Deti píšu deťom (príbehy)

Koordinátor: Pavol Vančo

Participatívna komunita Kultúra

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Deti píšu deťom (príbehy)

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Ide o prípravu pásma večerníčkov, ktoré budú odvysielané v internetovom Rádiu Bunker pravidelne počas jedného mesiaca vždy vo večerných hodinách. Naše pásmo večerníčkov chce byť sériou príbehov, ktoré od základu vytvoria samotné deti. Veríme, že detský svet, jeho fantáziu a čaro totiž dokážu zachytiť najlepšie práve deti.

Tiež veríme, že z týchto príbehov napísaných talentovanými detskými autormi sa v mnohom dokáže poučiť i nejeden dospelý poslucháč, ktorému sa jeho neochvejnou snahou po dospelom a zodpovednom jednaní denne darí robiť množstvo kompromisov a výhodných rozhodnutí.

Jedným z posledných dôvodov, prečo sme sa rozhodli investovať množstvo energie a času do tejto vízie 9 ročnej Peťky je najmä viera v silu detského hlasu a posolstva v tomto svete, ktorý chceme svojim konaním meniť, prispôsobovať, kritizovať, prekombinovávať, občas z neho utekať a prikrášľovať ho, ale len máloktorí z nás v ňom vedia a chcú skutočne žiť ...

Viac informácií o projekte, ktorý je veľmi ťažko zhrnúť do pár viet sa v prípade záujmu dozviete na www.godot.sk.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V rámci diskurzu a tiež v rámci odborných komunikácií sa často stretávame s kritikou toho, že v súčasnej dobe deti trávia príliš málo času s rodinou (rodičmi, starými rodičmi, súrodencami...). Tento fakt je vraj spôsobený najmä informatizáciou spoločnosti (deti s mobilnými telefónmi, iPodmi, za počítačom ...), ale aj zvyšujúcimi sa nárokmi na rodičov detí (pracovná doba, homeoffice, rodičia s mobilnými telefónmi, iPodmi, za počítačom ...)
V súvislosti so sociálnou situáciou rodín je tiež často vnímaný fakt, že deti menej ako v minulosti navštevujú záujmové krúžky, ktoré sú platené.
Napriek tomu, že sa je vybudovaných mnoho detských ihrísk a atrakcií, dokonca aj v rámci reštaurácií a iných inštitúcií, slúžia tieto často ako úložisko detí, pretože rodičia sú značne zaneprázdnení vyššie popísanými činnosťami, ktoré deti kopírujú.
Ak by sme mali zhrnúť a opísať nami popisovaný problém, je ním hlavne nedostatočný priestor pre rozvoj talentu detí v rodinnej interakcii spôsobený napríklad aj nedostatkom vhodných príležitostí.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému, a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Prispieť k riešeniu opísanej problematiky máme v úmysle hlavne poskytnutím príležitosti pre rozvoj talentu (literárna tvorba) deťom v priamej interakcii s rodinnými príslušníkmi.

Projekt Deti píšu deťom (príbehy) vytvára podmienky pre takýto rozvoj a interakciu ponúknutím možnosti deťom, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do projektu.

Medzi ponúkané možnosti patrí hlavne priestor v komunitnom internetovom RB, kde môžu byť uverejnené audio-nahrávky deťmi tvorených literárnych diel s pridaním hudobného "podmazu" tvoreného nadanými, najmä trnavskými hudobníkmi. Tieto audionahrávky budú po odvysielaní uložené v archíve RB na webe – podobne riešenom ako archív relácií TU.

Nadstavbou je vydanie CD nosiča s kolekciou príbehov viacerých autorov, ktoré bude obsahovať aj video-zostrih dokumentujúci tvorbu projektu.

Ďalšou nadstavbou, realizovanou v prípade záujmu o projekt v budúcom, alebo inom následnom roku bude vydanie printovej a online ilustrovanej knižky so súborom príbehov viacerých detských autorov, ktorá bude obsahovať CD nosič a môže byť ako motivácia, ale aj ako produkt ponúknutá v printovej verzii základným školám, knižniciam, detským domovom, reedukačným strediskám a podobne.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Hlavný koordinátor projektu: Palo Vančo

Autor projektu, skúsenosti s prácou v tíme (4 roky práce v OZ Godot Projekt) │ spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektov Experiment Orbis │ Projekt Orbis │ tvorba, koordinácia a realizácia projektu Stready v Rádiu Bunker │ spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektu Umenie bez Bariér │ koordinácia tímu moderátorov a moderovanie Nedeľných relácií Rádia Bunker │ manažment o.z. Godot Projekt │ administrácia webstránky o.z. Godot Projekt │ prevádzkovanie, publikovanie a využívanie fanPage-í o.z. Godot Projekt │ grafické práce pre o.z. Godot Projekt a podobne

Koordinátor projektu: Ján Sivák

Spolu-koordinátor projektu, skúsenosti s prácou v tíme (4 roky práce v OZ Godot Projekt) │ spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektov Experiment Orbis │ Projekt Orbis │ spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektu Umenie bez Bariér │ koordinácia a komunikácia s hosťami Nedeľných relácií Rádia Bunker │ manažment podujatí a koncertov Rádia Bunker │ manažment o.z. Godot Projekt │ prevádzkovanie, publikovanie a využívanie fanPage-í o.z. Godot Projekt a podobne

Koordinátor projektu: Jozef Lužák

Spolu-koordinátor projektu, skúsenosti s prácou v tíme (4 roky práce v OZ Godot Projekt) │ spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektov Experiment Orbis │ Projekt Orbis │ spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektu Umenie bez Bariér │ koordinácia a komunikácia s hosťami Nedeľných relácií Rádia Bunker │ manažment podujatí a koncertov Rádia Bunker │ manažment o.z. Godot Projekt │ administrácia webstránky o.z. Godot Projekt │ prevádzkovanie, publikovanie a využívanie fanPage-í o.z. Godot Projekt a podobne

Zvukový technik projektu: Mário Gajarský

Skúsenosti s prácou v tíme (4 roky práce v OZ Godot Projekt)│manažment nahrávacieho štúdia Bunker (10 rokov) │ nahrávanie, mastering a produkcia zvukových nosičov │ komunikácia a spolupráca s muzikantmi nie len z Trnavy │ zvučenie podujatí v interiéroch a exteriéroch (10 rokov) │ zvučenie Nedeľných relácií Rádia Bunker a produkcia nahrávok z relácií pre účely archívu │spolu-koordinácia projektov, akcií a koncertov o.z. Godot Projekt a podobne

Zvukový technik projektu: Marek Vančo

Skúsenosti s prácou v tíme (4 roky práce v OZ Godot Projekt)│manažment nahrávacieho štúdia Bunker (10 rokov) │ nahrávanie, mastering a produkcia zvukových nosičov │ komunikácia a spolupráca s muzikantmi nie len z Trnavy │ zvučenie podujatí v interiéroch a exteriéroch (10 rokov) │ zvučenie Nedeľných relácií Rádia Bunker a produkcia nahrávok z relácií pre účely archívu │spolu-koordinácia projektov, akcií a koncertov o.z. Godot Projekt a podobne

Komunikácia a administratíva: Eva Belánová

Skúsenosti s prácou v tíme (2 roky práce v OZ Godot Projekt)│spolu-koordinácia a verejná prezentácia projektov Experiment Orbis │ moderovanie Nedeľných relácií Rádia Bunker │ukončené magisterské vzdelanie - masmediálna komunikácia na UCM a podobne

Odborné posudzovanie autorských diel: Roman Beňo

Dlhodobo literárne činný │ autor básnickej zbierky Vrstvenie, laureát viacerých celoslovenských literárnych súťaží │ skúsenosti s prácou v tíme (BRAK - literárny klub) │ komunikácia s detským divákom v rámci divadelných predstavení divadelného združenia Na Strnisku a podobne

Rozpis činností:

Rozpis jednotlivých činností je súčasťou rozpočtu v prílohe

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Postupné rozfázovanie jednotlivých krokov zhrnuté do čiastkových cieľov, ktoré sú nutné pre dosiahnutie výsledku projektu, ktorým je udržateľný a samofinancovateľný plán podpory detskej kreativity. Časový plán je v tomto momente ťažko odhadnúť, nakoľko závisí hlavne od počtu a energie participujúcich a tiež od vhodne zvolenej stratégie medializácie a promovania projektu.

PRÍPRAVA - ČASŤ 1

vytvorenie databázy kontaktov  prípadných záujemcov o zapojenie sa do projektu:
školy, literárne krúžky, typy na jednotlivcov, formálne a neformálne skupiny matiek a detí a podobne.

vytvorenie databázy kontaktov prípadných záujemcov o odber diela a prezentovanie projektu:
knižnice, kníhkupectvá, formy predaja na TT Rínku a podobných - rozpočet, formy predaja na TT Jarmok a podobných - rozpočet, materské škôlky, mama kluby a podobne, Mesto Trnava, TT VÚC (odbory školstva a vzdelávania), Ministerstvo školstva SR

vytvorenie databázy kontaktov  podporných médií:
MTT, Trnava Live, Trnavsko, Novinky z Radnice a podobne – už realizované

vytvorenie databázy kontaktov prípadných sponzorov:
reklamné agentúry a tlačiarne (samolepky, roll-upy, katalógy), súkromné škôlky a školy, typy na jednotlivcov, právnické osoby ...

vytvorenie databázy kontaktov realizátorov (dodávateľské služby) + vytvorenie predbežného rozpočtu:
v realizácii

príprava vzorového autorského diela:
realizovať vzorové nahratie jednej rozprávky, vložiť hudobnú - ideál klavírnu - improvizáciu ako "podmaz", odladenie a spracovanie do formátu WAV, licencovanie obsahu na soundcloude Rádia Bunker (podpis zmluvy o licencovaní), napálenie na CD s potlačou a obalom, realizácia 10ks CD - na prezentačné účely, príprava a realizácia 10ks bulletinov s popisom projektu, textom rozprávkového príbehu s ilustráciami a vloženým CD s príbehom spojeným s hudobným "podmazom"
bulletin bude vytlačený na zloženú A4 = formát A5, CD bude napálené v Bunkri, potlačené vo FaxCopy a obal sa bude riešiť systémom DIY, alebo sponzorskou tlačou 10ks obalov

doba realizácie prvej fázy cca 1 mesiac - už v realizácii

PRÍPRAVA - ČASŤ 2

prezentácia finálneho projektu na webe Rádia Bunker
oslovenie sponzorov, analýza grantov a ostatných prípadných možností a podporovateľov:
čakáme na výsledok a komunikujeme podmienky a detaily

oslovenie potencionálnych záujemcov o projekt z pripravenej databázy
vypracovať zmluvy, ktoré budú potrebné pri realizácii projektu – zavesiť na web
vypracovať stručný popis licencií CC – zavesiť na web
poslať email - spracovaný materiál, odklik na web a kontakty. Po telefonickej, prípadne mailovej komunikácii bude ponúkaná možnosť osobnej prezentácie projektu s tlačeným bulletinom tam, kde o to bude záujem (sponzori, záujemcovia o zapojenie sa do projektu, médiá)

príprava a spracovanie dát
posudzovanie doručených príbehov (doručené v elektronickej podobe - Word) - BRAK, komunikácia so zákonnými zástupcami vybraných autorov, prípadne vybranými autormi - načasovanie nahratia príbehu (zmluvy a CC licencie sa riešia pri nahrávaní, všetko sa pošle dopredu)
zároveň prebieha komunikácia s hudobníkmi/kapelami = "podmaz" sa nahráva až po finalizácii nahrávky textovej časti – náladová improvizácia na dej príbehu (predpokladom je samozrejme doručenie príbehu umelcovi a čas na prípravu) – zmluvy pri nahrávaní, poslané dopredu

večerníčky v streame Rádia Bunker
nahratie hudobných častí, finalizácia nahrávok, príprava prezentácie série večerníčkov v streame Rádia Bunker v čase 19:00 - lineUp s menami autorov a názvami večerníčkov promujeme cez FB, web, médiá - spolu so stručným popisom projektu (minimum pre túto časť je 30 príbehov finálnych = mesiac ide každý večer)
zároveň cez médiá a promo nástroje vyzývame ďalších autorov pre zapojenie sa do projektu – využívame databázu kontaktov potencionálnych záujemcov o projekt, vyzývame o spontánne pripojenie sa k projektu cez MTT a médiá, prezentujeme projekt v MTT a všade tam, kam nás pozvú

oslovenie potencionálnych záujemcov o prezentáciu projektu:
oslovujeme tiež knižnice, prezentujeme na TT Rínku a podobných, oslovíme, mama kluby, Mesto Trnava, TT VÚC (odbory školstva a vzdelávania)
oslovujeme potencionálnych sponzorov, sledujeme granty a výzvy...

príprava CDs:
stanovujeme finálny počet príbehov pre CD a tiež finalizujeme video-dokument o tvorbe a prácach na projekte – od počtu (minimum 30) sa odvíja intenzita ďalšej činnosti
finišujeme nahrávanie, dohadujeme "podmazy" s hudobníkmi (Miloš Bihári, Denis Bango, Mário Gajarský, Ivan Tomovič a loop orchester ... skrátka tí, čo budú chcieť)
prezentujeme to, čo máme v streame a na webe – v tomto stále pokračujeme, ak máme nové veci
priebežne riešime prípravu webu, grafiky CD a realizáciu potlače a napálenia CD + obaly + prezentačnú akciu
nastavujeme FB promo stratégiu na obdobie dvoch týždňov pred prvou prezentačnou akciou (Trnavský Rínek - ideál), postupnosti, časy, statusy, (nezabudnúť na sponzorov, prispievateľov a podobne).
prezentačná akcia je ideálne na Trnavskom Rínku, kde sa to snažíme dohodnúť na termín po vytlačení a finalizovaní CDs tak, aby to mohlo byť s muzikantmi (minimum klavír/synťák), autorským čítaním a predajom diela autormi.
to isté žiadame na najbližšej TT13, TT Jarmeku a všade tam, kde sa deje nejaká akcia pre deti – okrem politických
napaľujeme CD a finalizujeme obal
finalizujeme web - nezabudnúť na sponzorov a prispievateľov a podobne – všetko sa musí objaviť v časti Poďakovanie
dobieha FB kampaň
máme vytlačené, napálené, odkomunikované, dohodnuté na všetky strany (miesta, autori, hudobníci, zvukári, moderátor, prezentátor projektu, zvyšok teamu, hostia – grafik, BRAK, sponzori (vrátane proma), iní pomocníci)

príprava podujatia:
celé podujatie je točené Martinom Sekerom, ak nebude môcť dohodnúť alternatívu

zvuk z mikrofónov a muzika cez náš mix = zvuk do videa a do archívu
pozvánky:
pozvať všetkých s ktorými prebehla nejaká komunikácia ohľadom projektu menovite na mail (nie hostia – len pozvaný)
uverejniť pozvánku v médiách a MTT (ak to bude v zhode s mediálnou kampaňou organizátora podujatia – ideál Trnavský Rínek)
tvorba pozývacieho videospotu – rieši kameraman a team pomáha so scenárom – zapojiť autorov, muzikantov, technikov v akcii – ideál točiť na kúsky počas celého projektu v procese a potom urobiť prestrihy s muzikou a nahovorenou pozvánkou – využiť potom do kultúrneho bloku MTT a zdieľať cez siete
pozvať MTT a médiá
Hostia: hlavne autori + spolupracujúci (Utopia, tí, čo na projekte pracovali)
Návrh koordinátora: - komisia pre kultúru, priatelia a OZ ktorí riešia kultúru, primátor, zástupcovia VÚC, riaditelia škôl a škôlok, majitelia a manažéri kníhkupectiev a predajní, kde sa predávajú CDs, manažéri vydavateľstiev, ktoré vydávajú CDs, podnikatelia, prípadne niekto za kultúru z VÚC – všetko na zváženie
dohodnúť občerstvenie, aparatúra (dovoz, odvoz, inštalácia, zvučenie)

podujatie (možnosti konzultovať s organizátorom podujatia):
Ideálna predstava:
úvodné slovo
2 – 3 príbehy (autorské čítanie) + muzika
prezentácia projektu – minulosť, realita, cieľ, vízia (poďakovanie všetkým), výzva k participácii
2 – 3 príbehy (autorské čítanie) + muzika
moderovaný rozhovor s autormi (vopred dohodnutý) v rámci možností – myslím dĺžku – radšej dohodnúť viacerých autorov vekovo rôzne – otázky na autorov – ako sa dostali k projektu, ako sa im páčila spolupráca, čo im projekt dal a podobne
2 – 3 príbehy (autorské čítanie) + muzika
poďakovanie, občerstvenie, voľná diskusia s autormi, predaj CDs – ideál, ak by sa podarilo predávať CDs za dobrovoľné príspevky, ktoré by ostali autorom = realizátori projektu by sa zriekli akejkoľvek odmeny – sen? Nie. V oz Godot Projekt to takto robíme vždy.
voľný prechod k záveru

ďalší postup:
finalizovať video z akcie – možnosť využiť na komunikáciu
analyzovať reakcie hostí, podniknúť kroky na základe analýzy – možnosti:
•    ponuky spolupráce
•    ponuky finančnej pomoci a podpory
•    možná objednávka CDs zo strany riaditeľov škôlok
•    možná objednávka zo strany podnikateľov – predajne CDs a podobne
•    možná ponuka zo strany vydavateľstiev

•    iné možnosti – prepadák, celé zle – prečo?, poučenie, brainstorming, prijatie záverov

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Očakávanou zmenou je hlavne zmena vo vnímaní detskej tvorby ich najbližšími. Verejným ocenením a všetkými spätnými väzbami, ktoré sa podľa predpokladu udejú pri prezentáciách na verejnosti, ako aj prezentáciou diel v streame Rádia Bunker, či ostatnými formami projekt prispeje k budovaniu zdravého sebavedomia detských autorov, prehĺbi interakcie v rámci rodín, prispeje k rozvoju gramatických zručností, pomôže rozvíjať fantáziu detských autorov, ponúkne priestor pre zmysluplnú zábavu ....
Priamymi výsledkami a výstupmi projektu v prípade jeho úspechu budú: pásmo "večerníčkov" v internetovom Rádiu Bunker = autorské dielo príbeh/hudba, CD nosič s kolekciou príbehov a v budúcnosti možno printová a online kniha + príbehy umiestnené na StoryWeaver – platforme detských rozprávok.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Projekt Deti píšu deťom (príbehy) je určený pre deti od 8 – 13 rokov, ktoré majú talent pre literárnu tvorbu, fantáziu a dostatočnú gramatickú zručnosť na to, aby dokázali samostatne, prípadne s asistenciou rodiča, príbuzného alebo iného dospelého vytvoriť rozprávkové príbehy.

Projekt bude možné využívať ako každé iné podobné autorské dielo.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V prípade, ak projekt uspeje a ak sa ho podarí realizovať v nami načrtnutých fázach, predpokladáme následné pokračovanie:

hlboký výdych a týždeň vypnúť, potom - nastavenie postupu práce – ďalšie kroky:

 

Príprava tlačenej a online knižky s vloženými CDs:

stanovujeme finálny počet príbehov do jednej knižky. Od počtu (minimum 30) sa odvíja intenzita ďalšej činnosti

sumarizujeme všetky do tejto doby nazbierané texty tak, aby sme naplnili plánovaný počet príbehov do knižky (najprv BRAK, potom participujúci team – môžeme vybrať aj také, čo BRAK neodporučí), riešime na základe možností

posúvame na gramatickú korekciu

prezentujeme to, čo máme v streame a na webe – v tomto stále pokračujeme, ak máme nové veci

oslovujeme ilustrátora – jeden príbeh 1-2 ilustrácie – podľa rozsahu príbehu

oslovujeme grafika, zalamujeme knižku (nezabudnúť na sponzorov, prispievateľov a podobne – všetko sa musí objaviť v časti Poďakovanie) – grafika dávame do komunikácie s ilustrátorom (sme v kópiách emailu, priebežne si voláme)

PRIEBEŽNE:

 • priebežne riešime prípravu webu, a realizáciu potlače a napálenia CD + obaly + prezentačnú akciu
 • nastavujeme FB promo stratégiu na obdobie dvoch týždňov pred prvou prezentačnou akciou – postupnosti, časy, statusy, grafiky – ideál ilustrácie, časti príbehov – tvorivo s ohľadom na feedbacky (nezabudnúť na sponzorov a prispievateľov a podobne)
 • prezentačná akcia je ideálne v knižnici v Trnave v oddelení pre deti, kde sa to snažíme dohodnúť na termín po vytlačení a finalizovaní CDs tak, aby to mohlo byť s muzikantmi (minimum klavír/synťák), autorským čítaním a predajom diela (2ks venujeme knižnici)
 • kontaktujeme TT Rínek, žiadame prezentáciu projektu na najbližšom Rínku (keď budeme ready) na stage-i – autorské čítanie, kapela, prezentácia
 • to isté žiadame na najbližšej TT13, TT Jarmeku a všade tam, kde sa deje nejaká akcia pre deti – okrem politických

final PDF dávame do tlače + napaľujeme CD a finalizujeme obal

finalizujeme web - nezabudnúť na sponzorov a prispievateľov a podobne – všetko sa musí objaviť v časti Poďakovanie

riešime pozvánky pre hostí (diskutujeme o tom koho pozvať) na premiérové prezentačné podujatie (musia odísť najneskôr 2 týždne pred akciou)

dobieha FB kampaň

máme vytlačené, napálené, odkomunikované, dohodnuté na všetky strany (miesta, autori, hudobníci, zvukári, moderátor, prezentátor projektu, zvyšok teamu, hostia – ilustrátor, grafik, BRAK, sponzori (vrátane proma), iní pomocníci)

 

príprava podujatia:

celé podujatie je točené Martinom Sekerom, ak nebude môcť dohodnúť alternatívu

zvuk z mikrofónov a muzika cez náš mix = zvuk do videa a do archívu

pozvánky:

pozvať všetkých s ktorými prebehla nejaká komunikácia ohľadom projektu menovite na mail (nie hostia – len pozvaný)

uverejniť pozvánku v médiách a MTT

tvorba pozývacieho videospotu – rieši kameraman a team pomáha so scenárom – zapojiť autorov, muzikantov, technikov v akcii – ideál točiť na kúsky počas celého projektu v procese a potom urobiť prestrihy s muzikou a nahovorenou pozvánkou – využiť potom do kultúrneho bloku MTT a zdieľať cez siete

pozvať MTT a médiá

Hostia: hlavne autori + spolupracujúci (Utopia, tí, čo na projekte pracovali), ďalej návrh - komisia pre kultúru, priatelia a OZ ktorí riešia kultúru, primátor, zástupcovia VÚC, riaditelia  škôl a škôlok, majitelia a manažéri kníhkupectiev (kde sa predávajú detské knižky), manažéri vydavateľstiev, ktoré vydávajú detské knižky, podnikatelia, prípadne niekto za kultúru z VÚC – všetko na zváženie - zástupca ministerstva kultúry a školstva

dohodnúť občerstvenie, aparatúra (dovoz, odvoz, inštalácia, ozvučenie)

 

podujatie:

úvodné slovo

2 – 3 príbehy (autorské čítanie) + muzika

prezentácia projektu – minulosť, realita, cieľ, vízia (poďakovanie všetkým), výzva k participácii

2 – 3 príbehy (autorské čítanie) + muzika

moderovaný rozhovor s autormi (vopred dohodnutý) v rámci možností – myslím dĺžku – radšej dohodnúť viacerých autorov vekovo rôzne – otázky na autorov – ako sa dostali k projektu, ako sa im páči knižka, čo im projekt dal a podobne

2 – 3 príbehy (autorské čítanie) + muzika

poďakovanie, občerstvenie, voľná diskusia s autormi, predaj knižiek (CD súčasťou limitovanej edície, reedícia avizovaná bez CD vopred)

voľný prechod k záveru

 

ďalší postup:

finalizovať video z akcie – možnosť využiť na komunikáciu

analyzovať reakcie hostí, podniknúť kroky na základe analýzy – možnosti:

 

 • financovanie minimálne 3 – 5 ľudí, ktorí sa budú projektu naplno venovať
 • prezentácie – zväčšovať záber a rozširovať kruh záberu postupne na celú VÚC s pomocou VÚC, postupne pokryť SR
 • získať pre projekt vydavateľstvo – zistiť podmienky hlavne ohľadom odbytu – posielať ponuky
 • osloviť STV – posunúť dokument, chcieť prezentovať projekt
 • osloviť Rozhlas
 • posúvať všetko čo bude mať vhodnú licenciu na StoryWeaver – platformu detských rozprávok – viac info TU (dohodnúť preklady do AJ a narozprávať takto, ak bude finančná možnosť)
 • rozbehnúť komunikáciu so Spievankovo a Fíha Tralala
 • ponuky spolupráce
 • ponuky finančnej pomoci a podpory
 • možná objednávka knižiek zo strany riaditeľov škôl a škôlok
 • možná objednávka zo strany kníhkupectiev
 • možná ponuka zo strany vydavateľstiev
 • iné možnosti – prepadák, celé zle – prečo?, poučenie, brainstorming, prijatie záverov

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Pripájame návrh – odhad – rozpočtu (na stiahnutie vo formáte XLS), v ktorom sa zrkadlí výška výdavkov na základe odhadu po skúsenostiach s podobných aktivít.
Výšku jednotlivých položiek je samozrejme možné v procese upravovať podľa miery solidarity jednotlivých participantov a ich nárokmi a požiadavkami. Celková suma projektu by však nemala presiahnuť predpokladanú čiastku.
Skôr rátame s prípadmi, kedy sa jednotliví participanti budú ochotní vzdať honorárov v prospech úspechu projektu.