Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V nadväznosti na ostatný blog post zo série "Porovnania s inými" (za jún 2015) dnes ponúkam po dvoch rokoch aktualizáciu porovnania Slovenska s niekoľkými ďalšími krajinami pokiaľ ide o počet zverejnených datasetov. Počty datasetov nie je úplne presná či všeobjímajúca metrika, ale ako čiastkový indikátor poslúži (nie je dataset ako dataset, niektoré sa dajú použiť viac a na dôležitejšie veci, iné menej, ale to sa tiež ťažko meria - ale ak datasetov pribúda, zvyčajne je to dobre). Zaujímavý je teda najmä vývoj v čase a tak v tomto porovnaní pribudol graf.

Porovnám konkrétne Slovensko (SR), Rakúsko (AT), Bulharsko (BG), Maďarsko (HU) a Rumunsko (RO) čo do počtu zverejnených datasetov a ich licencií (k 15.6.2017):


SRATBGHURO
počet datasetov11362399219352987
počet zdrojov (resources)53209533577210820218
počet datasetov s otvorenou licenciou1017 (89.5%)1957 (81.6%)1882 (85.8%)7 (13.5%)850 (86.1%)
počet datasetov s nie otvorenou licenciou11944231145137

"Živá" verzia grafu (s priebežne aktualizovanými údajmi) je k dispozícii na adrese https://opendatask.gitlab.io/viz-data_catalog_stats-dataset_count-sk_comparison/ .

Pozorovania
 1. (nové) Bulharsko spustilo svoj katalóg s prvým datasetom v máji 2015 (viď Bulgarian government publishes first open datasets). Začiatky boli pomalšie, o rok neskôr však zvýšili tempo pridávania datasetov a udržujú ho na vyššej úrovni než SR.
 2. (nové) Maďarsko naďalej nemá oficiálny dátový portál, a tak monitorujem aspoň ten, ktorý spustili dobrovoľníci a neziskové organizácie. Keďže ho prevádzkuje komunita, obsahuje informácie nie len o vládnych, ale aj komunitných zdrojoch údajov.
 3. Rumunsko a SR udržiavajú zhruba podobnú úroveň: v oboch portáloch pribúdajú datasety priebežne, zhruba rovnakým tempom, v SR nastal väčší skok smerom hore zhruba v novembri 2015, v Rumunsku v septembri 2016.
 4. V SR "hladina vody stúpa" naďalej, veľký podiel má na tom má stále aktivita Štatistického úradu, ktorý má aktuálne na konte 606 datasetov (viď https://data.gov.sk/dataset?organization=f4787c6f-9fa3-406c-b8d5-d374f1e1f2d3).
 5. V Rakúsku taktiež naďalej stúpa počet datasetov a drží sa na prvej priečke z porovnávaných (aj napriek nejakému upratovaniu vo februári, kedy ubudlo zhruba 500 datasetov).
 6. Počty datasetov s otvorenou licenciou sa vo väčšine prípadov držia vcelku vysoko (medzi 80 a 90%), čo je dôležité kvôli ich reálnemu použitiu ("Whoever wants to use existing data needs to know whether they have the right to do so", viď The state of open licensing in 2017).
 7. Oproti ostatnému porovnaniu vypadli údaje za ČR, Taliansko a UK, ktorých zber mi prestal fungovať (či už kvôli zmene technológie portálu alebo kvôli chybám v SSL certifikátoch).
  1. V ČR zhruba v čase písania ostatného porovnania (jún 2015) spustili novú verziu katalógu otvorených údajov z ktorej zatiaľ údaje o počtoch cez API zbierať neviem. Katalóg eviduje rádovo 130 tisíc datasetov, drvivú väčšinu z nich publikuje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Možné vylepšenia tohto porovnania
 1. Bolo by zaujímavé porovnať aj zastúpenie použitých formátov a API. Je tam však veľká variabilita a navyše aj niektoré CSV je lepšie ako iné CSV a pod. Toť téma na ďalšie skúmanie.
 2. Bolo by zaujímavé vyčísľovať aj počty aplikácií postavených nad dátami. Takéto údaje však zatiaľ ucelene vedené nie sú.
Zdroje a metodika

Zdrojmi údajov sú API jednotlivých data katalógov:

Počty položiek sú získané jednoduchými "list" a "search" dotazmi, bez filtrovania či vyhodnocovania.

Čo je a čo nie je "otvorená licencia" je na rozhodnutí kurátorov daných katalógov. Dôležité totiž je, či a ako vyplnili položku "isopen" k jednotlivým datasetom. Pre potreby tohto porovnania je "isopen=true" brané ako "otvorená licencia" a zbytok ako "nie otvorená licencia".

Aktuálne údaje vo forme CSV si môžete stiahnuť na adrese https://gitlab.com/opendatask/data-catalog-stats . Kód harvestera údajov je na adrese  https://gitlab.com/opendatask/harvester-data-catalog-stats a kód vizualizácie na https://gitlab.com/opendatask/viz-data_catalog_stats-dataset_count-sk_comparison . Návrhy či pull-requesty s vylepšeniami sú vítané.

Peter Hanečák, 15.6.2017

 • No labels