Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Participatívna demokracia na Námestí Š. N. Hýroša v Ružomberku

V piatok, deň pred parlamentnými voľbami sa Námestí Š. N. Hýroša konalo verejné zhromaždenie na podporu občianskej participácie. Zúčastnilo sa ho približne 20 ľudí, ktorí si priamo na námestí a na vlastnej koži odskúšali mechanizmus participatívnej demokracie, teda prácu v participatívnych komunitách, ako aj následné verejné zvažovanie, ktorých cieľom bolo dosiahnutie konsenzu, čo je zhoda všetkých zúčastnených. Na procese sa zúšastnili aj členovia občianskeho združenia Tvorivý rozvoj, ktorý celé zhromaždenie iniciovali. 

Zúčastnení občania boli rozdelení do troch pracovných skupín, v ktorých mohli všetci rovnocenne formulovať svoje myšlienky, požiadavky a pripomomienky týkajúce sa predovšetkým fungovania lokálnej samosprávy, ale priestor dostali aj celoštátne problémy v tomto prípade spis Gorila a zmluva ACTA.

Celý proces viedli traja facilitátori, ktorí dozerali na to, aby každý občan dostal priestor ako aj rovnaké množstvo času na vyjadrenie svojich ideí.  Potom ako naformulovali všetci zúčastnení svoje návrhy týkajúce sa zlepšenia fungovania lokálnej samosprávy, boli facilitátori vyzvaní, aby spolu s občanmi pracujúcimi v jednotlivých skupinách vytvorili približne 3 základné body, ktoré by boli vyjadredním ich spoločnej vôle a zároveň by zastrešovali všetky požiadavky ktoré boli obyvateľmi našej krajiny vyprodukované. Nakoniec sa tieto body prostredníctvom facilitátorov predniesli pred vštekými zúčastnenými  a našiel sa celkový prienik ideí zo všetkých troch skupín.

Chceme podotknúť, že verejného zhromaždenia sa zúčastnili aj dvaja občania súsedného mesta Dolný Kubín, ktorý priamo na stretnutí získali základný know how fungovania demokratických participatívnych mechanizmov. Navyše sme sa dohodli, že v prípade potreby a záujmu v ich meste vieme doniesť  a prezentovať myšlienky participatívnej demokracie aj u nich doma, v Dolnom Kubíne. 

Pokiaľ ide o samotné idey občanov, ktoré vznikli ako sa hovorí "zdola", ponúkame Vám ich priamo tu v textovej podobe.

 

1. Otvorená a transparentná samospráva ku ktorej majú priamy prístup všetci občania:

participatívna komunita č. 1 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- aby ďalej nerozumne nezadlžovali mesto Ružomberok

- aby verejne prerokovávali všetky investičné plány mesta Ružomberok (realizované z mestského rozpočtu aj zo súkromných investícií, pokiaľ sa to týka verejných priestranstiev)

- aby sa snažili odstrániť korupciu prostredníctvom občianskej participácie pri správe vecí verejných

- aby transparetne a rozumne hospodárili z mestským majetkom, aj v prípade, že ide o podporu Katolíckej Univerzity  (napr. žiadne podfinacované predaje budov za 1 Eur a podobne)

 

participatívna komunita č. 2 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- transparentný predaj mestských pozemkov aj ich prenájom; lepšie domyslenie dlhodobého úžívania pozemkov a budov

(napr. lokality: Malinô Brdo, kalvária, kaštiel sv. Žofie, Madačova ulica)

- preveriť investičného partnera a jeho možnosti na dokončenie projektu (ošetriť dokončenie projektov prostredníctvom zmluvy)

- nepovoliť vybudovanie spaľovne v meste (Mondi)

- pravidelné verejné prerokavania plánovaných projektov

- lepšia informovanosť o verejných prerekovaniach

 

participatívna komunita č. 3 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- väčšiu informovanosť o činnosti mestskej samosprávy

- transaprentné fungovanie mestskej samosprávy

 

2. Skvalitnenie služieb na základe pripomienok a požiadaviek občanov

participatívna komunita č. 1 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- skvalitnenie služieb MHD, napríklad viac spojov

- zabezpečiť viac zelene v meste

- mestská kontrola emsisií vypúšťaných z Mondi

- zlepšenie služieb pre dôchodcov, nespoplatňovať pobyt v sociálnych domovoch

- zapájať seniorov, ale aj mládež do aktivít (medzigeneračné aktivity) 

 

participatívna komunita č. 2 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- skvalitniť, rekonštruovať  a vybudovať nové ihriská pre deti

- vybudovať kultúrne centrum, ktorého úlohou by bolo podporovať skvalitniť a znížiť náklady na rozvoj detí a mládeže

- pravidlené kontrooly znečistenia ovzdušia, prostredníctvom miestneho úradu

- nemeniť detské sady a ihriská na parkoviská

- vysádzať viac zelene z dôvodu akumulácie tepla v betónovom meste

 

participatívna komunita č. 3 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- zvýšiť záujem mestského zastupiteľstva o ekologickú stránku mesta

- podporovanie lokálnych podnikov

- zachovávanie kultúrnych hodnôt mesta

- podpora aktivít rozvíjajúcich kultúrnosť občanov

- verejné vzdelávanie obyvateľov mesta (občianska výchova)

- rozvíjať ideu "bezpečné mesto"

 

 

3. Podporovanie občianskej participácie a občianskej samosprávy

participatívna komunita č. 1 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- pravidelné verejné vypočutia pripomienok a požiadaviek občanov (aspoň raz za mesiac osobne a prostredníctvom internetu neustále)

- kontrolu činnosti poslancov zo strany občanov (žiadne tajné rokovania napr. mestskej rady)

- zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia občanom odvolať (občanmi) zvoleného poslanca, ak neplní sľuby, alebo nekoná v prospech mesta a jeho občanov 

 

participatívna komunita č. 2 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- sfunkčniť referendum na lokálnej úrovni, napríklad znížiť kvórum

- podporovať občiansku participáciu

 

participatívna komunita č. 3 -  občania mesta Ružomberok žiadajú od poslancov MsZ

- podporovať občiansku participáciu

 

Videozáznam z participatívneho procesu na Námestí Š.N. Hýroša v Ružomberku dňa 9.3. 2012

 

Udalosť na FB:

http://www.facebook.com/events/120635564731932/