Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.). Po roku 2018 sa výrazne prihliada aj na dopady a kvalitu zverejnených údajov.

Za rok 2020 SR získala skóre 53% (čo je zlepšenie oproti 33% z predchádzajúcemu roku), obsadila spomedzi 35 krajín 28. miesto a zaradila sa medzi "beginners". Oproti roku 2019 je to udržanie si pozícií, aj keď v niektorých predchádzajúcich rokoch sme v medzinárodnom porovnaní na tom boli lepšie: "fast-trackers" v 2018 či "trendsetters" v 2017. Príčinou je najmä výrazne nižšia aktivita SR v ostatnom období v porovnaní s inými krajinami. SR nevyužila náskok získaný aktivitami v rokoch 2015-2017 a od roku 2019 je pod priemerom EÚ.

V roku 2018 report zaviedol úpravy hodnotenia v kategóriách "impact" (dopady) a "quality" (kvalita) aby tak o.i. usmernil zverejňovanie od "veľa" k "dobre". Kým za rok 2018 bolo skóre SR mierne nad priemer EÚ, tak za roky 2019 a 2020 už sú oboje pod priemerom EU28.

  • Kategória "impact" vyhodnocuje to, či a ako krajina sleduje dopady publikovania otvorených údajov. Skóre SR je 9% (čo nás radí na predposledné miesto) pričom najmenší dopad bol zaznamenaný v ekonomickej oblasti. Toto je zároveň kategória, v ktorej mala SR nízke skóre aj v predchádzajúcich obdobiach. Najväčšími nedostatkami v tejto oblasti sú:
    1. nedostupnosť (resp. iné nedostatky viažúce sa na použiteľnosť) dôležitých (high value) datasetov
    2. nedostatočné sledovanie a vyhodnocovanie dopadov otvorených údajov
  • Kategória "quality" sa zameriava na to, či krajina systematicky a automatizovane vyhodnocuje kvalitu zverejňovaných údajov. SR zaostáva najmä v automatizovanom vyhodnocovaní kvality zverejňovaných údajov. Nedostatkom je aj nesúlad kategórií použitých na data.gov.sk so štandardom DCAT-AP.

Report o.i. vyzdvihuje snahu mať prehľad o aplikáciách postavených na otvorených údajoch (viď https://data.gov.sk/apps) zároveň je to však aj položka v zozname identifikovaných nedostatkov.

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

Dovolím si tiež vlastný komentár k "impact": Podľa predstaviteľov SR a aj strategických dokumentov je práve ekonomický dopad tým hlavným dôvodom, prečo štát podporuje publikovanie údajov. Pričom dopady by aj boli (viď napr. projekty typu FinStat, UvoStat a iné), len ich veľmi nesledujeme, čoho dokladom sú už spomínané 4 položky v zozname na https://data.gov.sk/apps .

Ďalej, SR spolu s ČR sú jediné krajiny, ktoré nevyhodnotili návštevnosť svojich dátových portálov. Ako priaznivec súkromia to za SR čiastočne vítam (že nie sú použité invazívne služby tretích strán). Aby sme však neboli v "úplnej tme", tak ako priaznivec otvoreného a slobodného softvéru by som odporučil aspoň použitie AWStats.

  • No labels

1 Comment

  1. Pre širší kontext: Ostatné roky treba určite oceniť, že verejná správa viac komunikuje s verejnosťou, aspoň teda pokiaľ ide o otvorené údaje. To je myslím silný predpoklad toho, aby sme neskôr mohli mať aj lepšiu "exekutívu" (a neskôr teda aj zmysluplné a lepšie skóre od EUDP). Všeobecne teda zvykneme ostatné roky debatiť aj "Open Data témy" na Platforma Slovensko.Digital, konkrétne napr. "high value datasets" sme riešili tu: https://platforma.slovensko.digital/t/pripomienkovanie-studie-dopadov-open-data-high-value-datasets/6974/6