Child pages
 • Rebricky, hodnotenia, porovnania
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Rôzne rebríčky, hodnotenia či porovnania, kde nejako figuruje Slovensko.

Celosvetové

Global Open Data Index

Global Open Data Index (GODI) vyhodnocuje stav "Open Government Data" vo svete tým, že sleduje otvorenosť prístupu k určitej základnej skupine údajov.

Za rok 2016 sa SR delí o 32. miesto s dvoma ďalšími krajinami (zo 149). Najväčším nedostatkom je najmä neuvádzanie otvorenej licencie a strojová nespracovateľnosť mnohých zverejnených údajov (len 20% hodnotených datasetov vyhovuje Open Definition).

Pri hodnotení za rok 2016 bola výrazne pozmenená metodika hodnotenia a teda medziročné porovnanie výsledkov nemá zmysel. Čo sa v hodnotení zmenilo asi najviac:

 • rozšíril sa počet hodnotených datasetov (tematických okruhov) z 10 na 15
 • upresnili sa definície niektorých indikátorov (čiže hodnotenie sa mohlo zmeniť aj keď sa samotný hodnotený dataset oproti predchádzajúcemu roku nezmenil)
 • údaje naďalej zbierajú dobrovoľníci z jednotlivých krajín, review však už namiesto nich robí "centrála" formou "tematických review" (ten istý človek robí review jednej kategórie pre viaceré krajiny, aby boli hodnotenia medzi krajinami konzistentnejšie)
 • pridali tzv. "verejný dialóg": predbežné výsledky boli zaslané predstaviteľom dotknutých krajín, tí mohli vzniesť námietky (a tým prípadne pozmeniť hodnotenie) a až potom boli zverejnené oficiálne výsledky

EUDP

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.).

Za rok 2017 obsadila SR 12. miesto a zaradila sa medzi "trendsetters" (medzi 31 krajinami; oproti roku 2016 posun o tri priečky dole ale nárast skóre z 985 na 1160).

Report o.i. vyzdvihuje národnú stratégiu na niekoľko rokov dopredu, oficiálne odporúčanie používať licenciu CC0, existenciu niekoľkých Open Data aktivít aj na úrovni samosprávy, ...

Medzi identifikované nedostatky patria najmä nízky "impact" (viď nižšie), pasívny prístup politikov (najmä v samospráve), chýbajúcu propagáciu technických štandardov, nízke povedomie o Open Data (opäť najmä v samospráve), malý podiel údajov publikovaných automatizovane a celkovo chýbajúce (aj dôležité) datasety (čím sa dostávame napr. k "priotitným datasetom" alebo k rebríčku GODI - viď vyššie).

EUDP si o.i. ako "best practise" všimol CRZ a Mapu Zločinu.

K "impact": Tento indikátor sa zameriava na dopady otvorených údajov a "meria sa" tým, že sa skúma či a aké štúdie ohľadom dopadov zverejňovania údajov krajina vypracovala. Nižšie hodnotenie SR v tejto oblasti za rok 2017 ide na vrub toho, že štát menej (alebo menej kvalitne) sledoval a vyhodnocoval dopady zverejňovania údajov. Dopady teda možno sú, len neboli dobre odsledované a zhodnotené.

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

ODIN

The Open Data Inventory (ODIN) sa zameriava na hodnotenie otvorenosti národných štatistických údajov:

Za rok 2016 je SR na 42. mieste (zo 173). Najväčšími nedostatkami sú údaje o zdraví, štátnom rozpočte a finančnom sektore a celkovo jasnosť a otvorenosť podmienok použitia zverejnených údajov.

Open Data Barometer

ODB (Open Data Barometer) hodnotí pripravenosť, implementáciu a dopady Open Data politík v rôznych krajinách sveta:

Z rok 2015 je SR na 36. mieste (z 92). SR najviac zaostáva v hodnotení "Social impact", ktoré zahŕňa o.i. dostupnosť údajov dôležitých pre plánovanie, výkon a vyhodnotenie či kritiku sociálnej politiky (údaje o výkone zdravotníctva, základnom a strednom školstve, atď.).

ESIF Data Quality Index

Tento rebríček vyhodnocuje kvalitu zverejňovania údajov o štrukturálnych fondoch v krajinách EÚ v dvoch rovinách:

 1. kvalita portálu, na ktorom sú údaje zverejnené
 2. kvalita samotných údajov

Referencie:

4.4.2017 publikoval projekt OpenBudgets.eu rebríček, v ktorom je SR na 9. mieste (z 25 krajín). Údaje boli čerpané z http://www.nsrr.sk/sk/mapa-realizovanych-projektov-po-2007-2013/ . Umiestnenie nie je zlé, ale z pohľadu otvorených údajov je čo zlepšovať, keďže údaje nie sú k dispozícii v strojovo spracovateľnej forme (projekt odporúča CVS alebo JSON) a teda práca s údajmi zbytočne vyžaduje pracné "scrapovanie" a čistenie.

Hodnotenie súvisí s projektom http://subsidystories.eu/, kde možno nájsť prehľad toho, ako boli štrukturálne fondy vynaložené v SR a iných krajinách.

OECD Open Government Data Report

Rebríček OECD je vypracovaný na základe prieskumov, hodnotení a porovnávacích štúdií a v súlade s Open Data Charter vyhodnocuje, ako sa jednotlivým krajinám darí nielen zverejňovať údaje, ale aj napr. dosiahnuť vytvorenie pridanej hodnoty z týchto údajov. Metodológia je teda vcelku komplexná a nie je to len o počte zverejnených datasetov.

Referencie:

SR je za rok 2017 v základných ukazovateľoch pod priemerom a v celkovom hodnotení je na 26. mieste (z 31 hodnotených krajín).

Regionálne

Smart Cities hodnotenie miest v ČR a SR

Toto hodnotenie vyhodnocuje množstvo ale aj kvalitu údajov zverejňovaných mestami v ČR a SR.

V oboch rokoch sa na prvých priečkach držia Praha v ČR a Prešov v SR.

Tematické

Open Data Monitor

Open Data Monitor kontroluje technické parametre datasetov evidovaných v európskych data katalógoch:

 • otvorenosť licencie
 • strojová čitateľnosť
 • dostupnosť
 • úplnosť metaúdajov (popisných informácií)

Z 32 monitorovaných krajín je SR k 3.10.2018:

 • 6. v podiele datasetov s otvorenou licenciou (32% z 606 datasetov)
 • 4. v podiele strojovo čitateľných datasetov (89%)
 • 7. v dostupnosti (89%)
 • 4. v úplnosti popisných informácií (74%)

Pozor: Keďže data.gov.sk aktuálne obsahuje 1518 datasetov, tak rozdiel môže byť v metodológii alebo pri výkone monitoringu.

 • No labels