Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Mobiliár mestskej promenády

Koordinátor: Anna Šimončičová

Participatívna komunita Verejný priestor

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Mobiliár mestskej promenády

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt umiestnenia na pevno osadených piknikových stolov a lavičiek v mestskej promenáde za účelom jej využitia nielen ako “prechodnú“ zelenú zónu, ale aj ako zónu na cielenú návštevu, oddych a rekreáciu či už zo strany občanov alebo návštevníkov mesta Trnava.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Mesto Trnava je jedým z najstarších a zároveň najkrajších miest Slovenska. Nachádza sa tu niekoľko zelených priestranstiev, medzi ktoré patrí aj promenáda, ktorá má veľkú výhodu vďaka svojej centrálnej polohe. Je v tesnej blízkosti centra a denne ňou prejdu stovky ľudí. Momentálne sa popri chodníku, ktorý sa tiahne cez stred promenády po celej jej dĺžke nachádzajú lavičky, na ktorých sa môžu okoloidúci pohodlne usadiť. Bohužiaľ, v promenáde, ako aj vo väššine ostatných parkov v meste, chýbajú priestory so stolíkmi a lavičkami na piknik.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

V promenáde by sa na pevno osadili lavičky so stolíkmi, ktoré by slúžili verejnosti. Tento piknikový mobiliár by sa nachádzal v blízkosti detského ihriska, pri Bernolákovej bráne kde je širší úsek, kam by bolo možné takéto sedenia umiestniť. Išlo by o umiestnenie po jednej aj druhej strane existujúceho chodníka a celkové “roztrúsenie“ mobiliáru v tomto okolí.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľka projektu: Anna Šimončičová. Realizátor projektu: investičné oddelenie mesta Trnava

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Realizácia projektu, postavenie mobiliárov.  Možnosť participácie dobrovoľníkov aj širšej verejnosti.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Vytvorením takýchto priestorov by sa dala možnosť rodinám, skupinám ľudí alebo jednotlivcom využívať priestory parku nielen na občasné posedenie, ale aj na cielené a plánované návštevy za cieľom pikniku a dlhšieho pobytu v parku.

Spájanie ľudí ktorí majú radi svoje mesto a radi ho aj aktívne využívajú.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Občania i návštevníci Trnavy. Každý kto príde do parku za oddychom a rád by tam aj pobudol, zložil sa, spravil si piknik. Rodiny s deťmi, ktoré prídu na priľahlé detské ihrisko môžu využiť mobiliár na pikniky. Taktiež jednotlivci/zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v blízkosti si môžu prísť do parku vychutnať svoj obed v príjemnom prostredí.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Po uskutočnení projektu je možnosť realizácie mestského pikniku, na ktorom by sa mobiliár predstavil a odovzdal občanom mesta Trnava. Na tento projekt môže v budúcnosti nadviazať séria ďalších projektoch v parkoch mesta Trnava. 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

1 piknikový set(1x stôl+2x lavička) + ukotvenie = 330 eur

4 x piknikový set + ukotvenie = 4 x 330 eur = 1 320 eur

1 odpadkový kôš drevený s pozinkovanou vložkou + ukotvenie = 130 eur

2 x odpadkový kôš drevený s pozinkovanou vložkou + ukotvenie = 260 eur

Rezerva = 300 eur

Spolu =1 880 eur