Child pages
 • Workshop k Open Government Partnership - pracovna skupina Open Data
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dna 17.12.2011 sa v Bratislave vramci akcie otvorenenapady.sk 2011 konal workshop o Open Government Partnership (program, kvoli ktoremu sa to cele vlastne organizuje).

Vramci workshopu boli sformulovane urcite navrhy a tematicke okruhy ako mozny vstup pre vladu SR do jej planu k iniciative Open Government Partnership. Tieto okruhy sa dalej rozpracuvali vramci pracovnych skupin.

My sme sa zucastnili skupiny Open Data.

Tu teda spisujem vystup, ktory sme dali (vsetko dole pod nadpisom "Vystup ...").

My = pracovna skupina = Ivan Nudzik, Gabriel Lachmann, Andrej Dumbala, Michal Linhard, ... (doplnte prosim, kto viete ak sme na niekoho zabudli)

Výstup pracovnej skupiny Open Data pre splnomocnenca vlády SR

Súpis záverov pracovnej skupiny určený pre p. Filipa Vagača, splnomocnenca vlády SR. Trošku sme sa v závere rozutekali, takže to spisujem už len s Ivanom Nudzikom.

konkrétne všeobecné ciele:

1. zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

2. zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), opäť diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

3. vypracovať pracovné postupy (interné smernice) pre organizácie, ktoré zverejňujú údaje, ktoré by popisovali odporúčané praktické postupy pre: zverejnenie údajov, postup ako spracovať podnet od občana na opravu chyby v zverejnených údajoch atď.

4. pre jednotlivé druhy organizácií, ktoré zverejňujú údaje, definovať minimálnu množinu dát a metadát, ktoré by mali (resp. museli) zverejniť, aby napríklad jednotlivé stavebné úrady používali zhodnú základnú (kompatibilnú) štruktúru údajov

konkrétne nápady:

a) systém elektronickej (a verejnej) registratúry došlej pošty pre štátne organizácie: minimálna množina zverejnených dát: dátum odoslania, dátum prijatia, odosielateľ, prijímateľ, druh/typ zásielky, vec/titulok/súhrn obsahu

b) kompletné vedenie agendy parlamentu, VÚC, mestského zastupiteľstva a pod. elektronickou formou: návrhy zákonov, uznesení, vyhlášok, ... a podklady k nim ukladať do dokumentového sytému organizácie už v čase rozpracovania, systém následne automaticky zverejní určité údaje o každom dokumente (dátum vzniku, dátum zmeny, autor, názov, ...) - a prípadne aj celý dokument - proaktívne na internet pre občanov

c) otvorená databáza zákonov, ich plných aktuálnych znení, ich jednotlivých zmien (spolu s údajmi kedy bola zmena, aká presne bola zmena, prečo bola zmena)

K dátovým formátom: Pán Vagač si vypýtal konktrétny zoznam otvorených formátov, takže (čerpáme z analýzy https://opendata.sk/liferay/projekty, odseky "Sprístupnenie zozbieraných dát" a "Prezentácia zozbieraných dát"):

 • Transportné protokoly
  1. HTTP/HTTPS - protokol, ktorým sa obhospodaruje drvivá vačšina komunikácie na Internete. Konfiguračne sa dá voliť medzi úplne verejnou komunikáciou až po kryptovanú medzi dvoma navzájom identifikovanými entitami. Infraštruktúra tohto protokolu je už vybudovaná od verejných organizácií až po domácnosti, t.j. po občana.
  2. FTP - protokol prenosu súborov, ktorý je už viac-menej vytláčaný HTTP/HTTPS protokolom. V zásade má svoje opodstatnenie len pri prenose súborov s veľkosťou 100-viek MB a viac, čo sú dosť okrajové prípady a zvyčajne sa netýkajú bežnej komunikácie štátna správa -> občan.
 • Aplikačne protokoly
  1. JSON/XML - formát/popis, v ktorom sa reprezentujú prenášané dáta, zvyčajne pomocou HTTP/HTTPS protokolu. Tieto protokoly umožňujú dáta štrukturovať a vymieňať informácie medzi rôznymi typmi softwarových produktov. Očakava sa verejne dostupný popis štrukturovania dat, ktorý nie je zaťazeny licenciami obmedzujúcimi ich použitie iba na konkrétne softwarové produkty. 
  2. REST - rozšírenie HTTP/HTTPS protokolu, ktoré umožňuje operácie s dátami prenášanými v reprezentácii JSON/XML podobne ako u súborov, t.j. čítanie, zápis, zmazanie, atď. Vzhľadom na to, že je to rozšírenie HTTP/HTTPS protokolu, nie sú potrebné žiadne úpravy či konfigurovanie infraštruktúry.
  3. OAI-PMH - je formou XML nad HTTP/HTTPS protokolom. Tento protokol opisuje metadáta, t.j. zvyčajne to, kde sa aké dáta zverejňujú a v akej forme, alebo formáte. Protokol vznikol ako iniciatíva na zvýšenie interoperability veľkých digitálnych archívov. V rámci tohto protokolu sú definované aj spôsoby informovania o diferenciálnych zmenách archívov, tým pádom je možné pokryť efektívne komunikáciu medzi verejnými inštitúciami. V hierarchickej štruktúre umožňuje tento protokol agregovať centrálne dáta z veľkých štruktúr a poskytovat napr. veľmi aktuálne štatistické dáta.
 • Súborové formáty
  1. XML - všeobecný štrukturovaný formát popisu dát. Očakávajú sa skôr podmnožiny XML špecializované na konkrétne dáta. Platí, že špecifikácie týchto podmnožín musia byť verejne a ich použitie nesmie byť zaťažené komerčnými licenčnými podmienkami. Pre jednotlivé okruhy alebo témy (Obchodný register, Verejné obstarávanie, ...) treba"podformáty" vybrať alebo zadefinovať - o tom sú vyššie spomenuté všeobecné body 1, 2 a 4.
  2. ODF/PDF - štandardizované ISO formáty dokumentov.

"High level" agendu máme ako OpenData.sk podchytenú na stránkehttp://opendata.sk/liferay/projekty, odstavec "Ciele projektu". Tam sa teda pokúsime zakomponovať aj túto tému, nech je to pokope.