Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazené verzie projektov sú ich aktuálnou verziou. Komentovať a rozpracovávať je ich možné po zapojení sa do príslušnej participatívnej komunity. Návod na prihlásenie sa nájdete po kliknutí na odkaz Ako sa môžem zapojiť. K pracovnej verzii projektu a diskusii o projekte sa dostanete klinknutím na odkaz Komunitný priestor.

Aktuálna verzia projektu Aktuálna verzia projektu

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"
 
Projektová dokumentácia
 
Celkový zámer
 
Aktivity  projektu sa zameriavajú, resp. realizujú služby, ktoré realizuje, alebo  môže realizovať mestská samospráva v Bratislave. Výsledky projektu budú  verejne prístupné buď ako služba, artefakt alebo informácia.
 
Každá z participatívnych komunít môže podať dva projekty v dvoch oblastiach: 
1. Zvýšenie participácie občanov a občianok na verejnom živote 
Prostredníctvom  projektu sa pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy vytvárajú širšie  možnosti zapájať sa do verejného života a do fungovania samosprávy.
2. Skvalitnenie služieb samosprávy a mestského priestoru
Projekt skvalitňuje, približuje alebo dopĺňa služby poskytované mestom Bratislava a funkcie mestského priestoru.   
 
Proces vytvárania a schvaľovania projektov
 
Predkladateľom  projektu je konkrétna tematická participatívna komunita. Do procesu  vytvárania projektu sa môže zapojiť každá členka a člen komunity: môže  navrhnúť projekt, diskutovať o projektoch, zapojiť sa do spracovania  projektovej dokumentácie a realizácie projektu, zúčastniť sa verejného  zvažovania alebo hlasovať o projektoch.
Schvaľovanie prebieha vo  forme otvorenej diskusie - verejného zvažovania, v rámci komunity.  V prípade, že sa nenájde všeobecný konsenzus, ktoré dva projekty má  komunita rozpracovať a podporiť, je možné hlasovať.
Výsledok: Každá  tematická komunita si vyberie dva projekty a dvoch zástupcov, ktorí ich  budú prezentovať a obhajovať v ďalšom kole verejného zvažovania so  zástupcami ostatných komunít.     
 
Projektová dokumentácia
 
Názov projektu: Krajina lužných lesov a lesostepí (obnova náučného chodníka)
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
Projekt je zameraný na obnovu a úpravu ojedinelej lokality CHKO Dunajské luhy - rekonštrukciu pôvodného náučného chodníka. Chránený areál Pánsky diel, prírodná rezervácia ostrov Kopáč a Biskupické rameno patria k vzácnym prírodným hodnotám na periférii mesta Bratislava, ktoré ako jedny z mála  poskytujú miestnym obyvateľom priestor pre poznávanie bohatej fauny a flóry, oddych a zmysluplné trávenie voľného času v prírode. 
 
2. Problém
(Opíšte  problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality  samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
Biskupické lužné lesy sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy vyhlásenej v roku 1998. Nachádzajú sa juhovýchodne od Bratislavy na ľavom brehu Dunaja, v katastrálnom území mestskej časti Podunajské Biskupice. Ide o vzácne a hodnotné územie v Bratislave, pretože túto lokalitu tvoria vodné, mokraďné, lesné a lesostepné spoločenstvá s vysokou druhovou rozmanitosťou. Mäkké a prechodné lužné lesy (vrbovo – topoľové a jasenovo - brestové) tu voľne prechádzajú do suchomilných lesostepných spoločenstiev (tzv. asparágovej či dunajskej hložiny). Pestré zastúpenie lesných spoločenstiev podmieňuje aj rôznorodosť krovitého a bylinného podrastu. Rastú tu celé lány snežienok, chochlačiek, fialiek či blyskáčov, v lesostepných spoločenstvách môžeme nájsť viaceré druhy vstavačov. Okrem rôznorodosti a bohatej vegetácie je táto oblasť významná i zo zoologického hľadiska. Vyskytuje sa tu množstvo chránených obojživelníkov, plazov, cicavcov, vtákov a pod. Na trase pôvodného a kedysi funkčného náučného chodníka, ktorý prepája jednotlivé chránené územia môžeme vidieť i chránený areál Pánsky diel, prírodnú rezerváciu Ostrov Kopáč a oblasť Biskupického ramena, ktoré sú predmetom nášho záujmu. Tento priestor patrí aj so svojím okolím k výnimočným prírodným hodnotám v blízkosti mesta. Svojou polohou na okraji Bratislavy ale toto mimoriadne cenné územie tiež čelí silným antropickým tlakom. Často dochádza k znečisteniu rôznym drobným odpadom a inému neuvedomelému správaniu sa. Ďalšou slabou stránkou je spomínaný schátraný náučný chodník. Verejnosť a ľudia, ktorí toto miesto často navštevujú tak nemajú možnosť dozvedieť sa, aký význam má vlastne toto územie a koľko chránených živočíchov i rastlín sa tu nachádza. Táto ojedinelá lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia a je krásnym miestom na poznávanie bohatej fauny a flóry, oddych, pohyb a trávenie voľného času v
 prírode. Celá oblasť je voľne prístupná širokej verejnosti a možno sa tu pohybovať peši či na bicykli (okrem územia PR Ostrov Kopáč), v letnom i zimnom období. 
 
3. Východisková situácia
(Opíšte  na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.  aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
OZ Strom života - mimovládna organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov pôsobí v oblasti environmentálnej výchovy, ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Má dlhoročné skúsenosti s aktivitami zameranými na výchovu a vzdelávanie (celoročné projekty na školách), s realizáciou dobrovoľníckych akcií zameraných na pomoc pri záchrane prírodných, kultúrnych a technických pamiatok či organizovaním iných vzdelávacích podujatí. 
Strom života okrem stálych programov EV výchovy v minulosti realizoval niekoľko úspešných projektov, napr. :
Baterky sa správnom mieste – projekt zameraný na zber monočlánkov na školách
Workshop Havránok – dobrovoľnícka činnosť zameraná na záchranu keltského osadiska na Liptove (MK SR)
Kultúrne  a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e-learning – vzdelávací  akreditovaný kurz zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva  pre učiteľov (ESF), a iné
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte  konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových  koordinátorov)
Predkladateľom a hlavným realizátorom projektu je Projektový koordinátor: Mgr. Jana Jáchymová (OZ Strom života)
Ďalšie subjekty participujúce na projekte:
ŠOP SR -  RCOP Bratislava, Ing. Ján Cibuľa
MÚ Podunajské Biskupice,  JUDr. Alexander Vajda, referát životného prostredia
Miestna komunita (aktívni dobrovoľlníci), verejnosť
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
Obnova samotného náučného chodníka – realizáciou projektu chceme skvalitniť užívanie tohto verejného priestoru v súlade s prírodou, informovať a poukázať na význam tohto výnimočného územia a zdôrazniť potrebu jeho zvýšenej starostlivosti a ochrany. Viditeľným výstupom by boli konkrétne upravené a obnovené časti (panely na trase náučného chodníka, lavičky, koše a pod.) Prostredníctvom týchto  úprav a obnovy náučných panelov by sme chceli prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia a uvedomelejšiemu správaniu sa k prírodným hodnotám, ktoré tu návštevníkov obklopujú. V projekte tiež vidíme potenciál k väčšej aktivite zameranej na ochranu a starostlivosť o toto územie i do budúcna a možnosť posilnenia spolupráce a vzťahov nielen medzi ľuďmi a komunitami, ale i k tomuto miestu. 
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Široká verejnosť (užívatelia priestoru, cca 4000 - 5000 obyvateľov mestských štvrtí Bratislavy ročne)
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
Po samotnej realizácii a ukončení projektu plánujeme túto lokalitu pravidelne navštevovať a mať kontakt s miestnou komunitou, čím budeme mať možnosť zistiť, či dochádza i k naplneniu ďalších cieľov (okrem samotnej obnovy NCH). Čo sa týka starostlivosti do budúcna, tiež sa vytvára dlhodobejšia alternatíva, kde budú aktivisti Stromu života spolu s miestnou komunitou návštevníkov pravidelne realizovať aktivity zamerané na starostlivosť o upravené priestranstvo. Išlo by predovšetkým o ošetrovanie náučných tabúľ a lavičiek, čistenie okolia a pravidelné zbieranie nahromadeného odpadu, ktorý by bol následne odvážaný (dohodnutá spolupráca a odvoz s MÚ Podunajské Biskupice - odbor životného prostredia). 
Na projekte budú okrem OZ Strom života, ktorý by koordinoval celý projekt a podieľal sa tiež na aktivitách zameraných na obnovu a úpravu, participovať tieto subjekty: dobrovoľníci (OZ Strom života a členovia organizácie, miestna komunita, verejnosť), partneri (ŠOP SR, MÚ Podunajské Biskupice).
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
november 2011/ jún 2011
november – január 2011 (etapa komunikácie – informovanie verejnosti, zistenie názorov, príprava propagačných materiálov, komunikácia s partnermi a cieľovou skupinou)
február – jún 2011 (etapa realizácie a ukončenia – vybavenie administratívnych záležitostí, komunikácia s dodávateľmi, výroba materiálu, následný dovoz materiálu a náradia, aktivity zamerané na úpravu a obnovu, ukončenie prác a otvorenie náučného chodníka)
 
1. informovanie verejnosti o zamýšľaných úpravách – zverejnenie informácií o lokalite a aktivitách na internetových portáloch, založenie konkrétnej skupiny na sociálnej sieti (facebook), tlač propagačných materiálov a letákov, zistenie názorov - komunikácia ohľadom úprav so ŠOP SR, kontakt s užívateľmi priestoru (diskusie, prípadne anketa), komunikácia aj na spomínaných internetových portáloch a sociálnej sieti
2. vybavenie administratívnych záležitostí potrebných k úpravám, komunikácia s dodávateľmi a priebežný nákup, výroba a dovoz potrebného materiálu a náradia
3. práca priamo na priestranstve – informovanie o konkrétnej aktivite, komunikácia s dobrovoľníkmi, organizovanie brigád, konkrétne aktivity zamerané na úpravu a obnovu (čistenie priestranstva, postupné osádzanie náučných tabúľ, lavičiek a košov), postupné ukončovanie prác
4. ukončenie prác spojených s úpravou a obnovou jednotlivých častí, zorganizovanie záverečného podujatia priamo na upravenom priestranstve – otvorenie obnoveného náučného chodníka spojené s prednáškou o význame jednotlivých chránených území v tejto lokalite, o spôsobe jeho ochrany a starostlivosti. Vychádzku po celej trase náučného chodníka aj spolu s ukážkami konkrétnych úprav a obnovených častí môže absolvovať široká verejnosť aj jednotliví zástupcovia partnerov projektu.
5. ukončenie projektu
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 

Grafické spracovanie návrhov na jednotlivé náučné panely: 400 €

Odmena koordinátorovi projektu: 500 €

Odmena lektorovi: 50 €

Rekonštrukcia a výroba náučných panelov (č. 1 – 6): 3300 €

Výroba a osadenie drevených lavičiek: 500 €
 
preprava materiálu, náradia a zakúpeného tovaru: 400 €

zapožičanie náradia: 100 €

občerstvenie na brigády a plánovacie stretnutia: 200 €

tlač náučných panelov, informačného a propagačného materiálu, kopírovanie: 300 €

SPOLU: 5750,00 €
 
Iné zdroje: 615 €