Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch

Koordinátorka: Mária Masaryková

Participatívna komunita Seniori

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V tomto projekte ide o vydláždenie plochy v záhradke átria (5x9m) a vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov areálu a členov centra seniorov, ktoré je súčasťou objektu malometrážnych bytov na Clementisovej ulici. Súčasťou oddychovej zóny budú lavičky, stolíky, slnečníky a čiastočné zastrešenie tejto plochy. Táto oddychová zóna má pre seniorov vytvoriť priestor pre trávenie voľného času na čerstvom vzduchu, v átriu majú seniori väčšie súkromie a pohodlie ako na lavičkách pred budovou. Okolie vydláždenej plochy bude vysadené kvetinami, o ktoré sa budú členovia klubu starať a to im tiež vyplní program v dennom centre.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Záhradka v átriu malometrážnych bytov je prakticky nevyužitá. Pri posedeniach a akciách v klube chodia členovia von do záhrady, no nemajú si kam sadnúť a v prípade nepriaznivého počasia to nie je možné skoro vôbec. Takisto aj ostatní obyvatelia objektu by si radi posedeli v átriu. Lavičky pred budovou bytov sú väčšinou v lete obsadené mladými ľuďmi. V záhradke átria je pred vstupnými dverami kúsok vydláždenej plochy a ostatok je zarastený trávou s nerovným povrchom. Väčšina obyvateľov tam čas netrávi, kvôli nerovnostiam plochy, majú problém s pohybom v átriu.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Navrhujeme, aby sa plocha asi 5x9m vydláždila a na nej boli osadené lavičky so stolíkmi a časť tejto plochy by bola zastrešená. V nezastrešenej časti by boli osadené slnečníky. Pozdĺž vydláždenej plochy by boli vysadené okrasné kvetiny, ktoré by si členovia klubu zadovážili a vysadili sami, čo by vyplnilo aj ich program v rámci klubu. Do vysadených plôch navrhujeme osadiť vyvýšené kamenné kvetináče.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Mária Masaryková (predkladateľka) - členka Denného centra, organizátorka všetkých spoločenských akcií v centre, výletov, sviatočných akcií, posedení, besied, prednášok.

Ivan Porubský

Titus Holíč

Peter Ivančík

Mestom pridelený architekt

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

  1. Odborný návrh od architekta
  2. Úprava, spevnenie a vydláždenie plochy
  3. Osadenie lavičiek, stolov, slnečníkov a kvetináčov
  4. Zastrešenie vymeranej plochy
  5. Svojpomocné vysadenie okrasných kvetín

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Vybudovanie terasy v átriu zvýši pohodlie pre seniorov a vytvorí priestor pre oddych na čerstvom vzduchu medzi rovesníkmi v súkromí. Zvýši sa tým aj kvalita práce v klube a rozšíria sa možnosti pre klubové aktivity vonku v príjemnom pokojnom prostredí, ktoré si môžu obyvatelia stále zveľaďovať výsadbou kvetín a rôznymi doplnkami.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Seniori, členovia denného centra, obyvatelia malometrážnych bytov

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Udržovanie a zveľaďovania priestoru bude na zodpovednosti cieľovej skupiny.

V ďalšej fáze projektu navrhujeme do stredu átria vybudovať chodník s lavičkami a kvetináčmi alebo kvetovými záhonmi. Tiež umiestenie altánku buď na terasu alebo do átria.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Vydláždenie plochy cca 45m2 

Zastrešenie plochy cca 4x4 m2

4ks drevenných lavičiek s operadlom - 300 eur

2 ks drevených stolov - 100 eur

2 ks slnečníkov - 80 eur

2 ks vyvýšených kamenných kvetináčov - 100 eur