Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Revitalizácia Slovanskej ulice

Koordinátor: Denisa Štefánik

Participatívna komunita Verejný priestor

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Revitalizácia Slovanskej ulice

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je uskutočniť komplexnú úpravu okolia našej ulice:

 • revitalizácia zelene
 • vybudovanie oddychových zón s lavičkami a detského ihriska
 • oplotenie a revitalizácia okolia kontajnerov na komunálny odpad (pokračovacia fáza)
 • vybudovanie chýbajúcich parkovacích miest (pokračovacia fáza)
 • oprava rozbitých častí ciest (pokračovacia fáza)

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.

Okolie bytových domov na ulici Slovanská je dlhodobo bez ucelenej revitalizácie:

 • zeleň je voľne rastúca bez potrebných úprav
 • chýbajú oddychové zóny s lavičkami pre obyvateľov a detské zóny
 • okolie kontajnerov na komunálny odpad je zanedbané
 • parkovacie miesta sú v zlom stave, je potrebné vybudovať zjednotený typ parkovacieho miesta
 • niektoré časti prístupových ciest sú v havarijnom stave

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

 • zeleň: navrhneme úpravu a potrebnú novú výsadbu
 • chýbajú oddychové zóny s lavičkami pre obyvateľov a detské zóny: potrebné vybudovať
 • okolie kontajnerov na komunálny odpad: je potrebné oplotiť a vyasfaltovať
 • parkovacie miesta sú v zlom stave, je potrebné vybudovať zjednotený typ parkovacieho miesta
 • niektoré časti prístupových ciest sú v havarijnom stave: potrebné opraviť

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Projektový koordinátor : Ondrej Štefánik, skúsenosti s analytickou prácou

Projektový koordinátor : Denisa Štefánik, skúsenosti s komunikáciou

Ďalší personálne obsadenie : Jozef Pončák (dlhoročné skúsenosti so zeleňou a záhradou), Eduard Brodňan (skúsenosti so susedskou spoluprácou), pán Čavojský (mestský poslanec), investičné oddelenie mesta Trnava

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

 • zeleň: navrhneme úpravu a prípadnú novú výsadbu: do 10/2016.

Aktivity zahŕňajú vyrovnanie povrchu, výsadbu trávy a kvetín, prípadné doplnenie zelene, úpravu a vyklčovanie nevhodných porastov.

 •  trávnaté plochy – vyrovnanie povrchov, zatrávnenie prípadných chýbajúcich plôch
 •  kvetinová výsadba – návrh a realizácia zjednotenej kvetinovej výsadby v rámci celej ulice
 •  kry a stromy – odborné zrevidovanie súčasného stavu, úprava a prípadné vyklčovanie nevhodných porastov, prípadná výsadba nových.
 • chýbajú oddychové zóny s lavičkami pre obyvateľov a detské zóny: potrebné vybudovať: do 10/2016.

Aktivity zahŕňajú zakúpenie a osadenie šmykľaviek, preliezok, hojdačky a pod. Ďalej úpravu okolia jednotlivých zón.

 

V pokračovacej fáze projektu (mimo PR) pôjde o nasledujúce aktivity

 • okolie kontajnerov na komunálny odpad: je potrebné oplotiť a vyasfaltovať : do 10/2016
 • parkovacie miesta sú v zlom stave, je potrebné vybudovať zjednotený typ parkovacieho miesta  : do 9/2016.

Aktivity zahŕňajú vhodná povrchová úprava napr. zámková dlažba, asfalt, atď.

 • niektoré časti prístupových ciest sú v havarijnom stave: potrebné opraviť : do 9/2016. Aktivity zahŕňajú aj opravu obrubníkov.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Celkové prostredie ulice Slovanská prejde revitalizáciou a modernizáciou. Na konci projektu sa zvýši úroveň bývania na tejto ulici.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Obyvatelia ulice Slovanská, plus návštevníci ulice.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V rámci participatívnej časti projektu predpokladáme s určením jednotlivých zástupcov za bytové domy, ktorí budú organizovať a udržiavať daný stav okolo jednotlivých bytových domov.

 

V pokračovacej fáze projektu pôjde o nasledujúce aktivity:

 • okolie kontajnerov na komunálny odpad: je potrebné oplotiť a vyasfaltovať ;
 • parkovacie miesta sú v zlom stave, je potrebné vybudovať zjednotený typ parkovacieho miesta ;

Aktivity zahŕňajú vhodná povrchová úprava napr. zámková dlažba, asfalt, atď.

 • niektoré časti prístupových ciest sú v havarijnom stave: potrebné opraviť ;
 • Aktivity budú zahŕňať aj opravu obrubníkov.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 • zeleň: navrhneme úpravu a potrebnú novú výsadbu: do 10/2016 : € 2000
 • chýbajú oddychové zóny s lavičkami pre obyvateľov a detské zóny: potrebné vybudovať: do 10/2016 : € 3000

celkový rozpočet: € 5 000

Rozpočet v tabuľke XLS