Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského

Koordinátorka: Michaela Rakúsová

Participatívna komunita Zeleň

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Tento projekt je zameraný na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín podľa vlastného výberu a uváženia. Ma vzbudiť u detí záujem o pestovanie a staranie sa o rastliny hravou formou už v predškolskom veku. Deti sa budú učiť spoznávať rastliny,  prirodzenou cestou a názornou ukážkou sa budú spoločne starať o záhradku.

Deti v predškolskom veku sú obdarované veľkou dávkou empatie. Nie je u nich ešte vytvorený trvalejší rebríček hodnôt, nie sú u nich ešte vytvorené trvalo zlé návyky a dokážu sa veľmi rýchlo nadchnúť pre nejakú činnosť. V týchto atribútov spočíva aj environmentálna výchova v MŠ. Vybudovaním záhradky v MŠ Čajkovského by sme chceli podporiť u detí rozvoj poznatkov, pozitívnych hodnôt a schopností, ako aj záujem a vzťah k ochrane životného prostredia. Plánované aktivity majú zároveň kladný dopad na rozvoj celkového psychomotorického vývoja detí.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Dôvodom  zapojenia  nášho projektu do Participovaného rozpočtu mesta Trnavy, je že na vybudovanie vyvýšeného záhonu je potrebná finančná dotácia. Nakoľko sa väčšina pozemku nachádza v tieni a je tam nevhodná zemina pre pestovanie rastlín, je nutné vybudovať vyvýšený záhon.  

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Riešením projektu navrhujeme vybudovať vyvýšený záhon, ktorý si vyžaduje postavenie záhonu, navezenie zeminy postavenie hriadok.  Prílohu č. 1č. 2  tvoria vzory záhradiek, ktoré plánuje aj MŠ Čajkovského vybudovať.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Projekt bol odsúhlasený p. riaditeľkou  PhDr. Eva Betáková.  Na projekte sa ďalej budú aktívne podieľať p. učiteľka Jozefína Horváthová.  Za realizačnú časť budú zodpovední rodičia detí : Mgr. Michaela Rakúsová- vypracovanie projektu,  Mgr. Lenka Ulašinova – podpora pri navrhovaní a realizácií vyvýšeného záhonu pre MŠ Čajkovského. 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Časový rámec  na vybudovanie záhradky predpokladáme 2 až 4 dni.

  1. Postavenie drevených rámov
  2. Navezenie zeminy
  3. Zasadenie rastlín

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Cieľom projektu je vybudovanie vyvýšeného záhonu pre MŠ Čajkovského

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Deti v predškolskom veku.  V škôlke sa nachádzajú predovšetkým deti, ktoré nemajú možnosť pravidelného aktívneho pobytu a kontaktu s okrasou, či úžitkovou záhradou.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Projekt „ Záhradky na MŠ Čajkovského“  považujeme za stály projekt, ktorého cieľom bude  dlhodobo a každoročne udržiavať a revitalizovať záhony.  Cieľom nie je len založiť záhradku, ale predovšetkým vytvoriť vzťah detí k starostlivosti o rastliny, environmentálna výchova. Ďalej rozvíjať osobnosť dieťaťa v predškolskom veku tak, aby na elementárnej úrovni chápalo a hodnotilo vzťahy medzi človekom a životným prostredím, chápalo potrebu jeho ochrany a zároveň získavalo pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia. Spoločná aktivita a jej potenciálne výsledky zároveň budujú u detí schopnosti tímovej spolupráce, pocit spolupatričnosti a vlastnej zodpovednosti.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

135 EUR ...........zemina + doprava

   35 EUR ............nopová fólia + doprava

   10 EUR ............špeciálny postrek

 100 EUR .............rastliny

           2160 EUR...............smrekové drevo na záhradku, náter, montáž, doprava + práca

        -----------------------------------------------------------------------------

       2 440 EUR            celková cena