Projekt Projekt

Názov projektu: Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Projekt vychádza z priorít stanovených participatívnou komunitou Zelené mesto pre rok 2013, z ktorých jedna je „Rozšíriť rekreačné zóny a skvalitniť spolužitie so zvieratami" . Skladá sa z dvoch častí:

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Ad 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
je rozšírením projektu vzdelávacích aktivít realizovaných na jeseň 2012. Cieľom je poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov. Projekt sa bude realizovať na vybraných základných školách, rodinných centrách a centrách voľného času.

Ad 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Cieľom je vytvoriť rekreačnú zónu  (resp. istý modul aplikovateľný v rôznych podmienkach) pre voľný pohyb psov s príslušnou infraštruktúrou, kde sa môžu majitelia/ľky psov voľne stretávať a venovať sa rekreačným aktivitám so svojimi psami (park pre psov).

2. Problém (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
V ostatnom čase môžeme pozorovať nárast počtu psov, ktoré spolu s ľuďmi žijú v jednej domácnosti. Odráža to meniaci sa vzťah ľudí k psom a túžbu mestského človeka po bližšom kontakte so zvieratami. Podľa údajov z roku 2010 bolo napr. len v mestskej časti Petržalka evidovaných takmer 5 tisíc psov a odhad je, že celkový počet psov môže byť v tejto mestskej časti až dvojnásobný a stále sa zvyšuje.  Spolužitie som psom má mnohé priaznivé dopady na fyzické aj psychické zdravie ľudí, zvyšuje pocit duševnej pohody a má mnohé preukázateľné pozitívne efekty aj na emocionálny a kognitívny rozvoj detí a mládeže. Pri správnom a zodpovednom prístupe ku zvieraťu vedie k obohateniu emocionálneho života ľudí, odbúrava stres a stimuluje k  fyzickej aktivite a zmysluplnému tráveniu voľného času, čo v súčasnosti môže byť problém najmä pre deti mladých ľudí, žijúcich v prostredí  bratislavských sídlisk.

Príliš často sa však stretávame s tým, že ľudia nemajú dostatok vedomostí o tom, ako sa ku psom správať a ako čo najoptimálnejšie pristupovať k spolužitiu s nimi a tiež s tým, že rodičia zadovážia svojim deťom psa bez toho, aby toto závažné rozhodnutie dostatočne zodpovedne zvážili na základe relevantných informácií. Vo verejnom povedomí panuje veľa mýtov a nepresných informácií (napr. o psej dominancii a potrebe výchovy na princípe "tvrdej ruky"), ktoré majú za následok nesprávny prístupu ľudí ku psom a  nevhodnú komunikáciu s nimi. To vedie k stresovým situáciám, v ktorých trpia obe strany – tak ľudia ako aj zvieratá. Mylné očakávania a nezvládnutá výchova psa (ktorá súvisí práve s nedostatkom vedomostí v tejto oblasti) majú za následok vysoký počet nechcených a vyhodených psov. Táto situácia sa pravidelne opakuje najmä po vianočných sviatkoch a cez letné prázdniny, keď mnoho psov, ktorá boli pôvodne učené ako darček, končí v útulku. Okrem informácií o priamom spolužití so psami v jednej domácnosti, sa vzdelávanie zameria aj na interakciu a komunikáciu predovšetkým detí a mládeže s cudzími psami, ktoré majú denne možnosť stretávať v miestach svojho bydliska.  Deti totiž často nevedia, ako majú k cudziemu psovi pristupovať, čo vedie ku konfliktným situáciám a môže u psov vyvolávať strachové obranné reakcie s negatívnymi dôsledkami  napr. pohryzenie dieťaťa psom.

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet zvyšujú sa i nároky na ich pohyb v mestskom prostredí
Voľný pohyb psov je regulovaný rôznymi obmedzeniami (VZN mestských častí) a zón, na ktorých je  meste povolený voľný pohyb psov je neúmerne málo a mnohé nezodpovedajú potrebám psov a ich majiteľov/majiteliek. V súčasnosti existujúce rekreačné zóny (napr. Železná studnička) tiež obmedzujú voľný ohyb psov (psy sa môžu pohybovať len na vôdzke, nemôžu vstupovať do istých častí – napr. detské ihriská a pod.) a nie sú uspôsobené na aktívne a bezpečné trávenie voľného času so psami tak, aby sa psy v danom prostredí mohli pohybovať bez vôdzky. Z diskusií v kruhoch majiteľov/majiteliek psov je však zrejmé, že by táto početne narastajúca skupina potrebovala priestor, kde by sa mohla nerušene venovať aktivitám so svojím psom v prírodnom prostredí a v priestore, ktorý na to bude uspôsobený svojou infraštruktúrou (napr. tréningové prekážky), umožní voľný pohyb psov bez vôdzky a zároveň bude dostatočne zabezpečený tak, aby sa počas rekreačných aktivít obmedzili nežiaduce kontakty s ľuďmi, ktorí o kontakt so psami nemajú záujem.

Skúsenosti z podobnými rekreačnými zónami z iných krajín naznačujú, že tieto:
Poskytujú bezpečný priestor na voľnú socializáciu psov a interakciu a tým výrazne napomáhajú rozvoju prirodzeného psieho správania a komunikácie, čo prispieva k  znižovanie agresivity psov a predchádza mnohým ďalším prejavom problémového správania.
Podporujú zodpovedný prístup k vlastníctvu psov

3. Východisková situácia (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
Projekt je pokračovaním projektu z roku 2012 a usiluje sa o zúročenie nadobudnutých skúseností a o rozšírenie ponuky vzdelávacích stretnutí a tlačených materiálov do ďalších škôl a centier. V oblasti, na ktorú sa projekt zameriava v súčasnosti  absentujú širšie osvetové a vzdelávacie aktivity, projekt je preto prvým systematickejším úsilím o zavedenie takéhoto druhu neformálneho vzdelávania pre záujemcov a záujemkyne o danú problematiku.  Pri príprave vzdelávacích materiálov, ako aj v konkrétnych vzdelávacích aktivitách (prednášky, besedy) bude potrebná spolupráca s odborníkmi a odborníčkami, ktorí sa systematicky a dlhoročne venujú problematike spolužitia a komunikácie so psami a výchovy psov (napr. OZ Doggie).

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Na území mesta v súčasnosti chýbajú rekreačné zóny, ktoré by umožňovali aktívne trávenie voľného času so psami a zároveň boli primárne uspôsobené na tento účel (infraštruktúra a zabezpečenie priestoru). Pri realizácii projektu bude potrebná spolupráca sa ďalšími organizáciami, zoskupeniami (združenie Zelená hliadka) a jednotlivcami venujúcimi sa problematike skvalitňovania rekreačných zón na území Bratislavy.

4. Predkladateľ projektu a realizátori (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Koordinátorkou projektu je Eva Riečanská, ktorá má takmer desaťročné skúsenosti s výchovou psov a spolužitím s nimi v mestskom prostredí. Na  príprave vzdelávacích materiálov a na lektorských aktivitách sa budú podieľať aj odborníci a odborníčky z OZ Doggie, ktoré sa zasadzuje o zodpovedný prístup k spolužitiu so psami v mestskom prostredí, propaguje pozitívne prístupy k výchove psov a venuje sa tiež podpore a propagácii terapeutického využitia psov pri rôznych typoch medicínskych intervencií (canisterapia).
Na realizácii rekreačnej zóny pre aktivity so psami sa bude podieľať združenie Zelená hliadka (areál lužných lesov na petržalskej strane Dunaja medzi Starým mostom a Prístavným mostom), v rokovaní je i spolupráca OZ Za zeleň (areál Horského parku).

5. Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
Ciele:
Zvýšiť informovanosť o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov.
Prispieť k prevencii úrazov spôsobených psami (predovšetkým pohryzení)
Prispieť k zníženiu konfliktov medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorí psa nevlastnia
Prispieť k obmedzeniu počtu nechcených psov, ktoré zaťažujú jediný útulok pre nechcené,  týrané a opustené zvieratá, ktorý na území Hlavného mesta SR funguje 
Podporiť zmysluplné, aktívne a emocionálne hodnotné trávenia voľného času najmä detí a mládeže

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Ciele:
Vybudovať rekreačnú zónu zodpovedajúcu špecifickým potrebám psov a ich  majiteľov/majiteliek psov a podporiť tak ich aktívne a zároveň bezpečné trávenie voľného času
Prispieť k zníženiu konfliktov medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorí psa nevlastnia.

6. Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež (vek 8-14 rokov), ich rodičia alebo pestúni a tiež všetci ostatní dospelí so záujmom o informácie v danej oblasti.  Špecificky sú cieľovou skupinou projektu deti a mládež navštevujúce vybrané školy v rôznych mestských častiach Bratislavy, ktoré o projekt prejavia záujem a tiež rodinné a komunitné centrá pôsobiace v niektorých mestských častiach (napr. Petržalka, Dlhé Diely, Staré mesto a pod.)
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Cieľovou skupinou sú primárne majitelia a majiteľky psov, no i ďalší ľudia, ktorí majú záujem o trávenie voľného času so psom v prostredí uspôsobenom na voľný pohyb psov.

7. Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
Vzhľadom na to, že navrhovaná podoba projektu predpokladá jeho realizáciu iba vo vybraných školách a rodinných a komunitných centrách, bude v ďalšej fáze možné ponúknuť ho iným  školám a centrám prípadne ďalším zariadeniam (napr. centrá voľného času a pod.), ktoré oň prejavia záujem. Jeho forma a obsah sa budú modifikovať na základe skúseností a spätnej väzby získaných počas realizácie projektu. Pokračovaním projektu môže tiež byť vypracovanie a publikovanie rozsiahlejších vzdelávacích materiálov s danou tematikou.
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Projekt predpokladá vypracovanie istého modulu (návrhu na realizáciu rekreačnej zóny), ktorý bude možné modifikovať aj v iných častiach mesta, než v tých, ktoré sú navrhnuté v tomto projekte. Údržba zóny a jej infraštruktúry sa bude realizovať svojpomocne, na základe dohody o spolupráci so združením Zelená hliadka (prípadne s OZ Zazeleň).
V budúcnosti je tiež možné prepojenie 1. a 2. časti projektu s tým, že niektoré zo vzdelávacích aktivít by sa mohli realizovať v navrhovanej rekreačnej zóne s praktickými ukážkami z oblasti výchovy a komunikácie so psom. V tomto smere je tiež možné uvažovať o prepojení navrhovaných vzdelávacích aktivít s témami, ktorými sa zaoberajú iné združenia a skupiny zamerané na problematiku ochrany prírody v meste.

8. Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
- Revízia a vypracovanie edukačných materiálov pre rôzne vekové skupiny (deti, mládež, dospelí): január-február 2013
- Aktivity spojené s propagáciou projektu na školách a v rodinných a komunitných centrách, vytipovanie inštitúcií, kde sa bude projekt realizovať: január-február 2013
- Realizácia projektu formou prednášok a diskusií/besied v inštitúciách, ktoré o projekt prejavia záujem: marec – november 2013 (s prestávkou počas školských prázdnin)

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
- vypracovanie podrobného plánu na realizáciu rekreačnej zóny v časti  lužného lesa na petržalskej strane Dunaja – február-marec 2013
- vybudovanie rekreačnej zóny vo vybranej časti mesta (časť lužného lesa na petržalskej strane Dunaja) – apríl-jún 2013

9. Rozpočet (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Osobné náklady:
Revízia a úprava textov: 250 Eur
Lektori/ky - 15 eur/hod. – 32 prednášok: 480 Eur
Koordinácia projektu: 800 Eur

Náklady na tlač:

Grafika: 100 eur

Informačná brožúrka (deti - 700ks. Dospelí - 300, spolu 1000 ks):  280 Eur

Informačný leták o prevencii pohryzenia - 1500ks formát A5: 120 Eur

Náklady na rekreačnú zónu (materiál a práca)

Vybavenie areálu ( drevené prekážky cca 25 ks , lavičky 10ks): 2 060 Eur
Materiál na oplotenie areálu (drevené dosky, stĺpiky, penetračný roztok, skrutky): 2 000 Eur
Spolu: 6 090 Eur