Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rôzne rebríčky, hodnotenia či porovnania, kde nejako figuruje Slovensko.

Celosvetové

Global Open Data Index

Global Open Data Index (GODI) vyhodnocuje stav "Open Government Data" vo svete tým, že sleduje otvorenosť prístupu k určitej základnej skupine údajov.

Za rok 2016 sa SR delí o 32. miesto s dvoma ďalšími krajinami (zo 149). Najväčším nedostatkom je najmä neuvádzanie otvorenej licencie a strojová nespracovateľnosť mnohých zverejnených údajov (len 20% hodnotených datasetov vyhovuje Open Definition).

Pri hodnotení za rok 2016 bola výrazne pozmenená metodika hodnotenia a teda medziročné porovnanie výsledkov nemá zmysel. Čo sa v hodnotení zmenilo asi najviac:

 • rozšíril sa počet hodnotených datasetov (tematických okruhov) z 10 na 15
 • upresnili sa definície niektorých indikátorov (čiže hodnotenie sa mohlo zmeniť aj keď sa samotný hodnotený dataset oproti predchádzajúcemu roku nezmenil)
 • údaje naďalej zbierajú dobrovoľníci z jednotlivých krajín, review však už namiesto nich robí "centrála" formou "tematických review" (ten istý človek robí review jednej kategórie pre viaceré krajiny, aby boli hodnotenia medzi krajinami konzistentnejšie)
 • pridali tzv. "verejný dialóg": predbežné výsledky boli zaslané predstaviteľom dotknutých krajín, tí mohli vzniesť námietky (a tým prípadne pozmeniť hodnotenie) a až potom boli zverejnené oficiálne výsledky

EUDP

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.).

Za rok 2018 si SR zlepšila väčšinu základných ukazovateľov a obsadila SR 8. miesto, čím sa zaradila medzi "fast-trackers" (medzi 31 krajinami). Oproti roku 2017 je to posun o štyri priečky hore, ale predsa len vypadnutie z kategórie "trendsetters", keďže došlo k úpravu metodiky.

Väčšina zmien v skóre SR ale aj iných krajín ide okrem objektívnych príčin na vrub aj zmenám v metodike, keďže došlo k úpravám pri kategóriách "impact" (dopady) a "quality" (kvalita):

 • Kategória "impact" vyhodnocuje to, či a ako krajina sleduje dopady publikovania otvorených údajov. Skóre SR je 59% pričom najmenší dopad bol zaznamenaný v ekonomickej oblasti. Toto je zároveň kategória, v ktorej mala SR nízke skóre aj v predchádzajúcich obdobiach a keďže sa na tento indikátor teraz kladie väčší dôraz, tak to celkovým výsledkom "zakývalo" viacej.
  • komentár mimo EUDP report: Pritom podľa predstaviteľov SR a strategických dokumentov je práve ekonomický dopad tým hlavným dôvodom, prečo štát podporuje publikovanie údajov.
 • Kategória "quality" sa zameriava na to, či krajina systematicky a automatizovane vyhodnocuje kvalitu zverejňovaných údajov. SR zaostáva najmä v automatizovanom vyhodnocovaní kvality zverejňovaných údajov.

Report o.i. vyzdvihuje snahu znižovať množstvo rôznych typov použitých licencií (poznámka mimo EUDP report: SR pracuje na oficiálnom odporúčaní používať licenciu CC0, prípadne CC-BY).

Medzi identifikované nedostatky patrí napr. nedostatok úradníkov, ktorí sa špecializujú na publikovanie údajov a tiež udržateľnosť dátového portálu (v ktorom zaostáva väčšina krajím EÚ ale kde je SR zároveň výnimočne pod priemerom EÚ28).

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

ODIN

The Open Data Inventory (ODIN) sa zameriava na hodnotenie otvorenosti národných štatistických údajov:

Za rok 2016 je SR na 42. mieste (zo 173). Najväčšími nedostatkami sú údaje o zdraví, štátnom rozpočte a finančnom sektore a celkovo jasnosť a otvorenosť podmienok použitia zverejnených údajov.

Open Data Barometer

ODB (Open Data Barometer) hodnotí pripravenosť, implementáciu a dopady Open Data politík v rôznych krajinách sveta:

Z rok 2015 je SR na 36. mieste (z 92). SR najviac zaostáva v hodnotení "Social impact", ktoré zahŕňa o.i. dostupnosť údajov dôležitých pre plánovanie, výkon a vyhodnotenie či kritiku sociálnej politiky (údaje o výkone zdravotníctva, základnom a strednom školstve, atď.).

Open Data Barometer - Leaders Edition

V septembri 2018 bol zverejnený aj report s podtitulom "Leader Edition" zameriavajúci sa na krajiny, ktoré podpísali Open Data Charter alebo G20 Anti-Corruption Open Data Principles. SR medzi nimi chýba, aj tak je to však zaujímavé čítanie:

 • prijímanie záväzkov pomáha dosahovať reálne lepšie výsledky
 • len zhruba 1 z 5 datasetov je naozaj otvorený
 • prvotní lídri váhajú
 • vlády berú otvorené údaje naďalej ako nejaký vedľajší koníček

ESIF Data Quality Index

Tento rebríček vyhodnocuje kvalitu zverejňovania údajov o štrukturálnych fondoch v krajinách EÚ v dvoch rovinách:

 1. kvalita portálu, na ktorom sú údaje zverejnené
 2. kvalita samotných údajov

Referencie:

4.4.2017 publikoval projekt OpenBudgets.eu rebríček, v ktorom je SR na 9. mieste (z 25 krajín). Údaje boli čerpané z http://www.nsrr.sk/sk/mapa-realizovanych-projektov-po-2007-2013/ . Umiestnenie nie je zlé, ale z pohľadu otvorených údajov je čo zlepšovať, keďže údaje nie sú k dispozícii v strojovo spracovateľnej forme (projekt odporúča CVS alebo JSON) a teda práca s údajmi zbytočne vyžaduje pracné "scrapovanie" a čistenie.

Hodnotenie súvisí s projektom http://subsidystories.eu/, kde možno nájsť prehľad toho, ako boli štrukturálne fondy vynaložené v SR a iných krajinách.

OECD Open Government Data Report

Rebríček OECD je vypracovaný na základe prieskumov, hodnotení a porovnávacích štúdií a v súlade s Open Data Charter vyhodnocuje, ako sa jednotlivým krajinám darí nielen zverejňovať údaje, ale aj napr. dosiahnuť vytvorenie pridanej hodnoty z týchto údajov. Metodológia je teda vcelku komplexná a nie je to len o počte zverejnených datasetov.

Referencie:

SR je za rok 2017 v základných ukazovateľoch pod priemerom a v celkovom hodnotení je na 26. mieste (z 31 hodnotených krajín).

Regionálne

Analýza zverejňovania datasetov verejnej správy od USV ROS

Od roku 2017 realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pravidelné analýzy zverejňovania datasetov verejnej správy raz ročne. Viac detailov v špecifickej podstránke.

Smart Cities hodnotenie miest v ČR a SR

Toto hodnotenie vyhodnocuje množstvo ale aj kvalitu údajov zverejňovaných mestami v ČR a SR.

V oboch rokoch sa na prvých priečkach držia Praha v ČR a Prešov v SR.

Tematické

Open Data Monitor

Open Data Monitor kontroluje technické parametre datasetov evidovaných v európskych data katalógoch:

 • otvorenosť licencie
 • strojová čitateľnosť
 • dostupnosť
 • úplnosť metaúdajov (popisných informácií)

Z 32 monitorovaných krajín je SR k 3.10.2018:

 • 6. v podiele datasetov s otvorenou licenciou (32% z 606 datasetov)
 • 4. v podiele strojovo čitateľných datasetov (89%)
 • 7. v dostupnosti (89%)
 • 4. v úplnosti popisných informácií (74%)

Pozor: Keďže data.gov.sk aktuálne obsahuje 1518 datasetov, tak rozdiel môže byť v metodológii alebo pri výkone monitoringu.

 • No labels