Navigácia Navigácia

Kompostovanie Kompostovanie

Názov projektu: Kompostovanie
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Vytvoríme modelové kompostoviská na využitie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zníženie množstva netriedeného komunálneho odpadu. Komunitné kompostovisko bude slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybranej lokalite. Miesto bude vybraté podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. Ukážkové bytové kompostovisko umiestnime v priestoroch Komunitného centra Generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici.  Pri  výstavbe kompostovísk budeme dbať na znovupoužitie starých materiálov a nákup materiálov od miestnych subjektov, ako aj ekologickú stránku projektu. Zabezpečíme letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať pri obhliadke kompostovísk. Modelové kompostoviská poslúžia  na získanie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i  individuálne kompostovanie v Bratislave a okolí.  Obyvatelia Bratislavy, ktorí budú mať záujem vybudovať kompostovisko vo svojej komunite / byte / okolí, budú môcť získať informácie z informačných panelov, umiestnených pri kompostoviskách, prípadne skonzultovať svoj zámer s občanmi zapojenými do projektu.
 
 
2. Problém
(Opíšte  problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality  samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
Prakticky neexistuje možnosť triedenia a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) pre domácnosti a firmy v Bratislave. Bratislava zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, ktoré je možné triediť na plasty (žlté zberné nádoby), papier (modré), sklo (zelené) a netriedený (čierne).  Iné formy odpady, napríklad elektroodpad, je možné odovzdať v zberných dvoroch.
 
Brožúra Domáce a komunitné kompostovanie od OZ Priatelia Zeme – SPZ uvádza: 
„Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvateľ v priemere 225 – 240 kg odpadu
ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spaľovniach.
Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, ako do objemu tak do hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 - 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako organo – minerálne hnojivo."
 
Triedením BRKO a kompostovaním sa mestu znížia náklady na odvoz a likvidáciu odpadov.
Občania zasa získajú kvalitné hnojivo. 
 
 
 
3. Východisková situácia
(Opíšte  na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.  aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. by mohla zvážať BRKO a centrálne ho spracovávať. Na to je ale potrebné vybudovať infraštruktúru - pridať ďalšie nádoby do domácností a na miesta zberu odpadu, vybudovať mestské kompostoviská a kompostárne. Navyše by bolo potrebné zabezpečiť dodatočné kapacity pre odvoz odpadu a jeho spracovanie. 
 
Alternatívnym riešením je inšpirovať a podporovať ľudí v lokálnom komunitnom kompostovaní. Získame tým okrem zapojenia občanov, zníženie množstva netriedeného odpadu, úspory nákladov na prepravu BRKO, zníženie produkcie toxínov na skládkach komunálneho odpadu a zníženie emisií skleníkových plynov.
 
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte  konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových  koordinátorov)
 
Ing. Juraj Melichár – hlavný koordinátor; prezident oikos Bratislava – občianskeho združenia, ktoré sa  podieľalo na zavádzaní separovaného zberu odpadu na Ekonomickej univerzite v Bratislave; zakladateľ a blogger portálu udrzatelne.sk;  praktické skúsenosti s internetovým marketingom (textová i bannerová reklama, webstránky a sociálne siete).
 
Magdaléna Grambličková – konzultantka;  výkonná riaditeľka  OZ Priatelia Zeme-CEPA, ktoré realizovalo kompostovacie projekty v regióne Poľana. 
 
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
Dlhodobý cieľ na niekoľko rokov – zníž množstvo netriedeného odpadu v Bratislave o 20 %
Strednodobé ciele (dosiahnuteľné týmto projektom) 
- umožniť minimálne 30 obyvateľom Bratislavy kompostovať BRKO vo svojom bydlisku,
- vytvor dvoch kompostovísk, z toho jedného komunitného a jedného individuálneho
- informovať minimálne 500 ľudí o projekte, jeho replikovateľnosti i o participatívnom rozpočte
- zaškoliť minimálne 10 záujemcov o možnostiach znižovania množstva netriedeného odpadu a zhodnotenia BRKO
- zabezpečiť publikácie a letáky o kompostovaní v priestoroch Komunitného Centra Generácií
- získať minimálne dvoch záujemcov pre realizáciu projektu komunitného kompostovania v roku 2013
 
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Výsledky projektu budú môcť využívať všetci návštevníci Komunitného Centra Generácií a užívatelia komunitného kompostoviska podľa vybranej lokality.
Informačné a osvetové aktivity projektu budú určené pre obyvateľov Bratislavy, prioritne so záujmom o komunitné kompostovanie, triedenie odpadu a záhradkárstvo.
 
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
 
Počas  trvania projektu bude stránka na sociálnej sieti obsahovať informácie  vzdelávacieho charakteru o výhodách a možnostiach kompostovania v  Bratislave. Vzdelávacie materiály budú k dispozícii bezplatne na  internete pre širokú verejnosť. Na stránku upozorní reklama na internete, ktorá bude zacielená na Bratislavu a ľudí so záujmom o komunitné záhrady, odpady a kompostovanie. Týmto chceme získať a zapojiť aj ďalších záujemcov o kompostovanie v ďaľších ročníkoch projektu do aktivít.
 
Brožúry a letáky budú k dispozícii pre ďalších záujemcov o komunitné kompostovanie. Budú si taktiež môcť za zálohu zapožičať náradie potrebné pre vybudovanie komunitného kompostoviska.
 
Pokračovaním prvého ročníka  projektu bude návrh systémovejšieho riešenia spracovania BRKO, resp.  kompostovania. Napríklad záujemcovia o komunitné kompostovisko by získali podporu mesta pre jeho výstavu a na oplátku by sa zaviazali robiť osvetu projektu a podieľať sa na zakladaní ďalších kompostovísk.  
 
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
Na základe dotazníkového prieskumu oslovíme minimálne sto ľudí a zistíme záujem o komunitné kompostovanie  a zapojenie jednotlivých občanov do projektu. 
Občania získajú letáky a informácie o výhodách a možnostiach kompostovania. 
 
Na základe údajov z dotazníka sa zakúpi alebo vyhotoví komunitné kompostovisko a kompostovisko pre individuálne kompostovanie.
 
Následne zaškolíme dobrovoľníkov a záujemcov o kompostovanie na akcii, ktorej cieľom bude odštartovať komunitné kompostovanie v Bratislave. Začneme praktickou ukážkou komunitného kompostovania v exteriéri a neskôr bude prednáška v priestoroch Komunitného centra Generácií. 
 
Vzdelávacie materiály budú k dispozícii v Komunitnom centre Generácií počas celého projektu. Letáky si budú môcť záujemcovia zobrať a brožúry zapožičať za zálohu. 
 
Na jednotlivých kompostéroch budú kontakty pre prípad záujmu o kompostovanie alebo založenie vlastného kompostoviska. 
 
Na  sociálnej sieti budú k dispozícii informácie o projekte a informácie o  komunitnom i individuálnom kompostovaní. Taktiež tam záujemcovia budú  môcť nájsť kontakty na realizátorov projektu. Na stránku upozorní obyvateľov reklama na internete, ktorá bude zacielená na Bratislavu a ľudí so  záujmom o komunitné záhrady, odpady a kompostovanie.
 
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 
Položka                      počet kusov           jednotková cena     cena spolu
Komunitný kompostér                   1                1 100,00 €              1 100,00 €
Náradie na výstavbu a prevádzku kompostovísk                                 231,00 €
(vidly, 3ks záhradníckych nožníc, krhla, lopata, rýľ, motyčka, zámky a kľúče, 6 ks rukavíc)
Vermikompostér                           1                   114,00 €                 114,00 €
Kalifornské dážďovky                                                                       10,00 €
Urýchľovač kompostovania            1                    12,00 €                   12,00 €
Koše na BIO odpad - interiér           5                    24,00 €                 125,00 €
Vzdelávacie materiály a školenie
  dotazníky                                200                    0,30 €                   60,00 €
  Komunitné kompostovanie     4 príručky              3,00 €                   12,00 €
  letáky o   kompostovaní           300                     0,06 €                   18,00 €
  letáky o vermikompostovaní      300                     0,06 €                   18,00 €
  cestovné - lektor a   realizátori                                                        70,00 €
  školenie                                                                                      150,00 €
  občerstvenie                          20  osôb              4,00 €                    80,00 €
  odmena pre koordinátora projektu                                                  400,00 €
  propagácia projektu na internete                                                    200,00 €
Rozpočet spolu                                                                         2 600,00 €