Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V roku 2015 zverejnila Viedeň na svojom Open Data portáli ortofoto pod licenciou CC-BY-3.0-AT (viď starší príspevok). V roku 2019 zverejnila ortofoto v podobe otvorených údajov aj Praha: