Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Team

Potrebné know-how poskytnú odborníci z Open Source komunity pracujúci v rôznych organizáciách. Projekt dnes prebieha pod záštitou organizácií - Aliancia Fair Play, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie , OZ Utopia . Pracovná skupina OpenData priebežne hľadá ďalších odborníkov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese opendata(zavináč)opendata.sk . Pracovná skupina spolupracuje podľa princípov Wikinomics.

Riešenie

Riešenie projektu Open Data by malo byť distribuované a umiestnené u každého poskytovateľa informácií. Pre malých poskytovateľov bude zriadená služba hostovania riešenia.

Vzhľadom na to, že riešenie je určené jednak pre veľké organizácie ako ministerstvá a zároveň pre malé organizácie ako obce je nevyhnutné nastaviť licenčné podmienky na nulu. Riešenie by malo byť postavené na Open Source (OSS) technológiách a využívať medzinárodne definované štandardy pre výmenu informácií o poskytovaných dátach a zároveň využiť veľký potenciál silnej slovenskej Open Source komunity, ktorá touto cestou ponúka svoju pomocnú ruku v čase krízy.

Ciele projektu

Sú:

 • zadefinovať formáty a Open Source technológiu pomocou ktorej by inštitúcie mohli efektívne poskytovať dáta - vytvoriť pilotnú implementáciu,
 • propagácia myšlienky zdieľania verených informácií medzi občanmi a štátnymi inštitúciami a inštitúciami medzi sebou
 • podpora tretieho sektoru v budovaní riešení nad týmto riešením,
 • vytvoriť prototyp súborného katalógu,
 • vytvoriť prototyp dátového skladu (DWH) určeného na zber, spracovanie a ukladanie metadát o dátach poskytovaných inštitúciami,
 • vybudovať reportovaciu vrstvu nad dátami pre komfortné vytváranie reportov a modelovanie dát pomocou webového grafického rozhrania,
 • legislatívne dosiahnuť publikovanie dát generovaných verejným sektorom pod licenciou Creative Commons
 • spropagovať myšlienku využívania Open Source riešení v štátnej správe
 • spustiť "supportné centrum" pomáhajúce budúcim používateľom systému integrovať ho s ich systémami


Blogy

The Open Data Inventory (ODIN) sa zameriava na hodnotenie otvorenosti národných štatistických údajov:

Za rok 2020 je SR na 10. mieste (zo 187). Najväčšími nedostatkami je nedostupnosť niektorých údajov o výžive či zdraví. Silnou stránkou je otvorenosť a dostupnosť tých údajov, ktoré k dispozícii sú, najmä vďaka dostupnosti potrebných metaúdajov a použití otvorených formátov.

Keďže teda rebríček hodnotí iba štatistické údaje, tak na výsledok má zrejme najväčší vplyv činnosť nášho Štatistického úradu.

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.). Po roku 2018 sa výrazne prihliada aj na dopady a kvalitu zverejnených údajov.

Za rok 2020 SR získala skóre 53% (čo je zlepšenie oproti 33% z predchádzajúcemu roku), obsadila spomedzi 35 krajín 28. miesto a zaradila sa medzi "beginners". Oproti roku 2019 je to udržanie si pozícií, aj keď v niektorých predchádzajúcich rokoch sme v medzinárodnom porovnaní na tom boli lepšie: "fast-trackers" v 2018 či "trendsetters" v 2017. Príčinou je najmä výrazne nižšia aktivita SR v ostatnom období v porovnaní s inými krajinami. SR nevyužila náskok získaný aktivitami v rokoch 2015-2017 a od roku 2019 je pod priemerom EÚ.

V roku 2018 report zaviedol úpravy hodnotenia v kategóriách "impact" (dopady) a "quality" (kvalita) aby tak o.i. usmernil zverejňovanie od "veľa" k "dobre". Kým za rok 2018 bolo skóre SR mierne nad priemer EÚ, tak za roky 2019 a 2020 už sú oboje pod priemerom EU28.

 • Kategória "impact" vyhodnocuje to, či a ako krajina sleduje dopady publikovania otvorených údajov. Skóre SR je 9% (čo nás radí na predposledné miesto) pričom najmenší dopad bol zaznamenaný v ekonomickej oblasti. Toto je zároveň kategória, v ktorej mala SR nízke skóre aj v predchádzajúcich obdobiach. Najväčšími nedostatkami v tejto oblasti sú:
  1. nedostupnosť (resp. iné nedostatky viažúce sa na použiteľnosť) dôležitých (high value) datasetov
  2. nedostatočné sledovanie a vyhodnocovanie dopadov otvorených údajov
 • Kategória "quality" sa zameriava na to, či krajina systematicky a automatizovane vyhodnocuje kvalitu zverejňovaných údajov. SR zaostáva najmä v automatizovanom vyhodnocovaní kvality zverejňovaných údajov. Nedostatkom je aj nesúlad kategórií použitých na data.gov.sk so štandardom DCAT-AP.

Report o.i. vyzdvihuje snahu mať prehľad o aplikáciách postavených na otvorených údajoch (viď https://data.gov.sk/apps) zároveň je to však aj položka v zozname identifikovaných nedostatkov.

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.). Po roku 2018 sa výrazne prihliada aj na dopady a kvalitu zverejnených údajov.

Za rok 2019 sa SR zhoršila vo všetkých základných ukazovateľoch, obsadila spomedzi 32 krajín 28. miesto a zaradila sa medzi "beginners". Oproti roku 2018 je to výrazný prepad z 8. miesta a kategórie "fast-trackers". Pritom za rok 2017 sme boli na 12. mieste a v kategórii "trendsetters". Príčinou je najmä výrazne nižšia aktivita SR v ostatnom období v porovnaní s inými krajinami. SR nevyužila náskok získaný aktivitami v rokoch 2015-2017 a za rok 2019 je pod priemerom EÚ.

V roku 2018 report zaviedol úpravy hodnotenia v kategóriách "impact" (dopady) a "quality" (kvalita) aby tak o.i. usmernil zverejňovanie od "veľa" k "dobre". Kým za rok 2018 bolo skóre SR mierne nad priemer EÚ, tak za rok 2019 už sú oboje pod priemerom EU28.

 • Kategória "impact" vyhodnocuje to, či a ako krajina sleduje dopady publikovania otvorených údajov. Skóre SR je 8% pričom najmenší dopad bol zaznamenaný v ekonomickej oblasti. Toto je zároveň kategória, v ktorej mala SR nízke skóre aj v predchádzajúcich obdobiach.
  • komentár mimo EUDP report: Podľa predstaviteľov SR a aj strategických dokumentov je práve ekonomický dopad tým hlavným dôvodom, prečo štát podporuje publikovanie údajov.
 • Kategória "quality" sa zameriava na to, či krajina systematicky a automatizovane vyhodnocuje kvalitu zverejňovaných údajov. SR zaostáva najmä v automatizovanom vyhodnocovaní kvality zverejňovaných údajov.

Report o.i. vyzdvihuje snahu znižovať množstvo rôznych typov použitých licencií (poznámka mimo EUDP report: SR má oficiálne odporúčanie používať najmä licenciu CC0, prípadne CC-BY). Za rok 2019 si zmienku vyslúžila aplikácia UVOstat.sk .

Medzi identifikované nedostatky patrí najmä nízke povedomie o údajoch a (už spomenuté) ich nízke využitie (dopad) s čím súvisí resp. k čomu prispieva napr. nízke množstvo "high quality" datasetov, absencia hackathonov na štátnej úrovni, "strach" povinných osôb z GDPR či využívanie otvorených údajov samotnou verejnou správou.

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

V rokoch 2017 až 2019 realizoval ÚSV ROS http://www.minv.sk/?ros projekt "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík". Jeho súčasťou bol aj projekt participatívneho rozpočtu pre Mesto Hlohovec, na ktorom spolupracoval aj Mestský úrad v Hlohovci a OZ Utopia. Vrámci projektu participatívneho rozpočtu boli realizované aj aktivity ohľadom zverejňovania otvorených údajov. Zverejňovanie započalo plánom,…
Stretávka komunity: 22.9.2020 o 18:00 v Prešove, viď OpenData.sk Meetup #17


 • No labels

2 Comments

 1. OpenData v médiách: http://www.24hod.sk/zmodernizovana-verejna-sprava-aj-na-slovensku-cl139366.html:

  V kontexte zapojenia občanov do správy vecí verejných vyzval minister financií Ivan Mikloš odbornú i laickú verejnosť na diskusiu o konkrétnych spôsoboch zvýšenia efektívnosti informatizácie verejnej správy. Mimovládne občianske združenia Aliancia Fair-play, Spoločnosť pre informačné technológie a Utópia vytvorili už pred niekoľkými týždňami neformálnu koalíciu, ktorá chce vláde ponúknuť konkrétne riešenia pre zvýšenie kvality a dostupnosti verejných informácií. Všetky informácie k iniciatíve bude zverejňovať na stránke www.opendata.sk.

 2. A.Williams upozornil na zaujímave meteríaly na vládnom webe Kandskej provinci British Columbia týkajúce sa Government 2.0, Open Data, zapojenia občanov a vyuźitia soc. sietí. Zapracoval som to do stránky o Goernment 2.0 na Wikinomics

  Dobrým ilustratívnym príkladom je prístup lokálnej vlády v kandskej provinci British Columbia.
  Dali si za cieľ dosiahnuť maximálne zapojenie občanov (citizens engagement).

  Definujú 3 základné princípy:

  1. Empower citizens to create value from open government data.
  2. Save citizens’ time in their interaction with government and make it easier to access better quality services.
  3. Encourage collaboration in the public service because it is integral to delivering quality service to citizens.

  Podporujú úradnikov vo vyuźívaní sociálnych sietí pri komunikácii s občanmi.
  Materiály sú prístupné na tejto stránke: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/index.html - vpravo (links) a zaujímavé su všetky, napr.aj ten kde ministerstvo popisuje úradníkom ako používať soc. media v kontakte s občanmi (popisuje použitie - nezakazuje!).
  Koncepčný materiál je tu: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/gov20.pdf