Preskoč na obsah

Autor/ka: Albín Bella

TVORIVÝ ROZVOJ (RK)...

Občianske združenie Tvorivý Rozvoj je zoskupenie a iniciatíva mladých ľudí z Ružomberka, ktorá si kladie za cieľ skultúrňovanie života ľudí našej krajiny. Tvorivý Rozvoj sa snaží združovať a spolupracovať s ľuďmi všetkých vekových kategórií, ktorí sa chcú spolupodieľať a zapájať do lokálnych, ale aj globálnych aktivít. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia je zvyšovanie miery občianskej participácie.

Prostredníctvom oživenia kultúrnej, vzdelávacej, športovej a sociálnej činnosti sa snažíme o zlepšenie povedomia občanov nášho mesta, ale i štátu. Pokladáme za dôležité zapájať čo najväčšie množstvo ľudí do kultúrneho a sociálneho života mesta a krajiny.

 

Pod skúlturňovaním života ľudí máme na mysli ich postupné vzdelávanie prostredníctvom organizovania konferencií, prednášok a diskusií venovaným aktivizácii verejnosti, zameraných na rôznorodé témy: filozofia, ekológia, literatúra, zdravá výživa, architektúra, kultúra. Ďalej prostredníctvom realizácie pracovných seminárov, školení a terénnej práce pre jednotlivcov a komunity, ale aj školeniami zameranými na zlepšenie sociálnych a praktických zručností v rôznorodých sférach: rezbárske a stolárske workshopy, drôtikárstvo, hudobné, tanečné a jazykové školy, výtvarné workshopy.

Pod skultúrňovaním života ľudí tiež rozumieme podporu miestnych kultúrnych aktivít: umelecké výstavy, hudobné a tanečné vystúpenia, koncerty, divadelné predstavenia, literárne čítania, prezentácie a premietanie voľne šíriteľných filmov. Rovnako tak podporu a vytváranie spoločenských, edukačno-informačných sedení, letných táborov pre deti aj dospelých, turizmu a turistických podujatí. Našim zámerom je tiež združovanie a spájanie konkrétnych aktivít a organizácií venujúcich sa parciálnym aktivitám smerujúcim k uvedeným cieľom, a to na formálnej i neformálnej báze.

Okrem kultúrnej a sociálnej sféry sa občianske združenie Tvorivý Rozvoj zaoberá aj zvyšovaním angažovanosti ľudí v rámci „lokálnej politiky" a samosprávy. Prostredníctvom využívania demokratických mechanizmov, ako sú petičné akcie, či verejné zhromaždenia sa snažíme poukázať na záujmy verejnosti, ktoré by mali brať na zreteľ aj politici. Tiež sa snažíme zvýšiť mieru transparentnosti a otvorenosti lokálnej samosprávy prostredníctvom zavádzania demokratických mechanizmov ako sú participatívny rozpočet, opendata, či verejné zvažovanie.

Prostredníctvom občianskej participácie môžeme predísť korupcii a netransparentnému spravovaniu vecí verejných zo strany politikov. Lebo len ak bude správa vecí verejných transparentná, do takej miery, že všetci občania budú mať prístup k údajom o používaní verejných financií, o plánovaných projektoch a investičných partneroch, len tak sa skultúrni život ľudí.

Demokratická krajina by mala umožňovať samotným občanom aktívne participovať na správe vecí verejných. Mala by im umožňovať spolu-pracovať pri vytváraní nových projektov, pri používaní verejných financií a prostriedkov (hoc aj v podobe pôdy či výrobných prostriedkov), ako aj pri voľbe investičných partnerov.

Myslíme si, že práve toto je cesta k zdravej spoločnosti, ktorá bude dbať predovšetkým na blaho svojich občanov a nie na záujmy investorov, či súkromné vrecká politikov.

Tým sa (o)kruh činnosti uzatvára opäť pri aktívnej občianskej participácii. Zámerom je, aby sa ľudia teoreticky, ale aj prakticky naučili koexistovať a spolupracovať s inak (kultúrne a historicky) zmýšľajúcimi jednotlivcami, čo je pre dobré fungovanie spoločnosti nevyhnutné. Aby tak nachádzali spoločné aktivity, na ktorých by sa mohli spoločne podieľať a tým sa aktívne zúčastňovať spoločenského života v krajine.

 

 

 

V prípade otázok nás kontaktujte na emailovej adrese:

tvorivyrozvoj@gmail.com

Priemerne (4 Hlasy)