Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Plochy pre street art a graffiti

Koordinátor: Peter Svinčák

Participatívna komunita Kultúra

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Cieľom je využitie už existujúcich betónových plôch pre možnosť nástenných malieb street artu alebo grafitov. Podrobný zoznam stien je prílohou k tejto dokumentácii (na stiahnutie vo formáte PDF).

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V lokalitách ulíc Andreja Kubinu a Hospodárska existujú betónové plochy, tieto plochy sú pozostatkami z detských ihrísk a ich súčasné využitie nie je žiadne. Prostredie je znečistené , zarastené trávou a náletovými drevinami, spomínané plochy sú náhodne pomaľované graffitmi.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Riešením je poskytnutie týchto plôch pre výtvarné umenie, ako je street art alebo graffiti. Plochy by boli prístupné pre verejnosť zaoberajúcu sa touto formou umenia počas celého roka bez nutnosti vybavovania povolení. Oznam o legálnosti týchto plôch by vyhotovilo a zverejnilo mesto.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom návrhu je Peter Svinčák, ktorý ma dlhodobý záujem o umenie a je v osobnom styku s ľuďmi venujúcimi sa rôznym druhom umenia. Priestor bude slúžiť umelcom zaoberajúcim sa týmto druhom umenia a bude celoročne prístupný.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Vydanie rozhodnutia o legálnosti týchto plôch zo strany mesta. Poskytnutie farieb zo strany mesta pre prvotný náter a pomaľovanie týchto stien. Následne budú steny premaľovávané náhodne na základe záujmu a aktivity jednotlivých umelcov.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Cieľom je dosiahnutie estetickejšieho, kvalitnejšieho a efektívnejšieho pomaľovania uvedených stien. Eliminácia protiprávneho konania osôb venujúcich sa takejto forme umenia. Vzhľadom na rôznorodosť a farebnosť malieb budú tvoriť vizuálny vzhľad priestoru a meniť ho.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Účelom je poskytnutie nových legálnych plôch pre ľudí venujúcich sa tejto forme umenia. Taktiež zoznámenie sa širokej verejnosti a obyvateľov sídlisk s ľuďmi tvoriacimi toto umenie, nakoľko na týchto plochách budú umelci legálne tvoriť svoje kresby počas dňa a verejnosť tak s nimi príde do kontaktu.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Po poskytnutí stien budú steny náhodne navštevované umelcami. Jednotlivé maľby budú spontánne premaľovávané.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

  1. Nákup farieb pre umelcov na prvotné pomaľovanie stien, cena za farby a spreje pre prvotnú otváraciu akciu je vyčíslená na 400 EUR. V prípade realizácie by boli zo strany umelcov odporučené značky farieb vhodné pre realizáciu týchto malieb.
  2. 50 EUR na zabezpečenie propagačných materiálov (letákov) na informovanie obyvateľov dotknutej lokality.
  3. Spolu: 450 EUR