Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.). Po roku 2018 sa výrazne prihliada aj na dopady a kvalitu zverejnených údajov.

Za rok 2019 sa SR zhoršila vo všetkých základných ukazovateľoch, obsadila spomedzi 32 krajín 28. miesto a zaradila sa medzi "beginners". Oproti roku 2018 je to výrazný prepad z 8. miesta a kategórie "fast-trackers". Pritom za rok 2017 sme boli na 12. mieste a v kategórii "trendsetters". Príčinou je najmä výrazne nižšia aktivita SR v ostatnom období v porovnaní s inými krajinami. SR nevyužila náskok získaný aktivitami v rokoch 2015-2017 a za rok 2019 je pod priemerom EÚ.

V roku 2018 report zaviedol úpravy hodnotenia v kategóriách "impact" (dopady) a "quality" (kvalita) aby tak o.i. usmernil zverejňovanie od "veľa" k "dobre". Kým za rok 2018 bolo skóre SR mierne nad priemer EÚ, tak za rok 2019 už sú oboje pod priemerom EU28.

  • Kategória "impact" vyhodnocuje to, či a ako krajina sleduje dopady publikovania otvorených údajov. Skóre SR je 8% pričom najmenší dopad bol zaznamenaný v ekonomickej oblasti. Toto je zároveň kategória, v ktorej mala SR nízke skóre aj v predchádzajúcich obdobiach.
    • komentár mimo EUDP report: Podľa predstaviteľov SR a aj strategických dokumentov je práve ekonomický dopad tým hlavným dôvodom, prečo štát podporuje publikovanie údajov.
  • Kategória "quality" sa zameriava na to, či krajina systematicky a automatizovane vyhodnocuje kvalitu zverejňovaných údajov. SR zaostáva najmä v automatizovanom vyhodnocovaní kvality zverejňovaných údajov.

Report o.i. vyzdvihuje snahu znižovať množstvo rôznych typov použitých licencií (poznámka mimo EUDP report: SR má oficiálne odporúčanie používať najmä licenciu CC0, prípadne CC-BY). Za rok 2019 si zmienku vyslúžila aplikácia UVOstat.sk .

Medzi identifikované nedostatky patrí najmä nízke povedomie o údajoch a (už spomenuté) ich nízke využitie (dopad) s čím súvisí resp. k čomu prispieva napr. nízke množstvo "high quality" datasetov, absencia hackathonov na štátnej úrovni, "strach" povinných osôb z GDPR či využívanie otvorených údajov samotnou verejnou správou.

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

  • No labels