Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rôzne rebríčky, hodnotenia či porovnania, kde nejako figuruje Slovensko.

Celosvetové

Global Open Data Index

Global Open Data Index (GODI) vyhodnocuje stav "Open Government Data" vo svete tým, že sleduje otvorenosť prístupu k určitej základnej skupine údajov.

Za rok 2016 sa SR delí o 32. miesto s dvoma ďalšími krajinami (zo 149). Najväčším nedostatkom je najmä neuvádzanie otvorenej licencie a strojová nespracovateľnosť mnohých zverejnených údajov (len 20% hodnotených datasetov vyhovuje Open Definition).

Pri hodnotení za rok 2016 bola výrazne pozmenená metodika hodnotenia a teda medziročné porovnanie výsledkov nemá zmysel. Čo sa v hodnotení zmenilo asi najviac:

 • rozšíril sa počet hodnotených datasetov (tematických okruhov) z 10 na 15
 • upresnili sa definície niektorých indikátorov (čiže hodnotenie sa mohlo zmeniť aj keď sa samotný hodnotený dataset oproti predchádzajúcemu roku nezmenil)
 • údaje naďalej zbierajú dobrovoľníci z jednotlivých krajín, review však už namiesto nich robí "centrála" formou "tematických review" (ten istý človek robí review jednej kategórie pre viaceré krajiny, aby boli hodnotenia medzi krajinami konzistentnejšie)
 • pridali tzv. "verejný dialóg": predbežné výsledky boli zaslané predstaviteľom dotknutých krajín, tí mohli vzniesť námietky (a tým prípadne pozmeniť hodnotenie) a až potom boli zverejnené oficiálne výsledky

EUDP

European Data Portal vyhodnocuje Open Data (najmä) v krajinách EÚ (Open Data Maturity in Europe), pričom sa zameriava najmä na to, či a ako funguje národný dátový katalóg (použiteľnosť samotného katalógu, kvalita metaúdajov o datasetoch v katalógu, formát a dostupnosť samotných údajov na ktoré katalóg odkazuje, atď.) a tzv. "readiness" krajiny (či v krajine existuje Open Data plán, je stanovené a používané otvorené licencovanie, či existuje národná koordinácia, atď.). Po roku 2018 sa výrazne prihliada aj na dopady a kvalitu zverejnených údajov.

Za rok 2020 SR získala skóre 53% (čo je zlepšenie oproti 33% z predchádzajúcemu roku), obsadila spomedzi 35 krajín 28. miesto a zaradila sa medzi "beginners". Oproti roku 2019 je to udržanie si pozícií, aj keď v niektorých predchádzajúcich rokoch sme v medzinárodnom porovnaní na tom boli lepšie: "fast-trackers" v 2018 či "trendsetters" v 2017. Príčinou je najmä výrazne nižšia aktivita SR v ostatnom období v porovnaní s inými krajinami. SR nevyužila náskok získaný aktivitami v rokoch 2015-2017 a od roku 2019 je pod priemerom EÚ.

V roku 2018 report zaviedol úpravy hodnotenia v kategóriách "impact" (dopady) a "quality" (kvalita) aby tak o.i. usmernil zverejňovanie od "veľa" k "dobre". Kým za rok 2018 bolo skóre SR mierne nad priemer EÚ, tak za roky 2019 a 2020 už sú oboje pod priemerom EU28.

 • Kategória "impact" vyhodnocuje to, či a ako krajina sleduje dopady publikovania otvorených údajov. Skóre SR je 9% (čo nás radí na predposledné miesto) pričom najmenší dopad bol zaznamenaný v ekonomickej oblasti. Toto je zároveň kategória, v ktorej mala SR nízke skóre aj v predchádzajúcich obdobiach. Najväčšími nedostatkami v tejto oblasti sú:
  1. nedostupnosť (resp. iné nedostatky viažúce sa na použiteľnosť) dôležitých (high value) datasetov
  2. nedostatočné sledovanie a vyhodnocovanie dopadov otvorených údajov
 • Kategória "quality" sa zameriava na to, či krajina systematicky a automatizovane vyhodnocuje kvalitu zverejňovaných údajov. SR zaostáva najmä v automatizovanom vyhodnocovaní kvality zverejňovaných údajov. Nedostatkom je aj nesúlad kategórií použitých na data.gov.sk so štandardom DCAT-AP.

Report o.i. vyzdvihuje snahu mať prehľad o aplikáciách postavených na otvorených údajoch (viď https://data.gov.sk/apps) zároveň je to však aj položka v zozname identifikovaných nedostatkov.

Poznámka: Hodnotenie EUDP sa následne používa aj ako jedna z metrík v hodnotení EU DESI.

ODIN

The Open Data Inventory (ODIN) sa zameriava na hodnotenie otvorenosti národných štatistických údajov:

Za rok 2020 je SR na 10. mieste (zo 187). Najväčšími nedostatkami je nedostupnosť niektorých údajov o výžive či zdraví. Silnou stránkou je otvorenosť a dostupnosť tých údajov, ktoré k dispozícii sú, najmä vďaka dostupnosti potrebných metaúdajov a použití otvorených formátov.

Keďže teda rebríček hodnotí iba štatistické údaje, tak na výsledok má zrejme najväčší vplyv činnosť nášho Štatistického úradu.

Open Data Barometer

ODB (Open Data Barometer) hodnotí pripravenosť, implementáciu a dopady Open Data politík v rôznych krajinách sveta:

Z rok 2015 je SR na 36. mieste (z 92). SR najviac zaostáva v hodnotení "Social impact", ktoré zahŕňa o.i. dostupnosť údajov dôležitých pre plánovanie, výkon a vyhodnotenie či kritiku sociálnej politiky (údaje o výkone zdravotníctva, základnom a strednom školstve, atď.).

Open Data Barometer - Leaders Edition

V septembri 2018 bol zverejnený aj report s podtitulom "Leader Edition" zameriavajúci sa na krajiny, ktoré podpísali Open Data Charter alebo G20 Anti-Corruption Open Data Principles. SR medzi nimi chýba, aj tak je to však zaujímavé čítanie:

 • prijímanie záväzkov pomáha dosahovať reálne lepšie výsledky
 • len zhruba 1 z 5 datasetov je naozaj otvorený
 • prvotní lídri váhajú
 • vlády berú otvorené údaje naďalej ako nejaký vedľajší koníček

ESIF Data Quality Index

Tento rebríček vyhodnocuje kvalitu zverejňovania údajov o štrukturálnych fondoch v krajinách EÚ v dvoch rovinách:

 1. kvalita portálu, na ktorom sú údaje zverejnené
 2. kvalita samotných údajov

Referencie:

4.4.2017 publikoval projekt OpenBudgets.eu rebríček, v ktorom je SR na 9. mieste (z 25 krajín). Údaje boli čerpané z http://www.nsrr.sk/sk/mapa-realizovanych-projektov-po-2007-2013/ . Umiestnenie nie je zlé, ale z pohľadu otvorených údajov je čo zlepšovať, keďže údaje nie sú k dispozícii v strojovo spracovateľnej forme (projekt odporúča CVS alebo JSON) a teda práca s údajmi zbytočne vyžaduje pracné "scrapovanie" a čistenie.

Hodnotenie súvisí s projektom http://subsidystories.eu/, kde možno nájsť prehľad toho, ako boli štrukturálne fondy vynaložené v SR a iných krajinách.

OECD Open Government Data Report

Rebríček OECD je vypracovaný na základe prieskumov, hodnotení a porovnávacích štúdií a v súlade s Open Data Charter vyhodnocuje, ako sa jednotlivým krajinám darí nielen zverejňovať údaje, ale aj napr. dosiahnuť vytvorenie pridanej hodnoty z týchto údajov. Metodológia je teda vcelku komplexná a nie je to len o počte zverejnených datasetov.

Referencie:

SR je za rok 2017 v základných ukazovateľoch pod priemerom a v celkovom hodnotení je na 26. mieste (z 31 hodnotených krajín).

Regionálne

Analýza zverejňovania datasetov verejnej správy od USV ROS

Od roku 2017 realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pravidelné analýzy zverejňovania datasetov verejnej správy raz ročne. Viac detailov v špecifickej podstránke.

Smart Cities hodnotenie miest v ČR a SR

Toto hodnotenie vyhodnocuje množstvo ale aj kvalitu údajov zverejňovaných mestami v ČR a SR.

V oboch rokoch sa na prvých priečkach držia Praha v ČR a Prešov v SR.

Tematické

Open Data Monitor

Open Data Monitor kontroluje technické parametre datasetov evidovaných v európskych data katalógoch:

 • otvorenosť licencie
 • strojová čitateľnosť
 • dostupnosť
 • úplnosť metaúdajov (popisných informácií)

Z 32 monitorovaných krajín je SR k 3.10.2018:

 • 6. v podiele datasetov s otvorenou licenciou (32% z 606 datasetov)
 • 4. v podiele strojovo čitateľných datasetov (89%)
 • 7. v dostupnosti (89%)
 • 4. v úplnosti popisných informácií (74%)

Pozor: Keďže data.gov.sk aktuálne obsahuje 1518 datasetov, tak rozdiel môže byť v metodológii alebo pri výkone monitoringu.

 • No labels