Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Komunitný park v Modranke

Koordinátor: Juraj Šarmír


Participatívna komunita Verejný priestor

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Komunitný park v Modranke

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Revitalizácia aktívne nevyužívanej časti školského areálu ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29, Trnava a pretvorenie tejto plochy na Komunitný park.
Oplotením a odčlenením plochy zo školského areálu vznikne verejne dostupná oddychová zóna v mestskej časti Modranka (cca 90 m2 ) pre širokú verejnosť aj počas vyučovania alebo zatvorenia školského areálu.
Komunitný park v zmysle prispôsobovanie sa klimatickým zmenám ponúkne verejne dostupnú plochu v príjemnom tieni už odrastených stromov pre všetky vekové kategórie: seniori, rodičia, žiaci, deti, mamičky na materskej dovolenke.
Komunitný park sa bude môcť využívať ako oddychová zóna a vznikne aj priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť v mestskej časti Trnava – Modranka.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V mestskej časti Trnava – Modranka sa nenachádza žiadny verejný park. Nevyužívanú časť školského areálu žiakmi ZŠ a MŠ je možné využiť ako verejne dostupnú oddychovú zónu pre širokú verejnosť.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Oplotením časti areálu ZŠ s MŠ je možné premeniť aktívne nevyužívanú plochu na Komunitný park.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Juraj Šarmír – predseda VMČ č. 6 – Modranka, predseda OZ ZRPŠ

 • koordinátor projektu „Živé laboratórium II“ (Grant – Orange) v areáli ZŠ s MŠ, Ul I. Krasku 29,
 • Spoluorganizátor akcií: Ples ZRPŠ, Tvorivé dielne Veľká Noc,
  Florbalový turnaj Učitelia – Rodičia – Žiaci,
 • dobrovoľnícke brigády rodičov v areáli ZŠ s MŠ Ul I. Krasku 29.
   

Ing. Marián Štrbo – predseda klubu Seniorov Modranka
organizovanie:

 • kultúrnych podujatí s hudobnou produkciou pri príležitosti : Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vianočné a Veľkonočné posedenie, ...
 • športových aktivít klubu Seniorov (Dni zdravia),
 • poznávacie zájazdy pre členov klubu Seniorov –Modranka na Slovensku aj v zahraničí.

  PaedDr. Adriana Jančichová riaditeľka ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29
 • Organizátor, koordinátor grantových programov v areáli ZŠ s MŠ Ul I. Krasku 29,
 • organizovanie brigád a akcií v spolupráci učitelia – rodičia – žiaci v areáli ZŠ s MŠ Ul I. Krasku 29,
 • lektor PC kurzu pre Klub Seniorov – Modranka.
Bc. Lenka Bagin – Hornáčková, člen VMČ č. 6 – Modranka, mamička na MD

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

 • schválenie projektu a odsúhlasenie finančných prostriedkov,
 • zameranie a vyznačenie oplotenia,
 • úprava terénu a výkopové práce na osadenie stĺpikov, brány a obrubníkov,
 • zabetónovanie stĺpikov, obrubníkov, osadenie oplotenia a brány,
 • uloženie zámkovej dlažby,
 • osadenie mobiliáru (lavičiek, stolíkov, odpadkových košov),
výsadba trávniku a kvetinových záhonov.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Cieľ = Revitalizácia a sprístupnenie cca 90 mplochy pre širokú verejnosť,

Novovzniknutý Komunitný park sa bude môcť využívať ako oddychová zóna a  priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť v mestskej časti Trnava – Modranka.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Široká verejnosť, Klub seniorov, mamičky na materskej dovolenke, rodičia a žiaci ZŠ s MŠ

Komunitný park sa bude môcť využívať ako:

 • oddychová zóna na rozvoj komunitných a susedských vzťahov,
 • priestor na usporiadanie kultúrno-spoločenských akcií pre širokú verejnosť a miestnych organizácií (dychová hudba Modrančana, Folklórny súbor Modrančanka, Detský folklórny súbor, Klub Seniorov, ZRPŠ),
 • priestor na stretávanie mamičiek na materskej dovolenke,
priestor pre rodičov a žiakov pred začiatkom aj po skončení vyučovania. 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V rámci dobrovoľníctva sa môžu realizovať spoločné aktivity pri zveľaďovaní

spoločných a verejných priestranstiev.
Pre pedagógov a žiakov školy vzniká priestor (oplotenie), na ktorom sa môžu realizovať

projekty a práce v rámci pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etiky.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

oplotenie:  stĺpiky, pletivo, brána                                                                      900€

vrecovaný betón na zabetónovanie stĺpikov, lavičiek, obrubníkov                     300€

chodník:     podkladový materiál, obrubníky, zámková dlažba   (cca 100 m2)   2800€

mobiliár:                                                                                                         1000€

            Spolu                                                                                                             5000€