Myšlienka participácie obyvateľstva na rozhodovaní o tom, ako budú využité prostriedky z rozpočtu mesta, pochádza z Brazílie a v súčasnosti funguje už na všetkých kontinentoch. Na Slovensku sa tento model osvedčil v mestách ako Banská Bystrica, Ružomberok či v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Trnavská samospráva v spolupráci s OZ Utopia predstavila vo februári 2016 pilotný ročník PR pre Trnavu. Ťažiskom sú návrhy a podnety občanov, preto mesto vyzýva obyvateľov k aktívnej spoluúčasti.

Proces je otvorený pre každého, kto má záujem zvýšiť kvalitu života v našom meste, zlepšiť fungovanie existujúcej verejnej služby či vytvoriť novú, ktorá tu doteraz chýbala. Môže ísť o inovácie či transformácie služieb z rôznych oblastí spoločenského života.

Benefitom Participatívneho rozpočtu oproti napr. grantovému systému či Mestským zásahom je príležitosť pre občanov aktívne sa angažovať v celom procese od plánovania cez rozhodovanie až po realizovanie a vyhodnotenie jednotlivých projektov. Popri možnosti pomôcť svojmu mestu či komunite sa teda otvára i priestor pre sebarealizáciu.