Child pages
 • Open Data Ready
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktuálna verzia

Koncept Open Data Ready bol rozpracovaný aj v rámci výskumného projektu Comsode.eu.
Konkrétne v časti Methodology for publishing Open Data - D5.5 – Contribution to international standards and best practices – DOWNLOAD strana 30.

 

O čo ide v koncepte Open Data Ready (ODR):

Ide o stanovenie kritérií, ktorých naplnenie deklaruje pripravenosť na sprístupnenie údajov formou OpenData z technického hľadiska. Môže byť vztiahnutý na konkrétny IS, skupinu datasetov, alebo celú organizáciu.

 

Ide zhruba o nasledovné oblasti kritérií:

-zmapovanie datasetov spravovaných organizáciou – pričom súčasťou je aj zmapovanie agend/procesov

-priradenie základných metadát k datasetom - najmä kvalita, formáty, umiestnenie, súvisiace procesy

-analyzovania možnosti sprístupnenia údajov - najmä z hľadiska legálneho a licenčného

-dosiahnutie aspoň určitého minimálneho stupňa digitalizácie spracúvania dát, vrátane parametrov ako štruktúrovanosť, stabilné umiestnenie dát, definované zmenové procesy

-IS v ktorom sú údaje spracúvané jednoducho umožňuje ich export na publikovanie

-zavedenie procesov súvisiacich so sprístupňovaním údajov – napr. reakcia na podnety, opravy údajov, procesy podľa PSI

 

Cieľom je dosiahnuť aby boli všetky organizácie verejnej správy Open Data Ready - potom totiž zostane už "iba" presvedčiť vedenie, že chcú dáta publikovať. Dosiahnutie vyššie uvedených kritérií však môže byť pre organizácie dosť náročné (najmä v rámci "bežnej prevádzky", keďže vtedy nemajú veľa šancí a ani chuť niečo meniť), preto je vhodné stanoviť si takúto métu ako podružný cieľ, keď už sa niečo mení - napr. robí sa nový systém / zásadná zmena existujúceho, kedy je možné vyriešiť Open Data Ready minimálne v rozsahu procesov/dát/IS dotknutých príslušným projektom. Plus dôležité je, že takéto kritériá pomáhajú organizácii objektivizovať prácu spojenú s tým že "spravia OpenData". Takto si dosiahnutie stavu Open Data Ready môžu reálne plánovať (majú metodický podklad), aj príležitosť ako to dosiahnuť (napr. v rámci OPIS projektu) a má oficiálnu podporu.

Časť metodiky ODR je možné nájsť v metodických výstupoch projektu COMSODE.

 

Open Data Ready koncept

 

= Čo je treba dosiahnuť, aby z technického hľadiska bolo OpenData sprístupnenie údajov vykonateľné?

 

Základné kritériá pre ODR:

 

1. Governance

 • organizácia musí mať prehľad o svojich dátach
 • a procesoch dáta ovplyvňujúcmi
 • stanovení gestori / vlastníci

 

2. Kvalita

 • musí byť dosiahnutá určitá minimálna úroveň kvality údajov, t.j.
 • dáta spracúvané v elektronickej forme
 • uložené v štruktúrovanom tvare
 • „ohraničená“ chybovosť
 • a snáď aj viac ako minimum: identifikátory, prepojenie údajov, ...

 

3. Publikácia

 • musí existovať možnosť dáta „vytiahnuť“ dáta z existujúceho systému
 • nástroje na publikovanie
 • vyriešená otázka štandardov, bezpečnosti, zákonnosti (napr. OOÚ) zverejnenia
 • priestor/procesy publikovania

 

K tejto téme vytvorme:

 • jednotný súbor kritérií,
 • metodiku / postupy ako to dosiahnuť,
 • stanovme splnenie týchto kritérií povinné

 

Špecifické pozitíva ODR:

 • pohľad sa na OpenData „zvnútra“ organizácií
 • možnosť objektívneho merania stavu v organizáciách (voči cieľu aj navzájom)
 • zvlášť vhodný aj pre prostredie malých organizácií
 • je to možnosť, ako zamerať úsilie (čerpanie €) na zlepšenie vnútorného stavu organizácií, nie na „dodanie produktu“
 • dá sa dosahovať čiastkovo – ODR určitého IS, určitej časti organizácie, celej org...

 

Ideálny cieľ: všetko spracovanie údajov vo všetkých organizáciách je ODR

 • to však nemá zmysel, lebo vysoké náklady a sústreďme sa na dôležité veci
 • takže stanovme ODR povinné pre vybrané oblasti: napr. nové projekty, prioritné údaje

 

ODR sedí do mozaiky OpenData:

 

Ďalší postup:

 • rozpracovanie ODR konceptu
 • t.j. zdokumentovať kritériá a metodiku
 • materiál metodiky
 • následne stanoviť povinnosť

 

Je vhodná aktivita pre digitálneho lídra:

 • je to prierezová vec, nie naviazaná na žiadny projekt
 • aktivita (rozpracovanie ODR) je jasne ohraničená a malá
 • MF má kompetenciu stanoviť ODR ako povinnosť (OPIS/OPII prj., štd.ISVS)

 

Odporúčame ODR využiť aj v rámci OPII:

 • či už ako kritérium (pre vypísanie prj)
 • alebo ešte lepšie ako zadanie (vytvorenie prj. na dosiahnutie ODR)
 • pomeriavanie stavu v jednotlivých organizáciách
 • No labels