Child pages
  • Právna úprava Európskej únie

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európy (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

...

...

...


(Aktuálne znenia právnych aktov EÚ odporúčame vyhľadať v systéme EUR-Lex.)