Zodpovedné spolužitie so psami v meste Zodpovedné spolužitie so psami v meste

Názov projektu: Zodpovedné spolužitie so psami v meste – informačné a vzdelávacie aktivity
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti kynológie a venuje sa primárne otázkam zodpovedného a pozitívneho spolužitia ľudí a psov v súčasnom mestskom prostredí. Problematike spolužitia ľudí a psov sa zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť a to i napriek tomu, že počet psov, ktoré žijú s ľuďmi v spoločných domácnostiach sa stále zvyšuje. Cieľom projektu je preto poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov.
 
2. Problém
(Opíšte   problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality   samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o  ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
V ostatnom čase môžeme pozorovať nárast počtu psov, ktoré spolu s ľuďmi žijú v jednej domácnosti. Odráža to meniaci sa vzťah ľudí k psom a túžbu mestského človeka po bližšom kontakte so zvieratami. Podľa údajov z roku 2010 bolo napr. len v mestskej časti Petržalka evidovaných takmer 5 tisíc psov a odhad je, že celkový počet psov môže byť v tejto mestskej časti až dvojnásobný a stále sa zvyšuje.  Spolužitie som psom má mnohé priaznivé dopady na fyzické aj psychické zdravie ľudí, zvyšuje pocit duševnej pohody a má mnohé preukázateľné pozitívne efekty aj na emocionálny a kognitívny rozvoj detí a mládeže. Pri správnom a zodpovednom prístupe ku zvieraťu vedie k obohateniu emocionálneho života ľudí, odbúrava stres a stimuluje k  fyzickej aktivite a zmysluplnému tráveniu voľného času, čo v súčasnosti môže byť problém najmä pre deti mladých ľudí, žijúcich v prostredí  bratislavských sídlisk. 
Príliš často sa však stretávame s tým, že ľudia nemajú dostatok vedomostí o tom, ako sa ku psom správať a ako čo najoptimálnejšie pristupovať k spolužitiu s nimi a tiež s tým, že rodičia zadovážia svojim deťom psa bez toho, aby toto závažné rozhodnutie dostatočne zodpovedne zvážili na základe relevantných informácií. Vo verejnom povedomí panuje veľa mýtov a nepresných informácií (napr. o psej dominancii a potrebe výchovy na princípe "tvrdej ruky"), ktoré majú za následok nesprávny prístupu ľudí ku psom a  nevhodnú komunikáciu s nimi. To vedie k stresovým situáciám, v ktorých trpia obe strany – tak ľudia ako aj zvieratá. Mylné očakávania a nezvládnutá výchova psa (ktorá súvisí práve s nedostatkom vedomostí v tejto oblasti) majú za následok vysoký počet nechcených a vyhodených psov. Táto situácia sa pravidelne opakuje najmä po vianočných sviatkoch a cez letné prázdniny, keď mnoho psov, ktorá boli pôvodne učené ako darček, končí v útulku. Okrem informácií o priamom spolužití so psami v jednej domácnosti, sa vzdelávanie zameria aj na interakciu a komunikáciu predovšetkým detí a mládeže s cudzími psami, ktoré majú denne možnosť stretávať v miestach svojho bydliska.  Deti totiž často nevedia, ako majú k cudziemu psovi pristupovať, čo vediet ku konfliktným situáciám a môže u psov vyvolávať strachové obranné reakcie s negatívnymi dôsledkami  napr. pohryzenie dieťaťa psom.
 
3. Východisková situácia
(Opíšte   na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.   aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
V oblasti, na ktorú sa projekt zameriava v súčasnosti  absentujú širšie osvetové a vzdelávacie aktivity, projekt je preto prvým systematickejším úsilím o zavedenie takéhoto druhu neformálneho vzdelávania pre záujemcov a záujemkyne o danú problematiku.  Pri príprave vzdelávacích materiálov, ako aj v konkrétnych vzdelávacích aktivitách (prednášky, besedy) bude potrebná spolupráca s odborníkmi a odborníčkami, ktorí sa systematicky a dlhoročne venujú problematike spolužitia a komunikácie so psami a výchovy psov (napr. OZ Doggie). 
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte   konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách,  skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových   koordinátorov)
 
Koordinátorkou projektu je Eva Riečanská, ktorá má takmer desaťročné skúsenosti s výchovou psov a spolužitím s nimi v mestskom prostredí. Pri príprave vzdelávacích materiálov na lektorských aktivitách sa budú podieľať aj odborníci a odborníčky z OZ Doggie, ktoré sa zasadzuje o zodpovedný prístup k spolužitiu so psami v mestskom prostredí, propaguje pozitívne prístupy k výchove psov a venuje sa tiež podpore a propagácii terapeutického využitia psov pri rôznych typoch medicínskych intervencií (canisterapia).
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
Okrem všeobecného zvýšenie informovanosti verejnosti o zodpovednom spolužití so psami v prostredí mesta má projekt potenciál prispieť aj k ďalším pozitívnym zmenám: 
Prevencia úrazov spôsobených psami (predovšetkým pohryzení)
Zníženie konfliktov medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorí psa nevlastnia
Obmedzenie počtu nechcených psov, ktoré zaťažujú jediný útulok pre nechcené,  týrané a opustené zvieratá, ktorý na území Hlavného mesta SR funguje 
Podpora zmysluplného a emocionálne hodnotného trávenia voľného času najmä detí a mládeže 
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Vo všeobecnosti sú cieľovou skupinou sú deti a mládež (vek 10-15 rokov), ich rodičia alebo pestúni a tiež všetci ostatní dospelí so záujmom o informácie v danej oblasti.  Špecificky sú cieľovou skupinou projektu deti a mládež navštevujúce vybrané školy v rôznych mestských častiach Bratislavy, ktoré o projekt prejavia záujem (napr. 1 škola v každej mestskej časti) a tiež rodinné a komunitné centrá pôsobiace v niektorých mestských častiach (napr. Petržalka, Dlhé Diely, Staré mesto a pod.)
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
Vzhľadom na to, že navrhovaná podoba projektu predpokladá jeho realizáciu iba vo vybraných školách a rodinných a komunitných centrách, bude v ďalšej fáze možné ponúknuť ho iným  školám a centrám prípadne ďalším zariadeniam (napr. centrá voľného času a pod.), ktoré oň prejavia záujem. Jeho forma a obsah sa môžu modifikovať na základe skúseností a spätnej väzby z pilotnej fázy projektu. 
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
Časový rámec projektu:
september  – december 2012
- Vypracovanie edukačných materiálov pre 2 rôzne vekové skupiny (deti a mládež, dospelí), 
-  aktivity spojené s propagáciou projektu na školách a v rodinných a komunitných centrách, vytipovanie inštitúcií, kde sa bude projekt realizovať
- realizácia projektu formou prednášok  a diskusií v inštitúciách, ktoré o projekt prejavia záujem
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 
Osobné náklady:
Lektori/ky - 15 eur/hod. - 10 prednášok:150 eur
Autorstvo textov: 300 eur
 
Náklady na tlač:
Grafika: 100 eur
Informačná brožúrka pre deti - 300ks Informačná brožúrka pre dospelých - 150ks, spou 450 ks: 350 eur
Informačný leták o prevencii pohryzenia - 500ks formát A5: 100 Eur
SPOLU: 1000 Eur