Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Tančiareň pre seniorov

Ilustračné foto: internet

Koordinátorka: Žela Ondrušková

Participatívna komunita Seniori

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Tančiareň pre seniorov

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Tančiareň pre seniorov chce vyplniť prázdny priestor v trávení voľného času seniorov v meste.  Trnavčania v pokročilejšom veku pociťujú deficit príležitostí na kultúrne a spoločenské vyžitie, ktoré by boli smerované iba do ich vekovej kategórie a zohľadňovali  by ich špecifické záujmy, predstavy či požiadavky. V meste nie je žiadne periodicky sa opakujúce podujatie, umožňujúce spoločenské stretnutia starších ľudí,  konajú sa iba sporadické a jednorazové aktivity.

Tančiareň pre seniorov bude otvorená  pravidelne v nedeľu popoludní, seniori by si mohli prísť zatancovať či posedieť pri hudbe svojich mladších rokov a stretnúť rovesníkov a priateľov. Ide o CELOMESTSKÉ  podujatie, otvorené všetkým, aj seniorom neorganizovaným v kluboch. Realizátorom sa stane kolektív, ktorý má bohaté dlhoročné skúsenosti s organizovaním takýchto aktivít v jednom z denných centier. Vstup bude bezplatný.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Aktivita ako Tančiareň pre narastajúcu skupinu starších ľudí v Trnave nie je. Seniori sa nemajú kde  zabaviť v kruhu rovesníkov, okrem letných dychoviek v amfiteátri sa pre nich na úrovni mesta pravidelné podujatia takéhoto druhu  neorganizujú. Menšie podujatia si pripravujú jednotlivé denné centrá, ale iba pre svojich členov (spolu je ich 1700). Tančiareň by bola, čo je dôležitý moment, otvorená všetkým trnavským seniorom, aj tým, ktorí do klubov nechodia (celkový počet seniorov je v meste asi 13.000), ale majú záujem spoločensky sa vyžiť. Tančiareň by bola spomienkou na obľúbené tanečné zábavy, ktoré táto generácia  Trnavčanov rada navštevovala napr. v hoteli Imperiál.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Problém hrozby sociálnej odlúčenosti ľudí v pokročilejšom veku  v Trnave môže pomôcť riešiť aj projekt Tančiarne. Organizátori potrebujú pomoc mesta v podobe zabezpečenia/pomoci pri zabezpečení miestnosti, kde sa budú môcť pravidelne stretávať. Tančiareň bude na pravidelnej báze v každú nedeľu popoludní, takže pre seniorov to bude signál, ktorý ich vyvedie z ich domáceho uzavretého prostredia „medzi ľudí“.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Žela Ondrušková, iniciátorka a dlhoročná predsedníčka Denného centra na Ľudovej ulici v Trnave, organizátorka mnohých spoločenských podujatí pre seniorov

Milada Nováková, dlhoročná spolupracovníčka a členka výboru Denného centra na Ľudovej ulici, spoluorganizátorka podujatí

Marta Revesová, Anton Práznovský, Peter Ivančík—spolupracovníci, ochotní obetovať svoj voľný čas pre projekt

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Tančiareň pre seniorov sa bude konať pravidelne vždy v nedeľu od 16. do 19., resp. 20. hodiny, mimo letnej sezóny, v mesiacoch september až máj. (V lete sú v ponuke koncerty dychových hudieb v amfiteátri.) Vždy bude zabezpečená hudobná produkcia podľa vkusu a požiadaviek seniorov. Realizátori projektu zabezpečia sálu pre potreby projektu, budú k dispozícii účastníkom, poskytnú občerstvenie. Po skončení zapožičanú miestnosť uvedú do pôvodného stavu.

O existencii tančiarne budú realizátori informovať priebežne nielen plagátikmi v centrách seniorov, ale najmä na verejných  miestach, aby bola informácia dostupná čo najskôr čo najširšiemu okruhu respondentov. Obrátia sa  tiež na miestnu tlač a televíziu.  Dôležitým a neopomenuteľným faktorom v kategórii seniorov  je ústne podanie.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Tančiareň pre seniorov je vhodnou aktivitou na skvalitnenie využívania voľného času seniorov. Je cestou na udržiavanie sociálnych kontaktov, zníženie pocitu odlúčenosti, ktoré hrozí v seniorskom veku. Zároveň miestom, kde v diskusiách môžu vzniknúť nové podnety na ďalšie projekty pre túto vekovú skupinu Trnavčanov.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Seniori mesta Trnava

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Alt A: v ďalšom roku/rokoch opätovná podpora zo strany mesta na nevyhnuté výdavky

Alt B: udržateľnosť projektu by mohli  v ďalšom roku/rokoch sčasti zabezpečiť finančné prostriedky, ktoré by sa kumulovali  postupne z výberu vstupného. Vstupné by malo byť 2 eurá, čo je prijateľné aj pre poberateľov nižších dôchodkov. Kumulované prostriedky z výberu vstupného by boli použité výlučne na uhrádzanie nákladov.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

V procese prípravy projektu sa podarilo získať prísľub Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava o poskytnutí bočného priestoru na prízemí v Mestskej športovej hale.

náklady (pozostávajú z úhrady nákladov na jednotlivé stretnutia a jednorazových vstupných nákladov do projektu): 2197 € + propagácia 75 €

-náklady na stretnutia:  1512 € do konca roka 2016

z toho na jedno stretnutie:

nájom, elektrina, voda 8,50 €/hod—4x8,50=34 €

honorár vystupujúci = 50€

spolu 84 €

od septembra 2016 do konca roka 2016 je spolu 18 týždňov x 84 €= 1512 €

-vstupné, jednorazové náklady na vybavenie  = 685€

100 ks poháre 2 dcl =100 €

100 ks poháre 1 dcl = 100 €

50 ks šálka = 60€

50 ks podšálka = 60€

60 ks lyžičky = 45€

kanvica varná = 35€

10 obrusy á 18 € = 180 €

5 ks tácky = 40€

10 ozdoba na stôl =50€

sada utierky = 15 €

-propagácia

 tlač najmenej  400 kusov  plagátikov po 0,15 € =75 € a viac