Child pages
  • Právna úprava v Slovenskej republike
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zverejňovanie informácií pre verejnú správu upravujú:

Predpisy zaoberajúce sa informatizáciou spoločnosti:

Ďalšie predpisy súvisiace s informatizáciou spoločnosti a zverejňovaním informácií:

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie prijala Slovenská republika 22. februára 2012 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorým sa zaviazala prijať kroky smerujúce k transparentnosti, participácii a otvorenej verejnej správe. Za úspech sa považuje najmä katalóg zverejnených datasetov verejnej správy na portáli data.gov.sk.

 

(Aktuálne znenia právnych predpisov odporúčame vyhľadať v systéme JASPI na stránke ministerstva spravodlivosti SR.)

  • No labels