdu záujemcovia aj na oficiálnej stránke Participatívneho rozpočtu pr.trnava.sk v sekcii PROJEKTY 2016.

Podstata myšlienky Participatívneho rozpočtu spočíva v tom, že občania majú moc rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa použije časť z verejných zdrojov. Rozpočet mesta je totiž z podstatnej časti tvorený daňami, a tento rok majú Trnavčania prvýkrát v histórii možnosť participovať na tom, ako budú tieto financie použité. Na pilotný ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu je vyčlenených 20 000 €, ktoré sa rozdelia medzi víťazné projekty. O tom, ktoré konkrétne to budú, rozhodnú občania.

Hlasovanie

Ďalším krokom po verejnej prezentácii bude hlasovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. až 29. mája 2016. Počas nadchádzajúceho víkendu budú do domácností distribuované hlasovacie lístky spolu s obálkami. Hlasovací lístok tvoria dve časti – informačná a hlasovacia časť, ktoré sa dajú na perforovanom mieste oddeliť. V hlasovacej časti je potrebné vyplniť svoje kontaktné údaje a spomedzi projektov vybrať minimálne štyri, maximálne však šesť takých, ktoré by podľa názoru hlasujúceho mali byť zrealizované z prostriedkov Participatívneho rozpočtu. Hlasovacie lístky, na ktorých bude zakrúžkovaných menej projektov než štyri a viac ako šesť, budú neplatné.

Vyplnený hlasovací lístok treba vložiť do priloženej obálky s logom Mesta Trnavy a Participatívneho rozpočtu pre Trnavu a vhodiť do hlasovacej urny na jednom z trinástich zberných miest v rámci mesta. Pokyny na hlasovanie, zoznam zberných miest a ich otváracích hodín sú uvedené v informačnej časti. Do obálky sa vkladá iba hlasovacia časť, informačná ostáva občanovi, pokiaľ však hlasujúci tieto dve časti neoddelia, nie je to dôvodom na neuznanie platnosti hlasovacieho lístka a udelené hlasy budú akceptované. V prípade, že v domácnosti žije viac osôb, ktoré spĺňajú podmienky účasti v hlasovaní, je možné  vyzdvihnúť si ďalšie hlasovacie lístky a obálky u informátora na radnici (Hlavná 1) alebo na Mestskom úrade (Trhová 3).

Súbežne s fyzickým hlasovaním bude prebiehať aj internetové hlasovanie prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený na stránke pr.trnava.sk. Každý občan má jeden hlas a môže sa rozhodnúť, či bude hlasovať elektronicky alebo vyplní tlačený hlasovací lístok.

Verejné zvažovanie – deliberácia

Treťou formou výberu víťazných projektov bude verejné zvažovanie, tzv. deliberácia. Tento proces je vyhradený pre jednotlivých koordinátorov, ktorí budú v utorok 24. mája vzájomne hodnotiť svoje projekty.

To, ktoré z pätnástich projektov budú zrealizované a financované z Participatívneho rozpočtu, bude výsledkom všetkých troch foriem udeľovania hlasov – fyzického i internetového hlasovania a taktiež deliberácie, pričom každá z týchto foriem má inú váhu.

Internetové hlasovanie má váhu 10 percent, keďže vyplnenie online formulára je najmenej časovo náročné a dá sa uskutočniť v priebehu pár minút v pohodlí domova. Hlasy tých, ktorí venujú svoj čas a energiu tomu, aby vyplnili tlačený hlasovací lístok a zaniesli ho na jedno zo zberných miest, budú odmenené váhou 40 percent. Najväčší podiel – 50 percent – na celkovom výsledku bude mať verejné zvažovanie. Ide totiž o náročný niekoľkohodinový proces, ktorý si vyžaduje sústredenie, trpezlivosť, schopnosť načúvať druhým a robiť kompromisy. Na začiatku deliberácie si jej účastníci dohodnú kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotiť (žiaden koordinátor však nehodnotí vlastný projekt) a následne budú o jednotlivých návrhoch diskutovať. Pod vedením facilitátora, ktorý bude debatu usmerňovať, tak dospejú k spoločnému posúdeniu potreby a kvality jednotlivých projektov. Deliberácia je vyvrcholením participatívnych procesov, keďže ide o spoločné rozhodovanie o spoločných peniazoch, alebo povedané inak „naše dane – naše rozhodnutia".

Vyhlásenie výsledkov

Zoznam víťazných projektov, medzi ktoré sa prerozdelí suma 20 000 € z Participatívneho rozpočtu, zverejníme 1. júna 2016 na stránke pr.trnava.sk. Projekty budú zrealizované do konca roka 2016, pričom v decembri sa uskutoční evaluácia, čiže vyhodnotenie Participatívneho rozpočtu pre tento rok.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na adrese pr.trnava.sk a na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

Publikované dňa 16. mája 2016

Milé Trnavčanky a Trnavčania,

predstavujeme vám 15 finálnych projektov, ktoré pripravili naši spoluobčania v rámci šiestich pracovných skupín Participatívneho rozpočtu (Deti a rodina, Verejný priestor, Zeleň, Seniori, Doprava a Kultúra). Všetky projektové dokumentácie nájdete na podstránke PROJEKTY 2016.

Najbližšie nás čaká VEREJNÁ PREZENTÁCIA PROJEKTOV, ktorá sa bude konať vo štvrtok 19. mája 2016 o 18.00 hod. v Zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva na radnici (Hlavná 1).

Koordinátori jednotlivých projektov osobne predstavia svoje návrhy. Súčasťou stretnutia bude aj diskusia, v ktorej sa budete môcť spýtať na podrobnosti o projektoch, ktoré vás budú zaujímať.

Srdečne vás pozývame, aby ste sa prišli oboznámiť s občianskymi projektami Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2016.
Ďalej bude totiž práve na vás, občiankach a občanoch, aby ste rozhodli, ktorým z nich dáte svoj hlas a podporíte ich, aby boli financované z verejných financií. Ide totiž aj o vaše peniaze - mestský rozpočet tvoria z podstatnej časti práve dane, a teraz máte prvýkrát možnosť zapojiť sa do rozhodovania o tom, ako bude časť z nich použitá.