Child pages
  • Open Licencie
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Všeobecne o licenciách

O tom či budú dáta označené za otvorené rozhoduje ich digitálna podoba, strojová čitateľnosť, bezodplatnosť a v neposlednom rade sprístupnenie pod otvorenou licenciou. Teda či ich bude možné voľne prehliadať za akýmkoľvek účelom, upravovať ich a šíriť kópie z jednak pôvodných, alebo už upravených dát. Licencie upravujú jednotlivé podmienky, podľa ktorých sa môžu používať výsledky tvorivej duševnej činnosti autora. Výnimku tvoria: informácie povinne zverejňované podľa zákona o slobode informácií (§5 a nasl. z. 211/2000 Z.z.), dáta ktoré nespĺňajú definíciu diela podľa autorského zákona (§7 a nasl. z. 618/2003 Z.z.), diela na ktoré sa autorský zákon nevzťahuje (§7 ods. 3 - najmä právne predpisy, úradné rozhodnutia, verejné listiny, verejne prístupné registre, úradné spisy, slovenské technické normy, atď.), a ďalšie tzv. voľné diela (ide najmä o diela, ktorých autorské práva vypršali po smrti autora, autor nemá dedičov, alebo títo dedičstvo odmietli). Tieto je teda možné užívať bez akéhokoľvek súhlasu, resp. licencie. Licencie, ako aj samotné autorské právo v Slovenskej republike upravuje najmä:

Jednotlivé typy licenčných zmlúv nie sú vo väčšine právnych poriadkov explicitne vymedzené, keďže podmienky použitia diela sú ponechané na voľnom uvážení držiteľa autorských práv, najčastejšie ide o autora, resp. zhotoviteľa. S výnimkou zákonných licencií, kedy je dielo možné používať bez súhlasu autora (ich účinky nastávajú zo zákona, za zákonom stanovených podmienok - §38 aut.zák. 618/2003 Z.z.) musí na použitie diela autor udeliť svoj súhlas formou licenčnej zmluvy. Držiteľ autorských práv, môže na spôsob použitia svojich diel podľa zákona využiť buď výhradnú (nikto okrem osoby, ktorej bola udelená výhradná licencia, nemôže dielo použiť rovnakým spôsobom), alebo nevýhradnú licenciu, ako aj licenciu v neobmedzenom rozsahu, alebo tento rozsah obmedziť, a to územne (napr. územie SR),alebo vecne (napr. použitie diela len v určitej forme, resp. v určitom formáte)

Otvorené licencie

Verejné licencie tvoria kategóriu licencií, ktoré sú verejným návrhom autora na uzavretie (licenčnej) zmluvy s bližšie neurčeným počtom osôb, a ktorej obsah je vymedzený odkazom na verejne známe licenčné podmienky. Jedná sa striktne o bezodplatné a nevýhradné licencie. Pod množinu takýchto licenčných zmlúv spadajú aj tzv. „otvorené licencie". Ide o verejné licencie, ktoré používateľom umožňujú čo najširšie využitie práv, s ohľadom na zachovanie podmienok stanovených zákonom, a teda obsah diel opätovne zverejňovať, odvodzovať nový obsah z pôvodného, využívať obsah s úmyslom získania majetkového prospechu, ako aj sprístupňovať takýto obsah za poplatok.

Podľa obsahu, ktorý je licencovaný verejnými licenciami je možné ich rozdeliť na licencie upravujúce využitie:

  • autorských diel s výnimkou počítačových programov,
  • počítačových programov,
  • dát a databáz.

(Podľa autorského zákona je databáza súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za zhotoviteľa databázy sa považuje fyzická alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená. Autorský zákon priznáva zhotoviteľovi okrem autorských práv aj osobitné práva k databáze, a to aj v prípade, že by nebola autorským dielom. Patrí mu teda právo udeľovať súhlas na extrakciu (prenesenie na iný nosič) a reutilizáciu (rozširovanie) databázy, alebo jej časti. Používateľ verejne publikovanej databázy je oprávnený ju extrahovať pre osobnú spotrebu (iba neelektronickú databázu), pre účely výučby a vedeckého výskumu (ak nejde o získanie majetkového prospechu) a extrahovať a reutilizovať databázu na účely ochrany verejnosti, alebo správneho a súdneho konania. Nakoľko v súvislosti s efektívnym využívaním otvorených dát novovzniknuté právne vzťahy nie sú vždy dostatočné, je žiadúce ich ďalej upraviť prostredníctvom licenčných zmlúv.)

Otvorené licencie môžu používateľa, popri množstve vedľajších, obmedziť najmä dvoma hlavnými spôsobmi - môžu uložiť povinnosť pripojiť zmienku o pôvode konkrétneho obsahu a databázy, alebo povinnosť akýkoľvek odvodený obsah zverejniť pod rovnakou licenciou, pod ktorou bol zverejnený obsah pôvodný. Na základe povinností, ktoré otvorené licencie ukladajú sa členia do troch hlavných skupín. A to:

  • public domain“ licencie, ktoré neukladajú žiadnu povinnosť, pretože sa nimi autor zbavuje úplne všetkých autorských práv (takéto konanie však v slovenskom právnom poriadku dovolené nie je, nakoľko niektoré osobnostné práva vyplývajúce z autorstva nemôže ani sám autor previesť na inú osobu, ani sa ich vzdať, ide napr. o právo na určenie autorstva, právo rozhodnúť o prvom zverejnení diela, atď.),
  • attribution“ licencie, prikazujú pripojiť odkaz na pôvod obsahu, a
  • attribution & share-alike“ licencie, ustanovujú jednak povinnosť pripojenia odkazu, tak aj povinnosť zverejniť každý ďalší derivát pod rovnakou licenciou.

Rôznych typov licencií, ako aj otvorených licencií existuje veľké množstvo. V prípade autorského obsahu, ako aj databáz sú najpoužívanejšie licencie vytvorené neziskovou organizáciou Creative Commons, ktorá sa snaží o verejné sprístupnenie čo najväčšieho počtu autorských diel na ďalšie využívanie a zdieľanie. Pre otvorené dáta sú z nich najvhodnejšie licencie: CC0, ktorá má postavenie public domain licencie - autor sa ňou vzdáva absolútne všetkých autorských práv, v prípade ak by takéto konanie nebolo právnym poriadkom niektorého štátu dovolené (ako je tomu aj v prípade SR) aplikuje sa právom maximálne možná dovolená licencia (u nás CC-by), CC-by (attribution licencia) a CC-by-sa (attribution & share-alike). Posledne dostupné verzie 4.0 licencií sú aplikovateľné medzinárodne. Postupne však vznikajú aj lokalizované verzie takýchto licencií, ktoré sú ešte lepšie prispôsobené právnym poriadkom jednotlivých štátov. Pre potreby verejného sektora stojí za úvahu vytvorenie a spravovanie otvorených vládnych licencií jednotlivými štátmi, ako tomu bolo v prípade licencie Open Government License (OGL) používanej v Spojenom kráľovstve (jedná sa o attribution licenciu, pokrývajúcu autorské práva, ako aj osobitné práva k databázam; je kompatibilná s CC-by licenciou), Spojených štátov, Kanady, a ďalších. Licencie so špeciálnym zameraním na databázy vytvorili Open Data Commons. Ide opäť o spomínané tri druhy licencií: PDDL (public domain), ODC-by (attribution), OdbL (attribution & share-alike).

Samotný postup pri sprístupňovaní diela pod niektorou z otvorených licencií spočíva teda z:

  • vygenerovania príslušnej licencie, napríklad na webovej stránke Creative Commons,
  • pripojenia licencie k dielu, napr. pripojenie textu prehlásenia k zverejňovanému obsahu.

(Aktuálne znenia právnych predpisov odporúčame vyhľadať v systéme JASPI na stránke ministerstva spravodlivosti SR, znenia právnych aktov EÚ odporúčame vyhľadať v systéme EUR-Lex, a znenia vyššie uvedených medzinárodných dohovorov odporúčame vyhľadať v systéme WIPO Lex.)

  • No labels