Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Vedomá Trnava

Koordinátor: Jakub Vríčan

Participatívna komunita Zeleň

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Vedomá Trnava

 

Anotácia

Cieľom projektu je prostredníctvom troch rôznych kanálov informovať a inšpirovať, čo najširšiu základňu občanov, smerom k minimalizácii odpadovej stopy.

S cieľom motivovať občanov k separovaniu, prípadne nevytváraniu odpadu budú vytvorené a nainštalované na zberné nádoby informačno-edukačné grafiky. V meste budú taktiež vytvorené náučné chodníky, ktoré budú inšpirovať a motivovať smerom k rozumnému nakladaniu s odpadovými materiálmi, prípadne predchádzať ich tvorbe.

S cieľom vybudovať návyky u najmenších, zaujať mladých a podporiť v činnosti dospelých, budú vytvorené inšpiratívne diela (pexeso, peňaženky, tašky), ktoré budú vo finálnej fáze projektu prostredníctvom súťaží a podujatí šírené medzi občanov.

S cieľom oboznámiť aj širšiu verejnosť, bude na podujatí Trnavský Rínek infostánok  a následne budú všetky vytvorené materiály šírené i online prostredníctvom priamej kampane a odvodenej medializácie. Neskôr možno vytvorené materiály uceliť, doplniť a vytvoriť náučný web nielen pre obyvateľov mesta Trnava.

 

Problém

V súčasnosti je spaľované a skládkované obrovské množstvo odpadu, ktoré by bolo možné recyklovať,  kompostovať, prípadne vôbec nevytvoriť. Odpad končí v nádobách so zmesovým odpadom kvôli nevedomosti, nezáujmu a neinformovanosti obyvateľov mesta Trnava.

 

Riešenie

Poskytnúť občanom informácie, zvýšiť verejný záujem, vyvolať diskusiu a inšpirovať k efektívnemu zberu a recyklácii odpadov. Oboznámiť verejnosť s dôsledkami zberu odpadu do zmesových kontajnerov a možnostiach ako predísť tvorbe zbytočného odpadu. Riešením je motivácia vo forme dlhodobej a cielenej kampane vedúcej k verejnému záujmu a ďalším aktivitám mesta i samotných občanov.

 

Predkladateľ a realizátori projektu

OZ ČistáLáska – Know-how v oblastiach zberu, recyklácie a netvorenia odpadu, tvorba a prezentácia inšpiratívnych diel, personálne zastúpenie, priama propagácia

OZ Bronco – Kreatíva a tvorba diel, personálne zastúpenie, priama propagácia

 

Aktivity

Prípravná fáza – sumarizácia informácií a textov, ucelenie kampane, tvorba ikonografie, kreatíva a tlač inšpiratívnych grafík a dizajnov

(Jún 2016)

Výrobná fáza – výroba samotných diel, príprava na verejnú a online prezentáciu

( Júl – August 2016)

Verejná fáza – inštalácia verejných diel a výstupov (náučný chodník / kontajnery)

  •  šírenie diel spojené so zapojením verejnosti ( súťaže o inšpiratívne diela, odovzdanie vzdelávacích diel do škôl a škôlok)
  •  prezentačný stánok na podujatí Trnavský Rínek (propagácia ideí, posolstiev i samotných diel, motivácia verejnosti)
  •  Online propagácia a podpora
(September, október, november 2016)

 

Cieľ a výstupy projektu

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie občanov mesta Trnava o dopadoch zmesových kontajnerov, vyvolať diskusiu a verejný záujem o efektívnu recykláciu, poskytnúť informácie o možnostiach ako predchádzať tvorbe odpadu.

Výstupy : Verejné – náučný chodník / grafiky na kontajneroch / Info stánok na podujatí Trnavský Rínek

                 Hmotné – poučné PEXESO, inšpiratívne TAŠKY, motivujúce PEŇAŽENKY

                Grafické – samotné texty, dizajny a propagačné materiály, ktoré možno použiť v ďalších projektoch i pri tvorbe vzdelávacieho webu 

 

Cieľová skupina

Verejnosť - motivačné grafiky na kontajneroch, náučný chodník i samotné diela vďaka ich každodennému využívaniu

Deti – memorácia prostredníctvom pexesa v škôlkach

Mládež – možnosť vyhrať vzdelávacie diela

Rodičia – možnosť vyhrať inšpiratívne nákupné tašky

 

Pokračovanie projektu

Vytvorené grafiky budú nainštalované na zberné nádoby, náučné chodníky pretrvajú  a dlhodobo budú informovať a inšpirovať občanov k separácii a netvoreniu odpadu. Grafiky, návody i ostatné výstupy kampane je možné združiť a následne doplniť do informačno-vzdelávacieho webu. Vytvorené diela budú každodenným používaním šíriť posolstvo kampane medzi širšou verejnosťou.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

VEREJNÉ výstupy a diela : Nálepky na kontajneroch / Náučný chodník – Kreatíva, materiál, tlač a inštalácia =  1400 eur  - cca 3 chodníky + 200 kontajnerov (náklady sú úmerné počtu vytlačených a nainštalovaných kusov)

HMOTNÉ výstupy a diela : pexeso / peňaženky / tašky - kreatíva, materiál, výroba = 2400 eur – cca 120 kusov z každého diela (náklady sú úmerné počtu vytvorených kusov)

AKTIVITY spojené s prezentáciou výstupov :
- Online propagácia, súťaže, odovzdávanie diel a zapojenie verejnosti, medializácia, promo stánok na podujatí Trnavský Rínek = 400 eur

Celková suma = 4200 eur