Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: update: ODIN 2020

Rôzne rebríčky, hodnotenia či porovnania, kde nejako figuruje Slovensko.

Celosvetové

Global Open Data Index

Global Open Data Index (GODI) vyhodnocuje stav "Open Government Data" vo svete tým, že sleduje otvorenosť prístupu k určitej základnej skupine údajov.

Za rok 2016 sa SR delí o 32. miesto s dvoma ďalšími krajinami (zo 149). Najväčším nedostatkom je najmä neuvádzanie otvorenej licencie a strojová nespracovateľnosť mnohých zverejnených údajov (len 20% hodnotených datasetov vyhovuje Open Definition).

Pri hodnotení za rok 2016 bola výrazne pozmenená metodika hodnotenia a teda medziročné porovnanie výsledkov nemá zmysel. Čo sa v hodnotení zmenilo asi najviac:

 • rozšíril sa počet hodnotených datasetov (tematických okruhov) z 10 na 15
 • upresnili sa definície niektorých indikátorov (čiže hodnotenie sa mohlo zmeniť aj keď sa samotný hodnotený dataset oproti predchádzajúcemu roku nezmenil)
 • údaje naďalej zbierajú dobrovoľníci z jednotlivých krajín, review však už namiesto nich robí "centrála" formou "tematických review" (ten istý človek robí review jednej kategórie pre viaceré krajiny, aby boli hodnotenia medzi krajinami konzistentnejšie)
 • pridali tzv. "verejný dialóg": predbežné výsledky boli zaslané predstaviteľom dotknutých krajín, tí mohli vzniesť námietky (a tým prípadne pozmeniť hodnotenie) a až potom boli zverejnené oficiálne výsledky

EUDP

Excerpt Include
/2020/12/29/SR v hodnotení EUDP za 2020
/2020/12/29/SR v hodnotení EUDP za 2020
nopaneltrue

ODIN

The Open Data Inventory (ODIN) sa zameriava na hodnotenie otvorenosti národných štatistických údajov:

Za rok 2016 je SR na 42. mieste (zo 173). Najväčšími nedostatkami sú údaje o zdraví, štátnom rozpočte a finančnom sektore a celkovo jasnosť a otvorenosť podmienok použitia zverejnených údajov.

Excerpt Include
/2021/03/28/SR v hodnotení ODIN za 2020
/2021/03/28/SR v hodnotení ODIN za 2020
nopaneltrue

Open Data Barometer

ODB (Open Data Barometer) hodnotí pripravenosť, implementáciu a dopady Open Data politík v rôznych krajinách sveta:

Z rok 2015 je SR na 36. mieste (z 92). SR najviac zaostáva v hodnotení "Social impact", ktoré zahŕňa o.i. dostupnosť údajov dôležitých pre plánovanie, výkon a vyhodnotenie či kritiku sociálnej politiky (údaje o výkone zdravotníctva, základnom a strednom školstve, atď.).

Open Data Barometer - Leaders Edition

V septembri 2018 bol zverejnený aj report s podtitulom "Leader Edition" zameriavajúci sa na krajiny, ktoré podpísali Open Data Charter alebo G20 Anti-Corruption Open Data Principles. SR medzi nimi chýba, aj tak je to však zaujímavé čítanie:

 • prijímanie záväzkov pomáha dosahovať reálne lepšie výsledky
 • len zhruba 1 z 5 datasetov je naozaj otvorený
 • prvotní lídri váhajú
 • vlády berú otvorené údaje naďalej ako nejaký vedľajší koníček

ESIF Data Quality Index

Tento rebríček vyhodnocuje kvalitu zverejňovania údajov o štrukturálnych fondoch v krajinách EÚ v dvoch rovinách:

 1. kvalita portálu, na ktorom sú údaje zverejnené
 2. kvalita samotných údajov

Referencie:

4.4.2017 publikoval projekt OpenBudgets.eu rebríček, v ktorom je SR na 9. mieste (z 25 krajín). Údaje boli čerpané z http://www.nsrr.sk/sk/mapa-realizovanych-projektov-po-2007-2013/ . Umiestnenie nie je zlé, ale z pohľadu otvorených údajov je čo zlepšovať, keďže údaje nie sú k dispozícii v strojovo spracovateľnej forme (projekt odporúča CVS alebo JSON) a teda práca s údajmi zbytočne vyžaduje pracné "scrapovanie" a čistenie.

Hodnotenie súvisí s projektom http://subsidystories.eu/, kde možno nájsť prehľad toho, ako boli štrukturálne fondy vynaložené v SR a iných krajinách.

OECD Open Government Data Report

Rebríček OECD je vypracovaný na základe prieskumov, hodnotení a porovnávacích štúdií a v súlade s Open Data Charter vyhodnocuje, ako sa jednotlivým krajinám darí nielen zverejňovať údaje, ale aj napr. dosiahnuť vytvorenie pridanej hodnoty z týchto údajov. Metodológia je teda vcelku komplexná a nie je to len o počte zverejnených datasetov.

Referencie:

SR je za rok 2017 v základných ukazovateľoch pod priemerom a v celkovom hodnotení je na 26. mieste (z 31 hodnotených krajín).

Regionálne

Analýza zverejňovania datasetov verejnej správy od USV ROS

Od roku 2017 realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pravidelné analýzy zverejňovania datasetov verejnej správy raz ročne. Viac detailov v špecifickej podstránke.

Smart Cities hodnotenie miest v ČR a SR

Toto hodnotenie vyhodnocuje množstvo ale aj kvalitu údajov zverejňovaných mestami v ČR a SR.

V oboch rokoch sa na prvých priečkach držia Praha v ČR a Prešov v SR.

Tematické

Open Data Monitor

Open Data Monitor kontroluje technické parametre datasetov evidovaných v európskych data katalógoch:

 • otvorenosť licencie
 • strojová čitateľnosť
 • dostupnosť
 • úplnosť metaúdajov (popisných informácií)

Z 32 monitorovaných krajín je SR k 3.10.2018:

 • 6. v podiele datasetov s otvorenou licenciou (32% z 606 datasetov)
 • 4. v podiele strojovo čitateľných datasetov (89%)
 • 7. v dostupnosti (89%)
 • 4. v úplnosti popisných informácií (74%)

Pozor: Keďže data.gov.sk aktuálne obsahuje 1518 datasetov, tak rozdiel môže byť v metodológii alebo pri výkone monitoringu.

Table of Contents