V pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu máme 15 finálnych projektov. O tom, ktoré z nich budú zrealizované a financované z verejných zdrojov, rozhodnete vy - občania Trnavy. Výsledné poradie projektov bude určené na základe troch metód:

 

Hlasovanie

Hlasovanie má dve formy - fyzickú a internetovú. Zúčastniť sa ich môže každý, kto má trvalý alebo prechodný pobyt v Trnave a vek nad 15 rokov. Treba si však zvoliť, či budete hlasovať prostredníctvom tlačeného hlasovacieho lístka alebo online cez elektronický formulár.

Internetové hlasovanie je spustené od pondelka 23. mája do nedele 29. mája na stránke pr.trnava.sk. Po vyplnení svojich údajov môžete zakliknúť minimálne štyri a meximálne šesť projektov, ktorým chcete dať svoj hlas. Formuláre s iným počtom zvolených projektov nebudú akceptované.

Táto forma hlasovania má v celkovom procese výberu víťazných projektov váhu 10 percent, keďže vyplnenie online formulára je najmenej časovo náročné a dá sa uskutočniť v priebehu pár minút v pohodlí domova.

Fyzické hlasovanie prebieha súbežne s internetovým, teda od pondelka 23. mája do nedele 29. mája. Počas víkendu 21. a 22. mája boli do domácností distribuované hlasovacie lístky spolu s obálkami. Hlasovací lístok tvoria dve časti – informačná a hlasovacia časť, ktoré sa dajú na perforovanom mieste oddeliť. V hlasovacej časti je potrebné vyplniť svoje kontaktné údaje a spomedzi projektov vybrať minimálne štyri, maximálne však šesť takých, ktoré by podľa názoru hlasujúceho mali byť zrealizované z prostriedkov Participatívneho rozpočtu. Hlasovacie lístky, na ktorých bude zakrúžkovaných menej projektov než štyri a viac ako šesť, budú neplatné.

Vyplnený hlasovací lístok treba vložiť do priloženej obálky s logom Mesta Trnavy a Participatívneho rozpočtu pre Trnavu a vhodiť do hlasovacej urny na jednom z trinástich zberných miest v rámci mesta (ich zoznam a otváracie hodiny nájdete nižšie). Pokyny na hlasovanie, zoznam zberných miest a ich otváracích hodín sú uvedené v informačnej časti. Do obálky sa vkladá iba hlasovacia časť, informačná ostáva občanovi, pokiaľ však hlasujúci tieto dve časti neoddelia, nie je to dôvodom na neuznanie platnosti hlasovacieho lístka a udelené hlasy budú akceptované. V prípade, že v domácnosti žije viac osôb, ktoré spĺňajú podmienky účasti v hlasovaní, je možné  vyzdvihnúť si ďalšie hlasovacie lístky a obálky u informátora na radnici (Hlavná 1) alebo na Mestskom úrade (Trhová 3).

Hlasy tých, ktorí venujú svoj čas a energiu tomu, aby vyplnili tlačený hlasovací lístok a zaniesli ho na jedno zo zberných miest, budú odmenené váhou 40 percent.

Pripomíname, že každý občan má jeden hlas a môže sa rozhodnúť, či bude hlasovať elektronicky alebo vyplní tlačený hlasovací lístok.

 

Verejné zvažovanie – deliberácia

Treťou formou výberu víťazných projektov bude verejné zvažovanie, tzv. deliberácia. Tento proces je vyhradený pre jednotlivých koordinátorov, ktorí budú v utorok 24. mája vzájomne hodnotiť svoje projekty.

To, ktoré z pätnástich projektov budú zrealizované a financované z Participatívneho rozpočtu, bude výsledkom všetkých troch foriem udeľovania hlasov – fyzického i internetového hlasovania a taktiež deliberácie, pričom deliberácia má najväčší podiel na celkovom výsledku – 50 percent. Ide totiž o náročný niekoľkohodinový proces, ktorý si vyžaduje sústredenie, trpezlivosť, schopnosť načúvať druhým a robiť kompromisy.

Na začiatku deliberácie si jej účastníci dohodnú kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotiť (žiaden koordinátor však nehodnotí vlastný projekt) a následne budú o jednotlivých návrhoch diskutovať. Pod vedením facilitátora, ktorý bude debatu usmerňovať, tak dospejú k spoločnému posúdeniu potreby a kvality jednotlivých projektov. Deliberácia je vyvrcholením participatívnych procesov, keďže ide o spoločné rozhodovanie o spoločných peniazoch, alebo povedané inak „naše dane – naše rozhodnutia".

 

Vyhlásenie výsledkov

Zoznam víťazných projektov, medzi ktoré sa prerozdelí suma 20 000 € z Participatívneho rozpočtu, zverejníme 1. júna 2016 na stránke pr.trnava.sk. Projekty budú zrealizované do konca roka 2016, pričom v decembri sa uskutoční evaluácia, čiže vyhodnotenie Participatívneho rozpočtu pre tento rok.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na adrese pr.trnava.sk a na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

Tlačené hlasovacie lístky je potrebné vložiť do obálky s logom Mesta Trnavy a Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, ktoré boli distribuované spolu s lístkami, a vhodiť do jednej z trinástich hlasovacích urien, ktoré sú rozmiestnené na nasledovných adresách:

1. Radnica – informátor
Hlavná 1
Nonstop

 

2. Mestský úrad – informátor
Trhová 3
Pondelok           8.30 – 16.30 h
Utorok               8.30 – 16.30 h
Streda                8.30 – 17.00 h
Štvrtok               8.30 – 16.30 h
Piatok                8.30 – 14.00 h

 

3. Mestská poliklinika Družba
Starohájska 2
Pondelok - piatok           6.00 – 19.00 h
Sobota                           8.00 – 12.00 h

 

4. Fakultná nemocnica Trnava
– pavilón chirurgických disciplín
A. Žarnova 11
Pondelok - piatok           7.00 - 15.00 h

 

5. Knižnica Juraja Fándlyho
Rázusova 1
Pondelok - piatok           8.00 – 18.00 h
Sobota                            8.00 – 12.00 h

 

6. Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Jána Bottu 4
Pondelok            8.00 – 12.00 h
                          13.00 – 15.00 h
Utorok                8.00 – 12.00 h
                          13.00 – 15.00 h
Streda                  8.00 – 12.00 h
                           13.00 – 17.00 h
Piatok                  8.00 – 12.00 h

 

7. Materské centrum MAMA KLUB
Limbová 4
Pondelok a piatok           9.00 – 12.00 h
Utorok a štvrtok              9.00 – 12.00 h
                                    16.00 – 18.00 h

 

8. Trnavské materské centrum
Okružná 20
Pondelok - piatok           9.00 – 12.00 h

 

9. Sociálna poisťovňa – informátor
Vladimíra Clementisa 24A
Pondelok - piatok           8.00 – 14.00 h

 

10. Zariadenie pre seniorov v Trnave
T. Vansovej 5
Pondelok - nedeľa          8.00 – 19.00 h

 

11. Denné centrum seniorov Modranka
Dedinská 9
Pondelok - piatok           16.00 – 19.00 h

 

12. Zdravotné stredisko Prednádražie
Mozartova 3
Pondelok - piatok           7.00 – 15.00 h

 

13. OC Galéria Tesco – pri Informáciách
Veterná 40
Pondelok - nedeľa          6.00 – 24.00 h