Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: pouzite "Children Display" makro, aby sme zoznam neudrziavali manualne

Zoznam odporúčaní a špecifikácií, ktoré sme vypracovali, pomohli vypracovať alebo ktoré skrátka považujeme za relevantné:

...

Children Display