Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu

Koordinátor: Ondrej Gerula

Participatívna komunita Zeleň

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu

 

Anotácia

Projekt je pilotná fáza zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu na trnavských sídliskách. Zároveň si kladie za ciel zistiť záujem obyvateľov Trnavy o danú separáciu, vzdelávanie v separácií bioodpadu a zvýšiť povedomie v tejto oblasti.

 

Problém

V súčasnosti nemajú obyvatelia bytových domov na trnavských sídliskách možnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad. Tento tzv. bioodpad končí zväčša v kontajneroch zmiešaného odpadu a následne na skládke, pričom medzitým stihne poslúžiť ako krmivo pre sídliskové potkany, ktoré obývajú najmä miesta pri kontajneroch.

 

Riešenie

Riešením hore opísaného problému by bolo obstaranie a prevádzkovanie kontajnera na bioodpad.

 1. Možným riešením v pilotnej fáze tohto projektu by bolo použitie kontajnera voľne dostupného na trhu, ktorý je určený na komunitné kompostovanie a mal by odolať útoku potkanov či vandalov.

Podľa počtu záujemcov:

 • Komunitný kompostér SIVA TRIO určený pre 15 - 22 domácností, vyrobený z recyklovaného plastu, rozmerov 200 cm x 120 cm x 66 cm (šírka x výška x hĺbka)

alebo

 • Komunitný kompostér SIVA DUO určený pre 10 - 15 domácností, vyrobený z recyklovaného plastu, rozmerov 130 cm x 125 cm x 71 cm (šírka x výška x hĺbka)
 1. Naprojektovanie a vytvorenie kontajneru vlastného dizajnu.
 • Návrhom je kovový kontajner s rozmermi 200 cm x 120 cm x 100 cm(šírka x výška x hĺbka).
 • Všetky navrhované riešenia by boli uzamykateľné, pričom kľúče by mali iba zaškolení účastníci, ktorí prejdú  preškolením „ako separovať bioodpad “.

  Kontajner by bol umiestnený na vhodné miesto (v tieni, v dostatočnej vzdialenosti od obydlí), najlepšie v blízkosti bydliska osoby, ktorá sa o daný kontajner bude starať.

V pilotnej fáze by som navrhoval 2 miesta na ulici Vladimíra Clementisa:

alebo

Oproti štandardným spôsobom separácie biodpadu (umiestnenie samostatného kontajnera na biodpad v pri ostatných kontajneroch na zmiešaný a iný separovaný odpad, jeho odvoz a kompostovanie na inom mieste)  sa bude v tomto kontajneri bioodpad nielen zbierať, ale i spracovávať, čím sa predíde jeho nepotrebným presunom. Po dozretí by sa kompost použil priamo v danom mieste – preosial a rozdelil (primárne) participantom projektu.

 

Predkladateľ a realizátori projektu

Predkladateľa koordinátor – Ondrej Gerula

Školitelia

Participanti

 

Aktivity

 1. Informačná kampaň
 2. Zistenie záujmu o projekt
 3. Obstaranie (kúpa alebo výroba) a umiestnenie  kontajnera
 4. Zaškolenie záujemcov
 5. Sprevádzkovanie kontajnera
 6. Prevádzka kontajnera
 7. Vyprázdnenie kontajnera
Zber a vyhodnotenie informácií (počet záujemcov, kapacita kontajnera vzhľadom na počet participantov, vzdialenosť bydliska jednotlivých participantov od kontajnera.

 

Cieľ a výstupy projektu

Cieľom projektu je oddeliť biologický odpad od zmiešaného odpadu, znížiť množstvo zmiešaného odpadu a hlavne premeniť biologický odpad na hodnotný, kvalitný produkt, Zároveň informovaním o projekte a súbežnou osvetou zapojiť do daného projektu maximáĺny možný počet obyvateľov Trnavy.  

 

Cieľová skupina

Projekt je určený pre ľudí, ktorí chcú separovať bioodpad a nemôžu, ale i tých, ktorí už separujú, ale sídliskový kontajner je pre nich výhodnejšia alternatíva. Títo participanti by okrem uspokojenia zo správneho naloženia s jednou zo zložiek ich odpadu získali i samotný výsledok kompostovania – hnojivo.

Zároveň tento projekt prinesie do danej lokality i povedomie o bioodpade a jeho separácií a prispeje k zvýšeniu občianskej uvedomelosti.

V neposlednej rade poslúžia informácie z fungovania kontajneru na rozvoj a zlepšovania nasledujúcej separácie bioodpadu.

 

Pokračovanie projektu

Ak by bol projekt úspešný a ľudia by mali o separáciu bioodpadu záujem, vytvoriť, umiestniť a prevádzkovať v Trnave viac kontajnerov na bioodpad. Informácie z pilotného kontajneru by slúžili ako podklady na vytvorenie nových kontajnerov (zmena dizajnu, veľkosti).

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

V prípade kúpy:

SIVA TRIO – cena cca 1420 € (link)

SIVA DUO – cena cca 970 € (link)

V prípade vytvorenia navrhnutého kontajneru by boli náklady na hutný materiál cca do 500 €.